foto-links

raamdom-gr

Bericht uit de Beleidsraad, april 2023

De eigen weg

Rabbi Baer van Radosjitz vroeg eens aan zijn leraar, de ‘Ziener’ van Lublin:’ Wijs mij toch een algemene weg naar de dienst van God.’ De tsaddik antwoordde: ’Het past niet iemand te vertellen welke weg hij moet gaan. Want er is een weg, waarop men God dient door de leer, en op een andere manier door het gebed, en op weer een andere door vasten, en op nog een door eten. Ieder moet nagaan naar welke weg zijn hart hem trekt, en dan moet hij die met zijn ganse kracht kiezen.
Daarmee is allereerst iets gezegd over onze verhouding tot datgene wat voor ons aan echte dienst verricht is. Wij moeten het vereren, we moeten daarvan leren, maar wij moeten het niet nadoen. Wat aan groots en heiligs gedaan is, is voor ons een voorbeeld, omdat het aanschouwelijk maakt wat grootheid en heiligheid is, maar het is geen model, dat wij na moeten trekken. Hoe weinig wij ook tot stand vermogen te brengen, wanneer wij het meten aan wat de vaders deden, zijn waarde is dat wij het op eigen wijze en uit eigen kracht doen.
Een chassid vroeg aan de maggid van Zloczow: ‘Het heet dat ieder in Israel de plicht heeft te spreken: wanneer zal mijn werk dat van mijn vader Abraham, Izak en Jacob evenaren?- Hoe moet dat worden opgevat? Wij mogen ons toch niet verstouten te denken dat wij het op dezelfde wijze als de vaderen kunnen doen?’
De maggid lichtte toe:’ Zoals de vaderen een nieuwe dienst stichtten, ieder naar zijn eigen aard, de ene die van de liefde, de andere die van de sterkte, de derde die van de pracht, zo moeten wij, een ieder naar onze eigen aard, in het licht van de leer en van de dienst vernieuwing brengen en niet doen wat reeds gedaan is, maar wat gedaan moet worden. ( Uit: De mens en zijn weg, Martin Buber)

Woensdag 8 maart kwam de BR weer bijeen. Er was een lange agenda met veel korte punten. Op 1 april hebben we onze heidag, dan hebben we rustiger de tijd om ons over de BR te bezinnen en hoe wij het gaan doen. Een voorbereidingsgroepje is bezig de dag voor te bereiden.

Een paar belangrijke mededelingen:

  1. De Vrijwilligersmiddag is gepland op 8 oktober, zet deze datum vast in uw agenda!
  2. Opvang vluchtelingen: We kunnen een vraag van INLIA, om onderdak te verlenen aan vluchtelingen niet honoreren vanwege geen plaats in de kerk en geen vrijwilligers.
  3. Raad van Kerken: Elk jaar wordt een lidkerk van de Raad van kerken bezocht, deze keer Hoop voor Noord. Bijzonder wat zij tot stand hebben gebracht. Het is goed om zo deel te zijn van een groter verband van kerken in Amsterdam
  4. Communicatie: de ontwikkeling van de nieuwe website vordert gestaag.
  5. Voorjaarsoverleg: 24 mei

De volgende vergadering is op woensdag 5 april om 19.30

Namens de BR: Anna Hoekstra, duo voorz.

Achterste rij van rechts naar links: Ton van Aerde, Ellen van de Geer, Willem Koperdraat en Sandra Bensschop.
Voorste rij van rechts naar links: Ankie Knijnenburg, Bianca Beens en Anna Hoekstra.