foto-links

raamdom-gr

‘Behind the scenes’ van de luisterdiensten

– bericht van het secretariaat (23/5/2020)

Bij het secretariaat krijgen we regelmatig dankbetuigingen voor alle mensen die de luisterdiensten mogelijk maken, en af en toe reflecties en luisterervaringen, opmerkingen, suggesties en aanbevelingen – die altijd zeer welkom zijn!
Eén van die aanbevelingen was u wat te vertellen over wat er achter de schermen gebeurt – bij deze!

Vanaf het moment dat we niet meer bij elkaar konden komen hebben we een paar verschillende vormen van ‘luisterdiensten’ gehad. Er zijn een paar diensten geweest waar er nog wel in de kerk gesproken, gezongen en gemusiceerd werd – met een klein koor van zo’n 12 koorleden. Deze diensten werden daadwerkelijk vanuit de kerk ‘live’ uitgezonden. De liturg en predikant waren er, de koster en geluidstechnicus (en/of de secretaris die deze rol vaak op zich nam), een pianist/organist en één of meer zangers. Toen er geen koor meer mogelijk was zijn er nog tijdens zo’n dienst liederen van een bestand gespeeld – er werd dus nog wel ’live’ gesproken, maar niet meer gezongen. Dan luisterde u naar opnames van de liederen, wat met name een beroep deed op de vingervlugheid van de geluidstechnicus om deze zonder al te veel storingen uit te zenden.

Daarna hebben we de afgelopen tijd vooral geluisterd naar de ‘podcast’-diensten. Zoals voor alle diensten wordt eerst de orde van dienst in de week ervoor vastgesteld door het LT, maar nu gaan de sprekers eerder aan de slag: alle teksten worden van tevoren opgenomen. De lezingen door de lectores, de overweging en voorbeden door de predikant en de liturgische gedeelten door de liturg – meestal thuis, indien nodig in de Dominicus bij het secretariaat. Arjan van Baest en Evert van Merode zoeken ondertussen geschikte uitvoeringen van de liederen – liefs gezongen door Dominicuskoor en gemeente, maar, zoals u wel gemerkt zult hebben, ook regelmatig andere uitvoeringen. En als het nodig is en er gelegenheid en tijd voor is nemen ze zelf wat op – al dan niet in samenwerking met andere musici.

Ondergetekende verzamelt al deze bestanden voor een eerste bewerking: zorgen dat niets mist, dat het werkbare en luisterbare bestanden zijn, dat alles een goede naam krijgt en netjes op een rijtje staat. Met een overzichtelijke tracklijst en eventuele regieaanwijzingen worden de bestanden overgedragen aan Wim Coenen die de audiomontage doet: met de nodige audiotechnische ingrepen smeedt hij de bestanden samen tot één enkele dienst.

Het resultaat – een enkele luisterdienst van gemiddeld 45 min – komt op zaterdag retour naar het secretariaat. En als er niet een urgente mededeling ingeplakt moet worden (waarbij de dienst weer heen en weer gaat) kan de dienst op zondagochtend uitgezonden worden, nadat de verbinding getest is. Dat uitzenden doet ook ondergetekende – de eerste keren vanuit de Dominicus, met een brandende Paaskaars – maar tegenwoordig vanuit huis, via een internetstream rechtstreeks naar kerkdienstgemist.nl.

Er zijn meer zaken – het publiceren van de orde van dienst op de website (rond 10.00 op zondag), de zoom-sessies, de beschrijvingen van de diensten op de website – enzovoort. Er zijn vele mogelijkheden voor fouten – en die worden dan ook gemaakt. Het blijkt een steile leercurve.

Inhoudelijk valt er over de diensten veel te zeggen – maar getuige meerdere reacties hoort u graag iets over de dienst van de tafel. U zult wellicht gemerkt hebben dat in een podcast-dienst aan de dienst van de tafel op verschillende manieren wel wordt gerefereerd en er gezocht wordt naar een manier om de plek van de tafeldienst te markeren, maar dat u tot nu toe het breken van het brood en het schenken van de wijn alleen hebt gehoord als de dienst daadwerkelijk vanuit de kerk werd uitgezonden en er mensen aanwezig waren. Verschillende voorgangers hebben daar in de diensten al wat over gezegd. Er is niet één enkele vorm in de plaats gekomen: het LT stelt de veelvormigheid op prijs om de plek van de tafel in de podcastdiensten te markeren – om het gemis én de verbinding vorm te geven. Het is niet gezegd dat het niet tot een vastere of meer stabiele rituele vorm zal komen maar vooralsnog gaan we door met meerdere vormen – tot we weer samen zijn.

In het licht van de komende versoepeling is het wellicht goed om in het achterhoofd te houden wat tot nu toe de verschillende vormen van de luisterdiensten zijn geweest:
– ‘Podcast’diensten: tevoren opgenomen en samengestelde diensten, uitzending niet aan de Dominicus gebonden.
– ‘Live’- diensten met opgenomen muziek – vanuit de Dominicus.
– ‘Live’- diensten met (klein)koor & zang – vanuit de Dominicus
Bij elke opeenvolgende vorm zijn meer mensen betrokken.

Wanneer en hoe precies we de ‘podcast’-diensten door ‘live’-diensten, waarbij er weer mensen in de kerk aanwezig zijn, vervangen en in welke vorm – dat wordt druk bekeken en er zijn belangrijke vragen: als je weer bij elkaar komt – zullen langere tijd hooguit enkele zangers mogelijk zijn? Geen koor (ook niet klein)? Geen gemeentezang? Wie kunnen erbij zijn en wie niet? Welk reserveringssysteem gaan we hanteren? Hoe passen we de liturgie aan? In welke vorm? Wat doen we met de dienst van de tafel in de anderhalve-meter setting? Vragen waarvoor we in de komende tijd naar antwoorden blijven zoeken.

Ondertussen blijft: heeft u aanbevelingen, wetenswaardigheden, goede raad, advies, kritiek, lovende woorden, reflecties en ervaringen? Mailt u het naar het secretariaat. Of hebt u hulp nodig met luisteren of zoomen? Ook daarvoor mailt u het secretariaat: secretariaat@dominicusamsterdam.nl

Met vriendelijke groet,
Frederik Lobbrecht

P.S. Er wordt vanachter de schermen ook de mogelijkheid onderzocht om de diensten in beeld uit te zenden. Ook dat stelt ons voor uitdagingen waar een antwoord op gevonden moet worden (moet er een camera& beeld-groep komen en nieuwe technische infrastructuur?, moet de liturgie aangepast?, draaiboeken? een regisseur aangesteld?) – maar dat is wellicht voor een volgende ‘Behind the scenes’.