foto-links

raamdom-gr

FINANCIËN DOMINICUSGEMEENTE

Het afgelopen jaar hebben de Beleidsraad en de Beheercommissie zich zorgen gemaakt over de financiële gevolgen van Corona voor onze gemeente. De verhuurinkomsten vielen immers grotendeels weg, terwijl de kosten doorliepen. Om die reden zijn er meerdere oproepen geweest om ruimhartig aan de gemeente bij te dragen. En dat is gebeurd, vooral in de laatste maanden van het afgelopen jaar. Het is bijna niet te bevatten, maar de voorlopige cijfers laten zien dat we het jaar 2020 nagenoeg zonder verlies kunnen afsluiten.
De girale bijdragen en giften gingen soms vergezeld van teksten als “Extra steun in de rug van de penningmeester” of “Voor alles wat jullie geven en doen”. Zo fijn en hartverwarmend! Dank mensen!
Zo kunnen we samen vooruit, met aandacht en zorg voor elkaar, met mooie diensten maken en uitzenden en met moed houden op weg naar weer samen kunnen vieren in onze Dominicuskerk!
De Beheercommissie (26/2/2021)

De Dominicus matcht!

Update 26/2:
“Dominicusmaatjes” heeft een goede start: we hebben een aantal schrijf- en wandelmatches kunnen maken en je kunt je hiervoor blijven inschrijven. Nieuw is dat we ook matchen voor het samen kijken naar de zondagdienst – omdat hiernaar gevraagd werd. Mail ons, geef ook hiervoor je postcode door en we gaan op zoek naar een match!

Mis jij ook het terloopse van een onverwachte ontmoeting – een mooi gesprek bij de koffie na de dienst, een stukje oplopen met iemand die net als jij Dominicusganger is? De Werkgroep Pastoraat heeft er iets op bedacht.

Gelukkig zoomen we na de dienst, en we gaan zoomen bij de verhalen die Juut en Eva ons de komende 40-dagenperiode ‘Onder de luifel’ brengen. Maar ook door ontmoetingen met zomaar een Dominicusganger zijn we in verbinding met elkaar. Daarvoor is er nu de Dominicusmatch.

We matchen:

1) schrijfmaatjes
Hoe zou het zijn om elkaar eens een brief te schrijven over bijvoorbeeld de dienst, een tekst van de 40-dagenteksten, of datgene wat je bezighoudt in deze tijd?

2) wandelmaatjes
Hoe zou het zijn om al wandelend met elkaar kennis te maken of een dienst te bespreken? Dit kan via een route die de WP vanuit Amsterdam CS heeft  uitgezet, of met een buurtgenoot vanuit je eigen postcodegebied.


Graag ontvangen we een mail met jullie voorkeur voor het wandelen of schrijven of samen naar de dienst kijken. Wij gaan dan op zoek naar een match en sturen je een kleine introductie. Je kunt je reactie mailen naar werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl., ovv ‘match!’ (oid).

Mochten jullie nog andere ideeën hebben om verbinding te houden, laat het ons weten!

met een vriendelijke groet,
de Werkgroep Pastoraat

40dagentijd-kalender

We kennen in de Dominicus al enige jaren een digitale 40-dagenkalender: een dagelijkse tekst en afbeelding rond het thema van de 40-dagentijd. Voor de komende 40-dagentijd wordt weer een digitale kalender samengesteld die dan dagelijks aan belangstellenden zal worden gestuurd.

Heeft u in voorgaande jaren deze kalender al ontvangen dan hoeft u niets te doen als u deze dit jaar wil krijgen. Als u de kalender voor het eerst (of juist niet meer) wilt ontvangen kunt u dit kenbaar maken door een email te sturen naar: 40dagentijdkalender@gmail.com.
De eerste uitgave ontvangt u op Aswoensdag, 17 februari.

Actie: ‘Reizen door te lezen’

Het Solidariteitsfonds begint deze zondag met de actie “reizen door te lezen”. Nu reizen wordt afgeraden, we nog meer binnen moeten zitten, kan met een boek de wereld weer open gaan. Met campagnes op radio en tv is duidelijk gemaakt hoe waardevol het is om het leven in coronatijd met een boek te verrijken nog los van het feit dat we daarmee ook de boekhandel ondersteunen.
Naar de bibliotheek gaan kunnen we niet en een boek kopen is niet voor alle Dominicusgangers haalbaar. Met de actie wil het solidariteitsfonds Dominicusgangers ondersteunen voor wie het, door allerlei omstandigheden, niet vanzelfsprekend is dat ze een boek kunnen kopen.
We hopen dat iedereen die kan geven ook deze actie weer ruimhartig wil steunen. Laten we er met elkaar een succesvolle actie van maken!
De actie start op zondag 14 februari en eindigt op zondag 21 februari februari 2021.

Als u kunt geven:
Omdat we de zondagse dienst nog steeds niet in de kerk kunnen bijwonen vindt er geen collecte door het Solidariteitsfonds plaats. We verzoeken u uw gift over te maken op het rekeningnummer van het Solidariteitsfonds: NL 72 INGB 0000224928 t.n.v. Solidariteitsfonds Dominicusgemeente onder vermelding van “gift reizen door te lezen 2021”

Als u een bijdrage nodig heeft:
Dominicusgangers die graag in aanmerking komen voor een bijdrage verzoeken we een mail te sturen naar solidariteitsfonds@dominicusamsterdam.nl.
Een aanvraag kunt u doen tot uiterlijk dinsdag 2 maart 2021.
Kunt u niet mailen, neemt u dan contact op met het secretariaat 020- 6242183

Opbrengst van de actie ‘Samen delen voor de feestdagen’
In december voerde het Solidariteitsfonds de actie “Samen delen voor de feestdagen”. Het doel van de actie was om ervoor te zorgen dat de feestdagen voor alle Dominicusgangers ook echt gezellige en feestelijke dagen zouden zijn juist nu in tijden van corona. Dat doel hebben we bereikt. Er is zeer ruimhartig gegeven. We hebben alle aanvragers royaal kunnen ondersteunen.
Uit hun reacties blijkt hoe welkom de ondersteuning was:
1. Dankjewel! Ik was verrast door de zeer gulle gift.
2. Zo blij om deel te mogen uitmaken van de Dominicus kerk gemeente en mee te mogen delen.
3. Het geld kan ik goed gebruiken en zal ik goed besteden.
Het blijkt weer eens wat we bereiken als we samen willen delen. Alle gulle gevers willen we dan ook van harte bedanken.

Namens het Solidariteitsfonds,
Wil Raeven

Bericht van de BR januari 2021

Het is nog januari als dit bericht geschreven wordt, de 25ste alweer. Het nieuwe jaar is ons geluidloos overkomen, zowel letterlijk zonder vuurwerk als figuurlijk met een stille kerk. Toch willen we als beleidsraad u en jullie allen nog alle goeds wensen voor dit jaar. Het mag nog volgens Wim Kan: tot 5 januari mondeling, tot de 31e schriftelijk en dan niet meer!

Het is een raar jaar geweest en het nieuwe jaar is ook nog steeds niet zoals gewoon. Meer dan dat, de kerk is nog nooit zo leeg geweest tijdens de vieringen: zegge en schrijve 7 mensen die samen de dienst maken en uitvoeren. Een liturg en een voorganger, een musicus en een zanger, een koster en een beeld- en geluidsman (bij mijn weten zijn er geen vrouwen die dit doen), en dat is het. En toch, de vieringen zijn uitnodigend om er online bij te zijn, of nog liever gezegd er ondanks de fysieke afstand in aanwezig te zijn. Nooit klonken de welkomstwoorden zo hartelijk en inclusief, nooit kwamen de teksten van liederen zo indringend over en werden ze zo passend bij de thema’s ervaren, en nooit werden gebeden indringender verwoord. Dat is zoals het verteld wordt door deelnemers aan de wekelijkse koffiezoom na de viering. Er kan toch een gevoel van gezamenlijkheid ontstaan, ondanks dat we elk thuis in onze eigen huiskamer kijken en luisteren, en meezingen en bidden.

De kijk- en luistercijfers tonen dat velen, reguliere bezoekers of niet, de diensten meemaken. En ook de opbrengsten van collecten zijn onverminderd hoog. Bemoedigend voor allen die deze vieringen maken en uitvoeren.

Achter de schermen gaat het kerkelijk werk onverminderd door. De doordeweekse activiteiten van de Werkgroep Pastoraat liggen goeddeels stil. Maar de pastores en de werkgroep pastoraat houden zo veel als mogelijk is contact met bezoekers en zieken. De Werkgroep Diaconaat is actief betrokken bij het binnenstedelijke werk voor dak- en thuislozen, zoals o.a. bleek uit de extra collecte van gisteren voor het project ‘Kerkbed’. Het werk van het Liturgisch Team is zichtbaar in de zondagse vieringen. En de beheercommissie heeft opnieuw de verbouwingsplannen onder handen, nu met een ander architectenbureau dat, behalve dat het de tekeningen maakt, ook behulpzaam is bij het zoeken naar de juiste aannemer en het begeleiden van het hele verbouwingstraject.

Onder de paraplu van de beheercommissie en met mandaat van de beleidsraad fungeert de coronawerkgroep. Daar heeft u al het nodige van gemerkt in de regelingen voor de kerkdiensten en het gebruik van de vergaderlokalen in de pastorie. De werkgroep heeft, mede door de vele wijzigingen in het overheidsbeleid, de handen vol aan het steeds weer aanpassen van de regels. Het is niet gemakkelijk om beperkingen op te leggen waar niemand van ons op zit te wachten. En toch moet het en dat begrijpen we ook allemaal. Loyaliteit is nodig met het overheidsbeleid en ook onderling, om ons aan die regels te houden.

De beleidsraad heeft inmiddels een kandidaat-lid voor de vacature die per 1 januari ontstaan is door vertrek van ondergetekende. Daar zijn we blij mee, welkom Ankie Knijnenburg! Ankie is een bekende in de kerk: ze trouwde in de Dominicus, was lid van het koor en ze is een regelmatige bezoeker. Ook heeft ze ervaring in het beleidsraadswerk. Ze zal drie maanden in de Beleidsraad meedraaien waarna een evaluatie van weerskanten plaats vindt. Dit is dus in afwijking van de normale verkiezingsprocedure, die geen kandidaten opleverde. Zelf heb ik na vier intensieve jaren als lid afscheid genomen van de Beleidsraad, maar ik blijf aan als notulist. En voorlopig zal ik ook deze stukjes blijven schrijven.

Zo gaan we dit jaar verder met elkaar, en hopelijk niet al te lang zonder elkaar. Laten we contact houden en omkijken naar elkaar, dat klinkt elke zondag van het podium. En laten we blijven uitkijken naar de zondag dat we, zoals Henk Hillenaar het onlangs zo treffend verwoordde, ‘schouder aan schouder hier zittend uit volle borst met elkaar kunnen zingen’. Dat was bij het lied ‘Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap …’

Zo moge het zijn voor ons allemaal. Tot ziens in onze Dominicus!
Met een hartelijke groet, namens de beleidsraad,
Joanne Kruijswijk Jansen (oud-secretaris BR)

Strengere lockdown 23/1 t/m 9/2 – update t/m 15/3

Update 25 feb 2021
De lockdown is door de overheid verlengd t/m 15 maart. Vrijwel alle maatregelen binnen de Dominicus ook, alleen zult u bij de diensten weer een lector en een tweede zanger horen.

22 jan 2021:
Zoals u deze week hebt kunnen vernemen heeft de overheid besloten tot een verregaande verscherping van de huidige lockdown – in ieder geval t/m 9 feb.
Zo is er een avondklok en kunnen we nog maar max 1 persoon per dag thuis ontvangen of maar eens per dag bij iemand op bezoek gaan. Deze maatregelen zijn bedoeld om de dreigende derde golf van de ‘Engelse variant’ van het Corona-virus, die veel besmettelijker is, beheersbaar te houden: het gaat om de bereikbaarheid van de gezondheidszorg voor allen in de komende maanden. De overheid vraagt ons hier aan mee te werken.

De werkgroep Corona heeft daarom in overleg met alle betrokkenen besloten de zondagdiensten gedurende deze lockdown met het minimum aan medewerkers vorm te geven. De diensten zullen voortaan door 7 mensen gemaakt en uitgezonden worden en blijven alléén via internet te volgen:
– de zang zal door een cantor, de muziek door de pianist/organist verzorgd worden
– de liturg en predikant verzorgen gebed, lezing, overweging en zegen
– de uitzending wordt verzorgt door de geluidtechnicus en de beeldtechnicus
– de koster ondersteunt
Zo kunnen we toch mooie vieringen blijven maken.

Alle overige maatregelen blijven van kracht zolang de lockdown duurt.

Een wijs koorlid liet ons laatst weten weliswaar ‘locked’ maar niet ‘down’ te zijn. We hopen dat u deze maatregelen met eenzelfde gemoedskalmte en geestkracht tegemoet kunt treden. Dit gaat voorbij – we zullen weer samen vieren!
In dat vaste vertrouwen wensen we u het allerbeste en hopen u voorlopig vaak via de uitgezonden dienst, via de diverse Zoombijeenkomsten – of anderszins – te horen of te zien,

Met een hartelijke groet,
namens de werkgroep Corona,
Frederik Lobbrecht (secretaris)

Voor contact met de pastores of de contactgroep:
Juut Meijer: 020-7550045 of juutmeijer@gmail.com
Eva Martens: 06-21197916 of evamartens@dominicusamsterdam.nl
Arie Kempkes (contactgroep): 06-47452143, 0287-327219

Een toelichting op de maatregelen van de overheid vindt u via het Corona-dashboard waar u kunt doorklikken naar meer informatie.

Lieddag: De steppe zal bloeien

Corona-proof lieddag vanuit de Dominicus Amsterdam

Waarschijnlijk mist u het zingen ook. Daarom organiseren wij op zondag 31 januari een Lieddag. Vanaf 13:00 uur zingen we met elkaar vanuit huis verschillende liederen. Arjan van Baest studeert vanuit de Dominicus verschillende liederen met je in, Evert van Merode speelt orgel en piano. Van De steppe zal bloeien tot Laudate omnes gentesZingt u vanuit huis uit volle borst met ons mee?! Tot volgende week!

Misschien heeft u nog nog nooit gezongen, of denkt u dat u geen mooie stem hebt, misschien zingt u al jaren in een koor: U bent allen van harte welkom.

We ontmoeten elkaar niet via zoom, maar virtueel in de Dominicus. We laten ons aanmoedigen door Arjan om harder te zingen, laten ons begeleiden door Evert. U vindt ons komende week hier: https://dominicusamsterdam.nl/lieddagvanuithuis/

Lockdown 15 december t/m 15 maart

Lieve Dominicusbezoekers,
Het zal u niet zijn ontgaan zijn dat premier Rutte afgelopen maandag een lockdown heeft afgekondigd met ingang van vandaag, 15-12-2020.
Dit heeft ook grote gevolgen voor de Dominicus. De Coronawerkgroep, waarin Beleidsraad, Beheercommissie, Liturgisch Team, pastores, musici, secretariaat en verhuur vertegenwoordigd zijn, heeft het volgende besloten, met een zwaar hart.

  • De vieringen vanaf nu tot en met zondag 17 januari 2021 -UPDATE: verlengd t/m 15/3 ! – zijn – helaas – zonder bezoekers. Alleen de medewerkenden aan de viering zijn in de kerk aanwezig.
  • Er vinden gedurende de hele periode live vieringen vanuit de Dominicus plaats, die echter uitsluitend online te volgen zijn in beeld en geluid. Wie moeite heeft met de techniek wordt verzocht contact op te nemen met het secretariaat via mail.
  • Aan de vieringen wordt de komende periode extra veel zorg besteed, inhoudelijk en muzikaal. De streaming-techniek is geoptimaliseerd.
  • De kerstviering is donderdag 24 december vanaf 20.00 uur via de stream te volgen. Hieraan zal medewerking worden verleend door kinderen en tieners. Enkele jongeren zullen musiceren. Bent u er online bij? dominicusamsterdam.nl/luister
  • Het Open Huis kan niet doorgaan. De Werkgroep Open Huis zal wel een activiteit voor dak- en thuislozen organiseren via een uitgiftepunt buiten, maar ook deze activiteit zal in verband met de lockdown heel klein worden gehouden.
  • De groepen kunnen helaas in de periode tot en met 15 maart 2021 niet bij elkaar komen. Hen wordt geadviseerd om online ontmoetingen te realiseren. Wie daar hulp bij nodig heeft, kan contact opnemen met het secretariaat (via mail).
  • De openstelling van de kerk op vrijdag- en zondagmiddag komt te vervallen.  
  • Verhuuractiviteiten met bezoekers kunnen niet doorgaan in de komende periode.
  • Wilt u contact opnemen met een mede-Dominicusbezoeker maar heeft u de contactgegevens niet, dan kan het secretariaat u daarbij helpen.
  • Wilt u contact met de contactgroep of pastores? U vindt de contactgegevens hieronder!

Gelukkig blijven we met elkaar verbonden, via de vieringen, via de online activiteiten en contacten van de werkgroepen en de pastores en via onderlinge contacten.
Let u een beetje op uzelf en op elkaar?

We wensen u ondanks al deze beperkingen van harte een heel goede en gezegende kerst en nieuwjaar toe!
De Coronawerkgroep

Voor contact met de pastores of de contactgroep:
Juut Meijer: 020-7550045 of juutmeijer@gmail.com
Eva Martens: 06-21197916 of evamartens@dominicusamsterdam.nl
Arie Kempkes (contactgroep): 06-47452143, 0287-327219

(afbeelding: Gerard Honthorst – Aanbidding)

Bericht van de BR – advent 2020

‘Hoe
als je je
met zorgeloosheid
kon omringen
en dat dat
je ruimte
was’

Dit mooie kleine gedichtje van Bert Schierbeek lijkt me zo gepast voor deze weken waarin we, de beleidsraad en de werkgroepen, zo bezig zijn met ‘zorgen voor’ en ‘zorgen dat’ in onze Dominicus. Zorgeloosheid is momenteel niet het woord dat we veel horen, en toch … is er ook altijd weer reden voor hoop en optimisme.

De grootste zorg is momenteel het leven van onze gemeente. De bezetting van de kerkdiensten is noodgedwongen heel klein. Het uitnodigingssysteem is afgesteld op maximaal 30 bezoekers – maar voorheen was dat inclusief, vanaf nu (19 nov) zonder degenen die meewerken aan de dienst. We hebben dus weer een ietsje grotere kans op een uitnodiging. En voor wie toch liever thuis kijkt en luistert, de audio-en videostreaming gaat door en wordt steeds beter van kwaliteit.

Maar hoe houden we contact, hoe houden we elkaar vast? Dat is een zorg voor het pastoraat van onze twee pastores en van de gelijknamige werkgroep. Er wordt veel contact via de telefoon gezocht en ook vanaf vandaag mogen groepen van maximaal 30 personen weer bij elkaar komen. Maar toch, vooral de ouderen en zeer ouderen blijven voorzichtig met persoonlijk contact en kunnen tegelijkertijd zich afvragen ‘kom ik ooit nog in de Dominicus?’ De zorg voor elkaar strekt zich gelukkig ook uit naar de bezoekers onderling, er is veel contact via telefoon, app of zoom. Laten we dat vooral volhouden met elkaar!

Een andere zorg is de stand van onze financiën. De inkomsten via collecten voor het eigen huis en vaste bijdragen lopen gelukkig goed, maar door het instorten van de verhuur worden er veel inkomsten gederfd. De beheercommissie heeft een actie gestart om de financiële situatie te verbeteren, u leest daarover alles in de orde van dienst en de Dominicuskrant en op de website. Als u in de financiële gelegenheid bent eraan mee te doen: van harte aanbevolen!

Als gemeente gaan we door, en ook het groepenwerk is weer gestart. Intussen is er een aanstaande vacature voor een pastor, nu Juut Meijer volgend jaar november met pensioen gaat. De wervingscommissie is samengesteld en ook al van start gegaan met de voorbereidingen. Het gewenste profiel wordt opgesteld en dan kan in het voorjaar de werving beginnen.

De beleidsraad heeft per 1 januari een vacature. Daarvoor worden geen verkiezingen georganiseerd dit keer, maar er wordt actief rondgekeken naar een mogelijke kandidaat. Degene die wordt gevonden, gaat deelnemen aan de beleidsraad, en na drie maanden wordt dan van weerskanten bekeken of het naar wens gaat en het nieuwe lid benoemd kan worden. Dit is voorlopig een eenmalige procedure, er is overleg over een andere vorm van het zoeken naar nieuwe leden nu de kandidatuur voor de beleidsraad de laatste jaren om het zacht te zeggen ‘niet storm liep’. In het najaarsoverleg, het overleg van werkgroepen dat tweemaal per jaar plaatsvindt, is hier al een advies over gegeven.

In dat najaarsoverleg werd ook het concept van de herziene structuurnota van onze gemeente besproken. Naast lof voor het vele werk dat door Inge Zuurendonk en anderen aan deze herziening gedaan is, waren er ook kritische punten en goede suggesties voor vervolmaking. De beleidsraad bekijkt hoe we hiermee verder gaan.

Zo werken we door, niet zorgeloos, helaas kunnen we hier Bert Schierbeek niet volgen. Maar toch, zegt Jezus niet ‘wees in geen ding bezorgd ….’? Misschien een heel mooie oefening in vertrouwen voor de adventstijd. Een oefening die ruimte kan scheppen. Een ruimte die, zoals Janneke Stegeman het op zondag 15 november zo mooi zei in haar overweging, vertaald kan worden als ‘God is ruimte en God maakt ruimte’.

Daar kunnen we het vast wel mee doen op onze weg naar Kerst!
Met een hartelijke groet, namens de beleidsraad,
Joanne Kruijswijk Jansen

Over Kerktijd, diensten bijwonen en de kerstdienst

– werkt Kerktijd nog wel, want ik krijg nooit meer een uitnodiging?
– moet ik me nog aanmelden voor diensten?
– wanneer kunnen we kaarten aanschaffen voor de kerstdienst?

Dit zijn belangrijke vragen die mensen ons stellen deze dagen, hieronder de antwoorden:

Ja, Kerktijd.nl werkt nog steeds: u kunt bij een dienst aanwezig zijn als u via Kerktijd.nl voor onze dienst wordt uitgenodigd. Maar vanaf begin oktober nodigen we maar 20 a 25 mensen per dienst uit en hebt u 24 uur om op die uitnodiging in te gaan (tenzij de dienst eerder vol zit, dan kan het gebeuren, zeker als u laat in de week uw uitnodiging heeft gekregen, dat de dienst eerder sluit). Helaas moet u tegenwoordig dus lang op een uitnodiging wachten – het kan in dit tempo tot half februari duren voor iedereen aan de beurt is geweest!

Inderdaad – u kunt alleen bij de diensten aanwezig zijn als u bent aangemeld, en daarvoor moet u zich bij Kerktijd.nl hebben geregistreerd. Hebt u geen internet of mail? Kunt u niet met Kerktijd overweg? Kent u anderen die internet problematisch vinden? Rienk Theisens kan u en hen helpen –neemt u aub contact via het secretariaat! Of klik hier voor de handleiding.

– Wat Kerst betreft, voor het aantal bezoekers wachten we op nieuws van de overheid, maar we verkopen geen kerstkaarten dit jaar. Op dit moment gaan we uit van 1 kerstavonddienst op 24 december om 20.00 waar 30 bezoekers bij aanwezig mogen zijn. Ook als dit aantal wordt uitgebreid weten we dat de meesten van ons niet in de kerk zullen kunnen zijn.
We zullen de dienst zo mooi en goed mogelijk uitzenden zodat zoveel mogelijk mensen thuis kunnen meekijken en meevieren.

Kijkt u voor informatie op onze Dominicus-en Corona-pagina, in de Agenda of volgt u onze wekelijkse nieuwsbrieven.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat via secretariaat@dominicusamsterdam.n

Wilt u contact met de pastores of de contactgroep?
Juut Meijer is telefonisch bereikbaar op 020-7550045 en per e-mail via juutmeijer@gmail.com , Eva Martens is bereikbaar op 06-21197916 en per e-mail via evamartens@dominicusamsterdam.nl
Om een afspraak te maken met iemand van de contactgroep, neemt u contact op met Arie Kempkes, tel. 06-47452143 of 0287 – 327219