foto-links

raamdom-gr

‘De crisis als kans’

dienstenserie oktober / november 2013
een serie diensten rond het verhaal over Jozef en zijn broers

In de financiëel-economische crisis die nu officieel vijf jaar duurt wordt steeds duidelijker dat er een grens is aan de groei. Het gaat niet meer alleen om een tijdelijke dip in een aldoor toenemende welvaart. Vooral jongeren ervaren en beseffen dat we wel tot de rijksten van de wereld behoren, maar dat die rijkdom is gebouwd op een economisch systeem dat onhoudbaar is geworden en werkelijk veranderen moet. In de woorden van Marga Hoek, voorzitter van werkgeversvereniging De Groene Zaak, klinkt dit besef door als een profetische waarschuwing: “Onze economie ontbeert goede conservators. Sinds de industriële revolutie wordt de kern van de economie aangetast door roofbouw op de drie belangrijkste activa: de aarde, de mens en het geld. Onze economie is een take, make & waste economie. We maken ongeremd gebruik van grondstoffen en fossiele energiebronnen, maken daar zo goedkoop mogelijk producten van en gooien die na gebruik weg. En dat hele systeem financieren we met geleend geld.”

Het woord crisis komt van het Griekse werkwoord krinein. Het heeft als betekenis: onderscheid maken, schiften, zodat helder wordt wat is verward; maar het is ook een kritisch oordeel durven geven en een beslissing durven nemen die een andere toekomst opent. Wat is nodig om tot veranderingen te komen? Zou het helpen om breder te kijken en deze crisis niet alleen economisch en ecologisch, maar ook als een politieke, morele en zelfs spirituele crisis te benaderen? Want het is alsof we lijden aan het “terugwijkend visioen van tevredenheid”: hoe meer we hebben, des te minder lukt het ons daarin geluk te vinden en los te breken uit het “almaar meer”.

Onze christelijke levensbeschouwing biedt handreikingen om uit deze tredmolen te stappen. De Schrift legt immers nadruk op solidariteit en gerechtigheid voor mens en aarde, dus op andere waarden dan geluk alleen door geld of meer en groter. Zo gaan we in deze serie op zoek naar kansen die deze crisis ongetwijfeld ook kent. Als leidraad in deze zoektocht kozen we voor de lotgevallen van Jozef en zijn familie (uit het boek Genesis). Jozef, zoon van Jacob, werd benijd door zijn broers, door hen verkocht, om vervolgens in Egypte een glansrijke carrière te maken. Het hele verhaal speelt zich af tegen de achtergrond van een diepgaande economische crisis, die zowel Kanaän als Egypte treft. In deze verhalencyclus gaan vele relaties kapot: in families, werkverhoudingen, economie en omgang met de aarde. Maar deze relaties worden ook, op onverwachte en creatieve wijze, hersteld.

— —

De aard van deze crisis, alternatieve vormen van economie, duurzaamheid en aanverwante onderwerpen diepen we uit op een aantal avonden. Met deskundige en geëngageerde inleiders van buiten en veel ruimte voor gesprek en discussie. In de orde van dienst wordt het thema per avond toegelicht. Iedereen welkom. Ook voor een losse avond. Tbv koffie en ruimte graag een bericht (mirjam.wolthuis@xs4all.nl)
–    woensdag 9, 16, 30 oktober en op 6 november
–    van 20.00 tot 22.00 uur
–    in de pastorie

Op woensdag 20 november sluiten we deze hele serie af met een filmavond (Ladri di biciclette) in de Grote Zaal. Vooraf samen eten. Schuif gerust aan. Aanmelding gewenst (juutmeijer@versatel.nl).
–    woensdag 20 november
–    maaltijd start om 18.00 uur (€ 5)
–    film start om 19.30 uur