foto-links

raamdom-gr

Zoekresultaten voor: ekklesia

Diensten in de Veertigdagentijd over vreemdeling, vluchteling en gastvrijheid

‘Het land behoort Mij toe en jullie zijn slechts vreemdelingen die bij Mij te gast zijn’  (Leviticus 25:23).

Op de vlucht voor geweld en onrecht laten mensen uit Syrië, Iran, Afghanistan, Eritrea, Somalië huis en familie achter zich. Zij hopen ergens terecht te komen waar een mensenleven telt, waar geluk en godsdienstvrijheid niet hoeven te worden bevochten, waar anderen hen gastvrij ontvangen. In onze tijd neemt de vluchtelingenstroom de omvang van een volksverhuizing aan, en staat de gastvrijheid steeds meer onder druk. Kerken, vanouds plaatsen waar gastvrijheid gepreekt wordt, komen ook onder die druk te staan.

In de prediking over gastvrijheid van de christelijke Kerken staan vanouds twee inzichten centraal. In de eerste plaats de opdracht van het evangelie tot ontferming over mensen die hongerig, dorstig, naakt, of gevangene zonder huis zijn. Om aan die oproep kracht bij te zetten wordt de gelovige christen het besef bijgebracht dat we allemaal een vreemdeling op aarde zijn, zoals in de Torah te lezen staat. Dit is het tweede inzicht: het zelf vreemdeling zijn. In de joodse religie is dit besef diep verankerd: uittocht blijft een hoofdthema in de joodse godsdienstige beleving. De geschiedenis van het Joodse volk heeft daar de eeuwen door steeds opnieuw alle reden toe gegeven.

Christenen in de westerse wereld, veelal levend in een land van melk en honing, zijn ondertussen nog altijd geneigd ons – onzichtbare en daarom weggestopte – vreemdelingschap te vergeten en zelfs te ontkennen. Maar misschien zouden juist deze jaren, waarin de komst van vreemdelingen naar ons rijke Westen een probleem aan het worden is, wel eens het moment kunnen zijn waarop we dat oergegeven in onze godsdienst – we zijn allemaal vreemdelingen op aarde – ons weer meer bewust zouden moeten worden. Zo’n bewustwording zou ons helpen antwoorden te vinden op de vraag hoe wij de mensen die ons nu om gastvrijheid vragen tegemoet kunnen treden. Pas zo, in dat besef, gaan wij deze vreemdelingen herkennen als naasten die niet alleen anders zijn dan wij maar in wezen ook hetzelfde.

Pas dan ook zullen wij de angst die het andere in de vreemdeling bijna onvermijdelijk ook inboezemt de baas kunnen worden, en nieuwsgierigheid en aandacht in gastvrijheid doen verkeren. Pas dan zullen we, door alle vragen en problemen waar de huidige vluchtelingenstroom ons voor stelt, de strekking bevatten van dat andere woord van de Torah dat bij Jezus Messias voorop stond: ‘Je zult je naaste beminnen als jezelf’.

De komende Veertigdagentijd willen we proberen in deze Geest, vanuit het bewustzijn van ons eigen vreemdelingschap, stil te staan bij de vragen die ons bezig houden rond de invasie van vreemdelingen waar wij getuigen van zijn.

 

Aswoensdag 10 februari 19.30u GEEF MIJ EEN NIEUW HART, Lezing psalm 51, Overweging: Claartje Kruijff

14 februari  VREEMDELING ZIJN  Overweging: Mirjam Wolthuis Gezamenlijke dienst met de Ekklesia Amsterdam

21 februari  WEGGAAN  Overweging: Juut Meijer

28 februari  THUISKOMEN  Overweging: Germain Creyghton In deze dienst vindt het ritueel van de handwassing plaats.

6 maart  VLUCHTEN  Overweging: Janneke Stegeman (De Nieuwe Liefde)

13 maart  GASTVRIJHEID  Overweging: Gerard Swüste

20 maart  WELKOM OF NIET?  Overweging: Henk Hillenaar

Witte Donderdag   24 maart 20.00u  Germain Creyghton

Goede Vrijdag  25 maart 20.00u  Juut Meijer

Paasavond  26 maart 21.00u  André Wesche

Paasmorgen  27 maart 11.00u  Mirjam Wolthuis

 

 

Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven

dienstenserie oktober – november 2015

Ons christelijk geloof vindt haar voedingsbodem deels buiten ons, in de Bijbel en de geloofstraditie, deels in onszelf, in de manier waarop wij het goddelijke in eigen bestaan, eigen ervaring mogen ontdekken. Maar van buitenaf aangereikt of van binnenuit ervaren, het is altijd de Geest Gods die bezielt, die geloof, inspiratie schenkt. ‘De geest Gods’, zingt de psalm, ‘vervult het aardrijk, en geeft het een stem’. Daarom worden wij mensen ‘tempels van de geest’ genoemd.

De levensgrote vraag die dan opkomt luidt: waar komt de bezielende en inspirerende geest die dit alles draagt vandaan ? Het antwoord op die vraag weten wij niet: niemand weet wat leven is, niemand weet waar de levensgeest vandaan komt die door de wereld en door ons mensen gaat en die al wat is draagt. Dat is het mysterie van de schepping, Gods mysterie. En niemand heeft ooit God gezien of gesproken.

Waar we gelukkig wel iets van weten is hoe en waar, langs welke wegen die geest in mensen binnenkomt. Onze zintuigen, de plaatsen waar ons lichaam open is naar de wereld, vormen ook de toegang tot alle inspiratie in een mensenleven. De geest van kracht en sterkte, goedheid en liefde, maakt gebruik van ons voelen, ruiken en smaken, ons zien en horen, om haar intrek bij ons te nemen. Zo en zo alleen wordt zij als het ware de binnenkant van ons lichaam, dat wat wij graag onze ziel noemen.

Gods geest bezielt niet alleen ons, maar al het geschapene, al wat is. Zij bezielt de dingen, geeft ze vorm, laat ze groeien, staat toe dat ze sterven de geest geven om nieuw leven mogelijk te maken en zelfs voort te brengen. Zoals de geest zich aan de mens in diens zintuigen openbaart, zo manifesteert zij zich binnen de schepping in de vier elementen, de oervormen waarin de Geest Gods haar werk gegoten heeft: aarde, water, lucht en vuur. Wie iets over het geheim van de geest, over de ziel van de schepping en de ziel van de mens, wil zeggen komt altijd weer terecht bij die vier elementen, en bij de zintuigen van de mens. Daar heeft de geest haar werkterrein gekozen. Dáár is God overal onzichtbaar gegeven.

De komende weken proberen we stil te staan, in bewondering en verwondering, met woord en zang en in stilte, bij die elementen en bij onze zintuigen als de plaatsen waar de geest werkzaam is en zich toont. Hopelijk kan dat ons helpen iets dichter te naderen tot het transcendente, het goddelijke, het geheim dat de mensheid God is gaan noemen.

18 oktober: Onzichtbaar aanwezig in onze aanraking, overweging Henk Hillenaar
25 oktober: Onzichtbaar gegeven in het vuur van deze aarde, overweging Germain Creygthon
1 november: Allerzielen Onzichtbaar gegeven in de lucht die wij ademen, overweging Mirjam Wolthuis
8 november: Onzichtbaar gegeven in het water van de schepping, overweging Colet van der Ven
15 november: Onzichtbaar gegeven in onze geur, onze smaak, overweging Juut Meijer
22 november: Samendienst met de Ekklesia Amsterdam. Claartje Kruijff en Alex van Heusden houden de overweging.

Joodse, Islamitische, Christelijke musici samen voor Syrische vluchtelingen

Op vrijdagavond 6 maart vindt er een benefietavond plaats in de Dominicuskerk te Amsterdam. De opbrengst is bestemd voor oorlogsvluchtelingen in Syrië en Noord-Irak. Deze avond maakt ook een ‘statement’ tegen het huidige klimaat van angst voor ‘de ander’. In een afwisselend programma treden topmusici op onder het motto: ‘Together for a culture of peace’.

Muziek en Woorden
De organisatoren— de Dominicuskerk, Nieuwwij.nl en Ekklesia Amsterdam —en de musici van Musicians without Borders en Music and Beyond nodigen iedereen uit om hierbij aanwezig te zijn en solidariteit met de vluchtelingen te tonen. Onder de meewerkende musici zijn klinkende namen, zoals zangeres Shura Lipovsky, altviolist Oene van Geel, ud-speler Monir Goran en pianiste Marion van Tilzer. De sprekers zijn Eduard Nazarski (directeur Amnesty Nederland), Simone Filippini (directeur Cordaid) en Rehab Kallof (Syrische vluchtelinge). De presentatie is in handen van Manuela Kalsky (directeur DSTS/Nieuw wij)

Culture of peace
In een tijd van groeiende polarisatie staan musici, sprekers en organisatoren samen voor de slachtoffers van oorlog en voor een cultuur van saamhorigheid. Samen zamelen ze geld in voor vluchtelingen, en samen staan ze op tegen de politiek van angst, en voor een diverse samenleving waarin iedereen zich veilig mag voelen—ook in Nederland.
Het aantal vluchtelingen wereldwijd is nauwelijks te bevatten – 50 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog en vervolging. Alleen al in Syrië en Noord Irak zijn ruim 12 miljoen mensen afhankelijk van buitenlandse hulp om te overleven. Deze avond geeft iedereen de kans om hier iets aan te doen. De opbrengst gaat naar de noodhulp van Cordaid aan vluchtelingen in Syrië en Noord-Irak.

Locatie:
De deuren van de Dominicuskerk (Spuistraat 12, Amsterdam) gaan om 18.45 uur open; het programma begint om 19.30 uur. De organisatoren geven met de variatie in toegangsprijzen aan dat ze iedereen de kans willen bieden om te komen, terwijl er ook om serieuze giften voor de vluchtelingen wordt gevraagd. (Toegang: € 15,- € 25-, € 50,- of meer.)

Voor meer algemene informatie: John Mulder, john1mulder@gmail.com

Benefiet-IrakSyrieMail (1)

Bron: Dominicuskerk Nieuwwij.nl

Schipholwake

Ook dit jaar geven Keizersgrachtkerk, Studentenekklesia en Dominicusgemeente invulling aan een Schipholwake bij het Justitieel Centrum Schiphol: zondag 22 februari. Zondag 15 februari is er – na de gezamenlijke dienst met de Studentenekklesia – een voorbeschouwing over de asielproblematiek en de noodzaak van Schipholwakes.

Op zondag 22 februari vullen de Keizersgrachtkerk, Studentenekklesia en Dominicusgemeente de wake gezamenlijk in met overweging, met gebed en met gezang.
Het sinistere complex staat aan het eind van de Sloterweg en heeft als adres: Duizendbladweg 100, 1171 VA Badhoevedorp (vlakbij de A4). Er bevinden zich binnen de metershoge muren ook afdelingen met tweepersoonscellen voor honderden mensen die niet in Nederland mogen (ver)blijven omdat ze niet over voldoende papieren beschikken én voor mensen die oorlog, vervolging of armoede zijn ontvlucht en in Nederland asiel aanvragen.
Maar God gebiedt ons juist om de vreemdeling lief te hebben. Met wakes wordt een teken van solidariteit aan deze gevangenen gegeven. Ook willen we duidelijk maken dat wij grote vragen hebben bij het opsluiten van mensen die niets misdaan hebben. “Geen mens is illegaal”.

De wake vindt plaats tussen 14.00 en 15.30 uur bij het Justitieel Complex Schiphol. Onderdelen van de wake zijn: een korte viering en een ommegang rond het complex. Voor de gevangenen laten we ook ‘verpakt lekkers’ achter: kitkat, merci-chocolade, fairtrade repen (te kopen bij de Wereldwinkel). De Amnestygroep roept op om ook kaarten met groeten aan de gevangenen te tekenen en mee te geven.

Zondag 15 februari: Voorbeschouwing over de asielproblematiek en de noodzaak van Schipholwakes
De daar opgesloten asielzoekers moeten van Justitie terugkeren naar het land van herkomst. Maar – in veel gevallen – kunnen zij niet terug. Waarom kunnen zij niet terug? Waarom opsluiting in een gevangenis als je ‘uitgeprocedeerd’ bent ? Wat is het gevolg daarvan voor psychisch kwetsbare mensen en kinderen? Wie vangt hen op als zij – na maanden – weer op straat worden gezet? Waarom mogen asielzoekers eigenlijk niet werken?

Over deze vragen organiseren de drie genoemde kerkelijke gemeenten een informatieve voorbeschouwing op zondag 15 februari in de pastorie (grote zaal) van Dominicuskerk, Spuistraat 12. De bijeenkomst start een half uur na de dienst, om 12.45 uur (tot uiterlijk 14.30 uur). Er is koffie/thee; zelf een broodje meenemen ajb.
Op deze bijeenkomst komen o.a. aan het woord:
– Gadda, een 24-jarige vluchteling uit Ethiopië, die zowel in de vluchtflat als Vluchtkerk woonde;
– Frans Willem Verbaas, advocaat vreemdelingenrecht en asielrecht;
– Cor Ofman, voormalig pastor van De Open Deur en coördinator Stap Verder, inloopplek in de Bijlmer;
– een medewerker van het Jeannette Noëlhuis, organisator van de Schipholwakes.

Kinderen bezoeken de Dam

De kinderen bezochten 4 mei, tijdens de samendienst met de Amsterdamse Studentenekklesia, het Nationaal Monument op de Dam. Het monument werd van alle kanten bekeken: huilende honden, geboeide mannen, leeuwen en urnen werden gezien. Er werd verteld over oorlog, herdenken en twee minuten stilte.

 

Dunya was naar de Dam geweest. Ze vond het erg mooi, vertelde haar moeder later, ‘s avonds begreep ze nog iets beter waarom we twee minuten stil waren. Ook vond ze het leuk om de Dam op tv te zien, want daar was ze geweest!

40-dagentijd

Zondag 16 maart Viering: ‘Vandaag nog zul je met mij in het paradijs zijn’ | Extra collecte
Zaterdag 22 maart Jongeren: Stille Omgang
Zondag 23 maart Viering: ‘Dat is uw zoon, dat is uw moeder’ | Sponsorloop kinderen | Stadswandeling
Zondag 30 maart Viering: Handenwassing ‘Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten’ | Bezoek aan de Kloof
Maandag 31 maart Een avond over het kruis
Zondag 6 april Viering: met Studentenekklesia: ‘Ik heb dorst’ | Kinderen: Koekjes bakken en verkopen | Kaartenactie Amnesty International | Schiphol wake
Zondag 13 april Palmpasen. Viering: ‘Het is volbracht’
Donderdag 17 april Witte donderdag. Viering 20.00 uur
Vrijdag 18 april Goede Vrijdag. Viering 20.00 uur
Zaterdag 19 april Paasavond. Viering 21.00 uur | Paaswake jongeren
Zondag 20 april Pasen. Viering 11.00 uur | Collecte: project kinderen

 • Binnenkort verschijnt het uitgebreide programma van de veertigdagentijd. Het is dan als boekje verkrijgbaar in de kerk en als pdf te downloaden van deze site.

 • Digitale kalender
  Ook dit jaar kunt u in de veertigdagentijd elke dag een inspirerende tekst via de e-mail ontvangen. Deze teksten zijn gedeeltelijk gemaakt, gedeeltelijk uitgezocht door mensen van de Dominicus. U kunt zich daarvoor opgeven door een e-mail te sturen naar: 40dagendominicus@gmail.com” onder vermelding van: ‘Digitale kalender 2014’.

 • Lieddagen

   

  9 NOVEMBER 2013: Speciale lieddag ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van Huub Oosterhuis
  o.l.v. Tom Löwenthal, Henri Heuvelmans op piano/orgel en inleidingen door Kees Kok.

  ‘Liefde begint met zingen’
  In de ochtend worden de verschillende partijen ingestudeerd en na de lunch is er een liturgisch concert in aanwezigheid van Huub Oosterhuis. Met medewerking van verschillende solisten, instrumentalisten en het koor van de Amsterdamse Studentenekklesia o.l.v. Tom Löwenthal en pianist Henri Heuvelmans.
  Op het repertoire staan onder andere:
  – liederen van de in 2003 overleden Bernard Huijbers;
  – nieuwe psalmen en liederen over zingen van Tom Löwenthal en Antoine Oomen;
  – liederen van Tjeerd Oosterhuis, op teksten van Huub, gearrangeerd voor solisten, koor en ‘volk’ en opgenomen op de CD Om liefde, die ’s middags wordt gepresenteerd.
  Aanvang 10.30 uur, afsluiting ca 16.00 uur. Kosten deelname € 25, inclusief programmaboek, koffie en thee. Er is een uitgebreide boeken- en cd-tafel.
  Let op: geen kaartverkoop aan de deur! Vanwege het aantal te drukken partituren en de capaciteit van de kerk is het noodzakelijk dat iedereen zich van te voren opgeeft door online kaarten te bestellen via de website van De Nieuwe Liefde

   

  28 SEPTEMBER 2013: NIEUW LIEDFONDS VIERT FEEST

  Het Nieuw LiedFonds bestaat 20 jaar en viert dat in de Dominicus met een lieddag. Klik hier voor meer informatie.
  In 1993 werd het fonds opgericht vanuit de Dominicus met als doel om poëtische en liturgische teksten die vrouwen hebben geschreven op muziek te laten zetten. Inmiddels zijn 6 CD’s verschenen met 89 liederen. Vele projectzangers en musici werkten mee aan de CD’s. Teksten zijn geschreven door Juut Meijer, Ida Gerhardt, Eva Gerlach, M. Vasalis, Colet van der Ven, Hildegard von Bingen (bewerkt door Jannet Delver) en anderen.

  Liedbundel met het hele oeuvre
  Op 28 september wordt een bundel gepresenteerd met alle 89 liederen. Plus een nieuw tafelgebed waarvoor Marjoleine de Vos de tekst schreef en Henri Heuvelmans de muziek componeerde.

  Partners en links

  Toen de Dominicus Amsterdam in 1989 een zelfstandige oecumenische gemeente werd, groeiden er onmiddellijk plannen om zoveel mogelijk aan te blijven sluiten bij andere (inter-)kerkelijke verbanden. Uitgangspunt is dat de Dominicus niet kiest voor isolement, maar voor verbinding en gesprek met andere gemeenschappen en organisaties.

  Mensen uit allerlei delen van Nederland komen regelmatig naar de zondagse vieringen. Dit zorgt voor een groot informeel netwerk. Daarnaast zijn er ook formele verbanden:

  • Al sinds jaar en dag denken theologen van buiten systematisch mee over de koers van de Dominicus. Zij komen twee keer per jaar samen in het Halfjaarlijks Overleg, met Leden van het Liturgisch Team en de Beleidsraad.  Op dit moment zijn de deelnemers: Henk Baars (Mariënburgvereniging); René Dinklo (provinciaal-overste van de dominicanen); Erik de Jongh (VU, Windesheim); Manuela Kalsky (VU); Louis van Tongeren (Universiteit Tilburg).

  •Sinds 1994 is de Dominicusgemeente lid van de Raad van Kerken Amsterdam (RvKA). Er is een vaste vertegenwoordiger vanuit de Dominicus die de vergaderingen bezoekt. Zie: www.raadvankerken.nl en www.rvkamsterdam.nl.

  • Van de Raad van Levensbeschouwingen en Religies Amsterdam (RLRA) is de Dominicus in 2007 lid geworden. Ook in de vergaderingen van de RLRA wordt de Dominicus door een vast contactpersoon vertegenwoordigd. Zie: rlra.blogspot.nl

  • Via de Raad van Kerken en de RLRA is de Dominicus betrokken bij verschillende stedelijke activiteiten zoals de Kerkennacht, ‘Samen één Amsterdam met Hart en Ziel’.

  • De Dominicus is mede-oprichter van het landelijke netwerk 2of3bijEEN. Dit is een samenwerkingsverband van zelfstandige geloofsgemeenschappen.  Aangesloten zijn, naast de Dominicus: Mariënburgvereniging, Stichting Ondersteuning Kleine Geloofsgemeenschappen, Bezield Verband Utrecht, De Nieuwe Liefde/Ekklesia Amsterdam en de voormalige Basisbeweging Nederland.

  Vanuit dit netwerk wordt twee keer per jaar een Voorgangersatelier georganiseerd in de Dominicus ten behoeve van scholing, discussie en versterking van geloofsgroepen in vrije opstelling. Zie: 2of3bijEEN.

  • Onder de vleugels van de orde der dominicanen is de Dominicus in de huidige vorm tot stand gekomen. Daarom is de band met de dominicanen daarom vastgehouden, ook nadat de Dominicus de banden met het bisdom losliet. Jan Nieuwenhuis o.p., in 2019 overleden, was erelid van het Liturgisch Team. Middels bovengenoemd Halfjaarlijks Overleg en via persoonlijke contacten wordt de relatie met de orde nog altijd gestalte gegeven. Zie: www.dominicanen.nl

  • Binnen de DominicusAmsterdam worden externe contacten, zoals hierboven vermeld, gecoördineerd vanuit het Platform Externe Betrekkingen. Vanuit dit platform wordt ook aandacht besteed aan interreligieuze contacten.

  LINKS

  2of3bijEEN
  www.rvkamsterdam.nl
  rlra.blogspot.com
  http://www.nieuwwij.nl/wij-land/amsterdamse-vrouwengroep-rlra/
  http://ekklesia-amsterdam.nl/home/
  http://denieuweliefde.com
  http://www.sameneenamsterdam.nl/
  http://www.nieuwwij.nl/
  http://www.destadslamp.nl/
  www.dominicanen.nl
  http://www.amsterdamdialoog.nl

  Musici

  Arjan van Baest, dirigent

  Arjan

  Arjan van Baest (Tilburg, 1969) werkt als componist, dirigent en pianist/organist in kerk, concertzaal en theater.

  Arjan is dirigent van de Dominicuskerk in Amsterdam, Appassionata Consort, Cantiqua Concert (Tilburg) en CoMA-ensemble voor nieuwe muziek (Eindhoven). Hij is een van de vaste pianisten van Dorine van der Klei. Met zanger Jelle Leistra vormt Arjan het duo ‘Leistra en Van Baest’, dat zich vooral toelegt op het liedrepertoire van Harry Bannink. Met componist/pianist Evert van Merode vormt hij het artistieke hart van Stichting Muziek Nu. Daarnaast is Arjan voorzitter van de Hanns Eislerstichting Nederland. Arjan is programmeur koormuziek van de concertserie ‘Muziek in de Cathrien’ (Eindhoven) en onderzoeksbegeleider aan de Master of Music (Fontys Conservatorium).

  Verschillende composities van Arjan zijn opgenomen op cd: koorwerken op ‘Pro Luce’ (2013), kleinkunstliedjes op ‘Lezen in bed’ (2017), liturgische muziek op ‘Licht en liefde’ (2018) en kamermuziek op ‘Dromen op muziek’ (2018).

  Voor het theater schreef Arjan de muziek voor ‘Lodewijk Napoleon in Brabant’, ‘Mingo’, ‘Een wintervertelling’, ‘Muze van mijn hart’, ‘Pleisketier – de musical’ en de kameropera ‘Diva’. Daarnaast arrangeerde hij voor Theaterchor Niederrhein verschillende popsongs voor theaterorkest, en in opdracht van ‘1000 Stemmen zingen Huub Oosterhuis’ bewerkte hij enkele liturgische gezangen van Antoine Oomen en Bernard Huijbers voor groot orkest.

  Arjan studeerde compositie bij Kees Schoonenbeek, koordirectie bij Louis Buskens (cum laude) en orkestdirectie bij Arjan Tien. Aan de Universiteit van Tilburg promoveerde hij op een proefschrift over muziek, tekst en betekenis.

  Meer informatie over Arjan is te vinden op: www.arjanvanbaest.nl

  (foto Arjan |  Deuxbleus Fotografie – Michelle Peeters)

   

  Arjan & Evert | CD ‘Dromen’

  Dromen_campagnebeeld_liggendSamen met Evert van Merode is Arjan mede-oprichter van Stichting Muziek-Nu. Eind 2018 bracht deze stichting de CD ‘Dromen’ uit. Diverse Nederlandse en Vlaamse componisten, waaronder Arjan en Evert, schreven werken voor piano, viool en cello. De instrumentale werken werden alle geïnspireerd door een gedicht met als thematiek ‘dromen’. Het Vlaamse Landini-Trio stond garant voor een fantastische registratie. De CD (€15,-) is op zondagochtenden in de Dominicus te verkrijgen bij de boekentafel.

  AAEvertenArjan_56d

   

   

   

   

   

  Evert van Merode, pianist/organist

  EvertvMerode cEvert van Merode (1980) studeerde piano aan het Fontys Conservatorium in Tilburg bij Joop Celis en Bart van de Roer. Hij volgde privé-lessen compositie bij Willem Jeths in Amsterdam. Daarnaast studeerde hij cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Op dit moment heeft hij orgelles bij de Eindhovense organist Ruud Huijbrechts.

  De afgelopen jaren is Evert als kerkmusicus actief geweest binnen de Ekklesia Tilburg en de Norbertijnenparochie in Tilburg-Noord. Hij heeft binnen die gemeenschappen veel ervaring opgedaan als begeleider en dirigent van liturgie in de volkstaal. Vanaf september 2019 is hij de vaste pianist/organist in de Dominicusgemeente, waar hij samen met dirigent Arjan van Baest verantwoordelijk is voor de liturgische praktijk. Hij is op dit moment ook dirigent van twee profane koren: In Utrecht dirigeert hij het Gemengd Koor Nootabene en in Tilburg het Kleinkoor XingNu.

  Als componist schrijft hij met name kamermuziek en koormuziek – waaronder liturgische muziek. Hij schreef diverse religieus geïnspireerde werken (o.a. een Stabat Mater) en seculiere koorwerken in opdracht van verschillende koren. Evert heeft een grote voorliefde voor improvisatie – niet in de laatste plaats ten dienste van de (nederlandstalige) liturgie. Naast zijn activiteiten als dirigent, componist en pianodocent wordt hij regelmatig gevraagd om koren en solisten te begeleiden.

  Evert woont in Tilburg, is getrouwd met Yuanyuan en vader van zoon Kai.

  Meer informatie over Evert is te vinden op: www.evertvanmerode.nl

   

  Voorgangers en gastsprekers

  JUUT MEIJER, pastor van de Dominicus

  Studeerde theologie in de kritische jaren ’70. Aan de VU volgde zij de predikantsopleiding en pastorale psychologie, aan de UvA bijbelse vakken en bevrijdingstheologie, aan de KTHA inleiding jodendom. Zij was enige tijd lid van Christenen voor het Socialisme en kwam in contact met de  basisbeweging waar de Dominicus bij betrokken was. Tussen 1983 en 1994 was zij als voorganger en deeltijd-pastor verbonden aan de Dominicus. In 2006 werd zij pastor in een tweede termijn, waarin zij zich verder toelegde op het pastoraat en de biografie van geloof en ongeloof. De Dominicus, waar zowel het persoonlijke als het maatschappelijke er toe doet, heeft haar hart.

  Juut begon haar werk in het godsdienstonderwijs en legde zich toe op volwasseneneducatie (o.a. vrouw en geloof) en kringenwerk onder studenten. Zij is getrouwd en heeft drie kinderen. Van 1994 tot 1996 woonde zij met haar gezin in Zuid-India, waar zij vergelijkende godsdiensten studeerde en zich verdiepte in de Hindoemystiek. Na haar terugkeer werkte ze twaalf jaar als studentenpredikant voor studenten en vluchteling-studenten uit Azië, Afrika en Latijns Amerika

  Bereikbaar via juutmeijer@dominicusamsterdam.nl.

  EVA MARTENS, pastor van de Dominicus

  fullsizeoutput_7a7 bijgesnedenEva Martens begon haar studietijd aan de theaterschool in Amsterdam. In het theater (her)ontdekte ze, naast de liefde voor performance, haar interesse in het ‘hogere’. Maar ze vond zich lange tijd geen type voor de kerk. Ze ging uit nieuwsgierigheid naar de oecumenische gemeenschap van Taizé, waar ze een half jaar bleef. Daarna maakte ze de overstap naar de theologie. Ze ging studeren en wonen in Nijmegen, waar ze afstudeerde in de Master of Theology en Geestelijke Verzorging. Ze werkt in de Studentenkerk in Nijmegen als studentenpastor voor de Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Ze is sinds april 2018 aan de Dominicus verbonden als (deeltijds-) pastor. Ze zal dit voorlopig combineren met haar werk in de Studentenkerk. Eva is getrouwd en heeft twee kinderen.

  Bereikbaar via evamartens@dominicusamsterdam.nl of 06-21197916.

  HENK HILLENAAR, Lid van het Liturgisch Team

  henkVan 1967 tot 1979 was Henk Hillenaar lid van het eerste Liturgische Team van de Dominicus, daarna lange jaren gastpredikant. Vanaf 2010 opnieuw teamlid.
  Henk volgde in Nederland en Frankrijk een jezuïetenopleiding. In 1970 verliet hij de orde, maar bleef actief in de Dominicus, een centrale plek in zijn leven, van waaruit hij de ontwikkelingen in maatschappij, kerk en eigen bestaan beleeft.
  Hij werkte als journalist, presentator en vooral als docent, later hoogleraar, Franse letterkunde en is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse.
  Henk Hillenaar leefde vijfentwintig jaar samen met een vriend. Deze is in 2009 gestorven.
  Bereikbaar via lt@dominicusamsterdam.nl.

  GERMAIN CREYGHTON, Lid van het Liturgisch Team

  Dominicus Amsterdam Germain Creyghton, Yuri van der MeerNa zijn komst naar Amsterdam (2011) vond hij al snel in de Dominicus een kerkelijk thuis: door de liederen en de sfeer van meerstemmige vrijheid waarin je je als nieuwkomer meteen welkom voelt. Germain (1962) studeerde Frans in Nijmegen en theologie in Utrecht. Hij werkte als leraar op diverse middelbare scholen en is nu conrector vwo op het Coornhert Lyceum in Haarlem. Hij voelt zich aangesproken door de spiritualiteit van de Dominicanen: studieus, met open vizier zoekend naar waar de Geest te vinden is in onze snel veranderende wereld. Sinds 2012 is hij lid van het Liturgisch Team.
  Bereikbaar via lt@dominicusamsterdam.nl.

  ANNIGJE BOS, Ondersteunend lid van het Liturgisch Team

  Annigje BosAnnigje is theoloog en verpleegkundige. Ze was van 2002- 2008 lid van het liturgisch team. Zelf noemt ze zich voor een theoloog erg praktisch en voor een verpleegkundige erg theoretisch. Na werk in de verpleging (oncologie VUMC en wijkverpleging) en in de geestelijk verzorging (ouderenzorg en ziekenhuis) heeft ze haar plek gevonden in het verpleegkunde onderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam. Dit combineert ze met haar gezin (3 kinderen) in Oostzaan. Ze assisteert sinds de zomer van 2017 het Liturgisch Team door af en toe voorganger/liturg zijn. De Dominicus is voor haar een vertrouwde plek om even stil te zijn en stil te staan bij waar het echt om gaat in eigen leven en dat van anderen en in de wereld. De christelijke en ook andere tradities houden haar een troostende en soms ook een prikkelende spiegel voor.
  Bereikbaar via lt@dominicusamsterdam.nl.

  JANNEKE STEGEMAN, Lid van het Liturgisch Team

  Janneke StegemanJanneke Stegeman werd geboren in 1980 in Woudenberg. Ze studeerde theologie aan de Vrije Universiteit. Ze is Oudtestamentica. In 2014 promoveerde ze op het proefschrift ‘Decolonizing Jeremiah: identity, narratives and power in religious tradition’, over de rol van conflict in de ontwikkeling van religieuze traditie (VU). Voor dit onderzoek woonde ze anderhalf jaar in Jeruzalem.

  Janneke interesseert zich voor bevrijdingstheologie, postkoloniale theologie en onbetamelijke theologie. Dat laatste is een hedendaagse vorm van bevrijdingstheologie, geinspireerd door de Latijns-Amerikaanse theologe Marcella Althaus-Reid. Indecent Theology analyseert machtsmisbruik en uitsluiting op basis van wat mensen aan elkaars lichamen toeschrijven. Janneke is een van de oprichters van het Genootschap voor Onbetamelijke Theologie (GeNOT).

  Van juni 2016 tot september 2017 was ze Theoloog des Vaderlands. Janneke werkt als zelfstandig publiek theoloog en houdt van talen, koken, voetbal en improvisatietheater. Lees meer op haar website: www.jannekestegeman.com.
  Bereikbaar via lt@dominicusamsterdam.nl.

  COLET VAN DER VEN, Lid van het Liturgisch Team

  Colet vd Ven 150x150Colet van der Ven studeerde orthopedagogiek en werkte enkele jaren in de hulpverlening o.a. in een jeugdgevangenis, in een opvanghuis voor drugsverslaafden in Amsterdam en als vrijwilligster met de zusters van moeder Teresa in India en Haïti. In 1985 maakte ze de omslag naar de journalistiek. Ze publiceerde in landelijke dag- en weekbladen, presenteerde het televisieprogramma ‘Het Vermoeden’ en vele radioprogramma’s. Ook heeft ze een achttal –thematische- interviewbundels op haar naam staan en een boek over de doorwerking van de slavernij in de huidige Curaçaose samenleving. Als freelance-medewerker van De Nieuwe Liefde leidt zij maandelijks in dat debatcentrum een programma over filosofie. Sinds 2007 is zij gastspreker. In de Dominicus was er met haar een   discussieavond  over de thematiek van het kwaad en in november 2015 verscheen haar boek “Het kwaad en ik”.
  Bereikbaar via lt@dominicusamsterdam.nl.

  MARCEL ELSENAAR, Lid van het Liturgisch Team

   marcel bijgesnedenMarcel (1967) deed de Hogere Hotelschool in Den Haag en studeerde theologie in Utrecht en Amsterdam. Hij werkte  veertien jaar als docent godsdienst en levensbeschouwing op het Ignatiusgymnasium. In die periode zong hij enkele jaren in het koor van de studentenecclesia en leerde ook de Dominicus kennen. Als docent zocht  hij voortdurend naar verbinding tussen traditie en de leefwereld van jongeren en hun ouders. Ondertussen verkende hij vele vormen van spiritualiteit, waarbij hij telkens weer terugkeerde bij de benedictijnse contemplatieve traditie en de franciscaanse spiritualiteit van het alledaagse leven.

  Op IJburg was hij betrokken bij de opzet van De Tronk, een oecumenisch initiatief waarin onderzocht werd hoe kerk zijn in een nieuwe wijk er uit kon zien.  Sinds enkele jaren is hij betrokken bij de tempel van alledag op IJburg. Als onderwijsadviseur helpt hij scholen om op nieuwe manieren de vorming en oriëntatie van leerlingen op te nemen in het onderwijsaanbod.

  In de liturgie van de Dominicus vindt hij geborgenheid en verbondenheid, en de uitdaging om haar levendig te houden en aan te blijven sluiten bij de vragen, verwondering en dankbaarheid van het alledaagse leven.
  Bereikbaar via lt@dominicusamsterdam.nl.

  ALLE VAN STEENIS, voorzitter van het Liturgisch Team

  Alle VO congresAlle van Steenis is met ingang van september 2017 voorzitter van het Liturgisch Team. Als zodanig leidt hij de wekelijkse vergadering van het L.T. Een heel enkele keer zal hij ook voorgaan.

  Alle heeft een lange staat van dienst in het onderwijs. Hij begon in 1984 als docent godsdienst / levensbeschouwing in het VO, werd didacticus en onderwijskundige aan diverse lerarenopleidingen, waaronder de Academie voor Theologie en Levensbeschouwing en de HBO Islam.

  In de Dominicus was Alle 18 jaar lid van de werkgroep “Kind”.  Heel veel jongeren heeft hij begeleid tot aan de twaalfjarigen viering. Een prachtig jaarlijks terugkerend Dominicus ritueel. “Een dynamische oecumenische gemeenschap, zoals de Dominicus is, inspireert, daagt uit tot reflectie, leren en dialoog. Ik draag daar graag aan bij.” Alle woont in Amsterdam en is trotse vader van drie dochters.

  Bereikbaar via lt@dominicusamsterdam.nl.


   

  CLAARTJE KRUIJFF, gastspreker

  claartjeClaartje Kruijff is op 23 september 2017 gekozen als Theoloog des Vaderlands. Sinds 2009 is Claartje Kruijff als voorganger verbonden aan de Dominicus.
  Claartje Kruijff studeerde psychologie in Leiden en werkte zeven jaar als consultant voor een Amerikaanse firma in Amsterdam en Londen. Ze maakte een ommezwaai en studeerde theologie aan de VU in Amsterdam.

  Claartje is getrouwd en moeder van drie dochters.
  ‘Niet religieus opgevoed heb ik als zoekende ziel mijn weg gevonden naar de kerk. En mijn zoektocht is nog lang niet afgelopen! En juist omdat ik mij zo vrij voel om dit te zeggen en te ervaren voel ik mij thuis in de Dominicus.’
  Lees meer over Claartje op haar eigen website.

  Bereikbaar via lt@dominicusamsterdam.nl.

  MIRJAM WOLTHUIS, gastspreker

  MirjamMirjam Wolthuis was bijna twintig jaar als (halftijds-)pastor verbonden aan de Dominicus, ‘een plek waar het vuur om goed en waarachtig te leven steeds weer wordt opgepord.’
  Studeerde theologie in Nijmegen en pastoraat in Utrecht. Na 10 jaar beleids- en coördinatiewerk bij vrouwenstudies (Radbouduniversiteit) en bestuursondersteuning (Vrije Universiteit), vond zij de weg terug naar de theologie door deze baan bij de Dominicus.
  Mirjam is getrouwd en moeder van twee kinderen.

  Bereikbaar via lt@dominicusamsterdam.nl.

  ANDRÉ WESCHE, gastspreker 

  Andre WescheIn 1970 leerde André Wesche als student de Dominicus kennen. Een plek waar de kerk zich vernieuwde. De eigentijdse manier van zingen en spreken boeide hem, en het luisteren naar de stem van de Verborgene, die tot bewustwording en inzet oproept en ons geweten scherpt. De mystiek-politieke navolging die Jezus opnieuw in gang zette, is voor hem een bron van inspiratie.

  Na zijn studie theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool te Amsterdam werkte hij ruim twaalf jaar als pastoraal werker in de R.K. parochie te Hoorn. Daarna volgde een overstap naar de R.K. Citykerk te Amsterdam. Na zes jaar werd hij geestelijk verzorger in de psychiatrie te Castricum en Hoorn. Inmiddels is hij gepensioneerd.
  Bereikbaar via lt@dominicusamsterdam.nl.

  GERARD SWÜSTE, gastspreker

  Gerard portret

  Gerard studeerde theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam. Hij werkte bij de KRO-Radio en is nu met pensioen. In 1976 preekte hij voor het eerst in de Dominicus.
  De Dominicus is voor hem een plek waar kerkvernieuwing door kan gaan ondanks het tegenstribbelen van kerkleiders. De Dominicus doet praktijkervaring op met de oecumene, de democratische gemeente en met het ambt, allemaal punten waarover binnen de kerken nauwelijks meer gesproken mag worden.
  Voor Gerard is de Dominicus een kritische gemeente, waar veel aandacht is voor een goede verzorging van de liturgie.
  Bereikbaar via lt@dominicusamsterdam.nl.

  ARJAN BROERS, gastspreker

  Colet

  Arjan Broers is journalist, zingever en zinkrijger.

  Hij studeerde theologie en is zelfstandig schrijver en adviseur over vooral levensbeschouwelijke en religieuze thema’s. Hij beheert de website van Dominicaans Nederland (www.dominicanen.nl) en publiceert.

  Zie ook www.arjanbroers.nl

  Bereikbaar via lt@dominicusamsterdam.nl.

  AGNES GROND, gastspreker

   Aag2 8'11compAgnes Grond studeerde aanvankelijk biologie maar raakte gefascineerd door de vragen achter die wetenschap en studeerde  uiteindelijk af in de milieufilosofie. Tijdens een verblijf van een paar jaar met haar gezin in West-Afrika ontdekte zij hoe heerlijk zij het vond om te schrijven. Ze deed een opleiding journalistiek en was werkzaam bij verschillende tijdschriften en kranten. Jarenlang werkte zij als redacteur voor het katholieke opinieblad de Bazuin, dat na de fusie met Hervormd Nederland verder ging als VolZin. Ze is getrouwd, heeft twee kinderen en twee kleinkinderen.

  Sinds 2005 is zij gastspreker in de Dominicus, meestal eens per jaar.  De zorgvuldigheid van de vieringen, de toewijding van de sprekers, het zingen en de combinatie van geïnspireerde verbondenheid en gewoonheid, boeien haar in de Dominicusgemeente. 
  Bereikbaar via lt@dominicusamsterdam.nl.

  BETTINE SIERTSEMA, gastspreker

  portret BettineBettine Siertsema studeerde Nederlands en werkte o.a. als studiesecretaris voor Leerhuis & Viering bij het Bezinningscentrum van de VU. Ze promoveerde op een studie naar levensbeschouwelijke aspecten van Nederlandse Holocaust-literatuur en is nu docent geschiedenis bij de Faculteit der Geesteswetenschappen. Vanaf haar studententijd voelt zij zich religieus thuis in de Ekklesia Amsterdam, waar zij met enige regelmaat voorgaat. In de liturgie die zij daar en in de Dominicus beleeft, vindt zij in het unieke samengaan van verhalen en poëzie, muziek en ritueel, een ruimte waarin vertrouwen, twijfel, verdriet en hoop naast elkaar kunnen bestaan.

  Bereikbaar via lt@dominicusamsterdam.nl.

  GEESKE HOVINGH, gastspreker

  geeske bGeeske Hovingh (1979) studeerde Culturele Antropologie aan de Universiteit van Amsterdam en reisde in het kader van studie, vriendschap en liefde veel in Afrika. Daarna leidden haar wegen naar de Ekklesia Amsterdam waar ze uiteindelijk 12 jaar lid was van het liturgisch team en zich vooral bezighield met jongeren- en kinderactiviteiten. Nu is ze coördinator van het Wereldhuis, educatie- en ontmoetingscentrum voor ongedocumenteerde migranten in Amsterdam en zo is Afrika ineens weer heel dichtbij. Sinds 2011 is zij gastspreker in de Dominicus, meestal in de zomerdiensten en het is voor haar een hartverwarmende plek – een huis waar alles welkom is!

  Bereikbaar via lt@dominicusamsterdam.nl.

  MANUELA KALSKY, gastspreker

  2015-08 Manuela Kalsky foto Joost Honselaar 1 2700-3600 bijgesnedenManuela Kalsky is directeur van het Dominicaans Studiecentrum en bekleedt de Edward Schillebeeckx-leerstoel voor Theologie en Samenleving aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij studeerde protestantse theologie in Marburg (Duitsland) en aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze in 2000 promoveerde op een proefschrift naar de christologie vanuit feministisch-theologisch perspectief. Manuela is bestuursvoorzitter van de Stichting Nieuw Wij en vice-presidente van EPIL (European Project for Interreligious Learning). Zij is een veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland, met name op het gebied van (inter)religieuze diversiteit en vernieuwende visies op religie en samenleving in de 21ste eeuw. Regelmatig mengt zij zich in de maatschappelijke discussie over religie in Nederland, onder andere via het Theologisch Elftal in dagblad Trouw. Ook is zij lid van het halfjaarlijks overleg van de Dominicus.

  Bereikbaar via lt@dominicusamsterdam.nl.

  ANNEWIEKE VROOM, gastspreker

  Annewieke VroomAnnewieke Vroom gaat sinds 2011 jaarlijks voor in de Dominicus. Ze was van 2014 tot 2017 ook lid van het Liturgisch Team. In haar overwegingen brengt ze  elementen van binnen en buiten de christelijke traditie met elkaar in gesprek. Ze werkt als universitair docent comparatieve godsdienstwijsbegeerte aan de VU Amsterdam met een specialisme in Aziatisch denken. De Dominicus was bij haar promotie.

  Bereikbaar via lt@dominicusamsterdam.nl.