foto-links

raamdom-gr

Diaconaat

Wij en de anderen

Visie
De Dominicus is een gemeenschap waar de zorg voor elkaar en de zorg voor de ander, ook in voor de wereld om ons heen, manifest is. Bijna letterlijk van Amsterdam tot Zimbabwe. We zijn solidair met wie niet kan emanciperen en wie onrecht wordt aangedaan. Speciale aandacht is er voor projecten waarvoor leden van onze gemeenschap zich inzetten.
Onze inspiratie zijn de bevrijdende verhalen van de Schrift en mensen die ons in de zorg voor anderen zijn voorgegaan. Dit erfgoed vraagt om voortdurende reflectie en nodigt ook uit tot een kritische eigentijdse vertaling. Wij werken aan een verankering daarvan in onze gemeenschap.

De Werkgroep Diaconaat
De werkgroep Diaconaat is even in de ruststand gegaan. De recente ontwikkelingen na corona hebben ertoe geleid dat we nieuwe wegen zoeken om het Diaconaat vorm te geven. Diaconaat blijft dus wel een belangrijke taak van de Dominicus met vele activiteiten en groepen. U steunt de hulp aan de ander via het banknummer van het Diaconaat Dominicus-gemeente: NL34 TRIO 0197 6339 19 ten name van Diaconaat Dominicusgemeente, Castricum.

Om de ander
Zo organiseren we jaarlijks het Open Huis op Eerste Kerstdag, een daverende feestdag waarop ieder uit deze stad welkom is. Er is muziek, er zijn creatieve activiteiten, er is gelegenheid elkaar te ontmoeten en als hoogtepunt is er voor alle 750 gasten een gratis kerstdiner. In de 40 Dagen Tijd organiseren we elk jaar een reeks van kortlopende activiteiten. De nadruk ligt op de mens die aandacht en zorg behoeft: gedetineerden, daklozen, eenzame ouderen. We hebben in onze kerk een aparte plek ingeruimd voor de verkoop van ‘eerlijk betaalde’ producten uit Derde Wereldlanden. Ook geven we wekelijks taallessen aan asielzoekers en ongedocumenteerden en houden we maandelijks een collecte voor een project buiten de Dominicusgemeente. We hebben een Solidariteitsfonds voor mensen in onze gemeenschap, voor wie door financiële zorgen een normaal leven niet of nauwelijks mogelijk is.

Taalgroep
De Taalgroep geeft lessen Nederlands aan asielzoekers en ongedocumenteerden. Dat gebeurt elke vrijdag van 10.00 – 12.00 uur in de pastorie van de Dominicus. Er zijn lessen op diverse taalniveaus. De Taalgroep Dominicus wordt gevormd door een groep van ongeveer tien vrijwilligers met gevoel voor taal en voor mensen die hulp nodig hebben. De doelgroep bestaat uit buitenlanders zonder, of met heel weinig inkomen. Verder is een voorwaarde dat de cursisten een begeleidende instantie of privépersoon hebben en onze lessen trouw volgen. We geven géén sociale, juridische of economische ondersteuning. We zien dat als taken van de begeleiders. De Taalgroep start drie maal per jaar een nieuwe cursus: op de eerste vrijdagen van januari, mei en september. De Taalgroep is u erkentelijk voor uw financiële steun op giro NL34 TRIO 0197 6339 19 ten name van Diaconaat Dominicus-gemeente, Castricum, onder vermelding van ‘taallessen’. Voor nadere informatie en aanmelden van cursisten: zie Contact.

Dak- en thuisloze mensen
Een aantal mensen uit de Dominicus is als vrijwilliger actief in De Kloof, een inloophuis voor dak- en thuislozen aan de Kloveniersburgwal 95. Dagelijks bezoeken gemiddeld 75 mensen dit centrum voor dagopvang, kledingruil en/of een douche.
Het hele jaar door kan er in de Dominicus (heren-)kleding afgegeven worden. Deze wordt verzameld in de pastorie onder de kapstok. De mensen die De Kloof bezoeken lopen graag weg in deze voor hen nieuwe kleren.
Wilt u één keer per week op een vast dagdeel als vrijwilliger meewerken om deze opvang mogelijk te maken? Dat kan!
Contactpersoon is Hannie Bulsink: tel. 06-15428252.

Werkgroep Amnesty International
Amnesty International onderzoekt op alle continenten of mensenrechten worden nageleefd. Deze organisatie maakt schendingen openbaar en komt op voor slachtoffers. Er wordt niet alleen tégen onrecht geprotesteerd, maar ook gewerkt aan concrete oplossingen. In de Dominicusgemeente organiseert onze Amnesty-werkgroep drie keer per jaar een actie:
* Tijdens de 40 dagentijd;
* Rondom de Vredesweek in september;
* In december, zo mogelijk in de buurt van de dag van de Rechten van de Mens (10 december).

Er zijn wereldwijd miljoenen mensen die Amnesty steunen en massaal en eensgezind in actie komen. Vanuit alle hoeken van de wereld worden regeringen onder druk gezet. Amnesty werkt samen met lokale organisaties en voorvechters van de mensenrechten in landen waar dat het hardste nodig is. Amnesty blijft daarbij altijd volstrekt onpartijdig en onafhankelijk. Op die manier komt de organisatie overal op voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid.
Bezoekers van onze gemeente helpen mee door het ondertekenen en versturen van brieven, het tekenen van een petitie of door het kopen van Amnesty-artikelen bij de tafel achter in de kerk. Voor verdere informatie: zie Contact.

Begeleiding van gedetineerden
Er valt – zowel mentaal als zakelijk – veel op een rijtje te zetten als je uit de gevangenis wordt ontslagen. Dan ben je blij met de steun van iemand, die je praktisch terzijde staat, maar zeker ook een luisterend oor biedt. Zo’n ‘buddy’ kan trouwens ook bij je op bezoek komen als je ‘nog zit’.
Wie ‘buddy’ wil zijn, brengen we in contact met de landelijke interkerkelijke Stichting Exodus. Die brengt ook kinderen van gedetineerden bij hun ouders voor een bezoek en zorgt soms voor kleding. Voor de contactpersoon: zie Contact.

De Uitgelezen Boekentafel
Op het linker zijaltaar voor in de kerk bevindt zich een boekenruilhoek. Hier kunnen tijdschriften en boeken gratis neergelegd en/of meegenomen worden. Het gaat om boeken en tijdschriften die passen bij het gedachtegoed van de Dominicus, dus met een religieuze of filosofische inhoud. Ook boeken en tijdschriften over kunst, natuur en cultuur en eigentijdse en klassieke romans zijn welkom. Andere boeken die u kwijt wilt, worden graag door de kringloopwinkel opgehaald. Passende cd’s en dvd’s kunnen eveneens ingebracht en meegenomen worden. Voor meer informatie: Ton Steenaert (072 533 22 07)

Collecten voor derden
Maandelijks is er in de zondagse viering een collecte voor doelen buiten de Dominicusgemeente. Projecten in binnenland (bij voorkeur binnen de regio Amsterdam) en buitenland kunnen worden aangemeld bij de Collectecommissie. Projecten dienen kleinschalig te zijn en een collectieve en duidelijk omschreven bestemming te hebben. De projecten ontvangen géén of minimale subsidies van overheden. Voor aanvragen of meer informatie klik hier.

Werkgroep Solidariteit
De Werkgroep Solidariteit stimuleert de bezoekers van de Dominicusgemeente om met elkaar gelden te delen. De werkgroep beheert daartoe het Solidariteitsfonds. Het fonds bestaat uit giften die door bezoekers van de Dominicus worden gedaan ter ondersteuning van andere Dominicusgangers. De Werkgroep organiseert ieder jaar vier acties: “Boekenbonnen”, “Vakantiegeld”, “Cursussen en Clubs” en “Eindejaars Extra”. Daarnaast kan door bezoekers van de Dominicus een beroep op het Solidariteitsfonds worden gedaan bij noodzakelijke uitgaven die de financiële draagkracht te boven gaan. Voor bijdragen (periodieke en incidentele) heeft het fonds een eigen gironummer: NL72 INGB 0000 2249 28 t.n.v. Solidariteitsfonds Dominicusgemeente Amsterdam. De namen van de contactpersonen staan vermeld onder het kopje “Contact” en op de pilaar bij de ingang van de kerk.

De Wereldwinkel
Bijna 40 jaar heeft de wereldwinkel een verkoop punt in de kerk gehad. In de loop der jaren hebben veel vrijwillig(st)ers  zich ingezet om de Eerlijke Handel te promoten. Met de gehele opbrengst (jaarlijks circa € 1800) hebben we projecten in de Derde Wereld en het Jeannette Noëlhuis kunnen ondersteunen.
Maar o.a. door het kleiner en ouder worden van de groep, hebben we besloten om definitief met de zondagse verkoop te stoppen. De wereldwinkelgroep blijft echter doorgaan met de levering van FAIR TRADE koffie e.d. aan de kerk, de pastorie en andere afnemers. Met de (lagere) opbrengst blijven we projecten in de Derde Wereld (al of niet via extra collectes) ondersteunen. Contact via het secretariaat.