foto-links

raamdom-gr

Strengere lockdown 23/1 t/m 9/2

Zoals u deze week hebt kunnen vernemen heeft de overheid besloten tot een verregaande verscherping van de huidige lockdown – in ieder geval t/m 9 feb.
Zo is er een avondklok en kunnen we nog maar max 1 persoon per dag thuis ontvangen of maar eens per dag bij iemand op bezoek gaan. Deze maatregelen zijn bedoeld om de dreigende derde golf van de ‘Engelse variant’ van het Corona-virus, die veel besmettelijker is, beheersbaar te houden: het gaat om de bereikbaarheid van de gezondheidszorg voor allen in de komende maanden. De overheid vraagt ons hier aan mee te werken.

De werkgroep Corona heeft daarom in overleg met alle betrokkenen besloten de zondagdiensten gedurende deze lockdown met het minimum aan medewerkers vorm te geven. De diensten zullen voortaan door 7 mensen gemaakt en uitgezonden worden en blijven alléén via internet te volgen:
– de zang zal door een cantor, de muziek door de pianist/organist verzorgd worden
– de liturg en predikant verzorgen gebed, lezing, overweging en zegen
– de uitzending wordt verzorgt door de geluidtechnicus en de beeldtechnicus
– de koster ondersteunt
Zo kunnen we toch mooie vieringen blijven maken.

Alle overige maatregelen blijven van kracht zolang de lockdown duurt.

Een wijs koorlid liet ons laatst weten weliswaar ‘locked’ maar niet ‘down’ te zijn. We hopen dat u deze maatregelen met eenzelfde gemoedskalmte en geestkracht tegemoet kunt treden. Dit gaat voorbij – we zullen weer samen vieren!
In dat vaste vertrouwen wensen we u het allerbeste en hopen u voorlopig vaak via de uitgezonden dienst, via de diverse Zoombijeenkomsten – of anderszins – te horen of te zien,

Met een hartelijke groet,
namens de werkgroep Corona,
Frederik Lobbrecht (secretaris)

Voor contact met de pastores of de contactgroep:
Juut Meijer: 020-7550045 of juutmeijer@gmail.com
Eva Martens: 06-21197916 of evamartens@dominicusamsterdam.nl
Arie Kempkes (contactgroep): 06-47452143, 0287-327219

Een toelichting op de maatregelen van de overheid vindt u via het Corona-dashboard waar u kunt doorklikken naar meer informatie.

Nieuwe Serie: Grondwoorden

Grondwoorden voor betekenisvol leven
Grondwoorden kunnen gemeenplaatsen worden, daarom moeten we ze telkens weer opgraven, als erts opdelven, wassen en verwerken. Uitgangspunt van het bijbelse denken is niet de wereld zoals hij is, maar zoals hij zou kunnen zijn. Of de wereld die wij bewonen een dystopische werkelijkheid wordt, of zich richting een utopische beweegt, is mede afhankelijk van de doelen die wij voor de samenleving als geheel en ons persoonlijk stellen. En of die doelen verbonden zijn met bijbelse grondwoorden.

‘Dabar’

In deze serie willen we het licht laten schijnen op de volgende vijf grondwoorden: Roeping, Terugkeer, Saamhorigheid, Vertrouwen, Visioen

Zondag 17 januari: Roeping
Eerste lezing 1Samuel 3: 1-10
Tweede lezing: Multatuli
Overweging door Colet van der Ven

Roeping werd lange tijd geassocieerd met uitverkoren zijn voor een religieus leven en dat was toch vooral voorbehouden aan een kleine groep. Voor mij heeft het begrip roeping een bredere betekenis. Het is het onontkoombare verlangen je te verbinden aan iets dat groter is dan jij. Het is het antwoord op een maatschappelijke roep. Het is het ont-dekken van je diepste bestemming. En dat is een opdracht waarvoor niet slecht een kleine groep uitverkoren zich gesteld ziet maar waar ieder mens mee te maken krijgt.

Zondag 24 januari : Terugkeer
Eerste lezing: Klaagliederen 5: 15-21
Tweede lezing: poëzie
Overweging door Annewieke Vroom

In de vroege religiewetenschap werd het begrip ‘terugkeer’ (Engels: return) vooral geassocieerd met de archaïsche religies. Daaronder rekende men dan hindoeïsme, boeddhisme en de natuurreligies. Deze zouden een nadruk leggen op het cyclische karakter van de werkelijkheid. Zin bestond in een tijdloos mythisch besef van een groter geheel, maar de unieke rol van ieder mens was onduidelijk, dachten sommige religiewetenschappers. Hierin verschilden ze van de zogenoemde historische religies, zoals jodendom, christendom, islam. Deze hadden een lineair tijdsbeeld en binnen de invulling daarvan meer mogelijkheden voor betekenisgeving aan elk leven van elk mens. In de christelijke traditie werd het vooruit leven in verwachting van het nieuwe, of een breuk, werd belangrijker. Toch is ‘terugkeer’ een belangrijk onderdeel van ook de christelijke spiritualiteit. Denk maar aan de liturgie, die berust op terugkeren. Deze zondag gaan we in op de waarde van ‘terugkeer’.

Zondag 31 januari: Saamhorigheid
Lezing Lukas 10:1-11
Overweging door Geeske Hovingh

Dit grondwoord heeft een positieve associatie, want wie wil er nou niet bij anderen horen? Tegelijkertijd kan het een instrument worden van polarisatie, van ‘wij’ versus de anderen, of van gemeenschap boven individu. De vraag is dus: hoe blijf je autonoom, maar mag je jezelf toch onderdeel weten van een groter geheel, van een gemeenschap die de luiken naar buiten openhoudt? De 72 volgelingen die er door Jezus op uitgestuurd worden, kenmerkten zich door hun veelkleurigheid, maar ook door 1 gemeenschappelijke opdracht: samen glimpen van een nieuwe wereld uitzaaien. Daar wil ik wel bij horen.

Zondag 7 februari: Vertrouwen
Lezing: Mattheus 6:24-34
Overweging door Henk Hillenaar

Als je over vertrouwen gaat nadenken, merk je al gauw dat achter of in dit woord de drie deugden schuilgaan die in de traditie ‘goddelijke deugden’ werden genoemd : geloof, hoop en liefde. Vertrouwen zouden we daarom het grondwoord der grondwoorden kunnen noemen. Reden te meer om deze deugd niet te persoonlijk op te vatten, maar vooral als opdracht aan de gemeenschap te zien.

Zondag 14 februari: Visioen
Lezing Genesis 28: 10 – 22 (Jakob’s droom)
Overweging door Marcel Elsenaar

We ervaren ‘zin’ in het leven wanneer we een doel hebben. We worden tegenwoordig aangespoord om ons leven te zien als een kunstwerk, en onszelf als kunstenaar. Bijbelse levensverhalen vertellen een ander verhaal. Het is eerder een I have a dream – verhaal. Voor mensen dan in elk geval. Wij leven uit dromen en projecties in de toekomst, die we in het bestaan van alledag proberen te verwezenlijken. Hoe kunnen we ‘een doel hebben in het leven’ begrijpen vanuit bijbelse verhalen? Welk visioen van een goed leven, een leven in liefde ontdekken we dan?

Nieuwe aanwas voor de Beleidsraad

Bericht van de BR, 8/1/2021

Na een zoekperiode en diverse oproepen in de orde van dienst, op de website en in de nieuwsbrief, heeft Ankie Knijnenburg zich als belangstellende voor de Beleidsraad aangemeld. Zij zal nu eerst drie maanden meedraaien als kandidaat-lid. Daarna volgt een evaluatie van weerskanten met de mogelijkheid tot benoeming als lid. Ankie komt al jaren in de Dominicus en zij is ook bekend met het werk van de BR, waar ze enkele jaren geleden lid van was. We zijn erg blij met Ankies kandidatuur en heten haar van harte welkom in de BR!

Omdat Ankie de enige gegadigde is, vervallen nut en noodzaak van een verkiezing. Daarover nog wel het volgende. In het najaarsoverleg is de verkiezingsprocedure voor de Beleidsraad aan de orde geweest. In dat overleg werd het belang van verkiezingen door velen onderstreept. We zullen de verkiezingsprocedure dan ook, iedere keer als er een nieuw BR-lid gezocht wordt, kritisch tegen het licht houden. In de komende periode zal de verkiezingsprocedure in de BR verder besproken worden, waarbij we zoeken naar mogelijke alternatieven. We komen hier bij de gemeente op terug.
De Beleidsraad

Bericht van de BR – advent 2020

‘Hoe
als je je
met zorgeloosheid
kon omringen
en dat dat
je ruimte
was’

Dit mooie kleine gedichtje van Bert Schierbeek lijkt me zo gepast voor deze weken waarin we, de beleidsraad en de werkgroepen, zo bezig zijn met ‘zorgen voor’ en ‘zorgen dat’ in onze Dominicus. Zorgeloosheid is momenteel niet het woord dat we veel horen, en toch … is er ook altijd weer reden voor hoop en optimisme.

De grootste zorg is momenteel het leven van onze gemeente. De bezetting van de kerkdiensten is noodgedwongen heel klein. Het uitnodigingssysteem is afgesteld op maximaal 30 bezoekers – maar voorheen was dat inclusief, vanaf nu (19 nov) zonder degenen die meewerken aan de dienst. We hebben dus weer een ietsje grotere kans op een uitnodiging. En voor wie toch liever thuis kijkt en luistert, de audio-en videostreaming gaat door en wordt steeds beter van kwaliteit.

Maar hoe houden we contact, hoe houden we elkaar vast? Dat is een zorg voor het pastoraat van onze twee pastores en van de gelijknamige werkgroep. Er wordt veel contact via de telefoon gezocht en ook vanaf vandaag mogen groepen van maximaal 30 personen weer bij elkaar komen. Maar toch, vooral de ouderen en zeer ouderen blijven voorzichtig met persoonlijk contact en kunnen tegelijkertijd zich afvragen ‘kom ik ooit nog in de Dominicus?’ De zorg voor elkaar strekt zich gelukkig ook uit naar de bezoekers onderling, er is veel contact via telefoon, app of zoom. Laten we dat vooral volhouden met elkaar!

Een andere zorg is de stand van onze financiën. De inkomsten via collecten voor het eigen huis en vaste bijdragen lopen gelukkig goed, maar door het instorten van de verhuur worden er veel inkomsten gederfd. De beheercommissie heeft een actie gestart om de financiële situatie te verbeteren, u leest daarover alles in de orde van dienst en de Dominicuskrant en op de website. Als u in de financiële gelegenheid bent eraan mee te doen: van harte aanbevolen!

Als gemeente gaan we door, en ook het groepenwerk is weer gestart. Intussen is er een aanstaande vacature voor een pastor, nu Juut Meijer volgend jaar november met pensioen gaat. De wervingscommissie is samengesteld en ook al van start gegaan met de voorbereidingen. Het gewenste profiel wordt opgesteld en dan kan in het voorjaar de werving beginnen.

De beleidsraad heeft per 1 januari een vacature. Daarvoor worden geen verkiezingen georganiseerd dit keer, maar er wordt actief rondgekeken naar een mogelijke kandidaat. Degene die wordt gevonden, gaat deelnemen aan de beleidsraad, en na drie maanden wordt dan van weerskanten bekeken of het naar wens gaat en het nieuwe lid benoemd kan worden. Dit is voorlopig een eenmalige procedure, er is overleg over een andere vorm van het zoeken naar nieuwe leden nu de kandidatuur voor de beleidsraad de laatste jaren om het zacht te zeggen ‘niet storm liep’. In het najaarsoverleg, het overleg van werkgroepen dat tweemaal per jaar plaatsvindt, is hier al een advies over gegeven.

In dat najaarsoverleg werd ook het concept van de herziene structuurnota van onze gemeente besproken. Naast lof voor het vele werk dat door Inge Zuurendonk en anderen aan deze herziening gedaan is, waren er ook kritische punten en goede suggesties voor vervolmaking. De beleidsraad bekijkt hoe we hiermee verder gaan.

Zo werken we door, niet zorgeloos, helaas kunnen we hier Bert Schierbeek niet volgen. Maar toch, zegt Jezus niet ‘wees in geen ding bezorgd ….’? Misschien een heel mooie oefening in vertrouwen voor de adventstijd. Een oefening die ruimte kan scheppen. Een ruimte die, zoals Janneke Stegeman het op zondag 15 november zo mooi zei in haar overweging, vertaald kan worden als ‘God is ruimte en God maakt ruimte’.

Daar kunnen we het vast wel mee doen op onze weg naar Kerst!
Met een hartelijke groet, namens de beleidsraad,
Joanne Kruijswijk Jansen

Nieuwe serie: Op weg naar een nieuwe geboorte

Advent en kerst 2020

De vier zondagen in de aanloop naar kerstmis worden vanouds gekleurd door verwachting en verlangen. Er is iets nieuws op komst. Een kind zal worden geboren. Het verlangen dat er altijd al was, komt in de Advent dichterbij. En om dat verlangen nog eens extra te benadrukken, lijkt het wel, is men in de Bijbelse traditie altijd onderweg. Mensen gaan ergens vandaan en ergens naartoe. We lopen de route van het licht naar een toekomst van gerechtigheid en vrede, een nieuwe wereld die ons wacht van opnieuw te worden geboren.

© Riet Deerenberg – Solidariteit

Gebeurt dat alleen als een kind geboren wordt, of kan het mensen ook middenin het leven gebeuren? Als je leven vastzit, als er in je land geen mogelijkheden meer zijn, als er honger is of armoe, of geweld. Soms gaan mensen samen op weg, in kleinere of grotere groepen, soms ook alleen. Uit de benauwdheid van een geknecht leven, uit slavernij, uit een huwelijk dat je kleinhoudt, uit een verleden. Uit een omgeving die vol oordelen is over wie je bent of hoe je leeft. Soms klinkt een stem op in de woestijn.

Gelukkig komen we op momenten in beweging. Een geloof in iets anders, iets nieuws staat in ons op en we raken op drift. En altijd zijn die bewegingen tweeërlei: we gaan naar het licht, het goede, de toekomst, en tegelijk moeten we vluchten we voor het kwade dat die beweging naar het goede in de weg staat. Ook in het kerstverhaal wordt gevlucht.

Zo zien we in de vier weken van Advent uit naar een wereld op komst en proberen we woorden te geven aan hoe we elkaar daarin mee kunnen nemen van dichtbij huis tot wereldwijd. Het ‘Kom, adem ons open’ zal weer klinken en ‘Scheur toch de wolken weg’. Niet alleen de wolken van corona, maar van alles dat ons het zicht ontneemt en onze wereld kleiner en angstiger maakt dan ze zou kunnen zijn.
Zo gaan we op weg naar waar het goed is, naar een nieuwe geboorte en een nieuw jaar dat ons wacht.

Zondag 29 november: ‘Alleen de bergen zijn mijn vrienden’
Overweging Colet van de Ven
Lezingen Exodus: 3:7-14, Behrouz Boochani: Alleen de bergen zijn mijn vrienden

Vandaag staan diegenen centraal die noodgedwongen hun land ontvluchten om op goed geluk en hoop van zegen elders een thuis te vinden. We kijken naar hen door de ogen van een paus, een vluchteling, een migrant en de bijbel.

Zondag 6 december: Moeten ook wij onderweg?
Overweging Arjan Broers
Lezingen Lezing: Jesaja 40: 3-8 en Lucas 21: 25 – 36

De Bijbel staat vol verhalen van mensen die onderweg moesten of durfden gaan: het paradijs uit, naar Egypte, naar een beloofd land, naar een kerststal, naar Jeruzalem en Golgota. Het zijn mooie verhalen om te lezen als je eigen wereld stabiel en rustig is. Maar wat als deze tijd er ook een is van onderweg moeten? Met niet meer dan een vaag en ook wel dreigend visioen van de toekomst? Arjan Broers vraagt zich af of de Bijbelse verhalen verleden tijd zijn.

Zondag 13 december: Jouw land is mijn land
Overweging Germain Creyghton
Lezing Ruth

Mensen hebben altijd het verlangen gehad een nieuw, eigen bestaan op te bouwen buiten de grens van hun geboortegrond. Niet om te vluchten voor gevaar of het verleden uit te wissen, maar omdat ze geluk zoeken en een beter leven. Het Bijbelverhaal over Naomi, Ruth en Boaz toont ons in een notendop dat migratie nodig is en goed: niet bij de pakken neerzitten, grenzen overschrijden, verantwoordelijkheid nemen voor de ander en zo een nieuwe toekomst vormgeven. Het verhaal zegt ons: dankzij Ruth, de Moabitische, kon Jezus Christus, zoon van David, in Israël geboren worden.

Zondag 20 december: Onderweg naar Kerstmis: Het Magnificat
Overweging Henk Hillenaar
Lezing uit Lucas 1

In de geboorteverhalen van het Lucas evangelie wordt veel gereisd en zelfs gevlucht. De meest mysterieuze reizigers echter zijn de engelen die er voortdurend opduiken om Gods wil of bedoeling kenbaar en het verhaal begrijpelijk te maken. Een van de weinige episodes waar geen engelen nodig zijn is de reis van Maria naar haar nicht Elisabeth. Daar klinkt het bekende Magnificat, een lof- en danklied, het visionaire antwoord van de mens aan God en diens engelen. Maria ziet de armen rijk en de machtigen machteloos worden: ze ziet deze wereld omgekeerd. Het zal het ideaal worden van Jezus’ leven en van het eerste Christendom: de vraag of en hoe dit nog altijd ook ons ideaal is.

Donderdag 24 december, Kerstavond: Plaats in de herberg
Overweging Juut Meijer

Herbergen en cafés zijn gesloten. We kunnen elkaar slechts spaarzaam ontmoeten en leven op afstand. Op kerstavond vieren we de geboorte van de mens in wie de hoop weer helemaal tot leven komt. Een wereld waar gastvrijheid en genegenheid voorop staan. Hoe maken we plaats als alle herbergen gesloten zijn? En zal er straks nog plaats zijn voor gastvrijheid en menselijkheid in onze wereld?
De dienst begint om 20.00 u

Zondag 27 december: Oud 2020 en Nieuw 2021
Overweging Eva Martens en Mirjam Wolthuis

Bijkomen van kerst, van een moeizaam jaar, van gefnuikte verwachtingen of toch, wellicht, nieuwe openingen? In deze viering blikken we terug en proberen we ons bijeen te rapen om met nieuwe moed verder te gaan. Leidraad daarbij is de belofte van hoop die generaties aan elkaar doorgeven, zoals spreekt uit het verhaal van Jezus met zijn ouders in de tempel en van Simeon en Hanna (Lukas 2:22-40).

Zondag 3 januari: De toekomst op het spel
Overweging Gerhard Scholte

We vinden in Exodus en Matteus twee klassieke verhalen over machtswellust, van Farao en Herodes, ontaardend in vreemdelingenhaat, ja zelfs in kindermoord. Waarom zijn het juist de pasgeborenen die dit soort gruwelijkheid opwekken? Wie weet helpt filosoof Hannah Arendt ons verder met haar begrip van ‘nataliteit’: Elke pasgeborene heeft iets volstrekt nieuws aan onze wereld mee te geven.

Zondag 10 januari: Breng ons dan thuis en keer ons tot leven
Overweging Agnes Grond

Wie kent het niet: dat onbestemde verlangen naar thuiskomen. Maar wat verlangen we dan? Een veilige haven? Gekend, gezien en begrepen worden? Of toch een soort aards paradijs? En bereiken we dat thuis ooit? Of is de weg erheen voldoende al blijft het verlangen bestaan?

Voortzetting gedeeltelijke lockdown 18/11 t/m 15/12

We zijn na 18 november weer terug bij de ‘gedeeltelijke lockdown’ die op 4 oktober werd ingesteld en 4 november werd verzwaard. Vooralsnog gelden de ‘4 oktoberregels’ tot 15 december.

In het kort:
– Voor de zondagviering geldt een maximum van 30 personen en we werken met uitnodiging via Kerktijd.nl
– Geen gemeentezang. Voor het koor geldt een maximum van 5 personen
– In de kerk dragen we mondkapjes als we bewegen, als we zitten mogen ze af
– Groepsactiviteiten zijn weer mogelijk – mits we ons goed aan het protocol houden
U vindt het ook op onze Dominicus-en-corona-pagina

Over de kerstviering laten wij begin december weten wat mogelijk is – dat zal afhankelijk zijn van de ontwikkelingen rond de coronacijfers en welke conclusies de overheid trekt. Vooralsnog gaan we uit van 1 viering op kerstavond – om 20.00 uur.

Er is hoopgevend nieuws, over de ontwikkeling van de vaccins bijvoorbeeld, maar we zullen de situatie zoals die nu is toch nog een tijd moeten volhouden. Wij hopen dat we dat deze tijd met elkaar kunnen doen – wij doen er ons best voor – als we u ergens mee kunnen helpen, heeft u vragen, zoekt u contact – laat u het ons dan weten!
Wij wensen u het beste, blijft u gezond, blijft u in contact met elkaar,
namens de wgCorona,
Frederik Lobbrecht (secretaris)
secretariaat@dominicusamsterdam.nl

Zoekt u contact met de pastores of de contactgroep?
Juut Meijer is telefonisch bereikbaar op 020-7550045 en per e-mail via juutmeijer@gmail.com , Eva Martens is bereikbaar op 06-21197916 en per e-mail via evamartens@dominicusamsterdam.nl
Om een afspraak te maken met iemand van de contactgroep, neemt u contact op met Arie Kempkes, tel. 06-47452143 of 0287 – 327219 (of via Juut Meijer).

Aanmelden projecten maandelijkse extra collecte 2021

Voor de maandelijkse collecte ten bate van projecten buiten de Dominicus kunnen voor 2021 nieuwe aanvragen worden aangemeld.

De criteria:
– De opbrengst van de collectes, zowel voor projecten in binnen- als buitenland, dienen ten goede te komen aan en zijn in solidariteit met de zwaksten in de samenleving.
– Een project heeft een collectieve bestemming en is dus geen ondersteuning van één of enkele individuele mensen.
– De projecten zijn kleinschalig en ontvangen geen of minimale overheidssubsidies, waarbij onze voorkeur uitgaat uit naar projecten die streven naar ontwikkeling van mensen in zelfredzaam- en zelfstandigheid.
– Projecten die al eerder (minimaal 2 jaar geleden) in aanmerking zijn gekomen voor een collecte, kunnen opnieuw een aanvraag indienen.

De aanmelding met een uitgebreide zelf geschreven beschrijving van het project kan uitsluitend schriftelijk worden ingestuurd. Bij voorkeur via email naar: collectencommissie@dominicusamsterdam.nl
of anders per post naar het secretariaat van de Dominicus t.a.v. Collectencommissie (liever bellen? contactgegevens via het secretariaat!)

Aanvragen voor de eerstvolgende beoordeling dienen vòòr 1 januari te zijn toegestuurd.
Namens de collectencommissie,
Dick Manten

Adventskalender 2020

Misschien kent u de Veertigdagenkalender wel – en kreeg u die elke dag toegestuurd. Omdat deze adventstijd zo anders wordt zal er een Adventskalender komen: elke dag een digitaal blad, zoals in de Veertigdagentijd. Niet zo’n kartonnen versie met luikjes waarachter steeds een verrassing wacht maar dagelijks een bericht in de mailbox met een mooie tekst, een lied of een andere verrassing.

We beginnen op de eerste advent, zondag 29 november, en gaan door tot aan Kerst. Wilt u de Adventskalender ontvangen en stond u al op de mailinglist van de Vastenkalender, dan hoeft u niets te doen. U ontvangt hem dan automatisch. Wilt u toegevoegd worden aan de lijst, stuur dan even een berichtje naar 40dagentijdkalender@gmail.com

(foto B. Spoelstra)

Financiële actie: geef voor nu en voor de toekomst

Update 6/1/2021: Inmiddels is het grootste deel van het tekort weggewerkt – heel veel dank voor uw steun!

Helpt u de Dominicus om financieel door deze tijd te komen en een goede toekomst te geven na Corona? Doe dan mee aan deze financiële actie!

Door Corona is de wereld veranderd. We moeten ons houden aan strenge richtlijnen van de overheid. Dit brengt persoonlijk ongemak en voor sommigen ook leed met zich mee. Gelukkig kunnen we als gemeente elkaar hierin steunen en opvangen. Als kerk zijn we zeker niet het zwaarst getroffen. We hoeven onze deuren niet helemaal te sluiten, zoals de horeca. En onze vieringen zijn ook online, tegenwoordig met beeld, mee te beleven.

Maar Corona doet de Dominicus financieel zeker geen goed. De inkomsten uit collectes zijn redelijk op peil gebleven, waarvoor heel veel dank! Maar ondanks alle inspanningen van onze coördinator verhuur Jan Pieter de Jong zijn de inkomsten uit de verhuur gekelderd. Deze tweede golf maakt de verliezen groter.

Dit, terwijl we graag nieuwe apparatuur willen aanschaffen voor het optimaliseren van de videostream van onze vieringen. Dat kost een kleine €8.000,-. Wat zou het fijn zijn als we dit voor Kerst nog kunnen realiseren!

Veel van de gebruikelijke kosten, zoals voor het onderhoud, gaan gewoon door. En als alles weer normaal is, willen we ook graag weer nieuwe activiteiten kunnen ontwikkelen om te kunnen blijven verbinden en verdiepen. Helpt u mee?

Gelukkig hebben velen sinds het begin van deze actie al gereageerd met een bijdrage zodat het verwachte tekort ad E 40.000,- inmiddels voor bijna de helft is weggewerkt. We zijn op de goede weg!

Ons steunen kan op de volgende manieren:

1. Via een vaste bijdrage of het verhogen van uw vaste bijdrage – klik hier voor het daarvoor bestemde formulier (of vraag het via mail of telefoon)

2. Via een gift, – zeer welkom op rekeningno’s NL38 INGB 0004 6274 00 of NL12 TRIO 0788 8224 46 of via Givt (hieronder).

3. Door de Dominicus op te nemen in uw testament – we informeren u er graag over.

Voor meer informatie en het formulier vaste bijdrage kunt u terecht bij de penningmeester Theo van Kamp (contactgegevens via het secretariaat)
Uw financiële steun waarderen we enorm! Dank daarvoor!

U kunt gelijk bijdragen via Givt 
(u moet daarvoor wel de app installeren
 - zie hier de uitleg).
 Maakt u al gebruik van Givt
 en zit u achter computer of tablet
klik op de afbeelding hiernaast of 
 open de Givt-app en scan deze 
QR-code met uw smartphone.

Stevig staan – door Claartje Kruijff

BOEKPRESENTATIE – door Claartje Kruijff

Op 6 november is mijn nieuwe boek uitgekomen:
Stevig staan in een kwetsbare wereld, het belang van een krachtige levenshouding. 
Het gaat over stilstaan in een veranderlijke wereld die doordraait. Over het vinden van eigen en gezamenlijke ankerpunten, van innerlijke houvast nu we meer dan ooit op onszelf zijn teruggeworpen. 

Het was niet mogelijk een samenkomst te organiseren om mijn boek feestelijk te presenteren. Via dit korte filmpje heb ik samen met een vriendin een alternatieve presentatie gemaakt.  

OVEREIND BLIJVEN
In mijn boek ga ik op een open en eerlijke manier met mijzelf en jou in gesprek en geef ik handreikingen hoe wij overeind kunnen blijven, tussen alles wat er is. Aan de hand van thema’s als controle en moeten loslaten, kwetsbaarheid en maskers, vergeving, angst en moed, vertrouwen en hoop, de kracht van gemeenschap en delen zoek ik spirituele ankerpunten voor een sterk geestelijk fundament.
Wat is mijn betekenis, mijn eigen zegen tussen dit alles?
Hoe wil en kan ik zijn? Wat blijft er van mij over nu alles verandert? En hoe blijf ik overeind in deze veeleisende wereld? 
Ik ga op zoek naar wat een leven in verbinding echt betekent, hoe wij ons opnieuw verhouden kunnen tot de dingen en tot onszelf. Hoe ik groter leef, betekenis ervaar, minder eenzaam ben en steviger sta als ik leef vanuit een dieper medemenselijk verbond.

Veel liefs in deze rare tijd waarin zo weinig gebeurt en eigenlijk zo veel!
Sterkte ook voor jullie allemaal in jullie eigen levens,
Claartje

€ 18,99 • 184 blz. • isbn 9789026341410 • te koop bij de boekhandel

P.S.: Deel mijn bericht graag verder aan mensen waarvan je denkt dat het ze interesseert of wellicht als je voelt dat ze wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.