foto-links

raamdom-gr

Zomeropening 2021

Dit jaar is de kerk op zondagmiddag open in de maanden juni, juli en augustus, van 12.30 tot 15.00 uur. U bent van harte welkom! U hoeft zich niet van tevoren aan te melden. Let wel op de agenda, want op sommige zondagen in juli en augustus is de kerk bezet voor andere doeleinden. Dit melden we dan voorafgaand.

Nieuwe gaven van de Geest

De christelijke traditie laat het Paasfeest in zeven weken – zeven maal zeven dagen – zijn hoogtepunt bereiken. Dat hoogtepunt heet Pinksteren – Pentecostes: de vijftigste dag, dag van de volheid van de Geest die over de mensen neerdaalt. Vijftig dagen na Pasen vieren wij Gods scheppende Geest die nog altijd onder ons werkzaam is. Dat doet zij in ieder van ons die ‘tempels van de Geest’ genoemd worden, en bovenal in de grote, vaak chaotische samenleving die wij als mensheid zijn waarin steeds opnieuw orde, vrede, eenheid geschapen moet worden.


Het mysterie waarmee wij moeten blijven leven is dat de goede, scheppende Geest Gods van oudsher een tegenstander heeft, een slechte geest die wij eveneens in ieder van ons en in de samenleving aanwezig weten, en waarmee ook Jezus in het evangelie de strijd moet aangaan. De onderscheiding van die twee geesten, de goede en de vijandige die vaak in elkaar verward lijken te raken, is een zware opgave waarvoor ieder van ons en de gehele samenleving zich voortdurend gesteld zien.
Beide geesten zijn echter herkenbaar, zij het vaak niet zonder inspanning, en in onze christelijke traditie zijn al in de brieven van Paulus herkenningstekens van de goede geest verkondigd onder de naam Gaven van de Geest. Deze gaven moeten mensen helpen de juiste keuzes in hun leven te maken. Dat zijn, bijvoorbeeld, wijsheid, geneeskracht, troost, naastenliefde, gaven die ook ons nog steeds veel zeggen. Soms betreft het echter gaven, zoals wonderen doen en profeteren, die te tijdsgebonden lijken om de mens van vandaag nog te inspireren. En juist die tijdsgebondenheid doet ons de vraag stellen aan welke ‘gaven’ de Geest Gods in 2021 ook herkenbaar zou kunnen zijn. Aan een aantal antwoorden die in het liturgisch team op die vraag klonken willen de diensten in de weken tussen Pasen en Pinksteren dieper ingaan.

Zondag 11 april: Waarheid
Lezing Exodus 1: 8-21
Overweging door Janneke Stegeman

‘Voorbij goed en kwaad, is een veld. Laten we elkaar daar ontmoeten.’ – Zo dichtte Rumi. Dat klinkt aantrekkelijk, relativerend. Waarheid is niet altijd zo vastomlijnd beschikbaar. Ik heb zelf zo’n transformatie ook doorgemaakt: van geloof dat zou moeten kloppen naar geloof dat geleefd wordt. Het gaat om wat waar wordt, onverwacht. Wat tastend aan het licht komt, niet om wat je vantevoren al kunt uitrekenen.
Evengoed zijn er situaties waarin het juist van groot belang is om onderscheid te maken tussen wat goed is en wat kwaad, wat waar is en wat leugen.

Zondag 18 april: Gelijkheid
Lezing uit ‘Ze hebben mijn vader vermoord’ van Edouard Louis
Overweging door Agnes Grond

Bestaat er gelijkheid tussen mensen? En wat bedoelen we dan? Dat mensen gelijke kansen hebben? Dat ze in gelijke situaties verkeren of gelijk behandeld worden? Maar daarvan is nauwelijks sprake, noch dichtbij, noch ver weg. Is gelijkheid dan vooral een vrome illusie, en is het op deze wereld en voor ons gewone stervelingen een onhaalbaar ideaal?

Zondag 25 april: Dialoog – Parlement van de Aarde
Lezing Genesis 1
Overweging door Eva Martens

Het gesprek zal in deze kinderdienst niet óver de Aarde gaan, maar mét – met de elementen die samen de Aarde dragen. Een echte dialoog wil verbondenheid scheppen tussen vaak heel verschillende gesprekspartners, vraagt om nieuwgierigheid maar ook om invoelingsvermogen – ‘empathie’ – van de betrokkenen. Hoe ziet dat er uit? We proberen het in deze kinderdienst.

Zondag 2 mei: Vrijheid
Lezing 1Johannes 3:18-24 en Johannes 15:1-8
Overweging door Arjan Broers

De eerste christenen gingen opmerkelijk vrijmoedig met God om. Niet wetten en dogma’s, maar geloof en liefde hielden hen bij elkaar. En de wetenschap dat geloof en liefde iets te maken hebben met wat je concreet doet. Jezus zelf beschreef onze vrijheid als verbondenheid: wij zijn wijnranken die afgeknipt niets waard zijn. Een moeilijke én vreugdevolle boodschap, zeker voor onze individualistische tijd!

Zondag 9 mei: Humor
Overweging door Juut Meijer

Relativeringsvermogen en het bewustzijn dat, ook al dragen we de prachtigste idealen uit, niets en niemand in dit leven perfect kan zijn – het is een gave waar het evangelie niet bij stil lijkt te staan, en die Jezus als uitverkoren kind van God vreemd lijkt te zijn.

Zondag 16 mei: Fantasie
Overweging door Geeske Hovingh

Ook dit is een gave waar de Bijbel zich niet in lijkt te verdiepen maar waar religieus begaafde mensen toch alles mee te maken hebben, zeker nu de theologie zich steeds meer tot taak stelt open te staan voor ideeën en idealen van andere godsdiensten en tegelijk in die van het Christendom de oorspronkelijke poëtisch inspiratie van de Geest probeert terug te vinden.

Zondag 23 mei, Pinksteren: Erotiek
Lezingen Handelingen 2: 1-11 en Johannes 15-17 (fragm.)
Overweging door Henk Hillenaar

Deze zondag, het feest van Gods Geest onder ons, vieren we, bijna paradoxaal, de gave van de erotiek. Deze is immers in de traditie te vaak als tegenpool of zelfs tegenstander van de Geest beschouwd. In het Boek Genesis laat Gods Geest haar werk echter zeer erotisch uitlopen op de schepping van man en vrouw. Sedertdien zijn de mannen en vrouwen van deze aarde erotiek blijven ervaren als grote taak en bron van zoiets als goddelijke vreugde, van werkzaamheid van de geest dus.

Zondag 30 mei: Schoonheid
Overweging door Germain Creyghton

In filosofie, theologie en prediking is Schoonheid altijd beschouwd als de uitstraling van de zogeheten ‘Universalia’, de algemeen erkende waarheden en waarden die mensen van welk geloof of levensbeschouwing ook, samen – universeel – delen. Schoonheid is daarom ook wat alle gaven van de Geest naar ons uitstralen.

Vacature pastor

We zoeken een verbindend pastor met lef

De Dominicusgemeente is op zoek naar een pastor, als opvolger van Juut Meijer, die in november met pensioen gaat. Het functieprofiel vindt u hier.

Wij streven naar benoeming per 1 september a.s.

De selectiecommissie nodigt iedereen die zich in het functieprofiel herkent uit te solliciteren. U kunt uw sollicitatie tot en met 28 april aan Paul Kruyswijk sturen, pnkruyswijk@gmail.com.
Over de Dominicusgemeente vindt u veel informatie op onze website.
Wilt u meer over de functie weten, dan kunt u bellen met:
Eva Martens (06-49393935) of Colet van der Ven (06-10510403).

Met hartelijke groet van de selectiecommissie,
Bianca Beens, Colet van der Ven, Eva Martens, Hans Viester en Paul Kruyswijk

Nieuwe Serie: ‘Opstaan en verdergaan’

Wie de grote verhalen van de Schrift onder de aandacht wil brengen, moet nog moeilijke keuzes maken. Wat kies je dan uit al die hoofdstukken uit het Oude Testament of uit de verhalen over Jezus. We leven in een tijd waarin veel van die verhalen, ook de bekende, uit het zicht raken. En ook wie ermee is opgegroeid kan het overkomen dat nog maar lastig te verwoorden is waarom je ze zou willen bewaren.

Dit is jammer, want ze gaan over mens zijn. En we weten dat best: ons hele leven is erin verwoord en verankerd. Goed en kwaad, leven en sterven, onze talenten en dromen, ons falen. Al die verhalen gaan over onze dagelijkse omgang met elkaar en wat zich tussen ons afspeelt. Over de wereld. Over ontheemd zijn en vreemdelingschap, verlangen en uitzien naar. De grootste verschrikkingen en de diepste hoop, niets ontbreekt. Want deze verhalen zijn geen zweverig geheel maar staan altijd, hoe verschrikkelijk misschien ook, middenin de wereld. Soms trek je weg, soms verlang je terug naar waar je begonnen was. Soms loop je langs het randje, soms durf je het weer aan – al die dingen.

Kerk en theologie zijn onderhevig aan sleetsheid. Of kun je dat zeggen van onze hele samenleving? Wat betekenisvol was, raakt in de vergetelheid. Je haalt je schouders op – wat doet het ertoe? Wat richting geeft – het moet telkens herontdekt worden.

Ook bijbelverhalen spreken niet zomaar meer tot de verbeelding. Voor ze in onze moderne wereld helemaal vergeten zijn, opgeslokt door een te behoudende theologie, of betekenisloos geraakt in een samenleving zonder bronnen, proberen we ze, hoe oud ze ook zijn of juist daarom, bij de tijd te brengen. Op zichzelf ook al een goede reden om Thora te blijven lezen en nieuwe testament. Maar daarvoor zijn ook nieuwe vormen van onderricht nodig, om ze met nieuwe ogen te lezen, zodat ze ons blijven prikkelen.

Tijdens de Advent kozen we voor verhalen op weg naar een nieuwe geboorte. In de veertigdagentijd voor verhalen die de hobbels weergeven, van waar het mis gaat. Waartussen tegelijk – en dat is het mooie ervan – telkens de hoop gloort, voor wie het wil zien. Als je zelf niet meer weet waar je zit, als individu of als samenleving, kun je je nog steeds laten inspireren door het grote verhaal, dat telkens vertelt: hoe het ondanks alles, alle menselijk falen en onrecht in onze wereld, toch doorgaat. De heilsgeschiedenis die ons mensen een plaats geeft, wie we ook zijn, en met vallen en opstaan – zo mogen we geloven – ons telkens aanzet tot opstaan en verdergaan.

Aswoensdag 17 februari: Mens te zijn
Lezing Genesis 2
Overweging door Eva Martens

Wat is het ‘’mens te zijn’’?
Aan het begin van de veertigdagentijd zegenen we elkaar met de woorden: ‘’mens ben je, stof van de aarde.’’ Woorden die vooral nadruk lijken te leggen op onze nietigheid en vergankelijkheid. Of zou je ze ook kunnen lezen als een uitnodiging voluit te leven, zoals alles dat deel uitmaakt van de natuur? Voor deze viering komen we via ZOOM bijeen. De dienst is apart mee te maken en is ook het begin van het programma Onder de Luifel – 40 bijeenkomsten rond 40 (bijbel)verhalen voor onderweg.

Zondag 21 februari: Sterk en zwak – de lotsverbondenheid van Kaïn en Abel
Lezing Genesis 4
Overweging door Claartje Kruijff

Het verhaal van Kaïn en Abel is een kernverhaal. ‘En God zag Abel en zijn offer, maar Kain en zijn offer zag hij niet. En Kain stond op tegen Abel, zijn broer, en doodde hem.’ Kain keerde naar binnen in verongelijktheid en laat zijn aangezicht vallen. Hij verbreekt daarmee de relatie die er van Godswege is. Ik zie de twee broers overal in allerlei verhalen van nu opduiken. Want in een crisis als deze worden we allemaal bevraagd. Alles lijkt te kantelen, allerlei verhoudingen staan op scherp. Wat sterk was en leek blijkt ook kwetsbaar en in het zwakke zit nu misschien juist kracht.

Zondag 28 februari: De vloed en hoe verder?
Lezing Genesis 6-8
Overweging door Karel Eykman

Als alles mis lijkt te gaan, is er altijd nog de ark van Noach. Het gaat toch verder met de wereld en uiteindelijk is weer grond onder de voeten. Maar hoe? Dat is de grote vraag. Hoe gaan de mensen de wereld bewonen? Op de oude manier, of op een nieuwe?

Zondag 7 maart, Oculi: Met eigen ogen gezien
Lezing Genesis 16 en Soera 14
Overweging door Juut Meijer

Ze werd vernederd, vluchtte en werd weggestuurd.
Het is het verhaal van Hagar, dat indruk maakt door haar moed en levenskracht, die mensen soms gegeven zijn, zodat ze zich kunnen oprichten als alle gevoel van eigenwaarde lijkt te zijn verdwenen. Een verhaal van dichtbij huis en wereldwijd, van slavernij, trots, vernedering, onmacht en bevrijding. En vooral van ‘zien’ en bevrijding.

Zondag 14 maart: Laetare
Lezing Genesis 18, Job 42
Overweging door Marcel Elsenaar

“Zal ik nog liefde genieten nu ik verwelkt ben?”
Wat mag ik (nog) verwachten? Sara moest lachen toen ze hoorde dat het leven nog een wending zou nemen. Kunnen wij nog lachen terwijl we de verhalen over klimaatverandering, vervuiling, onrecht en het sterven van delen van onze leefomgeving horen? Kunnen we geloven dat het anders kan? Op deze internationale klimaatzondag zetten wij ons in, met alle kracht, verschillende generaties in verbondenheid, om leven.

Zondag 21 maart: De beproeving in de woestijn
Lezing Lukas 4
Overweging door Germain Creyghton

In het evangelieverhaal van Lucas wordt Jezus tot driemaal toe op de proef gesteld door de duivel. Driemaal biedt hij weerstand, maakt hij onderscheid, toont hij zich weerbaar. Waar haalt hij de kracht vandaan? En hoe werkt die kracht later in hem door? Een verhaal bij uitstek waarin wij ons in Jezus’ menszijn kunnen herkennen, dat ons de kracht kan geven weerbaar te blijven in tijden van crisis.

Zondag 28 maart: Palmpasen
Lezing Lukas 19: 29 vv
Overweging Henk Hillenaar

We staan aan het begin van de ‘goede of heilige week’, de belangrijkste week van het liturgisch jaar, waarin het lijden en sterven van Jezus van Nazareth herdacht en zijn verrijzenis gevierd worden. Ook in onze post-christelijke tijd is deze week het moment in het jaar gebleven waarop het mysterie van leven en dood veel aandacht krijgt, juist ook buiten de kerken, in de media en in de wereld van kunst en wetenschap. Voor christenen kan deze Palmzondag een aanleiding zijn om de aloude vraag te stellen : ‘Wie is Jezus nu voor mij, en voor ons als gemeenschap?’.

Witte donderdag 1 april: de laatste maaltijd en de eerste
Lezing Lukas 22
Overweging door André Wesche

De maaltijd is in heel het optreden van Jezus van Nazareth misschien wel de kern. Samen te delen wat je hebt. Het aan te durven samen te zijn met ieder ander die op je weg komt. Gastvrij en open te zijn zonder onderscheid, ook als anderen dat veroordelen. De tafel werd het symbool van eenheid en weten dat ieder welkom is. Dat we allen ‘bijEen’ horen.
Aan die tafel kan verraad worden gepleegd. Er kan ook verzoening plaatsvinden en vrede gesticht.

Goede vrijdag 2 april: Voor het goede gekruisigd worden
Voorganger Marcel Elsenaar

‘’Vergeef ze, want ze weten niet wat ze doen’’.
Aanwezig zijn bij een terechtstelling moet een verschrikking zijn. Dicht bij zijn als mensen onrecht wordt aan gedaan ook. Een mens bijstaan die pijn lijdt, het is haast niet te doen. In het lijdensverhaal van Jezus van Nazareth horen we van het onrecht, van marteling en terechtstelling, van het offer dat hij bracht. We willen het telkens weer horen, en niet weglopen omdat er tegelijk ook iets ongelooflijks aan het licht komt. We nodigen je uit om daar samen getuige van te zijn, door het luisteren naar verhalen, poëzie en muziek.

Zaterdag 3 april: Paasnacht
Lezing Exodus 12
Overweging Colet van der Ven

Zondag 4 april: Paasmorgen – Opstaan geblazen!
Overweging Eva Martens

Onder de luifel – ﬤ

40 verhalen voor nieuwsgierigen in 40 afleveringen voor de 40dagentijd

Hoe zijn bijbel verhalen anders bedoeld dan als verhalen voor onderweg? Verhalen waarin je jezelf kunt herkennen en de wereld. Ons hele leven is erin verwoord. Goed en kwaad, leven en sterven, ons dromen, ons falen en onze realiteit. Ze kunnen over onze meest alledaagse ervaringen gaan en over wat zich wereldwijd tussen mensen afspeelt. Alles verhalenderwijs. Over ontheemd zijn en verlies, over verlangen en uitzien naar.  Over gewone dingen en de diepste crises. Zeg maar over menszijn.

In de 40dagentijd zullen we alle dagen behalve de zondag bijeenkomen rond deze verhalen voor onderweg, die we in deze tijd goed kunnen gebruiken. We zijn dan een half uur bijeen via Zoom om bekende en minder bekende verhalen aan ons voorbij te zien gaan. Om ze te beluisteren, een eenvoudige toelichting te krijgen of er zelf in binnen te gaan.  Verhalen die immers een huis vormen waar je in en uit kunt gaan, precies de betekenis van de eerste Hebreeuwse letter van het boek Genesis, de beth.

Weest allen welkom. De 40dagentijd begint op 17 februari met een viering op Aswoensdag over wat het betekent ‘’mens te zijn’’. Vanaf de volgende dag tot aan paaszaterdag gaan we dan verder met bovengenoemd programma, waarvan alle bijeenkomsten zonder aanmelding ook afzonderlijk kunnen worden bijgewoond.
Om deel te nemen – klikt u op deze zoom-link ( of kijk in de agenda)

We hopen velen van u/jullie te ontmoeten en wensen iedereen een goede 40dagentijd toe!
Jullie pastores,
Eva Martens en Juut Meijer

Luister en kijk hier naar: Vlog Juut – Onder de luifel – 40 verhalen in 40 dagen!: Klik hier


Juut Meijer is telefonisch bereikbaar op 020-7550045 en per e-mail via juutmeijer@gmail.com.
Eva Martens is bereikbaar op 06-21197916 en per e-mail via evamartens@dominicusamsterdam.nl.

Nieuwe Serie: Grondwoorden

Grondwoorden voor betekenisvol leven
Grondwoorden kunnen gemeenplaatsen worden, daarom moeten we ze telkens weer opgraven, als erts opdelven, wassen en verwerken. Uitgangspunt van het bijbelse denken is niet de wereld zoals hij is, maar zoals hij zou kunnen zijn. Of de wereld die wij bewonen een dystopische werkelijkheid wordt, of zich richting een utopische beweegt, is mede afhankelijk van de doelen die wij voor de samenleving als geheel en ons persoonlijk stellen. En of die doelen verbonden zijn met bijbelse grondwoorden.

‘Dabar’

In deze serie willen we het licht laten schijnen op de volgende vijf grondwoorden: Roeping, Terugkeer, Saamhorigheid, Vertrouwen, Visioen

Zondag 17 januari: Roeping
Eerste lezing 1Samuel 3: 1-10
Tweede lezing: Multatuli
Overweging door Colet van der Ven

Roeping werd lange tijd geassocieerd met uitverkoren zijn voor een religieus leven en dat was toch vooral voorbehouden aan een kleine groep. Voor mij heeft het begrip roeping een bredere betekenis. Het is het onontkoombare verlangen je te verbinden aan iets dat groter is dan jij. Het is het antwoord op een maatschappelijke roep. Het is het ont-dekken van je diepste bestemming. En dat is een opdracht waarvoor niet slecht een kleine groep uitverkoren zich gesteld ziet maar waar ieder mens mee te maken krijgt.

Zondag 24 januari : Terugkeer
Eerste lezing: Klaagliederen 5: 15-21
Tweede lezing: poëzie
Overweging door Annewieke Vroom

In de vroege religiewetenschap werd het begrip ‘terugkeer’ (Engels: return) vooral geassocieerd met de archaïsche religies. Daaronder rekende men dan hindoeïsme, boeddhisme en de natuurreligies. Deze zouden een nadruk leggen op het cyclische karakter van de werkelijkheid. Zin bestond in een tijdloos mythisch besef van een groter geheel, maar de unieke rol van ieder mens was onduidelijk, dachten sommige religiewetenschappers. Hierin verschilden ze van de zogenoemde historische religies, zoals jodendom, christendom, islam. Deze hadden een lineair tijdsbeeld en binnen de invulling daarvan meer mogelijkheden voor betekenisgeving aan elk leven van elk mens. In de christelijke traditie werd het vooruit leven in verwachting van het nieuwe, of een breuk, werd belangrijker. Toch is ‘terugkeer’ een belangrijk onderdeel van ook de christelijke spiritualiteit. Denk maar aan de liturgie, die berust op terugkeren. Deze zondag gaan we in op de waarde van ‘terugkeer’.

Zondag 31 januari: Saamhorigheid
Lezing Lukas 10:1-11
Overweging door Geeske Hovingh

Dit grondwoord heeft een positieve associatie, want wie wil er nou niet bij anderen horen? Tegelijkertijd kan het een instrument worden van polarisatie, van ‘wij’ versus de anderen, of van gemeenschap boven individu. De vraag is dus: hoe blijf je autonoom, maar mag je jezelf toch onderdeel weten van een groter geheel, van een gemeenschap die de luiken naar buiten openhoudt? De 72 volgelingen die er door Jezus op uitgestuurd worden, kenmerkten zich door hun veelkleurigheid, maar ook door 1 gemeenschappelijke opdracht: samen glimpen van een nieuwe wereld uitzaaien. Daar wil ik wel bij horen.

Zondag 7 februari: Vertrouwen
Lezing: Mattheus 6:24-34
Overweging door Henk Hillenaar

Als je over vertrouwen gaat nadenken, merk je al gauw dat achter of in dit woord de drie deugden schuilgaan die in de traditie ‘goddelijke deugden’ werden genoemd : geloof, hoop en liefde. Vertrouwen zouden we daarom het grondwoord der grondwoorden kunnen noemen. Reden te meer om deze deugd niet te persoonlijk op te vatten, maar vooral als opdracht aan de gemeenschap te zien.

Zondag 14 februari: Visioen
Lezing Genesis 28: 10 – 22 (Jakob’s droom)
Overweging door Marcel Elsenaar

We ervaren ‘zin’ in het leven wanneer we een doel hebben. We worden tegenwoordig aangespoord om ons leven te zien als een kunstwerk, en onszelf als kunstenaar. Bijbelse levensverhalen vertellen een ander verhaal. Het is eerder een I have a dream – verhaal. Voor mensen dan in elk geval. Wij leven uit dromen en projecties in de toekomst, die we in het bestaan van alledag proberen te verwezenlijken. Hoe kunnen we ‘een doel hebben in het leven’ begrijpen vanuit bijbelse verhalen? Welk visioen van een goed leven, een leven in liefde ontdekken we dan?

Nieuwe aanwas voor de Beleidsraad

Bericht van de BR, 8/1/2021

Na een zoekperiode en diverse oproepen in de orde van dienst, op de website en in de nieuwsbrief, heeft Ankie Knijnenburg zich als belangstellende voor de Beleidsraad aangemeld. Zij zal nu eerst drie maanden meedraaien als kandidaat-lid. Daarna volgt een evaluatie van weerskanten met de mogelijkheid tot benoeming als lid. Ankie komt al jaren in de Dominicus en zij is ook bekend met het werk van de BR, waar ze enkele jaren geleden lid van was. We zijn erg blij met Ankies kandidatuur en heten haar van harte welkom in de BR!

Omdat Ankie de enige gegadigde is, vervallen nut en noodzaak van een verkiezing. Daarover nog wel het volgende. In het najaarsoverleg is de verkiezingsprocedure voor de Beleidsraad aan de orde geweest. In dat overleg werd het belang van verkiezingen door velen onderstreept. We zullen de verkiezingsprocedure dan ook, iedere keer als er een nieuw BR-lid gezocht wordt, kritisch tegen het licht houden. In de komende periode zal de verkiezingsprocedure in de BR verder besproken worden, waarbij we zoeken naar mogelijke alternatieven. We komen hier bij de gemeente op terug.
De Beleidsraad

Wake voor vluchtelingkinderen

Tijdens de 4e Advent zullen we in de dienst aandacht besteden aan de actie ‘500s waken voor vluchtelingkinderen‘.

Al maandenlang maken vele acties, brieven, petities en manifestaties duidelijk dat er in Nederland een groot draagvlak is voor het opvangen van 500 vluchtelingkinderen uit kampen in Griekenland.

De regering heeft toegezegd dat er 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen en 50 kwetsbare kinderen met hun gezinsleden, totaal 100 personen uit Griekenland naar Nederland zullen worden gehaald. (Dit aantal van 100 wordt overigens wel in mindering gebracht op het hervestigingsquotum van 500 personen per jaar dat met de UNHCR is afgesproken.)

Maar van deze toezegging wordt nu pas de helft uitgevoerd. In deze Adventstijd, nu we uitzien naar het Kerstfeest, de komst van Christus, worden we opgeroepen te waken. Waken als een symbolisch gebaar vanuit de machteloosheid, die breed wordt gevoeld. En omdat we niet kunnen en willen wegkijken van de situatie van kwetsbare vluchtelingen.
In veel kerken wordt in deze tijd gewaakt vanuit de gevoel solidair te zijn met deze vluchtelingen.

Zondag de 4e advent zullen we tijdens de dienst bij deze wake aansluiten, denkend aan het leed dat deze kinderen en volwassenen moeten doormaken.
Wij hopen dat u thuis ook mee kunt doen – voor meer informatie verwijzen we u graag naar dit bericht van INLIA.

Namens de wgDiakonaat,
Herman Huijmans

Nieuwe serie: Op weg naar een nieuwe geboorte

Advent en kerst 2020

De vier zondagen in de aanloop naar kerstmis worden vanouds gekleurd door verwachting en verlangen. Er is iets nieuws op komst. Een kind zal worden geboren. Het verlangen dat er altijd al was, komt in de Advent dichterbij. En om dat verlangen nog eens extra te benadrukken, lijkt het wel, is men in de Bijbelse traditie altijd onderweg. Mensen gaan ergens vandaan en ergens naartoe. We lopen de route van het licht naar een toekomst van gerechtigheid en vrede, een nieuwe wereld die ons wacht van opnieuw te worden geboren.

© Riet Deerenberg – Solidariteit

Gebeurt dat alleen als een kind geboren wordt, of kan het mensen ook middenin het leven gebeuren? Als je leven vastzit, als er in je land geen mogelijkheden meer zijn, als er honger is of armoe, of geweld. Soms gaan mensen samen op weg, in kleinere of grotere groepen, soms ook alleen. Uit de benauwdheid van een geknecht leven, uit slavernij, uit een huwelijk dat je kleinhoudt, uit een verleden. Uit een omgeving die vol oordelen is over wie je bent of hoe je leeft. Soms klinkt een stem op in de woestijn.

Gelukkig komen we op momenten in beweging. Een geloof in iets anders, iets nieuws staat in ons op en we raken op drift. En altijd zijn die bewegingen tweeërlei: we gaan naar het licht, het goede, de toekomst, en tegelijk moeten we vluchten we voor het kwade dat die beweging naar het goede in de weg staat. Ook in het kerstverhaal wordt gevlucht.

Zo zien we in de vier weken van Advent uit naar een wereld op komst en proberen we woorden te geven aan hoe we elkaar daarin mee kunnen nemen van dichtbij huis tot wereldwijd. Het ‘Kom, adem ons open’ zal weer klinken en ‘Scheur toch de wolken weg’. Niet alleen de wolken van corona, maar van alles dat ons het zicht ontneemt en onze wereld kleiner en angstiger maakt dan ze zou kunnen zijn.
Zo gaan we op weg naar waar het goed is, naar een nieuwe geboorte en een nieuw jaar dat ons wacht.

Zondag 29 november: ‘Alleen de bergen zijn mijn vrienden’
Overweging Colet van de Ven
Lezingen Exodus: 3:7-14, Behrouz Boochani: Alleen de bergen zijn mijn vrienden

Vandaag staan diegenen centraal die noodgedwongen hun land ontvluchten om op goed geluk en hoop van zegen elders een thuis te vinden. We kijken naar hen door de ogen van een paus, een vluchteling, een migrant en de bijbel.

Zondag 6 december: Moeten ook wij onderweg?
Overweging Arjan Broers
Lezingen Lezing: Jesaja 40: 3-8 en Lucas 21: 25 – 36

De Bijbel staat vol verhalen van mensen die onderweg moesten of durfden gaan: het paradijs uit, naar Egypte, naar een beloofd land, naar een kerststal, naar Jeruzalem en Golgota. Het zijn mooie verhalen om te lezen als je eigen wereld stabiel en rustig is. Maar wat als deze tijd er ook een is van onderweg moeten? Met niet meer dan een vaag en ook wel dreigend visioen van de toekomst? Arjan Broers vraagt zich af of de Bijbelse verhalen verleden tijd zijn.

Zondag 13 december: Jouw land is mijn land
Overweging Germain Creyghton
Lezing Ruth

Mensen hebben altijd het verlangen gehad een nieuw, eigen bestaan op te bouwen buiten de grens van hun geboortegrond. Niet om te vluchten voor gevaar of het verleden uit te wissen, maar omdat ze geluk zoeken en een beter leven. Het Bijbelverhaal over Naomi, Ruth en Boaz toont ons in een notendop dat migratie nodig is en goed: niet bij de pakken neerzitten, grenzen overschrijden, verantwoordelijkheid nemen voor de ander en zo een nieuwe toekomst vormgeven. Het verhaal zegt ons: dankzij Ruth, de Moabitische, kon Jezus Christus, zoon van David, in Israël geboren worden.

Zondag 20 december: Onderweg naar Kerstmis: Het Magnificat
Overweging Henk Hillenaar
Lezing uit Lucas 1

In de geboorteverhalen van het Lucas evangelie wordt veel gereisd en zelfs gevlucht. De meest mysterieuze reizigers echter zijn de engelen die er voortdurend opduiken om Gods wil of bedoeling kenbaar en het verhaal begrijpelijk te maken. Een van de weinige episodes waar geen engelen nodig zijn is de reis van Maria naar haar nicht Elisabeth. Daar klinkt het bekende Magnificat, een lof- en danklied, het visionaire antwoord van de mens aan God en diens engelen. Maria ziet de armen rijk en de machtigen machteloos worden: ze ziet deze wereld omgekeerd. Het zal het ideaal worden van Jezus’ leven en van het eerste Christendom: de vraag of en hoe dit nog altijd ook ons ideaal is.

Donderdag 24 december, Kerstavond: Plaats in de herberg
Overweging Juut Meijer

Herbergen en cafés zijn gesloten. We kunnen elkaar slechts spaarzaam ontmoeten en leven op afstand. Op kerstavond vieren we de geboorte van de mens in wie de hoop weer helemaal tot leven komt. Een wereld waar gastvrijheid en genegenheid voorop staan. Hoe maken we plaats als alle herbergen gesloten zijn? En zal er straks nog plaats zijn voor gastvrijheid en menselijkheid in onze wereld?
De dienst begint om 20.00 u

Zondag 27 december: Oud 2020 en Nieuw 2021
Overweging Eva Martens en Mirjam Wolthuis

Bijkomen van kerst, van een moeizaam jaar, van gefnuikte verwachtingen of toch, wellicht, nieuwe openingen? In deze viering blikken we terug en proberen we ons bijeen te rapen om met nieuwe moed verder te gaan. Leidraad daarbij is de belofte van hoop die generaties aan elkaar doorgeven, zoals spreekt uit het verhaal van Jezus met zijn ouders in de tempel en van Simeon en Hanna (Lukas 2:22-40).

Zondag 3 januari: De toekomst op het spel
Overweging Gerhard Scholte

We vinden in Exodus en Matteus twee klassieke verhalen over machtswellust, van Farao en Herodes, ontaardend in vreemdelingenhaat, ja zelfs in kindermoord. Waarom zijn het juist de pasgeborenen die dit soort gruwelijkheid opwekken? Wie weet helpt filosoof Hannah Arendt ons verder met haar begrip van ‘nataliteit’: Elke pasgeborene heeft iets volstrekt nieuws aan onze wereld mee te geven.

Zondag 10 januari: Breng ons dan thuis en keer ons tot leven
Overweging Agnes Grond

Wie kent het niet: dat onbestemde verlangen naar thuiskomen. Maar wat verlangen we dan? Een veilige haven? Gekend, gezien en begrepen worden? Of toch een soort aards paradijs? En bereiken we dat thuis ooit? Of is de weg erheen voldoende al blijft het verlangen bestaan?

Over kijken naar de diensten

Vanaf zondag 6/12 zullen we met een nieuw systeem de diensten uitzenden, met twee vaste camera’s. We doen ons best de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, maar we zijn ons ervan bewust dat we niet alle fouten of storingen kunnen uitsluiten.

Soms gaat er iets mis – dat kan een storing op het internet zijn, een menselijke fout zoals een losse kabel of een technische mankement zoals een vastzittende knop. U kunt er op vertrouwen dat, als er een storing is, wij er achter de schermen mee bezig zijn die zo snel als we kunnen te verhelpen. Soms kan het helpen over te schakelen op Kerkdienstgemist.nl – en als het beeld u niet bevalt kunt u ook gewon luisteren – dan moet u overschakelen op de audio-stream door op de betreffende knop te klikken – hieronder ziet u op een foto waar u die kunt vinden:

Als u niet in beeld wilt zijn in de kerk raden we u aan in 1 van de twee eerste zitvakken plaats te nemen – vraagt u het de koster als u twijfelt!

En feedback is welkom – stuurt u die naar het secretariaat!