foto-links

raamdom-gr

De privacywetgeving en de Dominicusgemeente

Uit de berichten van de Beleidsraad heeft u al kunnen lezen dat we ook binnen de Dominicus-gemeente te maken hebben met de nieuwe privacywetgeving zoals vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

En om daar maar mee te beginnen: dat is niet onlogisch!

Regelmatig hoor je verhalen over gestolen identiteit, misbruik en verkoop van persoonsgegevens of verhalen over Google en Facebook die er op uit zijn zoveel mogelijk data over ons te verzamelen.
De overheid wil daar paal en perk aan stellen en dan is het begrijpelijk iedereen, dus ook kerkelijke organisaties, hierbij te betrekken.

De AVG gaat over het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens zoals: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, religie, ras, etc.

Dominicusgangers van wie persoonsgegevens worden verwerkt, moeten in ieder geval op de hoogte zijn van het doel van de gegevensverwerking en van de persoon die deze persoonsgegevens verwerkt. Denk hierbij aan de toezending van de Nieuwsbrief, van berichten van overlijden en van uitnodigingen en opgaven voor deelname aan activiteiten etc. Die persoonsgegevens mogen dus niet zomaar voor andere doeleinden worden aangewend.

De voor ons belangrijkste bepalingen uit de AVG zijn als volgt samen te vatten:

  • Als we persoonsgegevens verwerken, moet daarbij het uitgangspunt gelden ‘zo min mogelijk’. De gegevens moeten op een passende manier worden bewaard en beveiligd en na gebruik worden vernietigd.
  • Hoe en waarom persoonsgegevens gevraagd en verwerkt worden moet duidelijk en transparant zijn. In een zgn. Privacyverklaring wordt beschreven hoe wij binnen de Dominicus met persoonsgegevens omgaan. Deze verklaring wordt aan onze Structuurnota toegevoegd en op de website gepubliceerd.  
  • Een voorbeeld hieruit:
De kerk maakt gebruik van een bezoekersbestand.Voor zover door bezoekers verstrekt, worden de volgende burgerlijke gegevens geregistreerd:
Ø  naam en voornamen c.q. voorletters geboortedatum
Ø  huisadres/telefoonnummer/e-mailadres Dit bestand wordt beheerd door de coördinerend secretaris van de Dominicusgemeente. Tot deze gegevens hebben toegang: de coördinerend secretaris, de pastores, degene die berichten van overlijden binnen de Dominicus doorgeeft en de voorzitters en/of coördinerend secretarissen van de Beleidsraad, van de Beheercommissie, van de werkgroep Pastoraat en van de werkgroep Website & Nieuwsbrief.
De Dominicus verwerkt
deze
gegevens met toestemming
van de betrokkenen en
op basis van haar
gerechtvaardigde activiteiten en de belangen van de organisatie en haar bezoekers.

Binnen de Dominicusgemeenschap wordt de privacybescherming als volgt georganiseerd:

  1. Het organisatorische deel is neergelegd bij de Beheercommissie.
  2. Verzoeken tot opname van persoonsgegevens in bestanden, verwijdering, aanvulling, inzage, bezwaren etc.  kunnen gedaan worden bij de coördinerend secretaris.
  3. Aan alle personen die op onze website vermeld staan is hiervoor toestemming gevraagd.
  4. Aan de voorgangers wordt, gezien de uitzending van onze diensten op Kerkdienstgemist.nl  gevraagd, zo min mogelijk persoonsgegevens in de diensten te vermelden.

Speciale aandacht behoeft het zgn. “bezoekersbestand”.

In dit bestand zijn  en worden de  door onze bezoekers  verstrekte gegevens opgenomen, zodat zij  (zoals door hen aangegeven) geïnformeerd kunnen worden over onze activiteiten, of over berichten van overlijden, hen de Dominicuskrant of de Nieuwsbrief kan worden toegezonden , dan wel dat zij kunnen deelnemen aan de telefooncirkel.

De reeds bestaande gegevensbestanden zullen hierin worden samengevoegd. Het uitgangspunt van dit bestand is serviceverlening, het is niet bedoeld als  ledenadministratie.

Het gebruik van dit bestand blijft beperkt tot: de coördinerend secretaris, de pastores, degene die berichten van overlijden binnen de Dominicus doorgeeft en de voorzitters en/of  secretarissen van de Beleidsraad, van de Beheercommissie, van de werkgroep Pastoraat en van de werkgroep Website & Nieuwsbrief.

Het begrip bezoekers wordt breed opgevat, ieder die zich verbonden voelt met de Dominicus kan in dit bestand worden opgenomen. Dus ook de luisteraars die de vieringen thuis beluisteren via Kerkddienstgemist.nl, de websitebezoekers en de niet-frequente kerkgangers.

In de Orde van Dienst zullen hier nog nadere medelingen over volgen.

Jos Valke,
Secretaris Beheercommissie.