foto-links

raamdom-gr

Bericht van de BR mei 2022

Om te beginnen willen we als Beleidsraad onze lof uitspreken voor de prachtige Paascyclus die wij dit jaar hebben meegemaakt. En met Pasen weer zoveel mensen in de kerk te zien is ook een soort wederopstanding van onze gemeente.

Vorige maand moest u het bericht uit de Beleidsraad missen. Dat kwam omdat onze maart vergadering door ziekte en afwezigheid van een aantal mensen niet doorging en we dus pas 12 april hebben vergaderd. Een aantal lopende zaken wil ik hier graag noemen. Allereerst het Halfjaarlijks Overleg. Er wordt al langer gepraat en nagedacht over de invulling en aanpassing van dit overleg. Het is bijna een instituut, dat nog door Ko Bordens is begonnen. Dit overleg bestaat dus al heel lang en het is een bijeenkomst waar het Liturgisch team en de Beleidsraad in gesprek gaan met externe geestverwanten die ons Dominicusgebeuren volgen en vanuit hun expertise ons bevragen en adviseren. Omdat een aantal externe leden van dit overleg hebben aangegeven te willen stoppen en er als gevolg daarvan nog maar twee externe leden overblijven die er ook al heel lang inzitten leek het de BR en het LT verstandig om eens over nut en noodzaak van deze vorm van feedback na te denken. Donderdag 21 april hebben twee delegaties van de BR en de LT hierover met elkaar nagedacht. De conclusies uit dit overleg moeten nog worden geformaliseerd, maar daar hoort u binnenkort meer van.

Een tweede punt waar we ook al een tijd een aanloop voor aan het nemen zijn is de vernieuwing van onze Dominicus website. Arjan Broers en Ankie Knijnenburg zijn  gemachtigd door de BR hiermee aan de slag te gaan waardoor ook deze zaak in een stroomversnelling is geraakt. Om het spannend te houden komen we ook hier, na de goedkeuring van het aprilverslag van de BR vergadering, meer gedetailleerd op terug.

Arjan Broers en Eva Martens hebben de BR gevraagd om de resterende 4 uren die voor het Pastorale Team beschikbaar zijn aan Eva toe te kennen. Na advies van de Beheercommissie en van PZ-man Coen Glaser heeft de BR besloten deze uren tijdelijk aan Eva te geven. Ieder jaar wordt daar opnieuw naar gekeken.

Tenslotte nog een nieuwtje uit onze april vergadering. Jan Lassche wordt ons zesde BR-lid. Hij is bereid het aandachtveld Beheer onder zijn hoede te nemen. Jan komt nog niet zo heel lang bij ons in de diensten. Hij was jarenlang actief bij de Westerkerk. We zijn blij dat hij met zijn bestuurlijke ervaring ons komt versterken. Hopelijk zal ons dat ook helpen bij het bespreken van de grote lijnen van beleid. Want voor we het weten zijn we in de BR alleen maar dingen aan het regelen en formaliseren en komen we niet toe aan verdiepende gesprekken.

Jan van der Meulen

Nieuwsbrief RvKA – Pasen!

In de nieuwsbrief van de Raad van Kerken van Amsterdam vindt u allereerst de paasgroet 2022 – geschreven door priester Hildo Bos van de Orthodoxe parochie van de Heilige Nicolaas.
Aansluitend daaraan de meest actuele informatie over het initiatief van pastorale zorg voor Oekraïense vluchtelingen, de situatie bij de orthodoxe parochie en de uitnodiging voor de herdenking van de Armeense genocide op zondag 24 april 2022.
En meer: de klimaatwandeling op 16 april, de aankondiging van de oecumenische vesper op 4 mei, en de uitnodiging van de de liberaal Joodse Gemeente voor de Fietsdialogen op 15 mei a.s..

U vindt de nieuwsbrief via deze link

Piano Works en Organ Works – Arjan van Baest en Evert van Merode

Tijdens de afgelopen Corona-jaren hebben Arjan en Evert twee CD’s uitgebracht met eigen composities voor respectievelijk piano en orgel.

De 1e CD -Piano Works: Expressieve, romantische piano-miniaturen voor twee en vier handen. (Meer informatie hier)

De 2e CD Organ Works: orgelwerken met sopraan-solo’s geïnspireerd op de Heilige Catharina van Alexandrië. (Meer informatie hier).

Na afloop van de dienst kunt u bij de boekentafel terecht om deze CD’s voor de prijs van €15,- per stuk aan te schaffen.
Per verkochte CD wordt €5,- bestemd voor Stichting Tearfund (waarvoor we eerder collecteerden)– ten bate van Oekraïne.

Bericht van de beleidsraad – maart 2022

Zoals in ons vorige bericht al stond gaan we na het vertrek van Mirjam Nieboer en Geert-Jan Meijerhof uit de BR verder met vijf leden en één aspirant-lid. We zullen de betrokkenheid en inzet van Mirjam en Geert-Jan zeker gaan missen. Anderen zullen het stokje overnemen, zoals ondergetekende als het gaat om de berichtgeving vanuit de BR in deze krant.

Ik denk dat velen van ons blij zijn dat we net als in de rest van de samenleving weer bijna alles gewoon kunnen doen zonder de restricties waar corona ons toe dwong twee jaar lang. Misschien voelt het hier en daar nog een beetje onwennig en zal menigeen nog voorzichtig willen blijven, maar het is fijn om zonder aanmelding weer naar de kerk te kunnen komen. De BR wil de coronawerkgroep die ons in de afgelopen twee jaar door de woelige coronawateren heeft geloodst heel hartelijke danken voor haar zorgvuldige en weloverwogen besluiten die we als BR steeds hebben kunnen steunen. Ook binnen onze gemeenschap leefden en leven verschillen van inzicht en van gevoelens als het om corona gaat. Daar kregen we mondelinge of via mails of brieven ook inzicht in. De Coronawerkgroep en de BR hebben geprobeerd daar zo veel mogelijk ook recht aan te doen. En we hopen dat we daarin zijn geslaagd.

We hebben inmiddels ook een nieuwe personeelsfunctionaris in de persoon van Coen Glaser. Hij volgt Paul Kruijswijk op die jarenlang deze functie voortreffelijk heeft vervuld, waarvoor onze grote waardering.
Aan de vernieuwing van de website wordt op dit moment hard gewerkt. We willen een meer toegankelijke en heldere stijl, waar niet alleen woord, maar ook beeld en geluid de Dominicus gemeente representeren en waarmee we mensen willen bereiken en verbinden. De vernieuwing van de website is onderdeel van een breder project over communicatie.

Ook op stapel staat een heroverweging van de plaats en rol van het z.g. halfjaarlijks overleg. Sinds de Dominicus een onafhankelijke koers is gaan varen los van het bisdom is er twee keer per jaar een overleg met mensen van buiten de Dominicus, die ons feedback geven op wat wij doen en wie wij zijn. Het zijn loyale buitenstaanders die ieder vanuit hun eigen deskundigheid ons kritisch volgen. Het LT is steeds de samenroeper van dit overleg. Omdat er nu twee mensen uit dit overleg gaan stoppen en ook anderen er al erg lang deel van uitmaken leek het de BR en het LT een goed moment om nog eens opnieuw na te denken over het doel en de zin van dit halfjaarlijks overleg. Gaan we door op de huidige voet of gaan we het anders doen? Welke feedback willen wij krijgen en van wie? Daar gaan we binnenkort een keer voor zitten als LT en BR.

Het is wat wonderlijk om dit bericht uit de BR te schrijven met de onrust van de oorlog in de Oekraïne in het achterhoofd en de recente informatie over de nog grotere ernst van de klimaatcrisis waarin we ons bevinden. Maar geloofsgemeenschappen ook de onze leven toch van de hoop die we ons ook vandaag niet moeten laten ontnemen. Ik denk dan aan het lied “God weet komt het goed” Dat lied eindigt met “God weet het komt goed”. Laten we dat geloof blijven uitzingen.
Jan van der Meulen

Actie Solidariteitsfonds: Lezen maakt wijzer

‘Lezen maakt wijzer’

In aanloop naar de Boekenweek, die dit jaar wordt gehouden van 9 t/m 18 april 2022, is op de zondagen 13 en 20 maart 2022 de actie ‘Lezen maakt wijzer’.
Met de actie wil het solidariteitsfonds Dominicusgangers ondersteunen voor wie het, door allerlei omstandigheden, niet vanzelfsprekend is dat ze een boek kunnen kopen of het lidmaatschap van de bibliotheek kunnen betalen.
Tegelijk met deze actie kan ook een bijdrage worden gevraagd in de reiskosten die men maakt om naar de Dominicus te komen.
We hopen dat u ook deze actie weer ruimhartig wilt steunen.

Als u kunt geven:
Er vindt geen collecte door het Solidariteitsfonds plaats. We verzoeken u uw gift over te maken op het rekeningnummer van het Solidariteitsfonds:
NL 72 INGB 0000224928 t.n.v. Solidariteitsfonds Dominicusgemeente onder vermelding van “gift lezen maakt wijzer 2022”

De actie start op zondag 13 maart en eindigt op zondag 20 maart 2022. Laten we er met elkaar een succesvolle actie van maken!

Als u een bijdrage nodig heeft:
Dominicusgangers die graag in aanmerking komen voor een bijdrage verzoeken we een mail te sturen naar solidariteitsfonds@dominicusamsterdam.nl.
Een aanvraag kunt u doen tot uiterlijk dinsdag 22 maart 2022.
Kunt u niet mailen, neemt u dan contact op met het Secretariaat 020- 6242183

Opbrengst van de actie ‘Samen delen voor de feestdagen’

In december voerde het Solidariteitsfonds de actie “Samen delen voor de feestdagen”.
Het doel van de actie was om ervoor te zorgen dat de feestdagen voor alle Dominicusgangers ook echt gezellige en feestelijke dagen zijn.
Dat doel hebben we bereikt. Er is ruimhartig gegeven. We hebben alle aanvragers kunnen ondersteunen.
Enkele reacties waaruit blijkt hoe welkom de ondersteuning was:
1. Mijn dank, ook namens mijn gezin, is heel groot.
2. Met alleen AOW is dit een welkome aanvulling voor de feestdagen.
3. Met twee kleine kinderen kunnen we deze ondersteuning goed gebruiken.
Het blijkt weer eens wat we bereiken als we samen willen delen. Alle gulle gevers willen we dan ook van harte bedanken.

Namens het Solidariteitsfonds,
Wil Raeven

Bericht RvKA: Veroordeling uitspraken patriach Kirill

11 maart 2022

De Raad van Kerken Amsterdam distantieert zich van de nietsontziende agressie van de Russische staat tegen een democratisch land en onschuldige burgers. Dat de patriarch van Moskou dit legitimeert met een verdraaide versie van de geschiedenis is verbijsterend. Zo meende hij te moeten beweren dat de volledige verantwoordelijkheid voor de oorlog bij buitenlandse mogendheden ligt en dat die de heilige geschiedenis van Rusland zouden tarten. Ook zijn zegen aan de machthebbers in Rusland en zijn steun voor de oorlog met een bizarre verwijzing naar de gay prides in Oekraïne, gaat ons begrip te boven.

De Raad van Kerken Amsterdam laat weten dat hij zich distantieert van een dergelijk misbruik van religie. We betuigen ons respect aan de Russisch Orthodoxe Kerk in Amsterdam en daarbuiten die heeft besloten de patriarch van Moskou uit te sluiten uit haar gebeden. En wij roepen de kerken op zich uit te spreken tegen het misbruik van het Evangelie om oorlog en geweld te legitimeren.

De Raad van Kerken Amsterdam leeft mee met zijn lidkerk de Russisch Orthodoxe Kerk in Amsterdam, een  internationale geloofsgemeenschap met gelovigen uit Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland en tientallen andere landen. Wij betreuren het zinloze vandalisme dat de kerk deze week ten deel viel toen de kerk werd beklad.

De oorlog in Oekraïne vervult iedereen met afschuw, en woede. Amsterdamse kerken leven mee met de vele slachtoffers van het geweld in Oekraïne. In de kerken wordt gebeden voor de slachtoffers en om een einde aan de oorlog. Kerken bieden ook hulp – tot nu toe voornamelijk financiële steun aan de lokale kerken in Oekraïne, Polen en de andere aan Oekraïne grenzende landen.

Veel van de Amsterdamse kerken zijn op zondag, of ook door de week open. Elke Amsterdammer kan dan binnenlopen en een kaars aansteken om zo het medeleven vorm te geven. Laten we de bede om vrede en een einde aan het geweld eindeloos vermenigvuldigen.

Namens de Raad van Kerken Amsterdam,
Anna Verbeek, voorzitter

40-dagentijdkalender

Velen binnen en buiten de Dominicus kennen de dagelijkse afleveringen van de 40dagentijdkalender. Elke dag, behalve op zondag sturen we een  inspirerende tekst in een bijpassende afbeelding, waar u hopelijk ook veel inspiratie door krijgt. Veel teksten zijn ontleend aan toespraken en diensten in de Dominicus. We krijgen daar altijd heel positieve reacties op. Op 2 maart begint de 40dagentijd en natuurlijk ook de kalender.
Als u deze kalender in voorgaande jaren al kreeg, hoeft u niets te doen. We hebben de emailadressen bewaard. Kreeg u nog niet dagelijks die verrassing in de mail, stuurt u dan een email naar 40dagentijdkalender@gmail.com. Vermeld uw naam en emailadres. U vindt dan op woensdag 2 maart de eerste aflevering in uw mailbox.

tekst: Amanda Gorman, beeld: Henny Huystee

Oorlog in Oekraïne – help nu

In Oekraïne woedt een verschrikkelijke oorlog. Rusland heeft vanuit het noorden, oosten en zuiden aanvallen gedaan op het hele land. Er is een grote stroom van vluchtelingen op gang gekomen. Honderdduizenden Oekraïners zoeken een veilige plek in het westen van het land of in een buurland, onder andere Moldavië.

De Russische aanvallen in Oekraïne geven slachtoffers onder militairen én burgers.
Vanwege de inval zijn er een enorme vluchtelingenstromen en is in verschillende buurlanden de noodtoestand uitgeroepen.

‘We zien veel paniek, angst en bezorgdheid. Mensen vluchten massaal naar plaatsen waarvan ze denken dat het er veilig is, maar het is overal levensgevaarlijk.’

Tearfund is samen met het Christelijk Noodhulpcluster in actie gekomen. Wat gaan we doen met jouw hulp?
✓ Opvangen van duizenden vluchtelingen
✓ Uitdelen van dekens en bedden
✓ Uitdelen van voedsel en drinken
✓ Traumazorg voor mensen uit het oorlogsgebied
Dit doen we in Oekraïne en in de omliggende landen waar de vluchtelingen stranden.

U kunt doneren via een Tikkie of maak uw donatie over op : NL32 ABNA 0501 0303 01 , tnv Tearfund
Meer informatie: tearfund.nl

Zin in een oppashondje?

Via Arjan Broers heeft de werkgroep Diakonie informatie gekregen over een bijzondere initiatief dat wij u graag doorgeven:
Van de stichting OOPOEH (Opa’s en Oma’s Passen Op Een Huisdier).
Deze stichting voorkomt en bestrijdt eenzaamheid onder senioren door hen te koppelen aan een oppashond in de buurt. Met een oppashond heb je een stok achter de deur om lekker naar buiten te gaan en hierdoor in beweging te zijn. Bovendien heb je met een hond aan je zijde meer sociaal contact in de buurt; een praatje is zo gemaakt en (nieuwe) contacten worden makkelijker gelegd dan wanneer je alleen loopt. Ook geeft een kwispelend hondje in huis wat vrolijkheid en onbezorgdheid; het leidt af van negatieve gedachten. Inmiddels is de stichting al bijna 10 jaar succesvol en heeft zij landelijk al bijna 3500 ouderen kunnen koppelen aan een lieve oppashond.
Voor de oppas zijn hieraan geen kosten verbonden.

Als u dat wat lijkt kunt u contact opnemen op nummer 020-7853745 of kijkt u op www.oopoeh.nl
U ziet dan hoe u zich kunt opgeven en in contact komen met iemand uit uw buurt voor wie u eventueel de hond kunt uitlaten.

De werkgroep Diaconie hoopt dat er ouderen binnen de Dominicus zijn die hier wat voor voelen en er plezier aan beleven.
de wgDiakonie

DOE MEE! VOEDSELPARK AMSTERDAM

Het Klimaatplatform van de Dominicus steunt van harte het initiatief voor het behoud van de Lutkemeerpolder als voedselpark middels crowdfunding:

De eerste Dominicusganger heeft de actie reeds gesteund en hoopt dat er nog vele zullen volgen – voor vragen zie hieronder!

Ingeborg de Lange in actie

Waarom we nu samen grond moeten kopen
Dit is onze kans om een groen stuk Amsterdam te behouden voor de toekomstige generaties. Om er een plek van te maken waar stadsboeren ons eten verbouwen op de meest vruchtbare grond van Amsterdam. Een plek waar iedereen kan recreëren en leren. Waar kennis opgedaan en uitgewisseld wordt over landbouw, duurzaamheid en biodiversiteit. En waar we werken aan een echt groene, duurzame economie.

Gemeente Amsterdam wil van de Lutkemeerpolder een distributieterrein maken. Wij gaan voor Voedselpark Amsterdam. Samen kopen we het land voor alle toekomstige generaties!

Wat is de droom?
Voedselpark Amsterdam kan een van de grootste landbouwparken worden in Europa. De 42 hectare biologische klei kan werk geven aan tientallen stadslandbouwers en groene ondernemers. De grond zal duizenden gezinnen in de stad voeden. Het wordt een kenniscentrum voor hoogwaardige, biologische stadslandbouw. Bovendien wordt het een plek waar iedereen kan chillen op een kleedje, wandelen, tuinieren, oogsten en leren. Het groene gebied zal met bomen, zeeën van bloemen en inheemse heesters plek bieden aan eindeloos veel insecten en vogels en andere dieren. Het wordt een zinderende, biodivers park dat de toekomstige stortbuien kan opvangen en verwerken.

De locatie? De Lutkemeerpolder in Amsterdam Nieuw-West, die nu nog braak ligt. Het plan van gemeente met deze grond: een distributiecentrum met grote dozen. Wat denk jij dat beter is voor de stad en de toekomst?

Waarom moet dit nu?!
De klimaatcrisis, het instorten van biodiversiteit: het is overduidelijk dat we geen grote dozen moeten bijbouwen voor de pakketjeseconomie, maar dat we moeten vergroenen. We moeten afscheid nemen van groei en niet langer voorrang geven aan belangen van bedrijven, maar kiezen voor krimp en voorrang geven aan alle mensen, dieren en de natuur waar wij een onderdeel van zijn.

De Lutkemeerpolder in Amsterdam Nieuw-West is van oorsprong een landbouwgebied. Vruchtbare grond, historisch kavelpatroon en een weids uitzicht. De gemeente Amsterdam is erop gebrand om er door projectontwikkelaars distributiecentra op te laten ontwikkelen. Onuitputtelijke actievoerders hebben dat tot nu toe tegen weten te houden. We hebben nu alle hulp van Amsterdammers nodig om de gemeente en de politiek te laten zien: we willen een andere koers. De Lutkemeerpolder moet Voedselpark Amsterdam worden. Want de toekomst moet groen.

Meer informatie, doneren? Meedoen? Zie: voedselparkamsterdam.nl of zie een informatieve film (4 min) hier

Wat gebeurt er met je donatie?
Je donatie gaat naar de rekening Stichting Grond van Bestaan. Deze stichting heeft een ANBI-status en zal het geld beheren totdat de grond aangekocht kan worden

  • Grond van Bestaan beheert het geld tot 31-12-2022 voor het aankopen van de Lutkemeerpolder
  • Heeft gemeente Amsterdam op 31-12-2022 geen teken gegeven dat de polder gekocht kan worden, krijg je je geld teruggestort, minus de negatieve rente (geschat op 2%. Sorry!)
  • Heeft de gemeente op 31-12-2022 wel aangegeven tot verkoop over te willen gaan om Voedselpark Amsterdam te realiseren, dan houden we je donatie tot het moment van aankoop.
  • Gaat de koop alsnog niet door, dan krijg je je geld terug (minus negatieve rente).

Namens het klimaatplatform Dominicus van harte aanbevolen!
Kees Sluis, Margriet Goddijn en Ingeborg de Lange
(vragen? U kunt terecht bij Ingeborg de Lange – contact via het secretariaat!)