foto-links

raamdom-gr

Bericht uit de Beleidsraad, april 2023

De eigen weg

Rabbi Baer van Radosjitz vroeg eens aan zijn leraar, de ‘Ziener’ van Lublin:’ Wijs mij toch een algemene weg naar de dienst van God.’ De tsaddik antwoordde: ’Het past niet iemand te vertellen welke weg hij moet gaan. Want er is een weg, waarop men God dient door de leer, en op een andere manier door het gebed, en op weer een andere door vasten, en op nog een door eten. Ieder moet nagaan naar welke weg zijn hart hem trekt, en dan moet hij die met zijn ganse kracht kiezen.
Daarmee is allereerst iets gezegd over onze verhouding tot datgene wat voor ons aan echte dienst verricht is. Wij moeten het vereren, we moeten daarvan leren, maar wij moeten het niet nadoen. Wat aan groots en heiligs gedaan is, is voor ons een voorbeeld, omdat het aanschouwelijk maakt wat grootheid en heiligheid is, maar het is geen model, dat wij na moeten trekken. Hoe weinig wij ook tot stand vermogen te brengen, wanneer wij het meten aan wat de vaders deden, zijn waarde is dat wij het op eigen wijze en uit eigen kracht doen.
Een chassid vroeg aan de maggid van Zloczow: ‘Het heet dat ieder in Israel de plicht heeft te spreken: wanneer zal mijn werk dat van mijn vader Abraham, Izak en Jacob evenaren?- Hoe moet dat worden opgevat? Wij mogen ons toch niet verstouten te denken dat wij het op dezelfde wijze als de vaderen kunnen doen?’
De maggid lichtte toe:’ Zoals de vaderen een nieuwe dienst stichtten, ieder naar zijn eigen aard, de ene die van de liefde, de andere die van de sterkte, de derde die van de pracht, zo moeten wij, een ieder naar onze eigen aard, in het licht van de leer en van de dienst vernieuwing brengen en niet doen wat reeds gedaan is, maar wat gedaan moet worden. ( Uit: De mens en zijn weg, Martin Buber)

Woensdag 8 maart kwam de BR weer bijeen. Er was een lange agenda met veel korte punten. Op 1 april hebben we onze heidag, dan hebben we rustiger de tijd om ons over de BR te bezinnen en hoe wij het gaan doen. Een voorbereidingsgroepje is bezig de dag voor te bereiden.

Een paar belangrijke mededelingen:

  1. De Vrijwilligersmiddag is gepland op 8 oktober, zet deze datum vast in uw agenda!
  2. Opvang vluchtelingen: We kunnen een vraag van INLIA, om onderdak te verlenen aan vluchtelingen niet honoreren vanwege geen plaats in de kerk en geen vrijwilligers.
  3. Raad van Kerken: Elk jaar wordt een lidkerk van de Raad van kerken bezocht, deze keer Hoop voor Noord. Bijzonder wat zij tot stand hebben gebracht. Het is goed om zo deel te zijn van een groter verband van kerken in Amsterdam
  4. Communicatie: de ontwikkeling van de nieuwe website vordert gestaag.
  5. Voorjaarsoverleg: 24 mei

De volgende vergadering is op woensdag 5 april om 19.30

Namens de BR: Anna Hoekstra, duo voorz.

Digitale vastenkalender 2023

Vanaf Aswoensdag wordt de digitale vastenkalender weer dagelijks verzonden.
Elke dag (behalve zondag) een nieuwe pagina in je mail. Met passende en soms verrassende teksten én beelden, geheel verzorgd door collega Dominicus gangers.
Om je aan te melden stuur je verzoek naar: 40dagentijdkalender@gmail.com

Beeld: Hannie Bulsink, tekst: Gert Bremer

Nieuwe serie: Omkeren naar de Levende – kleine profeten in de veertigdagentijd

In deze veertigdagendagentijd luisteren we naar de klokkenluiders uit de oudheid: de twaalf kleine profeten. We laten hun stem horen en laten het resoneren met wat er in onze tijd klinkt aan tegengeluiden, aan oproepen om tot inkeer en ommekeer te komen. Voor de profeten is recht doen, trouw zijn aan het verbond, de manier om je geloof echt serieus te nemen. En is dat niet waar de veertigdagentijd ons toe uitnodigt: om vaste patronen te onderzoeken en op het spoor te komen waar je trouw aan wilt zijn en om samen een begin te maken met de verandering of beweging die daarvoor nodig is. Een omkering, vertragen of juist versnellen?

De profeten geven ook een stem aan God zelf. We zullen horen over de worstelingen van God, die zit te dubben en twijfelen. Ook voor die innerlijke herkenbare tegenstrijdigheden en emoties willen we ruimte maken in deze periode van inkeer en vasten. De inspiratie voor deze diensten komt onder andere uit de nieuwe vertaling met commentaar die Gerard Swüste recent schreef.

‘Die kant op’ © Merel en Frederik Lobbrecht

Aswoensdag 22 feb.: Hoor het woord van de Levende
Lezing: Hosea 14: 2-10
Overweging door Marcel Elsenaar

De teksten van grote en kleine profeten sporen ons aan om met een andere blik naar onszelf en onze wereld te kijken. Op Aswoensdag maken we een soort draai door te stoppen met het normale. Of je nu gaat vasten, wandelen, aandacht oefenen of welke vorm van onderbreken van het vanzelfsprekende, dat maakt niet uit. We maken ruimte voor de stem van de levende, zoals de profeet Hosea het uitdrukt. Je bent uitgenodigd! Laat je aanspreken en ontdek waar je trouw aan wilt zijn.

Zondag 26 feb.: Wij kleine profeten.
Lezing: Hosea 11:1-11
Overweging door Gerard Swüste

Hosea beleeft aan den lijve wat ontrouw is. Hij begrijpt maar al te goed hoe God zich moet voelen, nu de mensen in het Noordrijk Israël een beeld aanbidden als hun God, nota bene het beeld van een kalf zoals ooit bij de Sinaï. Het beeld wordt door de koning toegesproken met de woorden: ‘Dit is uw God die u uit Egypte heeft geleid’. God is woedend op zijn mensen, zoals Hosea woedend is op zijn vrouw. Maar er is een andere kant. Hosea houdt zielsveel van zijn vrouw, zoals God zielsveel houdt van zijn mensen. Kunnen woede en liefde samengaan?

Zondag 5 mrt.: Kleine profeten, grote mensen.
Lezing: Jona 2: 1-11
Overweging door Mounir Samuel

Hij weigerde naar Nineve te vertrekken, die rebelse Jona. Wij zijn niet anders en gedragen ons ook vaak als koppige Jona’s van het Nineve van deze tijd. We zullen wel in actie moeten komen, voor het water ons echt aan de lippen staat en er niet genoeg walvissen zijn om ons nog te redden.

Zondag 12 mrt.: Kleine profeten, vuile handen.
Lezing: Amos 7: 10-17
Overweging door actievoerders in de klimaatcrisis en Eva Martens

Als kind hebben de meesten van ons geleerd – soms door schade en schande – om ons aan de regels te houden. De regels zijn er immers in het belang van iedereen.
Toch zijn er ook mensen die zich in een groter belang genoodzaakt voelen om ongehoorzaam te zijn. Klimaatacties leverden in de media veel discussie op. Vragen als: ‘Mag je een schilderij in een museum beschadigen om aandacht te vragen voor het klimaat?’ ‘Is deze wijze van aandacht vragen effectief?’ domineerden het gesprek rond de klimaatcrisis. Maar wat beweegt deze actievoerders tot dergelijke en andere soorten van ongehoorzaamheid, wat is het grotere dat hen drijft? En hoe houden ze het vol? En zouden we eigenlijk allemaal ongehoorzamer moeten zijn?

Zondag 19 mrt.: Kleine profeten, boze mannen
Lezing: Maleachi 2: 10-17
Overweging door Janneke Stegeman

De kleine profeten zijn regelmatig boos. Vast en zeker is die woede deels rechtvaardige woede. Woede die wordt opgewekt door onrecht en ons kan inspireren. Het is verleidelijk en gevaarlijk profeten van toen en nu heilig te verklaren, als de tegenstanders van het establishment. Nu zijn deze twaalf profeten twaalf mannen. Wij lezen hun woorden in een tijd waar boze, gekrenkte, ‘entitled’ mannen op verschillende plekken opduiken. Wat gebeurt er als we deze profeten óók zo lezen, als boze mannen?
In deze dienst vindt het ritueel van de handenwassing plaatst.

Zondag 26 mrt.: Kleine profeten – Kinderdienst
Lezingen uit Habakuk 1 en Micha 4
Overweging door Arjan Broers

Soms snap je niets van de wereld en niets van God. Zeker als er zo veel is dat niet klopt, waar je boos of verdrietig van wordt. Stop het niet weg, zeggen de kleine profeten tegen ons, grote mensen en ook kinderen. En ook zeggen ze: houd niet op met dromen van een andere wereld, een wereld naar Gods hart. Droom er samen van, dan komt het dichterbij.

Zondag 2 apr.: Palmpasen
Overweging door Henk Hillenaar
Donderdag 6 apr. 20:00u: Witte donderdag
Overweging door Eva Martens
Vrijdag 7 apr. 20:00u: Goede vrijdag
Gebed door Marcel Elsenaar
Zaterdag 8 apr. 21:00u: Paaswake
Overweging door Arjan Broers
Zondag 9 apr.: Paasmorgen
Overweging door Janneke Stegeman

ACTIE SOLIDARITEITSFONDS ‘LEZEN MAAKT WIJZER’

Opbrengst van de actie ‘Samen delen voor de feestdagen’
In december voerde het Solidariteitsfonds de actie “Samen delen voor de feestdagen”.
Het doel van de actie was om ervoor te zorgen dat de feestdagen voor Dominicusgangers met financiële zorgen ook echt gezellige en feestelijke dagen zijn. Dat doel hebben we bereikt. Er is ruimhartig gegeven. Alle gulle gevers willen we daarvoor van harte bedanken. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de Dominicusgangers die hun energietoeslag van € 190 hebben gedoneerd. Mede daardoor hebben we alle aanvragers kunnen ondersteunen.
Enkele reacties waaruit blijkt hoe welkom de ondersteuning was:

  • We hebben als gezin weer ademruimte gekregen. Nu kunnen we met goede moed het nieuwe jaar in. Onze dank is groot.
  • De ondersteuning komt goed van pas. We hoeven nu de aanschaf van noodzakelijke spullen niet weer uit te stellen. Iedereen die heeft gegeven heel hartelijk dank.

Het blijkt weer eens wat we bereiken als we samen willen delen.

Nieuwe Actie van het Solidariteitsfonds: ‘Lezen maakt wijzer’
In aanloop naar de Boekenweek, die dit jaar wordt gehouden van 11 t/m 19 maart 2023, voert het Solidariteitsfonds zondag 5 en zondag 12 maart 2023 de actie ‘Lezen maakt wijzer’.
Met de actie wil het solidariteitsfonds Dominicusgangers ondersteunen voor wie het, door allerlei omstandigheden, niet vanzelfsprekend is dat ze een boek kunnen kopen of het lidmaatschap van de bibliotheek kunnen betalen.
Tegelijk met deze actie kan ook een bijdrage worden gevraagd in de reiskosten die men maakt om naar de Dominicus te komen. We hopen dat u ook deze actie weer ruimhartig wilt steunen.

Geven:
Wilt u geven, dan is uw bijdrage welkom op rekeningnummer NL 72 INGB 0000224928 t.n.v. Solidariteitsfonds Dominicusgemeente onder vermelding van “gift lezen maakt wijzer”.
Elke bijdrage is welkom.
Geeft u liever contant dan kan dat ook op 5 en 12 maart in de bus van het Solidariteitsfonds achter in de kerk.

Ontvangen:
Wilt u graag ontvangen, dan kunt u gebruik maken van een aanvraagformulier. Dit formulier treft u 5 en 12 maart aan bij de informatietafel van het Solidariteitsfonds achter in de kerk. U kunt het formulier deponeren in de bus van het Solidariteitsfonds. U kunt het formulier ook overhandigen aan een van de leden van de werkgroep die voor en na de dienst op 5 en 12 maart achter in de kerk aanwezig zijn en desgewenst informatie verstrekken.
U kunt uw aanvraag ook mailen naar solidariteitsfonds@dominicusamsterdam.nl
Uw mail gaat rechtstreeks naar het Solidariteitsfonds.
Een aanvraag per mail kunt u doen tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2023
Kunt u niet mailen, neemt u dan contact op met het secretariaat 020- 6242183 | 06-45503644

Namens het Solidariteitsfonds,
Wil Raeven

Bericht uit de Beleidsraad, feb 2023

“Zoveel Moois waar we goed voor moeten zorgen”.
(Uit : De jongen, de mol, de vos en het paard, Charlie Mackesy.)

Ook al zijn we alweer in de 2e maand van 2023 als u dit leest, toch nog een mooi en goed jaar gewenst! We kijken terug op een jaar waarin we gelukkig weer in levende lijve konden vergaderen, vieringen konden bijwonen, evenementen konden herbergen en waarin we weer konden toeleven naar ons 51e Open Huis.

In de beleidsraad zijn er veranderingen per 1 januari 2023.
Onze voorzitter Jan van der Meulen heeft in de decembervergadering  afscheid genomen.
Jan, hartelijk dank voor jouw werk voor de BR, vooral ook in de rare en daardoor moeilijke tijd tijdens de Corona periode. Ook Jan Lassche heeft aangegeven te stoppen met zijn BR werk vanwege drukke werkzaamheden. Jan, ook hartelijk dank voor jouw inzet.

Gelukkig hebben er 4 nieuwe mensen gereageerd op de oproep om zich kandidaat te stellen voor de BR. Dit in tegenstelling tot de voorgaande jaren waarin mensen gevraagd zijn om lid te worden omdat er geen aanmeldingen waren. Dus een positief begin voor de BR.
3 van de nieuwe kandidaten gaan 3 maanden meedraaien om dan definitief te besluiten om zich voor 4 jaar te verbinden aan de BR: Willem Koperdraat, Sandra Benschop en Ton van Aerde. Hartelijk welkom!

Bianca Beens en Anna Hoekstra zijn duo voorzitter geworden en hebben de voorzitterstaken verdeeld. Ellen van der Geer blijft secretaris en Ankie Knijnenburg lid met als aandachtsveld communicatie en governance. Ankie is vooral bezig met het vormgeven van de nieuwe website, zie ook het artikel in de Dominicus krant van december.

11 januari hadden we de eerste vergadering met onze aspirantleden.

Bianca opende de vergadering met bovenstaand citaat uit: De jongen, de mol, de vos en het paard. Ook in de Dominicus is zoveel moois om voor te zorgen en daar willen wij ons graag voor inzetten. Op 1 april gaan we een Heidag houden in onze Dominicus, een betere plek kunnen we niet krijgen. Op deze dag hebben we meer tijd om rustig van gedachten te wisselen over hoe we de BR zien, wat we kunnen bieden en wat we verwachten. Zo leren we elkaar beter kennen om een goed team te vormen.

Ook is de datum voor de Gemeente-middag bekend: 17 september, we ontmoeten u dan graag in de Dominicus om met elkaar over een thema, nog niet bekend, in gesprek te gaan. Heeft u een thema dat u graag met elkaar zou willen bespreken, geef het door aan Ellen, dan maken wij een keuze en maken een mooi middagprogramma.

Op dit moment gebeurt er weer veel in de Dominicus, teveel om op te noemen, maar op de website is alles te vinden.
Voor mij is het belangrijk om steeds met nieuwe ogen en oren te kijken en te horen om de lofzang gaande te houden, met elkaar, zomaar onder ons dak van de Dominicus. Dat we elke keer maar weer geinspireerd worden, het nieuwe, andere, soms vreemde te willen of te kunnen zien, maar ook het oude, de grond van ons bestaan, in ere laten.

Herman de Coninck,(1944-1997) verwoord het zo mooi in zijn gedicht :

DE PLEK
Je moet niet alleen, om de plek te bereiken,
thuis opstappen, maar ook uit manieren van kijken.
Er is niets te zien, en dat moet je zien
om alles bij het zeer oude te laten.

Er is hier. Er is tijd
om overmorgen iets te hebben achtergelaten.
Daar moet je vandaag voor zorgen.
Voor sterfelijkheid.

Dat wij met elkaar zorgen dat we iets achterlaten, dat we daar goed voor zorgen,
Anna Hoekstra, duo voorz.beleidsraad

(contact? klik hier)

Nieuwe serie: Dogma als poëzie

Bij verschijnen van een recente bundeling van zijn gedichten (Diepe eb) zei Willem Jan Otten:  Ik denk dat een gedicht probeert onder woorden te krijgen wat het niet kan zeggen en wat het niet kan begrijpen. Een gedicht is zoiets als een gooi, een worp naar het mysterie, zonder dat je het raken kunt. De essentie van poëzie is dat je daarin iets zegt dat je wel beseft, wel voelt, maar niet begrijpt; je probeert het met de woorden van het gedicht aanwezig te stellen. In deze zin is poëzie te vergelijken met religie en met geloof.
Ook als wij in de Dominicus proberen met woorden het mysterie te raken dat we God noemen – of ‘de Levende’ of ‘Ik-zal-er-zijn’ of ‘de Onnoembare’ – dan doen we dat niet met definiërende woorden die betekenissen vastleggen. We zoeken naar woorden, zingen het.

In onze liturgie zijn we ook deel van de christelijke traditie. Sommige woorden uit onze traditie waren ooit heel gewoon en zijn ons nu vreemd geworden. Soms zijn het juist heel gewone woorden, die een vreemde of ‘andere’ betekenis krijgen.
Ons zoeken naar woorden voor wat je niet kunt zeggen gebeurt al sinds de vroegste kerkelijke gemeenschappen. Die formuleringen, de eerste dogma’s, waren doordrongen van een gelovig besef van het onnoembare van God. Ze hebben dus ook altijd iets van een negativiteit en van een dam tegen te eenzijdige, te vierkante, of te radicale duidingen van de Bijbelse benamingen voor God.
Het spreken over God als Vader, Zoon en Geest of over Jezus als Gezalfde en als Zoon van God is altijd een niet-alledaagse, een vreemde taal geweest. Willem Jan Otten zegt, overigens net als de cabaretier Herman Finkers: ook in de liturgie zijn alle woorden die we gebruiken een vorm van poëzie, woorden die het mysterie nooit echt raken, het hooguit present stellen, zonder het daarmee te begrijpen.

‘Icoon van de oudtestamentische Drievuldigheid’- Rublev, ca 1430

Wij willen in deze serie diensten de belangrijkste christelijke dogma’s poëtisch proberen te verstaan, dus vanuit de oproepende, verbeeldende, verdiepende kracht die ‘gewone’ woorden, poëtisch gebruikt, kunnen krijgen.

Zondag 15 januari: De Drie-Ene – over God die met ons gaat
Lezingen: Exodus 34: 1-9; 2 Korintiërs 13: 5-13
Overweging door Germain Creyghton

‘De genade van Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige geest zij met u allen’. Deze prachtige slotwoorden van Paulus’ tweede brief aan de Korintiërs zijn tot een rituele formule geworden waarmee vele kerkelijke vieringen beginnen. Maar wat betekenen ze eigenlijk, voor hem, voor ons? En loopt niet elk spreken over de Drie-Ene God het gevaar een ‘formulering’ te worden? Hoe kunnen die prachtige woorden nog krachtige woorden voor ons zijn? We zullen ze beproeven, als de woorden van een nieuw gedicht.

Zondag 22 januari: Jezus – tussen mens en God
Lezing Filippenzen 2: 6-11
Overweging door Janneke Stegeman

Zonder Jezus was er geen christelijk geloof, en trouwens ook geen Dominicus. Mensen van de weg zijn we, een weg waarop we Jezus telkens weer ontmoeten. Als vreemdeling, als vriend (m, v, x), als obstakel, als God? Binnen christelijke tradities is nooit volledige eenstemmigheid geweest over hoe het zit met Jezus. Tegelijk werd eraan gehecht recht te doen aan twee kanten, aan hoe het goddelijke en het menselijke oplichten in Jezus. Hoe echoën zulke oude woorden en gedachten in onze levens?

Zondag 29 januari: Missa Solemnis
Over het scheppende en herscheppende Woord van God

Overweging door Colet van der Ven

Een vrijwel geheel gezongen liturgieviering. Over de God van Israël, de scheppende God ‘die de aarde boetseerde, grondvestte, vasthoudt.’ De God die ons onophoudelijk zegt: ‘Hier ben ik, woon hier onder mijn woord’. In 1991 verscheen de ‘Missa Solemnis’, een uitgebreide mis van Tom Löwenthal op tekst van Huub Oosterhuis en met een grote bezetting: gemeentezang, twee solisten, koor, koperkwintet, drie slagwerkers, piano en orgel. Een groots geheel van deels bekende liederen van Huub Oosterhuis, waarin het Joodse ‘Hoor Israël’ (Sjema Jisraeel) als rode draad doorklinkt. Uitvoering door het Dominicuskoor en het koor van de Ekklesia Amsterdam, medewerking van diverse musici, onder wie Arjan van Baest en Evert van Merode, algehele muzikale leiding door Tom Löwenthal.

Zondag 5 februari: Als God liefde is moet de Geest poëzie zijn
Lezing: Handelingen 2: 1-11
Overweging door Henk Hillenaar

De Heilige geest is in onze geloofstraditie de ietwat mysterieuze derde Persoon van de Goddelijk Drie-eenheid en het hart van de kerkelijk gemeenschap. Hij of Zij doet in iedere gelovige licht schijnen over wat Vergeving is, en Verrijzenis en Eeuwig Leven. Als God liefde is, moet de Heilige Geest poëzie zijn. Deze is daarom een open en ‘gevaarlijke’ instantie waarop mensen met afwijkende theologische opvattingen zich graag beroepen. De Kerk van Rome met name heeft dan ook eeuwen lang nauwelijks over de Heilige Geest gesproken. Maar onze geest, weten we, is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van de Goddelijk Geest, en het is dus zaak de te verstandelijke, dogmatische ontwikkelingen die de christelijke Kerken het geloof hebben doen ondergaan terug te draaien en de Heilige Geest weer poëtisch en vrijmoedig in ons te laten spreken over Gemeenschap, Vergeving, Verrijzenis en Eeuwig Leven.

Zondag 12 februari: Jezus Christus, toch verlosser
Lezingen: Johannes 3: 14-21 en van Mustafa Stitou uit Waar is het lam?
Overweging door Arjan Broers

Dat God zijn zoon zond die met zijn leven betaalde voor onze zonden – er zijn kerken waar je dat wekelijks hoort, maar niet in de Dominicus. Het lijkt zo wreed en primitief en calculerend gedacht, als was zijn dood een kosmische transactie in bloed. Maar stel nou dat er op een dieper niveau waarheid zou schuilen in het dogma dat Jezus Christus ons verlost heeft, wat zou dat dan zijn? Welke gevangenschap of vervreemding raakt hij aan?

Nieuwe serie: geloven in stilte en gebed – Advent en kerst

In deze advent, de tijd van inkeer en verwachting van de komst van het licht, midden in de duisternis, proeven we van wat stilte en gebed ons te zeggen hebben. Stilte en gebed – het klinkt zo rustig, maar het kan juist heel verontrustend zijn. Waarom zouden we er anders zo moeilijk tijd voor maken?
Stilte kan iets bedreigends hebben. Liever zorgen we voor een volle agenda, voor drukte in ons leven of zelfs in onze huizen en winkelstraten. Stilte kan kaal voelen of eenzaam. Toch zeggen alle wijzen dat stilte essentieel is, dat er misschien zelfs iets van God in te ontmoeten is. In de Dominicus merken we hoe intens gedeelde stilte kan zijn.
In die stilte kan ook gebed opborrelen – en dat is zo mogelijk nog spannender. Vaste formules, dat gaat misschien nog wel, maar durf je in gebed te zien en uit te spreken wat er diep in je leeft? Ook in de verborgen plekken? En ga je het risico aan dat je, door je gebed heen, verandert?
In onze geloofstraditie is dit echter geen genadeloos zelfonderzoek, meer een barmhartig zijn bij wat er is. Het verhaal gaat dat God dat ook doet.

‘Als een boom’ – nieuw podiumkleed gemaakt met materiaal dat mensen instuurden bij het afscheid van Juut Meijer als pastor

Eerste advent, zondag 27 november 2022: Mij geschiede naar uw woord
Lezing: Lucas 1:26 – 38
Overweging door Juut Meijer

Stilte en gebed zoeken is allereerst iets van samen, zullen velen zeggen. Samen je openen voor wat groter is, samen je laten raken: dat lijkt ons gemakkelijker af te gaan dan alleen. Maar in de stilte van haar huis ervaart een jong meisje, Maria, een ontmoeting op klaarlichte dag. Haar wordt iets aangezegd: een nieuwe geboorte. De vraag is of zij dat zal kunnen laten gebeuren.

Tweede advent, zondag 4 december 2022: Levende stenen
Lezing 1Petrus 2: 4-5
Overweging door Eva Martens

Advent wordt traditioneel gezien als een tijd van inkeer, verwachten, verstillen. Tegelijk is de tijd voordat God als mensenkind op aarde komt chaotisch: vol rampspoed, onheil en duisternis. Dat is in de Schrift zo, en vandaag ook. Het is dan verleidelijk om jezelf terug te trekken in het spirituele, de wereld even te vergeten. Toch roept het evangelie op om contemplatie te combineren met actie.
In deze meditatieve viering onderzoeken we uitnodiging om ‘levende stenen’ te zijn. Om, zo beperkt als we zijn, bouwsteen te zijn voor iets groters.

Derde advent, zondag 11 december 2022: Laat ons bidden
Lezing: Psalm 42 en Filippenzen 4: 4-7
Overweging door Henk Hillenaar

Het gebed kan de enige plaats in je leven zijn waar je ‘alles over jezelf zegt’. Bij een verborgen God is wat je zegt immers veilig. Als je die moed hebt en zo een helderder en zelfs gelukkiger mens wordt, ontdek je steeds weer dat de God tot wie je bidt net als jijzelf verandert. En misschien ook dat bidden het meest zinvol en waarachtig is wanneer je het samen doet, bijvoorbeeld in de Dominicus.

Vierde advent, zondag 18 december 2022: Met wie spreek ik?
Lezing: Lucas 6: 32-38 en Thomas Merton, Zaden van Contemplatie
Overweging door Arjan Broers

Bidden wordt in onze cultuur vaak gezien als iets vreemd vrooms of kinderlijks, als het prevelen van vaste formules of als het indienen van een verlanglijstje bij de Grote Regelaar. Maar in wezen is het een manier om te wortelen in deze wonderlijke werkelijkheid en om er niet zelf het centrum van te hoeven zijn.
Een viering ter voorbereiding van de Langste Nacht: een tocht tussen theater Frascati en de Dominicus op 21 december, uit bekommernis met de velen die gebukt gaan onder de last dat zij het leven zelf zin moeten geven.

Kerstavond, 24 dec 19:00 en 22:00: Langer kijken
Overweging door Marcel Elsenaar

Kerstmis, daar zien we naar uit: een feest van licht in duisternis, een stille nacht . Er is veel nostalgie, herinnering aan vroeger, momenten vervuld van die vrede die in deze nacht is begonnen. Kunnen we dat doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen, oog in oog met de verschillende crises die onze wereld in haar greep houdt? Er is zoveel onrecht, zoveel oorlog, zoveel zorg over onze planeet. Misschien juist nu.
Kerstmis nodigt ons uit om een beetje opnieuw geboren te worden, onze hele menselijkheid te activeren door verhalen te lezen en te zingen. Dat doen we samen, we hebben elkaar daarvoor nodig. Kom daarom met velen. Juist nu moeten we samenkomen, en oog krijgen voor wat onaanzienlijk is als een pasgeboren kind in een stalletje in Bethlehem, als een jong twijgje aan een oude stronk waar niemand meer naar om kijkt.
Kerstmis daagt ons uit om opnieuw te kijken, langer te kijken, onze blik te verwijden. Om vervolgens te handelen naar die brede blik waarin ieder mensenkind telt, waarin verleden heden en toekomst ons iets laten voelen van de eeuwige die leven geeft, vrede geeft, elk moment opnieuw.
Voor de kerstavonddiensten moeten kaarten gekocht worden – dat kan op 4, 11 en 18 dec in de kerk na de dienst. Volwassenen € 5,- , kinderen (tot 14jr) € 2,50
Ook is er een mogelijkheid om de kaarten per post te bestellen, vanaf 2/12 – maar probeert u het aub zoveel mogelijk in de kerk – zelf of via andere Dominicusbezoekers.

Zondag 25 dec: Open Huis
Kerk open van 13:00u tot 23:00

Klik hier voor informatie over het Open Huis

Zondag 1 jan: Nieuwjaar – Wie luistert gaat zien met nieuwe ogen
Lezing Lukas 2: 21-40
Overweging door André Wesche

We staan op de drempel van de eerste dag van een nieuw jaar.
Durven we vooruit te kijken of blijven we op de oude vertrouwde manier kijken, gevangen in gister? Kan het licht van Gods komen ons verlichten?

Zondag 8 jan: Epifanie
Lezing Jesaja 60: 1-6
Overweging door Leontien Dekker

Het feest dat in het Nederlands vooral bekend staat onder de naam Driekoningen, op 6 januari, heet officieel Openbaring van de Heer: Epifanie (het oud Griekse woord voor verschijning). Anselm Grün maakt het nog specifieker. Hij schrijft: ‘Op het feest van de Epifanie vieren we het verschijnen van de heerlijkheid van God in ons vlees’. Wat betekent het dat Gods heerlijkheid verschijnt in mijn vlees? Dat mijn lichaam de plaats is waar Gods glans zichtbaar wordt?

Project Warme kamer

Vanuit een samenwerkingsverband van het Leger des Heils, de Protestantse Diaconie Amsterdam en de Protestantse Kerk Amsterdam is een oproep gedaan om warme kamers in te richten en open te stellen voor mensen die deze herfst en winter vanwege hoge energierekening en inflatie letterlijk in de kou komen te zitten. Een deken van warme kamers in Amsterdam. Het doel van een warme kamer is een plek te creëren waar je heengaat voor warmte, een warme ontmoeting, een warme kop koffie, een warme werkplek. Sommigen willen naast een warme kamer juist ook creatief zijn met hun bezoekers, samen een hoes breien voor warmwaterkruiken bijvoorbeeld.

De initiatiefnemers hebben een oproep gedaan aan organisaties, sportverenigingen, bedrijfsleven en kerken om vanaf 1 november een ruimte in te richten waarin mensen op verhaal kunnen komen. Een warme kamer, waar nieuwe contacten ontstaan tussen mensen uit de buurt onderling. En waarbij mensen misschien wel voor het eerst in een kerkgebouw komen. Het LdH, de PDA en de PKA stellen zich ten doel in elk stadsdeel elke dag zo’n warme kamer voor de buurt open te hebben.

De Dominicusgemeenschap wil graag bij dit initiatief aansluiten en, om te beginnen, met ingang van 17 november 1 dagdeel in de week een warme kamer inrichten. Als de belangstelling daarom vraagt kan dit uitgebreid worden.
Vanaf donderdag 17/11, elke donderdag van 13:00-17:00 is de pastoraatskamer in de pastorie een ‘warme kamer’ – voor iedereen die daar gebruik van wil maken.

Je zou ‘deze deken van warme kamers’ als een lappendeken kunnen zien, waarbij de Dominicus één van de lapjes vormt. Zie voor meer informatie:  www.warmekamers.nl

House of Hope – the Aftergloww

Op 21 oktober was er in het kader van ADE een avond om te herinneren in de Dominicus:
House of Hope – vier mensen vertelden over hun ervaringen met dak- en thuisloos zijn, pastor Arjan Broers presenteerde de avond en muziek van DJ Mees Dierdorp – de Dominicus was even club én kerk.

U kunt een kleine aftermovie via deze link bekijken.

En als u wil kunt u ook nog luisteren – hier de House of Hope playlist op Spotify.
Er volgen wellicht nog meer verslagen en verhalen van deze avond en de organisatie wil dit project ook graag een vervolg geven – als er daar nieuws over komt hoort u ervan!

foto © Lotte Dale

Kaartenverkoop diensten kerstavond 2022

Voor de Kerstavonddiensten van 24 december die om 19.00 uur en 22.00 uur beginnen hebt u toegangskaarten nodig.
U kunt voorafgaand aan de dienst aan de deur nog kaarten aanschaffen.
Neemt u het verschuldigde bedrag dan a.u.b. contant én gepast mee.
De kaarten kosten € 5,00, voor volwassenen, voor kinderen (tot 14 jr) € 2,50

Informatie over de kerstavonddiensten – 24/12, 19:00u of 22:00u vindt u hier

Op 25/12 zal er weer een Open Huis zijn, van 13:00u – 23:00u. Informatie over het Open Huis vindt u daar