foto-links

raamdom-gr

Nationaal gebed voor vrede en verbinding

Aan de vooravond van de Week van gebed voor eenheid vindt op zaterdag 15 januari een Nationaal Gebed plaats. De initiatiefnemers zijn getroffen door de verdeeldheid tussen mensen, in geloofsgemeenschappen en de samenleving rond de aanhoudende coronacrisis. In het gebed wordt God gevraagd om vrede, verbinding, mildheid en eenheid.

In een programma van 20.00 – 21.30 uur spreken diverse christelijke vertegenwoordigers een gebed uit. Daarnaast wordt er aan de hand van persoonlijke verhalen duidelijk hoe de coronacrisis mensen raakt. Het programma is live te volgen via www.nationaalgebed.nl en wordt verzorgd door de EO. Overige initiatiefnemers zijn de Protestantse Kerk in Nederland, MissieNederland, Niet Alleen, de Raad van Kerken in Nederland en Samen Kerk in Nederland.

Thuis meedoen

Tijdens de momenten van gebed tijdens het avondprogramma kunnen mensen thuis meedoen. Dit kan persoonlijk, maar ook in kleine groepjes of – mede afhankelijk van de dan geldende maatregelen – met de geloofsgemeenschap.

Jurjen ten Brinke, EO-presentator en voorganger van de multiculturele kerk Hoop voor Noord in Amsterdam-Noord, hoopt dat veel mensen aanhaken bij dit initiatief. “De coronacrisis duurt lang. Mensen zijn onzeker en raken moedeloos. Daar bovenop komt de polarisatie door de verschillende meningen over dit onderwerp. Het is goed als we onze pijn en moeite neerleggen bij God en vragen om Zijn genade en vrede in onze harten en voor ons land.”

Voorafgaand aan en tijdens de uitzending kunnen gebeden op een digitale gebedsmuur geplaatst worden of op social media met de hashtag #nationaalgebed.

Aansluitend bij eerdere gebedsinitiatieven

Tijdens de gehele coronapandemie zijn er vanuit verschillende kerkelijke tradities (online) gebedsmomenten geweest, waarbij christenen gezamenlijk voorbede deden voor de bestrijding van de pandemie en voor iedereen die hierdoor geraakt werd. Het Nationaal Gebed bouwt voort op deze voorgaande gebeden en luidt tevens de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen in. Daarin bidden christenen van 16 t/m 23 januari samen voor eenheid, wijk en wereld.

Zie ook het bericht op de website van de Raad van Kerken

Dominicus Nieuwjaarsgroet 2022

Wij wensen u een gelukkig Nieuwjaar!
Klik hier – of op de foto – en zing met ons mee!

Bericht van de Taalgroep

Op de foto ziet u een wens-kerstboom. De cursisten van de Taalgroep Dominicus wensen u mooie kerstdagen en een gelukkig 2022. U kunt hun wensen lezen op de versiering in de boom op het podium.

Het is ook uw Taalgroep!

Alle materialen en de catering worden betaald uit de collectes die regelmatig in de Dominicus worden gehouden. Met kerst gaat deel van het geld van de collecte naar de Taalgroep. U kunt met kerst in de kerk financieel bijdragen of natuurlijk een bedrag overmaken.

Een van de cursisten schreef: ‘Ik volg al heel lang de lessen op vrijdagmorgen en voel me steeds meer Nederlander’.

Van harte aanbevolen!

Namens cursisten en docenten van de Taalgroep.

Kerstdiensten 24 en 25 december

Naar aanleiding van de recente maatregelen, door de overheid bekend gemaakt op 14/12, en de aanscherping op 18/12 zijn de kerstavonddiensten gewijzigd.

Er is een kerstdienst op 25 december, in de ochtend, 11:00, zonder bezoekers.
Er is een kerstavonddienst op 24 december om 19:00, met het kerstspel van de kinderen. Deze dienst is nu nog sterker dan voorheen een dienst gericht op de kinderen.

Op kerstavond zijn de ouders en kinderen (vanwege het kerstspel) uitgenodigd – verder zullen er in de kerk alleen de mensen aanwezig zijn die nodig zijn om de dienst vorm te geven.
Het secretariaat en de pastores zijn uiteraard bereikbaar voor vragen, uitleg en ondersteuning.

Geen bezoekers:
De diensten zijn alleen via internet te volgen.

Kijken via internet:
U kunt de beide diensten volgen via onze kijk/luister-pagina

Maatregelen:
Voor degenen die in de kerk zijn om de dienst vorm te geven en uit te zenden – u vindt de maatregelen die gelden hier op de Dominicus & Corona-pagina.

#QRstmis
Tot slot wijzen we u graag op het #QRstmis-initiatief, onze oproep om deze kerst ook te laten zien wat wél kan.
Laten we verhalen van licht delen en daden van licht: reik uit!
Zoals Colet van der Ven op 19/12 in haar toespraak vroeg: wat kunnen we doen? De wacht houden bij elkaar.
Deelt u dit initiatief zo veel mogelijk?
Kijk bij:
QRstmis – Plekken van licht
QRstmis – Verhalen van licht
QRstmis – Daden van licht

ACTIE AMNESTY – Write for rights 2021

Voorgaande jaren werd er in de Dominicus-kerk in het kader van De dag van de Rechten van de Mens een kerstgroetenactie georganiseerd door de werkgroep Amnesty International. In deze corona-tijd is dit nu niet mogelijk. Wel is er momenteel voor Dominicusgangers die de kerk in december bezoeken, een alternatief.

Tot eind december liggen er folders van Amnesty achterin de kerk, op de tafel, met informatie over een aantal gewetensgevangenen uit verschillende landen. Ook staat in elke folder te lezen, op welke wijze men een bericht kan sturen naar de gewetensgevangenen. Deze folders kunnen worden meegenomen.
Er staat ook een gele brievenbus, waarin de brieven kunnen worden “gepost” tot eind december. Deze worden dan gezamenlijk door Amnesty verzonden naar de verschillende overheden in het buitenland.
Zie voor meer informatie ook de website van Amnesty International.

Vele gewetensgevangenen hebben in het verleden laten blijken zich enorm gesteund te voelen door het meeleven van zovelen.
Bij voorbaat bedankt voor uw inzet!
Namens de werkgroep Amnesty International,
Willy Sepers en Annemarie Rip

Bericht van de beleidsraad – december 2021

De beleidsraad is in november bij elkaar geweest, dit keer weer via de oude vertrouwde zoom. Op zich jammer, het is altijd fijner om elkaar in levende lijve te ontmoeten. Maar voor een vergadering met een flinke agenda is het ook een pré, omdat het medium je bij de les houdt. Je mist de grapjes tussendoor maar je bent wel op tijd klaar en dat is dan weer prettig.

Het eerste punt dat de aandacht vroeg, was een brief van de werkgroep die het jaarlijkse Open Huis met kerst organiseert. Een treurige brief want de werkgroep ziet af van het kerstevenement dit jaar. (Zie ook hier). Corona is natuurlijk de belangrijkste boosdoener die dit zo belangrijke feest in onze kerk verstoort. Maar ook als het onder deze omstandigheden wel zou kunnen, dan nog zou realisatie lastig kunnen zijn. Het is zoals met meer dingen in onze vergrijzende gemeente: menig trouwe vrijwilliger heeft zich teruggetrokken vanwege de gevorderde leeftijd. En dus dreigt er een tekort aan menskracht. Gelukkig is er wel een hele groep jongeren, van binnen en buiten de kerk, die volgend jaar vast weer staan te springen om mee te doen. De BR hoopt dan ook vurig dat volgend jaar het Open Huis mag volstromen met al die mensen die er zo graag komen en die ook dit jaar weer het feest der feesten moeten missen.

Mogelijk komt er wel een alternatief. Onze pastores zijn in gesprek met andere Amsterdamse kerken om te kijken wat er wel mogelijk is. Want het zou fijn zijn als de Dominicus en andere kerken met kerst toch hun deuren open zouden kunnen stellen, al is het maar af en toe. Daar hoort u als het lukt tegen die tijd wel meer van.

De coronamaatregelen die de Coronawerkgroep intussen weer voorstelde, werden alle geaccordeerd door de BR. En altijd met een ‘helaas, maar het moet!’ De nieuwste maatregelen zijn op 21 november ingegaan: uitnodigingen via Kerktijd, het dragen van een mondkapje, en anderhalve meter afstand houden. Inmiddels waren die maatregelen al een soort gewoonte geworden en zal het hopelijk niet al te zwaar vallen om ze weer na te leven.

Intussen nemen we afscheid van een vrijwilliger die er twaalf jaar trouwe dienst op heeft zitten als personeelsfunctionaris. Paul Kruyswijk verlengt zijn werkperiode niet en dat zou, vanwege de afspraken in de structuurnota, ook niet meer kunnen. En dus treedt hij eind dit jaar af. De BR is Paul uitermate dankbaar voor de deskundige, zorgvuldige en betrokken wijze waarop hij de personeelszaken voor onze gemeente heeft behartigd. Er is nogal wat van hem gevraagd, je kunt haast wel spreken van een dagtaak! Onze gemeente telt zes betaalde beroepskrachten: twee pastores, een dirigent en een organist/pianist, de secretaris, en de coördinator verhuur. Als daarvan iemand vertrekt en er weer een opvolger wordt aangetrokken, is de personeelsfunctionaris verantwoordelijk voor een goede procedure inclusief de zorg voor de arbeidsvoorwaarden. In die twaalf jaar waren er veel wisselingen van de wacht onder de betaalde krachten, Paul zorgde ervoor dat zowel afscheid als nieuw aantreden gepaard ging met een zorgvuldige procedure. Soms waren er lastige situaties die om de nodige prudentie maar ook om een stevige aanpak vroegen. Ook deze situaties waren bij Paul in goede handen. De BC is bezig met een procedure voor het vinden van een opvolg(st)er voor Paul.

De BR gaat in januari een dagje naar de hei en wil zich daar bezinnen op de vraag naar leiderschap en ook op de mogelijkheid van een ander organisatiemodel voor de Dominicus. Een en ander hangt met elkaar samen, want het huidige organogram in de structuurnota geeft een hiërarchische structuur weer, die in onze gemeente niet zo past. Het idee is om te kijken of een circulair model, waarin de werkgroepen een andere samenhang vertonen, beter bij de Dominicus als gemeente aansluit. Genoeg stof voor overdenking dus, op deze ‘heidag’.

Het ziet ernaar uit dat de BR dit keer verkiezingen zal kunnen houden. Er zijn verschillende gegadigden voor de twee leegkomende stoelen, dat is in de laatste jaren niet voorgekomen en stemt dus tot vreugde. Hopelijk kunnen die verkiezingen vroeg in het nieuwe jaar plaatsvinden.

De BR is nog op zoek naar een notulist. Uit eigen ervaring kan ik u vertellen dat dit nu eens een gemakkelijk baantje is: eenmaal per maand een vergadering waar je bij zit en noteert wat er zoal bediscussieerd en besloten wordt. Dan volgt het schrijven van een concept-verslag, dat stuur je naar de secretaris van de BR en klaar ben je voor de hele maand! Een bijkomend voordeel is dat je precies weet wat er allemaal gaande is in de gemeente zonder dat je je belast hoeft te voelen met allerlei lopende zaken en activiteiten.

En zo is dit mijn laatste ‘Bijdrage uit de Beleidsraad’ voor de Dominicuskrant en de website. Ik heb het maandelijkse bericht met veel plezier geschreven, het was fijn om u op de hoogte te kunnen houden van wat er zoal in de BR omgaat.

Met een hartelijke groet,
namens de beleidsraad,
Joanne Kruijswijk Jansen

Samen delen voor de feestdagen

Actie van het SolidariteitsfondsSamen delen voor de feestdagen juist nu in coronatijd!


De feestdagen liggen voor ons. Tijd voor het Solidariteitsfonds om actie te voeren. Juist in deze bijzondere tijden is het nog meer dan anders nodig dat we er samen voor zorgen dat het, ondanks alle beperkingen, voor alle Dominicusgangers feestelijke dagen zijn. Vanzelfsprekend is dat helaas niet. Financiële zorgen treffen ook Dominicusgangers. Met steun van iedereen die kan geven kunnen we die zorgen voor de feestdagen enigszins verlichten. Het Solidariteitsfonds doet dan ook een dringende oproep aan alle Dominicusgangers die kunnen geven om dat ruimhartig te doen. U brengt er in de donkere dagen vreugde mee bij gezinnen en alleenstaanden.

Als u kunt geven:
Vanwege de coronamaatregelen vindt er geen collecte door het Solidariteitsfonds in de kerk plaats. We verzoeken u uw gift over te maken op het rekeningnummer van het Solidariteitsfonds:
NL 72 INGB 0000224928 t.n.v. Solidariteitsfonds Dominicusgemeente onder vermelding van
“gift actie feestdagen 2021”
De actie start zondag 5 december en eindigt op zondag 12 december 2021.
Laten we er met elkaar een succesvolle actie van maken!

Als u een bijdrage nodig heeft:
Dominicusgangers die graag in aanmerking komen voor een bijdrage verzoeken we een mail te sturen naar solidariteitsfonds@dominicusamsterdam.nl.
Een aanvraag kunt u doen tot uiterlijk dinsdag 7 december.

Kunt u niet mailen, neemt u dan contact op met het secretariaat 020 – 6242183

Namens het Solidariteitsfonds,
Wil Raeven

Afscheid Juut Meijer

foto A. Broers

Na de dienst van 14/11 zullen wij stilstaan bij het afscheid van Juut Meijer – met toespraken, zang en samenzijn. We heffen het glas op de toekomst van Juut en van de Dominicus. We hopen dat je erbij kunt zijn, live óf via de uitzending op internet op www.dominicusamsterdam.nl.

Je bent van harte welkom en hoeft je niet op te geven.

Heb je het inlegvel met bijzonderheden gemist? Mail het secretariaat!

– Deze zondag, 14 november, werken we eenmalig met een corona-toegangsbewijs (de QR-code) om het mogelijk te maken het afscheid van Juut de ruimte en aandacht te geven die het verdient.

We gaan uit van je eigen verantwoordelijk als het om de basisregels gaat:

 • Schud geen handen, omhels elkaar niet.
 • Ook bij milde klachten: kom niet (ook als je wel gevaccineerd bent!).

Coronamaatregelen 7 en 14 november 2021

Lieve Dominicusbezoeker,

Wat ontzettend jammer dat het met corona weer de verkeerde kant opgaat.
Ook als kerkelijke gemeente nemen we onze verantwoordelijkheid om de viering voor iedereen zo veilig mogelijk te maken. Graag informeren we je over hoe we het de komende twee zondagen – 7 november en 14 november – gaan aanpakken. Vanwege de extra maatregelen op 13 nov zal de viering van de 14e, het afscheid van Juut – iets soberder zijn dan eerder aangekondigd.

Voor de viering van 7 november geldt:

 • We voeren het 1,5 m afstand houden weer in. We gaan ook het hoofdaltaar en het balkon optimaal benutten met zitplaatsen.
 • We vragen je om in de kerk weer een mondkapje te dragen als je je verplaatst. Als je zit, kun je het afdoen.
 • Brood en wijn delen we uit op 6 punten in de kerk. Je loopt er zelf naar toe. Dit, omdat je in de wachtrij zelf de afstand kunt houden die je wilt.
 • We schenken geen koffie/thee.
 • We gaan uit van je eigen verantwoordelijk als het om de basisregels gaat:
  • Schud geen handen, omhels elkaar niet.
  • Ook bij milde klachten: kom niet (ook als je wel gevaccineerd bent!).

Voor de viering van 14 november – het afscheid van Juut Meijer – geldt:

 • Om deze feestelijke gebeurtenis op een zo veilig mogelijke manier de ruimte en aandacht te geven die het verdient werken we eenmalig met het corona-toegangsbewijs. Dus vergeet niet je mobiele telefoon of een uitdraai van je QR-code mee te nemen*.
 • Kom svp, als dit voor jou mogelijk is, vroeg naar de viering, dan voorkomen we lange wachtrijen bij de deur. We gebruiken de twee ingangen in de Korte Korsjespoortsteeg. De deuren gaan om 10.20 uur open.
 • We hanteren een vaste zitplaats en schenken geen koffie, noch serveren we gebak. Wel zullen we – op onze eigen plek – het glas heffen op de toekomst van Juut.
 • Geef elkaar de ruimte bij het vieren van brood en wijn
 • We vragen u na de feestelijkheden niet rond te lopen, maar elkaar de ruimte te geven om naar buiten te gaan
 • We gaan uit van je eigen verantwoordelijk als het om de basisregels gaat:
  • Schud geen handen, omhels elkaar niet.
  • Ook bij milde klachten: kom niet (ook als je wel gevaccineerd bent!).

Voor beide vieringen geldt dus dat je je niet hoeft aan te melden.
Natuurlijk kun je ook deze vieringen thuis via de stream bijwonen.
Na 14 november gaat de Coronawerkgroep de twee vieringen evalueren en bespreken we de maatregelen die op 13 november zijn ingegaan.
Daarna melden we ons weer bij je.
Laten we er met elkaar een mooie tijd van maken, ondanks de beperkingen.
Met vriendelijke groet,
Coronawerkgroep en Beleidsraad

* Uitleg over de Corona-check-app vindt je via: coronacheck.nl
De app maakt een QR-code die we (aan de deur) van je mobiele telefoon kunnen scannen. Je kan er ook voor kiezen de QR-code op papier te printen. Je hebt voor het gebruik van de app een DigiD nodig.
Kom je er niet uit? Wellicht kunnen we je helpen: via secretariaat@dominicusamsterdam.nl

BC ruimt op – spullen van jou?

De Beheercommissie is bezig de archiefkamer in de pastorie multifunctioneler te maken, zodat de kamer gebruikt kan worden voor taallessen, indien nodig voor een overnachting van de pastores en ook voor pastorale gesprekken of andere activiteiten.
Hiertoe wordt de kamer huiselijker ingericht. Zo zijn de archiefkasten in overleg met de archiefgroep verplaatst naar de vergaderzaal op de tweede verdieping en is de computer(tafel) verwijderd. De vergaderzaal op de tweede verdieping is nu behoorlijk vol. We kijken naar een oplossing voor de boeken die er nu staan, naar wellicht nog een grotere archiefkast en overleggen met de andere groepen van de pastorie over de opbergruimte. 
Verder hebben we ook de pastorie doorgelopen op te repareren meubels en overtollige spullen, zodat de ruimtes niet verrommelen.

Neem mee!
Wij hebben een aantal spullen verzameld die we liever kwijt dan rijk zijn.
Die liggen/staan a.s. zondag en de zondag erop in de grote zaal. Als je iets tegenkomt wat van jou is, kan je het meenemen. Als je iets ziet wat je graag wilt hebben, plak er dan een sticker op met je naam + telefoonnummer. Wij zullen dan na die tweede kijkzondag beslissen wie wat kan krijgen. 

En verder nog een verzoek. Als je spullen in de kerk achterlaat die echt moeten blijven staan, wil je er dan een sticker op plakken of kaartje aan hangen met je naam + telefoonnummer en de reden van de aanwezigheid?
Dank en groet, 
De Beheercommissie