Voorgangers en sprekers

De Dominicus kent een liturgisch team dat bestaat uit vrouwen en mannen die iedere week samen met de dirigent, de pianist/organist en een koorlid de vieringen voorbereiden. Elke zondag staan er twee voorgangers op het podium. Ook worden regelmatig gastsprekers uitgenodigd. Naast de pastores zijn de voorgangers en gastsprekers. (Portretten door Sandra Haverman).

Voorgangers

Alle van Steenis

Alle van Steenis
voorzitter van het liturgisch team

Alle is met ingang van september 2017 voorzitter van het liturgisch team. In die rol leidt hij de wekelijkse vergadering van het LT. Een heel enkele keer zal hij ook voorgaan.
Alle heeft een lange staat van dienst in het onderwijs. Hij begon in 1984 als docent godsdienst/levensbeschouwing in het VO, werd didacticus en onderwijskundige aan diverse lerarenopleidingen, waaronder de Academie voor Theologie en Levensbeschouwing en de HBO Islam.
In de Dominicus was Alle 18 jaar lid van de werkgroep Kind. Heel veel jongeren heeft hij begeleid tot aan de twaalfjarigenviering. Een prachtig jaarlijks terugkerend Dominicus ritueel. ‘Een dynamische oecumenische gemeenschap, zoals de Dominicus is, inspireert, daagt uit tot reflectie, leren en dialoog. Ik draag daar graag aan bij.’

Bereikbaar via 


Frederik Lobbrecht

Frederik Lobbrecht
coördinerend secretaris liturgisch team
Bereikbaar via 


Germain Creyghton

Germain Creyghton
lid van het liturgisch team

Germain werd geboren in Nijmegen (1962), studeerde daar Franse taal- en letterkunde en later theologie in Utrecht. Sinds zijn komst naar Amsterdam (2011) voelt hij zich thuis in de Dominicus, door de sfeer van vrijheid in verbondenheid, de inspirerende liederen, de persoonlijk doordachte overwegingen. Germain werkte eerst 20 jaar als docent Frans in Doetinchem en Hengelo, later als conrector, vanaf 2013 op het Coornhert Lyceum in Haarlem en vanaf 2023 op het Vossius Gymnasium in Amsterdam. Hij voelt zich aangesproken en uitgedaagd door de dominicaanse theologie en spiritualiteit: een kritisch streven naar inzicht en wijsheid dat samengaat met het verlangen om dat door te geven en te delen met anderen. Hij maakt sinds 2012 deel uit van het liturgisch team.

Bereikbaar via 


Leontien Dekker

Leontien Dekker
lid van het liturgisch team

Leontien (1976) is een theologe met een grote belangstelling voor organisatie- en leiderschapsvraagstukken. Ze is geworteld in de katholieke en monastieke traditie maar zocht, met haar liefde voor het woord, ook altijd naar verdieping in de protestantse traditie. In de Dominicus vindt ze het beste van beide werelden. Ze studeerde in Tilburg, Utrecht en Amsterdam theologie en later op Nyenrode Business Administration. Leontien heeft een eigen praktijk als geestelijk begeleider en werkt als adviseur en consultant. Zie ook www.leontiendekker.nl.

Bereikbaar via 


Henk Hillenaar

Henk Hillenaar
lid van het liturgisch team

Van 1967 tot 1979 was Henk Hillenaar lid van het eerste liturgische team van de Dominicus, daarna was hij lange jaren gastpredikant, en vanaf 2010 werd hij opnieuw lid van het liturgisch team.
Henk volgde in Nederland en Frankrijk een jezuïetenopleiding. In 1970 verliet hij de orde, maar bleef actief in de Dominicus, een centrale plek in zijn leven, van waaruit hij de ontwikkelingen in maatschappij, kerk en eigen bestaan beleeft.
Hij werkte als journalist, presentator en vooral als docent, later hoogleraar, Franse letterkunde en is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse.

Bereikbaar via 


Janneke Stegeman

Janneke Stegeman
lid van het liturgisch team

Janneke werd geboren in 1980 in Woudenberg. Ze studeerde theologie aan de Vrije Universiteit. Ze is Oudtestamentica. In 2014 promoveerde ze op het proefschrift ‘Decolonizing Jeremiah: identity, narratives and power in religious tradition’, over de rol van conflict in de ontwikkeling van religieuze traditie (VU). Voor dit onderzoek woonde ze anderhalf jaar in Jeruzalem.
Janneke interesseert zich voor bevrijdingstheologie, postkoloniale theologie en onbetamelijke theologie. Dat laatste is een hedendaagse vorm van bevrijdingstheologie, geïnspireerd door de Latijns-Amerikaanse theologe Marcella Althaus-Reid. Indecent Theology analyseert machtsmisbruik en uitsluiting op basis van wat mensen aan elkaars lichamen toeschrijven. Janneke is een van de oprichters van het Genootschap voor Onbetamelijke Theologie (GeNOT).
Van juni 2016 tot september 2017 was ze Theoloog des Vaderlands. Janneke is zelfstandig publiek theoloog. Lees meer op haar website: www.jannekestegeman.com.

Bereikbaar via 


Colet van der Ven

Colet van der Ven
lid van het liturgisch team

Colet studeerde orthopedagogiek en werkte in de hulpverlening, o.a. in een jeugdgevangenis, een opvanghuis voor drugsverslaafden en in een stervenshuis in India en Haïti met de zusters van moeder Theresa. In 1985 maakte ze de omslag naar de journalistiek. Ze publiceerde in landelijke dag- en weekbladen, was programmamaker bij De Nieuwe Liefde en presenteerde voor radio en tv. Ze schreef een tiental boeken, waaronder Slagschaduwen (2011), over de doorwerking van de slavernij in de huidige Curaçaose samenleving, Het kwaad en ik (2015), een persoonlijke zoektocht naar de wortels van geweld, en Onzichtbare levens (2018) over hiv en aids in de marge van de samenleving. Daarnaast heeft ze een eigen therapeutische praktijk. Sinds 2007 is Colet gastspreker in de Dominicus en vanaf 2017 lid van het liturgisch team.

Bereikbaar via 


Marcel Elsenaar

Marcel Elsenaar
Ondersteunend lid van het liturgisch team

Marcel (1967) deed de Hogere Hotelschool in Den Haag en studeerde theologie in Utrecht en Amsterdam. Hij werkte 14 jaar als docent godsdienst en levensbeschouwing op het Ignatiusgymnasium. Hij zocht voortdurend naar verbinding tussen traditie en de leefwereld van jongeren en hun ouders. Ondertussen verkende hij vele vormen van spiritualiteit, waarbij hij telkens weer terugkeerde bij de benedictijnse contemplatieve traditie en de franciscaanse spiritualiteit van het alledaagse leven.
Op IJburg was hij een van de starters van het oecumenische initiatief De Tronk en sinds enkele jaren is hij daar betrokken bij de tempel van alledag. Als onderwijsadviseur helpt hij scholen om op nieuwe manieren de vorming en oriëntatie van leerlingen op te nemen in het onderwijsaanbod. In de liturgie van de Dominicus vindt hij geborgenheid en verbondenheid, en de uitdaging om haar levendig te houden en aan te blijven sluiten bij de vragen, verwondering en dankbaarheid van het alledaagse leven.

Bereikbaar via 


Annigje Bos

Annigje Bos
Ondersteunend lid van het liturgisch team

Annigje is theoloog en verpleegkundige. Ze was van 2002 tot 2008 lid van het liturgisch team. Zelf noemt ze zich voor een theoloog erg praktisch en voor een verpleegkundige erg theoretisch. Na werk in de verpleging (oncologie VUMC en wijkverpleging) en in de geestelijke verzorging (ouderenzorg en ziekenhuis) heeft ze haar plek gevonden in het verpleegkundeonderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam.
Sinds de zomer van 2017 assisteert ze het liturgisch team door af en toe voorganger/liturg te zijn. De Dominicus is voor haar een vertrouwde plek om even stil te zijn en stil te staan bij waar het echt om gaat in eigen leven en dat van anderen en in de wereld. De christelijke en ook andere tradities houden haar een troostende en soms ook een prikkelende spiegel voor.

Bereikbaar via 

Gastsprekers

Agnes Grond
Agnes studeerde aanvankelijk biologie maar raakte gefascineerd door de vragen achter die wetenschap en studeerde uiteindelijk af in de milieufilosofie. Tijdens een verblijf van een paar jaar met haar gezin in West-Afrika ontdekte zij hoe heerlijk zij het vond om te schrijven. Ze deed een opleiding journalistiek en was werkzaam bij verschillende tijdschriften en kranten. Jarenlang werkte zij als redacteur voor het katholieke opinieblad de Bazuin, dat na de fusie met Hervormd Nederland verder ging als VolZin. Ze is getrouwd, heeft twee kinderen en twee kleinkinderen.
Sinds 2005 is zij gastspreker in de Dominicus, meestal eens per jaar.  De zorgvuldigheid van de vieringen, de toewijding van de sprekers, het zingen en de combinatie van geïnspireerde verbondenheid en gewoonheid, boeien haar in de Dominicusgemeente.

Bereikbaar via 

Geeske Hovingh
Geeske (1979) studeerde culturele antropologie aan de Universiteit van Amsterdam en reisde in het kader van studie, vriendschap en liefde veel in Afrika. Daarna leidden haar wegen naar de Ekklesia Amsterdam, waar ze uiteindelijk 12 jaar lid was van het liturgisch team en zich vooral bezighield met jongeren- en kinderactiviteiten. Nu is ze coördinator van het Wereldhuis, educatie- en ontmoetingscentrum voor ongedocumenteerde migranten in Amsterdam. En zo is Afrika ineens weer heel dichtbij. Sinds 2011 is zij gastspreker in de Dominicus, meestal in de zomerdiensten, en het is voor haar een hartverwarmende plek – een huis waar alles welkom is!

Bereikbaar via 

Manuela Kalsky
Dr. Manuela Kalsky is op 1 februari 2023 begonnen als bijzonder hoogleraar op de Karen Armstrong Leerstoel voor Religie, Waarden en Maatschappelijke Transformaties. Deze nieuwe bijzondere leerstoel aan de Universiteit voor Humanistiek is ingesteld door Stichting Nieuw Wij en wordt bekostigd door Stichting Woudschoten.
Manuela is theologe en bekleedde van 2012 tot 2022 de Edward Schillebeeckx-leerstoel aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar zij onder andere een NWO-onderzoeksprogramma naar ‘Meervoudige religiositeit in Nederland (multiple religious belonging)’ in samenwerking met prof dr. A. van der Braak leidde. Als directeur van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) gaf zij leiding aan multidisciplinaire onderzoeksprogramma’s op het snijvlak van religie en samenleving.

Bereikbaar via 

Claartje Kruijff
Claartje is sinds 2009 als voorganger verbonden aan de Dominicus. Na haar studie psychologie in Leiden werkte zij zeven jaar als consultant voor een Amerikaanse firma in Amsterdam en Londen. Ze maakte een ommezwaai en studeerde theologie aan de VU in Amsterdam. Over deze carrièreswitch en alles wat zij toen zocht en uiteindelijk vond schreef zij in 2016 het boek ‘Leegte achter de dingen, mijn zoektocht naar een betekenisvol bestaan’. In september 2017 werd zij gekozen als Theoloog des Vaderlands. In 2020 verscheen ‘Stevig staan in een kwetsbare wereld, het belang van een krachtige levenshouding’.
Claartje is sinds juli 2021 is zij verbonden aan de Geertekerk in Utrecht. Aan het Remonstrantse seminarium schreef zij haar scriptie over het belang van zogenaamde tegenplekken. Plekken waar je op adem kunt komen, waar ieder elkaars gelijke is, waar je de status quo bevragen kunt, waar je je veilig kunt voelen zoals je bent en je je getroost mag weten.

Bereikbaar via 

Juut Meijer
Juut studeerde theologie in de kritische jaren ’70. Aan de VU volgde zij de predikantsopleiding en pastorale psychologie, aan de UvA bijbelse vakken en bevrijdingstheologie, aan de KTHA inleiding jodendom. Zij was enige tijd lid van Christenen voor het Socialisme en kwam in contact met de basisbeweging waar de Dominicus bij betrokken was. Tussen 1983 en 1994 was zij als voorganger en deeltijd-pastor verbonden aan de Dominicus. In 2006 werd zij pastor in een tweede termijn, waarin zij zich verder toelegde op het pastoraat en de biografie van geloof en ongeloof. De Dominicus, waar zowel het persoonlijke als het maatschappelijke er toe doet, heeft haar hart. Juut heeft op 14 november 2021 afscheid genomen als pastor van de Dominicus.
Juut begon haar werk in het godsdienstonderwijs en legde zich toe op volwasseneneducatie (o.a. vrouw en geloof) en kringenwerk onder studenten. Van 1994 tot 1996 woonde Juut met haar gezin in Zuid-India, waar zij vergelijkende godsdiensten studeerde en zich verdiepte in de Hindoemystiek. Na haar terugkeer werkte ze twaalf jaar als studentenpredikant voor studenten en vluchteling-studenten uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika. 

Bereikbaar via 

Bettine Siertsema
Bettine studeerde Nederlands en werkte onder meer als studiesecretaris voor Leerhuis & Viering bij het bezinningscentrum van de Vrije Universiteit. Ze promoveerde op een studie naar levensbeschouwelijke aspecten van Nederlandse Holocaust-literatuur en is nu universitair docent geschiedenis bij de Faculteit der Geesteswetenschappen. Vanaf haar studententijd voelt zij zich religieus thuis in de Ekklesia Amsterdam, waar zij met enige regelmaat voorgaat. In de liturgie die zij daar en in de Dominicus beleeft, vindt zij in het unieke samengaan van verhalen en poëzie, muziek en ritueel, een ruimte waarin vertrouwen, twijfel, verdriet en hoop naast elkaar kunnen bestaan.

Bereikbaar via 

Gerard Swüste
Gerard studeerde theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam. Hij werkte bij de KRO-radio en is nu met pensioen. In 1976 preekte hij voor het eerst in de Dominicus.
De Dominicus is voor hem een plek waar kerkvernieuwing door kan gaan ondanks het tegenstribbelen van kerkleiders. De Dominicus doet praktijkervaring op met de oecumene, de democratische gemeente en met het ambt, allemaal punten waarover binnen de kerken nauwelijks meer gesproken mag worden. Voor Gerard is de Dominicus een kritische gemeente, waar veel aandacht is voor een goede verzorging van de liturgie.

Bereikbaar via 

Annewieke Vroom
Sinds 2011 gaat Annewieke jaarlijks voor in de Dominicus. Ze was van 2014 tot 2017 ook lid van het liturgisch team. In haar overwegingen brengt ze elementen van binnen en buiten de christelijke traditie met elkaar in gesprek. Zij is lector aan de Universiteit van Utrecht in de comparatieve religie- en filosofiewetenschap. Haar onderwijs gaat over hedendaagse wereldreligie, modern boeddhisme, filosofische kritiek op religie en post-seculiere religiositeit. Annewieke is bestuurslid van European Network for Buddhist-Christian Studies.
Tijdens de coronapandemie heeft zij onderzoek gedaan naar veranderingen in de zenboeddhistische traditie gerelateerd aan de pandemie. Lees haar blogs: Ritual, Monasteries en Wisdom traditions

Bereikbaar via 

André Wesche
In 1970 leerde André als student de Dominicus kennen. Een plek waar de kerk zich vernieuwde. De eigentijdse manier van zingen en spreken boeide hem, en het luisteren naar de stem van de Verborgene, die tot bewustwording en inzet oproept en ons geweten scherpt. De mystiek-politieke navolging die Jezus opnieuw in gang zette, is voor hem een bron van inspiratie.
Na zijn studie theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool te Amsterdam werkte hij ruim twaalf jaar als pastoraal werker in de Rooms-katholieke parochie te Hoorn. Daarna maakte hij de overstap naar de Rooms-katholieke Citykerk te Amsterdam. Na zes jaar werd hij geestelijk verzorger in de psychiatrie in Castricum en Hoorn. Inmiddels is hij gepensioneerd.

Bereikbaar via 

Mirjam Wolthuis
Mirjam was bijna twintig jaar als (halftijds-)pastor verbonden aan de Dominicus, ‘een plek waar het vuur om goed en waarachtig te leven steeds weer wordt opgepord.’ Na haar vertrek in 2016 is ze gaan werken bij de franciscanessen van Aerdenhout als coördinator religieus leven. Ze verzorgt daarnaast een bezinnend radioprogramma bij Radio Bloemendaal (via internet) en is bestuurslid van het Dominicaans Platform Nederland. 

Bereikbaar via