foto-links

raamdom-gr

Muzikale ontmoeting met de Raad van Kerken Amsterdam

Op 10/4 om 15:15 gaat een muzikale ontmoeting met de Raad van Kerken Amsterdam online: te horen zijn dan 11 koren uit gemeenschappen die zijn aangesloten ( waaronder de Dominicus).

Kijk via: https://www.youtube.com/watch?v=vC3rb-E_lOg

Of klik hier voor een overzicht.

Kennisgeving overlijden en uitvaart Ko Bordens

Ko Bordens heeft vanaf het begin heel veel heeft betekend voor de Dominicus Amsterdam. Hij overleed in de vroege morgen van Witte Donderdag, 1 april 2021.

Vanaf de beginjaren van de huidige Dominicus heeft Ko zich ingezet voor een gemeente ‘van onderop’ die je samen draagt. Zijn wijsheid, gemeenschapszin en grote maatschappelijke betrokkenheid hebben in belangrijke mate aan de ontwikkeling van onze gemeente bijgedragen. Dit gedachtengoed en vele dierbare herinneringen nemen we dankbaar mee de toekomst in.

De viering van zijn leven vindt plaats in de Dominicus op zaterdag 10 april om 11:00u en is te volgen via de website

Beleidsraad en gemeente.

Nieuwe gaven van de Geest

De christelijke traditie laat het Paasfeest in zeven weken – zeven maal zeven dagen – zijn hoogtepunt bereiken. Dat hoogtepunt heet Pinksteren – Pentecostes: de vijftigste dag, dag van de volheid van de Geest die over de mensen neerdaalt. Vijftig dagen na Pasen vieren wij Gods scheppende Geest die nog altijd onder ons werkzaam is. Dat doet zij in ieder van ons die ‘tempels van de Geest’ genoemd worden, en bovenal in de grote, vaak chaotische samenleving die wij als mensheid zijn waarin steeds opnieuw orde, vrede, eenheid geschapen moet worden.


Het mysterie waarmee wij moeten blijven leven is dat de goede, scheppende Geest Gods van oudsher een tegenstander heeft, een slechte geest die wij eveneens in ieder van ons en in de samenleving aanwezig weten, en waarmee ook Jezus in het evangelie de strijd moet aangaan. De onderscheiding van die twee geesten, de goede en de vijandige die vaak in elkaar verward lijken te raken, is een zware opgave waarvoor ieder van ons en de gehele samenleving zich voortdurend gesteld zien.
Beide geesten zijn echter herkenbaar, zij het vaak niet zonder inspanning, en in onze christelijke traditie zijn al in de brieven van Paulus herkenningstekens van de goede geest verkondigd onder de naam Gaven van de Geest. Deze gaven moeten mensen helpen de juiste keuzes in hun leven te maken. Dat zijn, bijvoorbeeld, wijsheid, geneeskracht, troost, naastenliefde, gaven die ook ons nog steeds veel zeggen. Soms betreft het echter gaven, zoals wonderen doen en profeteren, die te tijdsgebonden lijken om de mens van vandaag nog te inspireren. En juist die tijdsgebondenheid doet ons de vraag stellen aan welke ‘gaven’ de Geest Gods in 2021 ook herkenbaar zou kunnen zijn. Aan een aantal antwoorden die in het liturgisch team op die vraag klonken willen de diensten in de weken tussen Pasen en Pinksteren dieper ingaan.

Zondag 11 april: Waarheid
Lezing Exodus 1: 8-21
Overweging door Janneke Stegeman

‘Voorbij goed en kwaad, is een veld. Laten we elkaar daar ontmoeten.’ – Zo dichtte Rumi. Dat klinkt aantrekkelijk, relativerend. Waarheid is niet altijd zo vastomlijnd beschikbaar. Ik heb zelf zo’n transformatie ook doorgemaakt: van geloof dat zou moeten kloppen naar geloof dat geleefd wordt. Het gaat om wat waar wordt, onverwacht. Wat tastend aan het licht komt, niet om wat je vantevoren al kunt uitrekenen.
Evengoed zijn er situaties waarin het juist van groot belang is om onderscheid te maken tussen wat goed is en wat kwaad, wat waar is en wat leugen.

Zondag 18 april: Gelijkheid
Lezing uit ‘Ze hebben mijn vader vermoord’ van Edouard Louis
Overweging door Agnes Grond

Bestaat er gelijkheid tussen mensen? En wat bedoelen we dan? Dat mensen gelijke kansen hebben? Dat ze in gelijke situaties verkeren of gelijk behandeld worden? Maar daarvan is nauwelijks sprake, noch dichtbij, noch ver weg. Is gelijkheid dan vooral een vrome illusie, en is het op deze wereld en voor ons gewone stervelingen een onhaalbaar ideaal?

Zondag 25 april: Dialoog – Parlement van de Aarde
Lezing Genesis 1
Overweging door Eva Martens

Het gesprek zal in deze kinderdienst niet óver de Aarde gaan, maar mét – met de elementen die samen de Aarde dragen. Een echte dialoog wil verbondenheid scheppen tussen vaak heel verschillende gesprekspartners, vraagt om nieuwgierigheid maar ook om invoelingsvermogen – ‘empathie’ – van de betrokkenen. Hoe ziet dat er uit? We proberen het in deze kinderdienst.

Zondag 2 mei: Vrijheid
Lezing 1Johannes 3:18-24 en Johannes 15:1-8
Overweging door Arjan Broers

De eerste christenen gingen opmerkelijk vrijmoedig met God om. Niet wetten en dogma’s, maar geloof en liefde hielden hen bij elkaar. En de wetenschap dat geloof en liefde iets te maken hebben met wat je concreet doet. Jezus zelf beschreef onze vrijheid als verbondenheid: wij zijn wijnranken die afgeknipt niets waard zijn. Een moeilijke én vreugdevolle boodschap, zeker voor onze individualistische tijd!

Zondag 9 mei: Humor
Overweging door Juut Meijer

Relativeringsvermogen en het bewustzijn dat, ook al dragen we de prachtigste idealen uit, niets en niemand in dit leven perfect kan zijn – het is een gave waar het evangelie niet bij stil lijkt te staan, en die Jezus als uitverkoren kind van God vreemd lijkt te zijn.

Zondag 16 mei: Fantasie
Overweging door Geeske Hovingh

Ook dit is een gave waar de Bijbel zich niet in lijkt te verdiepen maar waar religieus begaafde mensen toch alles mee te maken hebben, zeker nu de theologie zich steeds meer tot taak stelt open te staan voor ideeën en idealen van andere godsdiensten en tegelijk in die van het Christendom de oorspronkelijke poëtisch inspiratie van de Geest probeert terug te vinden.

Zondag 23 mei, Pinksteren: Erotiek
Lezingen Handelingen 2: 1-11 en Johannes 15-17 (fragm.)
Overweging door Henk Hillenaar

Deze zondag, het feest van Gods Geest onder ons, vieren we, bijna paradoxaal, de gave van de erotiek. Deze is immers in de traditie te vaak als tegenpool of zelfs tegenstander van de Geest beschouwd. In het Boek Genesis laat Gods Geest haar werk echter zeer erotisch uitlopen op de schepping van man en vrouw. Sedertdien zijn de mannen en vrouwen van deze aarde erotiek blijven ervaren als grote taak en bron van zoiets als goddelijke vreugde, van werkzaamheid van de geest dus.

Zondag 30 mei: Schoonheid
Overweging door Germain Creyghton

In filosofie, theologie en prediking is Schoonheid altijd beschouwd als de uitstraling van de zogeheten ‘Universalia’, de algemeen erkende waarheden en waarden die mensen van welk geloof of levensbeschouwing ook, samen – universeel – delen. Schoonheid is daarom ook wat alle gaven van de Geest naar ons uitstralen.

Bericht uit de Beleidsraad – april 2021

De viering van zondag 21 maart begon met het lied ‘Altijd aanwezige’ van Simone Huisman. Daarin wordt gezongen van een ‘ruimte van liefde’ die we binnen kunnen gaan. In haar welkom nodigde Janneke Stegeman ons uit in die ruimte die altijd aanwezig is, ook als wij er niet zijn. Een mooi beeld om ons aan vast te houden in deze tijd, waarin we niet live in de Dominicus aanwezig kunnen zijn.

Velen van ons hebben daar moeite mee, enerzijds omdat er iets niet kan wat we zo graag willen en anderzijds omdat ook velen van ons niet durven vanwege hun leeftijd of kwetsbaarheid op andere gronden. De beleidsraad heeft in de vergadering van 22 maart over deze gevoelens gesproken. Er is begrip voor degenen die de maatregelen die de coronawerkgroep aangeeft veel te streng vinden. Maar de beleidsraad, die de voorstellen van de werkgroep altijd bespreekt en daarna vaststelt, is ervan overtuigd dat er op goede gronden en vanuit deskundigheid coronabeleid wordt gemaakt. We moeten ermee leven en dat valt lang niet altijd mee.

Misschien zijn er nog onbenutte of nieuwe mogelijkheden om elkaar in die ruimte van liefde te kunnen ontmoeten? De beleidsraad zal in overleg met het liturgisch team kijken naar middelen om digitaal met elkaar te kunnen zingen tijdens de zondagse vieringen. En reeds bestaande bronnen van inspiratie voor het dagelijks leven worden genoemd en nog eens onder de aandacht gebracht, b.v. de dagelijkse gesprekken in ‘onder de luifel’ en de vastenkalender met inspirerende teksten en beelden.

Gelukkig komt er veel positieve respons uit de gemeente op activiteiten die door het pastoraal team en de werkgroep pastoraat zijn opgezet en waar veel belangstelling voor is. Er zijn nu al heel wat bezoekers met een andere bezoeker ‘gematcht’ om samen te wandelen of koffie te drinken, of ze schrijven elkaar brieven. Ook kijken mensen samen naar de vieringen en zingen daarbij samen mee. Het gemeenteleven bloeit als het ware achter de schermen, maar bloeien doet het! En zo houden we elkaar vast in deze lastige tijd.

En voor iedereen die graag in de Dominicus komt is er op zondag 13 juni een gemeentemiddag/gemeenschapsmiddag die de beleidsraad organiseert. Of dat live of digitaal wordt is nog een vraag, laten we hopen dat het live kan zijn. Maar hoe het ook gebeurt, het doel zal vooral ontmoeting zijn. Een brainstorm over mogelijke thema’s leverde al diverse ideeën op, waarover later meer informatie komt. In de volgende vergadering zal een meer uitgewerkt voorstel ingebracht worden en dan weten we hopelijk ook meer over de coronaregels van de toekomst. Voor nu is het adagium in goed Nederlands ‘save the date’!

Intussen wordt er ook nagedacht over het vertrek van Juut Meijer, die in november afscheid neemt van de Dominicus omdat ze met pensioen gaat. Voor de voorbereiding van een mooi afscheid is een werkgroepje samengesteld dat in overleg met Juut hierover zal nadenken.

De wervingscommissie voor een opvolgster of opvolger is bezig met de procedure van de selectieprocedure, de publicatie van de vacature in de komende maand is de eerste stap hierin. De informatie over dit gebeuren moet vooralsnog beperkt blijven zoals u zult begrijpen, sollicitanten hebben recht op vertrouwelijkheid en geheimhouding.

Nu leven we toe naar de stille week en pasen. Die week zal ook nu extra stil zijn omdat alles net als vorig jaar digitaal moet gebeuren. Maar ook zo worden de rituelen die bij deze vieringen horen voltrokken op de bekende zorgvuldige wijze. En heel mooi, er is sprake van een doop in de paasnacht.

Laten we allemaal blijven dromen over straks, als alles weer normaal is en we samen kunnen komen als gemeente in onze geliefde Dominicus. Onze ruimte van liefde die altijd uitnodigt om binnen te gaan, die er altijd is, ook als wij er niet zijn!

Met een hartelijke groet,
namens de beleidsraad,
Joanne Kruijswijk Jansen

Vacature pastor

We zoeken een verbindend pastor met lef

De Dominicusgemeente is op zoek naar een pastor, als opvolger van Juut Meijer, die in november met pensioen gaat. Het functieprofiel vindt u hier.

Wij streven naar benoeming per 1 september a.s.

De selectiecommissie nodigt iedereen die zich in het functieprofiel herkent uit te solliciteren. U kunt uw sollicitatie tot en met 28 april aan Paul Kruyswijk sturen, pnkruyswijk@gmail.com.
Over de Dominicusgemeente vindt u veel informatie op onze website.
Wilt u meer over de functie weten, dan kunt u bellen met:
Eva Martens (06-49393935) of Colet van der Ven (06-10510403).

Met hartelijke groet van de selectiecommissie,
Bianca Beens, Colet van der Ven, Eva Martens, Hans Viester en Paul Kruyswijk

Nieuwe leden werkgroep Diaconie gezocht

U bent misschien op zoek naar een activiteit binnen de Dominicus en wil graag nieuwe mensen ontmoeten. Dat kan bij de werkgroep Diaconaat, want deze  werkgroep zoekt nieuwe leden.

De werkgroep Diaconaat initieert, organiseert, coördineert en evalueert diaconale activiteiten binnen de Dominicus. De werkgroep probeert een klankbord te zijn voor allerlei groepen die zich bezig houden met diaconale activiteiten, zoals de Wereldwinkel, Amnesty werkgroep, Werkgroep Solidariteit, de Taalgroep.
Daarnaast houdt de werkgroep contact met o.a. het Wereldhuis, Stichting Migrant Moeder en Kind en Team Kerkbed. Ook nemen we deel aan overleggen in de Binnenstad en de taakgroep Vluchtelingen.
Als het weer mogelijk is worden er twee keer per jaar platformbijeenkomsten voor alle diaconale groepen in de Dominicus georganiseerd.

Op dit moment bestaat de werkgroep uit 4 leden. Graag zouden we er 2 leden bij krijgen.

Door Corona kunnen we op dit moment elkaar niet ontmoeten. We vergaderen eens in de zes weken via Zoom maar we hopen dat we spoedig elkaar weer in levende lijve kunnen ontmoeten.

Wilt u meer weten of u aanmelden? dan kun u bellen met de voorzitter, Herman Huijmans ( telefoonnummer te krijgen via het secretariaat) of stuurt u een email naar wgdiaconaat@dominicusamsterdam.nl

Soedanese koekjes

Beste mensen,

We hebben in de Dominicus een paar keer een solidariteitsmaaltijd gehouden ter ondersteuning van ongedocumenteerden in Amsterdam. Vanwege Corona is het niet mogelijk een solidariteitsmaaltijd te organiseren. In plaats daarvan hebben de ongedocumenteerden iets leuks bedacht. Zij bakken koekjes, Soedanese koekjes, die u kunt kopen voor een bedrag van € 11,00 per doosje. De opbrengst gaat naar deze groep.

Omdat velen van ons  op dit moment niet naar de kerk kunnen komen hebben we bedacht hoe we deze actie kunnen ondersteunen.
Als u een doosje met koekjes wilt bestellen stuurt u een email naar wgdiakonaat@dominicusamsterdam.nl  en geeft u aan hoeveel doosjes u wilt bestellen. Vermeldt u uw naam , adres en telefoonnummer. Geeft u ook aan of u de koekjes komt halen op een nader te bepalen moment in de pastorie of dat wij die bij u thuis kunnen brengen (dit geldt voor de adressen in Amsterdam).

U kunt het bedrag van €11,- (of een meervoud van dit bedrag als u meerdere doosjes bestelt) overmaken op rekening NL34 TRIO 0197633919 t.n.v. Diaconaat Dominicus-gemeente, Castricum onder vermelding van “koekjes”.
We willen de koekjes voor Pasen afleveren. Bestellingen kunnen worden gedaan tot 24 maart. Op deze manier kunnen wij deze groep ondersteunen en hun dagelijkse zorgen helpen verlichten.

Namens de Werkgroep Diaconaat,
Herman Huijmans

Ontluikende bloemen – een film

Honderd bloemen
De Dominicuskrant van maart refereert er al aan: nu wordt het toch echt lente – overal om u heen staan de bloemknoppen op springen.
De kinderwerkgroep van de Dominicus wil daar graag een stopmotion-filmpje van maken. Zou het niet mooi zijn als we met Pasen die film kunnen laten zien ? Honderd bloemen – van de knop af tot in volle glorie en pracht ontloken?

Maar daarvoor hebben we wel uw hulp nodig.
Wij hebben foto-reeksen nodig van ontluikende bloemen – een paar foto’s per dag gedurende al de dagen van ontluiken, vanaf hetzelfde standpunt, op dezelfde afstand, met dezelfde belichting – liefst dus genomen op dezelfde tijd – gewoon met uw smartphone.
Hebt u een bloem in uw vensterbank, in uw tuin op uw balkon? En bent u in staat daar komende tijd elke dag een foto van te maken en die met ons te delen? Zodat wij daar een stop-motion filmpje van kunnen maken en het ontluiken van die honderd Dominicusbloemen kunnen laten zien?

We moeten het dan allemaal vóór 25 maart ontvangen hebben.

U kunt de foto’s mailen naar ‘wgKinderdienst@dominicusamsterdam.nl
(en als het liever via whatsapp stuurt is dat ook mogelijk – belt u dan even met het secretariaat – 06-45503644) – alvast veel dank!

ontluikende bloemen met 1 dag verschil

(en een ps – een filmpje lukt alleen als we voldoende bloemen-reeksen ontvangen!)

Stemmen in de Dominicus

Op 17 maart 2021 kunt u de hele dag stemmen in de Dominicus
– van ‘s ochtends (heel) vroeg tot ‘s avonds laat.
Alle Amsterdammers met een stempas zijn welkom!

Dominicus ingericht als stemlokatie

Klimaatalarm, zondag 14/3: 15:00 u

Deze zondag 14 maart, om 15:00 klinkt er een landelijk Klimaatalarm.
Nu er door Corona geen mogelijkheid is voor het organiseren van een klimaatactie buiten kan iedereen meedoen vanuit thuis. Er zijn dat hele weekend allerlei acties, ook vanuit en in religieuze organisaties, zoals een oecumenische viering van Groengelovig.
Ook de Dominicus doet mee. Als Groene Kerk zijn we verbonden in de landelijke werkgroep Geloof en Klimaat ( informatie over deze werkgroep hier). Eva Martens zal daarom in spreken in de landelijke Livestream van het Klimaatalarm.
Die kun je volgen via https://klimaatmars2021.nl

Dit is het programma in vogelvlucht (14/3, 14:00-15:30)
14:00 -14:10  welkom, waar komen we vandaan, wat gaan we vandaag doen
14:10 – 14:20  rondje langs locale demonstraties en zoomgasten thuis, hoe kun je vanuit huis meedoen
14:20 – 14:30 tafelgesprek #1 de urgentie van de klimaatcrisis, wat zijn mondiale gevolgen, wat doet Nederland
14:30 – 14:35 live vanuit demo Amsterdam – klimaatsong Florian Wolff
14:35 – 14:47 zoomgesprek eerst met Haarlem, dan met thuisdemonstranten van religieuze organisaties – waar bij o.a. Eva Martens aan het woord komt amen met 2 vertegenwoordigers van islam en jodendom
14:47- 14:55  verschillende video boodschappen (Bondgenoten)
14:55 – 15:00 klimaatalarm inluiden met spoken word
15:00 – 15:01  klimaatalarm
15:01- 15:15  nabeschouwing locaties, online, foto’s
15:15- 15:30  studiogesprek 2, de coalitie, de beweging, de vervolgstappen

Te volgen dus via de livestream op: https://klimaatmars2021.nl