foto-links

raamdom-gr

Vacature BR

In de Beleidsraad ontstaat per 1 januari 2021 een vacature. Normaal zouden we kandidaten werven en verkiezingen houden, maar ook dat is in deze coronatijd problematisch. Daarom is besloten dat de Beleidsraad zelf actief op zoek gaat naar een opvolging.
Wat dus wel blijft is dat we enthousiaste mensen zoeken die zich voor een periode van 4 jaar actief voor het beleid van de Dominicus in willen zetten. Wat is belangrijker en leuker dan dat? Voor vragen of directe aanmeldingen kan je terecht bij:

Ellen van de Geer via ellenvandegeer@live.nl
of Joanne Kruyswijk-Jansen via jhkj3@xs4all.nl


Nadat er mailcontact is geweest kan er ook telefonisch contact zijn.

Herziene structuurnota 2010-2020

De Beleidsraad heeft onlangs het concept van de herziene structuurnota besproken en goedgekeurd. Deze nota, die dateerde uit 2010, was aan herziening toe, en dat proces is nu voorlopig voltooid. De ‘Structuurnota Organisatie en Structuur van de Dominicusgemeente Amsterdam 2020’ ligt nu voor ter lezing. De voorzitters van de werkgroepen ontvangen een papieren exemplaar evenals de deelnemers aan het Halfjaarlijks overleg van externe deskundigen, die van buitenaf meepraten over ons kerkzijn.

Het is de bedoeling dat de nota besproken wordt in de werkgroepen Pastoraat, Diaconaat, Beheer en in het Liturgisch Team, en ook in het Najaarsoverleg, waarin een brede afvaardiging uit alle groepen en groepjes binnen onze gemeente bij elkaar komt. Indien mogelijk zal er een gemeentebijeenkomst georganiseerd worden over dit document, dat de structurele basis van onze gemeente vormt, maar of dat kan hangt van de huidige coronasituatie af. De nota is te downloaden voor ieder die mee wil lezen. Er wordt een leeswijzer bijgeleverd zodat u meteen kunt zien waar de veranderingen aangebracht zijn

Klikt u
hier voor de Leeswijzer
en
hier voor de Structuurnota 2020 ( – waar de leeswijzer voorlopig in bijgesloten is – achterin)

Op aanvraag kan het secretariaat zorgen voor een papieren exemplaar, mail daarvoor naar secretariaat@dominicusamsterdam.nl.


Reacties op de tekst kunt u tot uiterlijk 15 december a.s. doorgeven aan de secretaris van de beleidsraad, Joanne Kruijswijk Jansen via: jhkj3@xs4all.nl

Over contact met elkaar, Dominicusgangers

De nieuwe situatie rond Corona maakt het ons niet gemakkelijk om met elkaar in verbinding te blijven als gemeenschap. We horen van verschillende kanten dat het soms ingewikkeld kan zijn iemand adres te achterhalen – als je bv nieuws over iemand hoort in een dienst, een kaartje wilt sturen en het adres niet hebt – wat dan te doen?

Er zijn vele mogelijkheden – maar de 3 meest voor de hand liggende manieren, nu de wandelgangen zo leeg zijn, zijn: a) het secretariaat, b) de pastores en c) de contactgroep.

A) Het secretariaat is uiteraard gebonden aan de privacywetgeving (en wilt u nog eens nalezen wat die betekent voor de Dominicus dan verwijs ik u graag naar het heldere bericht van Jos Valke, destijds secretaris van de Beheercommissie). Maar die gebondenheid betekent niet dat er niets mogelijk is, of dat de secretaris niet kan bemiddelen: als u (liefst) een mail stuurt met daarin vermeld welke gegevens van wie u zoekt en waarom, dan kan de secretaris bepalen of hij u het adres rechtstreeks kan geven of uw verzoek kan doorsturen zodat de gezochte persoon in kwestie u kan benaderen. Dat kan via secretariaat@dominicusamsterdam.nl

B) Wellicht kan een van de pastores u helpen aan contactgegevens wanneer u die niet heeft. Pastores zijn, zeker nu, beschikbaar voor gesprekken, om kennis te maken, of verder te spreken over grote of kleine thema’s positief of negatief, online, telefonisch of live bij u thuis of in de Dominicus. U kunt ze bereiken per mail of telefoon: Juut Meijer is telefonisch bereikbaar op 020-7550045 en per e-mail via juutmeijer@gmail.com. Eva Martens is bereikbaar op 06-21197916 en per e-mail via evamartens@dominicusamsterdam.nl

C) Ook mensen uit de gemeenschap in de werkgroep Dominicus Contact zijn graag bereid u een bezoek te brengen en kunnen uw verzoek ook doorgeven. Neem contact op met Arie Kempkes, tel. 06-47452143 of 0287–327219

20 uitnodigingen per dienst via Kerktijd

Op 3 oktober lieten we u (in dit bericht) weten dat de kerkdiensten vanwege de maatregelen van de overheid voorlopig nog maar met 30 personen mogelijk zijn. Dat betekent dat we maximaal 20 personen via Kerktijd voor de zondagdienst kunnen uitnodigen.

We gaan ervan uit dat velen van u – voorlopig althans – het dringende advies van de overheid en gemeente opvolgen zoveel mogelijk reisbewegingen, drukke plekken en samenkomsten te vermijden. Wij steunen dat advies.

De diensten zullen we met een kleinere groep vormgeven zodat er plaats is voor ca 20 bezoekers. Daarvoor blijven we u via Kerktijd uitnodigen. De uitnodigingen worden in het begin van de week verzonden – en als u uitgenodigd bent heeft u 24 uur om de uitnodiging te accepteren of af te slaan, waarmee/waarna de volgende wachtende uitgenodigd wordt*. Wij vragen u zo snel mogelijk te reageren – dan krijgen zoveel mogelijk Dominicusbezoekers de kans, hoe beperkt het aantal ook moge zijn.

Wij weten niet hoe lang deze maatregelen staande blijven, maar we gaan ervan uit dat het zeker weer weken (we hopen geen maanden) kan zijn.
Veel activiteiten gaan nog wel door, en mocht u bij een dienst zijn, of een activiteit, ten overvloede, hou u aub rekening met de maatregelen: anderhalve meter afstand, en mondkapjes, u vindt het op onze Dominicus-en-Corona-pagina.

U kunt de diensten natuurlijk blijven volgen via internet – via onze kijk/luister-pagina.
En we wijzen u ook graag op de Donderdag-ochtend koffie-zoom als u door de week contact zoekt.
Houdt u het goed en blijft u gezond,
Namens de wgCorona,
Frederik Lobbrecht
(9/10/2020)

* ziet u hier nog eens de handleiding Kerktijd – ipv 48 uur is het nu dus 24 uur.

Kerkdienst max. 30 personen

Op 2 oktober bereikte ons het bericht dat burgemeester Halsema, als voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam, een dringende oproep doet aan gebedshuizen om het aantal bezoekers terug te brengen naar maximaal 30. Omdat de veiligheid en de gezondheid van onze bezoekers ons zeer aan het hart gaat, willen we – hoe jammer het ook is – aan dit advies gehoor geven. Dit betekent dat we u vragen tot nader bericht niet naar de viering te komen.

De vieringen gaan door en u kunt zoals gewoonlijk meekijken of -luisteren via onze digitale uitzending. Daarvoor kunt u de link volgen op onze Kijk&luister-pagina. De komende zondagen zullen we vieren met alleen de mensen die een taak in of rond de viering hebben. Indien u dus een taak hebt, geldt dit bericht niet voor u. U kunt dan toch komen. Uiteraard gelden dan de eerder afgesproken voorzorgsmaatregelen van het houden van 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje wanneer u zich beweegt door de ruimte van de Dominicus.

Dat deze maatregel nodig is, opnieuw, is een teleurstelling voor ons allen. Een viering is voor velen een baken in de week. Iets om naar uit te kijken, juist nu de spanning in de wereld stijgt en mensen, door maatregelen die direct contact beperken, weer meer op zichzelf worden teruggeworpen. Een viering op afstand meemaken, in plaats van live bijwonen, is dan gewoon niet hetzelfde.

Weet dat we dit verdriet gezamenlijk dragen. Het is een maatregel die erop gericht is erger te voorkomen. Er zijn in deze moeilijke tijd manieren om toch in contact te blijven met elkaar. We wijzen daarbij graag op de ontmoeting via zoom na de viering waarin we in overzichtelijke groepen van maximaal 10 personen met elkaar in gesprek gaan over wat ons bezighoudt en heeft geraakt in de viering. Daarnaast is het altijd mogelijk om een afspraak te maken met een van de pastores of een beroep te doen op de contactgroep. Een bezoek op 1,5 meter afstand is in de meeste gevallen nog steeds mogelijk.

In verbondenheid, juist nu, een hartelijke groet,
Eva Martens, pastor
mede namens de Coronawerkgroep

Juut Meijer is telefonisch bereikbaar op 020-7550045 en per e-mail via juutmeijer@gmail.com , Eva Martens is bereikbaar op 06-21197916 en per e-mail via evamartens@dominicusamsterdam.nl

Om een afspraak te maken met iemand van de contactgroep, neemt u contact op met Arie Kempkes, tel. 06-47452143 of 0287 – 327219 (of via Juut Meijer, pastor)

Wilt u de brief van burgemeester Halsema lezen? Klik dan hier.

Nieuwe Serie: Zonde

© Rien Poortvliet – Draak der vervuiling * (1981)Rien Poortvlietmuseum

Op allerlei manieren was en is het nodig ons los te maken van een zondebesef dat beknellend was. Christelijke manieren van spreken over zonde vervormden onze relaties tot onszelf en tot anderen. We weten nu beter: onze lichamen zijn niet verdacht, onze verlangens zijn niet per se verkeerd of gevaarlijk. Zo namen we afscheid van vaste gebruiken zoals de biecht en de schuldbelijdenis in de liturgie. Omdat ze zo vatbaar bleken voor misbruik. Omdat ze ons angstig maakten in plaats van vrij. Omdat de nadruk misschien te veel op de zondige mens als individu lag, op de kortstondige ontlasting van het gemoed en de reiniging van het geweten, zonder werkelijke verandering. Het gevolg is wel dat het woord zonde ons steeds vreemder in de oren klinkt, als niet meer passend in deze tijd. Alsof het ons niet meer kan dienen om de menselijke ervaring te verwoorden.

Is daarmee niet iets verloren gegaan dat belangrijk en waardevol is? Misschien is het tijd om het begrip zonde en de praktijken die ermee verbonden waren opnieuw ter sprake te brengen, maar dan anders. Oorspronkelijk duidt ‘zonde’ op een verstoorde verhouding met God. Het gaat er vanuit dat we in een relatie staan tot het mysterie dat we God noemen en tot de ‘goede bedoeling’ van de Schepper die ons samenleven draagt en voortstuwt. ‘Zonde!’ zeggen we, als iets of iemand in zijn heelheid beschadigd is of als het weefsel van onze onderlinge relaties stuk gaat. Dat Kaïn zijn broer Abel vermoordt is zonde. Het brengt schade toe aan het goede dat er eerst was, aan broederschap: dat verschil tussen de een en de ander er mag zijn en in zichzelf goed is. ‘Zonde’ veronderstelt ook dat we de ruimte hebben om individueel en gezamenlijk richting te geven aan ons leven. Dat er duidelijke keuzes te maken zijn: geven wij in ons handelen elkaar en onszelf toegang tot het goede leven en brengen wij zo het Koninkrijk van God dichterbij of juist niet?

En tegelijk gaat ‘zonde’ onze macht te boven. Zijn wij niet aangelegd op het goede? Toch ontsnappen wij niet aan het kwaad: we zijn onderdeel van grotere structuren die we niet zelf gekozen hebben, die kwaad doen en die we niet zomaar kunnen veranderen. Vooral die structuren willen we in deze dienst centraal stellen. Structuren die er al zijn vanaf onze geboorte en die niet noodzakelijk zo zijn: armoede, racisme, uitsluiting; de structuren die weduwe en wees vermalen. Hoe kun we die zondige structuren leren doorzien, ons eigen aandeel herkennen? Wat hebben wij nodig om te kunnen strijden, in deze tijd, waarin wereldwijd toenemende angst het geweld en het onrecht tussen mensen aanwakkert?

In de Dominicus voltrekken we het ritueel van de handwassing ieder jaar in de veertigdagentijd. Niet om onze handen in onschuld te wassen, maar om het bewustzijn levend te houden dat we in ons doen en laten onvermijdelijk ook falen en tekortschieten. In deze serie zoeken we ook naar nieuwe manieren om ons besef van zonde en schuld ter sprake te brengen, vorm te geven in woord en in gebaar, in Bijbelse en niet-Bijbelse taal, zodat het vruchtbaar kan worden in ons werken aan een betere wereld, in het klein en in het groot.
We nodigen bewust enkele gastsprekers uit en stellen hen de vraag: kun je ons helpen in het oog te krijgen waarin we gefaald hebben en tekort geschoten zijn, wat onze relaties belemmert, wat deze aarde onherbergzaam maakt – en kun je ons leren waar onze mogelijkheden liggen om dat te veranderen, om transformatie te brengen?

Zondag 4 oktober: Over de Zonde
Overweging Colet van de Ven

Het woord zonde is meer en meer in onbruik geraakt maar is dat terecht? Oorspronkelijk betekent zondigen: je doel missen. Maar welk doel wordt gemist? Wat zijn daar de gevolgen van? Op individueel en collectief niveau? Hoe moeten we ons verhouden tot de zonden die de structuren en systemen zijn binnengeslopen waarvan wij deel uitmaken? Een verkenningstocht langs een begrip dat bij nader inzien verrassend actueel blijkt te zijn.

Zondag 11 oktober: Zonde en de macht van machomannetjes
Overweging Germain Creyghton

Niet voor niets staat de hoogmoed traditioneel op nummer één van de zeven hoofdzonden. Ook nu nog wordt veel kwaad in de wereld aangericht en uitgelokt door de macht van machomannetjes, in het groot en in het klein. Wat te denken van David, koning en schurk? Traditioneel is het tegengif: nederigheid. Is dat nog bruikbaar in een wereld waarin vooral individuele trots en sterkte worden gewaardeerd?

Zondag 18 oktober: Belijdenis van de zonde, toen en nu
Overweging Henk Hillenaar

Op de dag van zijn verrijzenis blaast Jezus heilige geest over de apostelen en zegt: ‘Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven, vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven’ – woorden van herschepping waarmee de evangelist verwijst naar het boek van de schepping waar God geest blaast in klei (Genesis2:7) en zo de mens schept. Deze dienst gaat over de veranderingen die wij hebben ervaren in geloofsleven en theologie wanneer we spreken over zonde, berouw, schuldbelijdenis en vergeving.

Zondag 25 oktober: Wat doen we met het Klimaat?
Overweging Alex de Jong

Klimaatsverandering is voor ons allemaal een bedreiging en we zijn, zeker in het rijke Europa, ook met z’n allen verantwoordelijk voor wat er met onze Aarde gebeurt. Wij zijn geen ‘Heer en meester’: we zijn dat al nauwelijks over onszelf – laat staan over de Aarde. En als de klimaatverandering ons iets pijnlijk duidelijk maakt is dát het wel. Wij zijn deel, innig verbonden met alles om ons heen. En lijken dat te ontkennen. Met iedere soort die door ons toedoen verdwijnt, verdwijnen wij zelf. Is dat geen zonde?

Zondag 1 november: Allerzielen – Afscheid nemen
Overweging Juut Meijer

Zoals alle jaren zal deze zondag die het dichtst bij 2 november ligt in het teken staan van wie we missen. We noemen de namen van hen die in onze Dominicuskring in het afgelopen jaar overleden en ook bij andere dierbaren staan we stil. Dit jaar is het herdenken misschien daarom wel zo belangrijk omdat het ons niet altijd mogelijk was goed afscheid te nemen. Vandaar het thema van deze dienst.
Na de dienst zal de kerk tot in de middag open zijn voor allen die langs willen komen om een kaars te branden en dierbaren te herdenken.

Zondag 8 november: ‘Verlos ons van onze schuld’
Overweging Amma Asante

Wie in de schuldsanering belandt, moet drie jaar op een houtje bijten. De regels zijn zo streng, dat maar heel weinig mensen erin slagen zich te verlossen van hun schuld. Zou het niet bevrijdend zijn als we anders leren kijken naar schulden en armoede? Als we armoede niet associëren met ‘eigen schuld’ en zachter zijn ten opzichte van de fouten die we allemaal maken in het leven.

Zondag 15 november: Leven in de juiste maat
Overweging Janneke Stegeman

Te groot zondebesef kan je lamleggen – het legt als het ware teveel gewicht op je eigen handelen en je onvermijdelijke tekortschieten en falen. Ik merk regelmatig dat gevoelens van schuld en tekortschieten te groot zijn voor wat er werkelijk aan de hand is. Aan de andere kant is het in deze wereld waar je als nummer verschijnt moeilijk om jouw eigen handelen te verbinden met de grotere wereld. Hoe kun je oog houden voor je eigen menselijke maat en invloed in een wereld die zo onoverzichtelijk is? Welke taal en rituelen horen daarbij?

Zondag 22 november: ‘Vanwege onze zonden werd hij gebroken’
Overweging Erik Borgman

Niemand van ons is een misdadiger – toch? We willen allemaal het goede en gedragen ons verantwoordelijk. En toen lag er een zwarte man op de grond die stikte doordat een witte politieagent zijn keel dichtkneep. ’I can’t breath’, had hij gezegd en velen namen het over. Zij krijgen geen adem in het land van de goede bedoelingen. Het kwaad waarvoor wij niet verantwoordelijk willen zijn, dragen zij. Hun pijn is hun protest en alleen het delen van deze pijn kan ons echt vrij maken.

* bij de illustratie – uit het welkom van de eerste dienst in deze serie door Germain Creyghton:
“Misschien heeft u de afbeelding al gezien van een tekening van Rien Poortvliet…. Een chaotisch, afschuwwekkend en apocalyptische beeld van een vervuilde aarde, beheerst door een veelkoppig monster, waarin we allerlei menselijke ondeugden gemakkelijk kunnen herkennen, in grimassen en misvormde gestalten en gezichten.
Wij – kerkgemeenschap van zoveel verschillende mensen geïnspireerd door de Geest, wij zoeken, in die chaos: stilte, luwte, speelruimte ook, om enige afstand te kunnen nemen tot de monsters die we hebben gemaakt en waar we mee vergroeid zijn; om zo te komen tot een meer menselijke verhouding tot elkaar en tot de wereld waarin we leven….
In de komende weken zullen we de koppen van het monster meer van nabij bekijken en het beest op diverse manieren bij de naam noemen. Niet primair om het aan te klagen (dat ook), maar vooral om elkaar te bemoedigen, nieuwe veerkracht te vinden waarmee we ons teweer kunnen stellen, zodat we er niet aan onderdoor gaan.”

Mondkapjes in de Dominicus

Alweer enige dagen zijn de Coronacijfers dagelijks te horen op het journaal en bereiken ons van alle kanten berichten over de ernstige situatie en strengere maatregelen in de hoop een tweede lockdown te voorkomen. De gemeente Amsterdam en de landelijke overheid hebben een maximum gesteld aan de groepsgrootte van vele bijeenkomsten en ons dringend gevraagd reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken én mondkapjes te gebruiken.

Wij nemen de aanbeveling om mondkapjes te gebruiken vanaf nu dan ook over. Wij vragen u allen om voortaan, als u naar de Dominicus komt, een mondkapje mee te nemen en die te dragen als u door de ruimte beweegt: als u loopt of staat, in de kerk of pastorie, bij een dienst of activiteit.
Zit u eenmaal op uw plek dan mag het mondkapje weer af.

Er zullen mondkapjes aanwezig zijn mocht het u niet lukken die vóór deze zondag nog in huis te halen. En alle overige regels blijven natuurlijk nog steeds van kracht – hou anderhalve meter afstand, geef elkaar de ruimte, ga na afloop van de dienst of activiteit rustig maar spoedig naar buiten (wellicht dat de kosters u de komende tijd bij het verlaten van de kerk wat aanwijzingen geven).

Vooralsnog zijn de kerken uitgezonderd van de beperking op groepsgrootte – toch denken we dat het ook verstandig is voorlopig met niet meer dan ca 100 mensen bijeen te zijn in de diensten. En ook wat betreft de koorzang volgen we het dringende advies van de PKN de zanggroep te beperken.

We hopen, met vele anderen, dat deze maatregelen effect zullen hebben en dat we ze spoedig weer kunnen afzwakken – maar we realiseren ons wel dat dat zeker de eerstkomende weken niet het geval zal zijn.
Namens de Corona-werkgroep,
Frederik Lobbrecht
(dd 2/10/2020)

Meer lezen?:
– Zie de brief van burgemeester Halsema hier , uitleg rond het mondkapje hier en maatregelen van de gemeente Amsterdam hier
– Zie de oproep van de overheid over het dragen van mondkapjes hier
– Zie het advies van de PKN over koorzang hier

Petitie #500 kinderen

Haagse Gemeenschap van Kerken luidt noodklokken voor vluchtelingenkinderen Griekenland

Op dinsdag 29 september om half tien ‘s ochtends luiden de kerkklokken rond het Plein in Den Haag acht minuten en 20 seconden

Acht minuten en 20 seconden, dat is precies 500 tellen. 500 is het aantal minderjarige asielzoekers dat Nederland op zou moeten nemen uit vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Dat vinden meer dan 100.000 ondertekenaars van de petitie #500kinderen (www.500kinderen.nl), 173 gemeenten en 5 provincies, net als vele kerken, artsen, wetenschappers, (oud)politici van alle kleuren, prominenten, de groep voormalig onderduikkinderen en vele mensenrechten- en noodhulporganisaties.

Om half tien overhandigen 12 organisaties, waaronder VluchtelingenWerk, Defence for Children, Stichting Vluchteling en Kerk in Actie, deze petitie aan de woordvoerders asiel & migratie van de Tweede Kamer. 

Ds. Derk Stegeman van de Protestantse Kerk Den Haag zegt: “We hopen dat onze noodklokken niet alleen op het Plein maar in heel Nederland te horen zullen zijn, en dat veel plaatselijke kerken dit gebaar over zullen nemen. Op een ander moment van de dag willen we vanuit de Haagse Gemeenschap van Kerken ook een wake houden. Waken, dat betekent voor mij wakker zijn, alert blijven en oog hebben voor mensen in nood. Waken is een verbindend gebeuren: iedereen, christelijk, anders religieus of niet-religieus kan eraan meedoen en wakker blijven, waken. Laten we ons hart openen voor de kinderen uit Griekenland!”

Luid de klokken – open de kerk

Doet u ook mee? Wat zou het mooi zijn als in vele gemeenten in Nederland om 9.30 uur de kerkklokken worden geluid – en wakes worden gehouden.
Namens Kerk in Actie,
Karel Jungheim

De Raad van Kerken in Nederland ondersteunt deze actie. Zie www.raadvankerken.nl – Op deze website kunt u ook de reactie vanuit de Raad van Kerken op de ontwikkelingen op Lesbos en op het deze week gesloten migratiepact van de EU lezen.
Met vriendelijke groet,
Henk Meulink (voorzitter Raad van Kerken Amsterdam)

25 sept: Prinses Christina Klassiek Concours

Elin Haver (17 jaar, 12de klas) in Nationale Finale Prinses Christina Concours 

“Ik had nooit durven dromen dat ik in de Nationale Finale zou staan!” 

Vrijdag 25 september staat Elin Haver in de finale van het Prinses Christina Klassiek Concours, dat online wordt uitgezonden. Het is de spannende ontknoping van een wedstrijd waarbij ruim 400 jonge muzikanten van 11 t/m 21 jaar uit het hele land van zich lieten horen. Elin is altvioliste. Zij bereikte na een voorronde in Haarlem afgelopen januari de landelijke finale.

Haar optreden is op vrijdag 25 september om 20.00 uur gratis online bij te wonen via www.christinaconcours.nl, Youtube en Facebook.  

Op Youtube stelt Elin zich voor: https://youtu.be/AfQJEajKTWg

Het Prinses Christina Concours organiseert al ruim 50 jaar concoursen en stimuleert kinderen en jongeren om zich muzikaal te ontwikkelen. Het is voor het eerst dat de Nationale Finale van het klassieke concours wordt opgenomen en online te zien is. Door de situatie rondom corona bedacht de organisatie een creatieve manier om het concoursseizoen toch te kunnen afsluiten. In korte tijd trainden werden de jonge topmuzikanten getraind om voor tal van (bewegende) camera’s te spelen. 

De Nationale Finale wordt in drie delen uitgezonden, van woensdag 23 september t/m vrijdag 25 september, iedere avond om 20.00 uur. Na iedere uitzending, om 22.00 uur, kan iedereen online stemmen voor de publieksprijs van die dag. Een professionele jury bepaalt wie er van alle 23 finalisten uiteindelijk in de prijzen vallen. Op zaterdag 26 september maakt Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet om 20.00 uur de uitslag online bekend.  Zie voor meer informatie www.christinaconcours.nl 

In het kort: 

  • Woensdag 23 september vanaf 20.00 uur: optreden finalisten deel I 
  • Donderdag 24 september vanaf 20.00 uur: optredens finalisten deel II 
  • Vrijdag 25 september vanaf 20.00 uur: optredens finalisten deel III 
  • Zaterdag 26 september vanaf 20.00 uur: bekendmaking prijswinnaars door H.K.H. Prinses Margriet 

Wereldwinkel verrassingspakketjes op!

De pakketjes zijn op! De actie van de verrassingspakketjes is succesvol verlopen met als gevolg dat de wereldwinkel geen voorraad meer heeft.
De bijna 30 Dominicusgangers bedanken wij hartelijk voor hun medewerking!
de wereldwinkelgroep