foto-links

raamdom-gr

FINANCIËN DOMINICUSGEMEENTE

Het afgelopen jaar hebben de Beleidsraad en de Beheercommissie zich zorgen gemaakt over de financiële gevolgen van Corona voor onze gemeente. De verhuurinkomsten vielen immers grotendeels weg, terwijl de kosten doorliepen. Om die reden zijn er meerdere oproepen geweest om ruimhartig aan de gemeente bij te dragen. En dat is gebeurd, vooral in de laatste maanden van het afgelopen jaar. Het is bijna niet te bevatten, maar de voorlopige cijfers laten zien dat we het jaar 2020 nagenoeg zonder verlies kunnen afsluiten.
De girale bijdragen en giften gingen soms vergezeld van teksten als “Extra steun in de rug van de penningmeester” of “Voor alles wat jullie geven en doen”. Zo fijn en hartverwarmend! Dank mensen!
Zo kunnen we samen vooruit, met aandacht en zorg voor elkaar, met mooie diensten maken en uitzenden en met moed houden op weg naar weer samen kunnen vieren in onze Dominicuskerk!
De Beheercommissie (26/2/2021)

Nieuwe Serie: ‘Opstaan en verdergaan’

Wie de grote verhalen van de Schrift onder de aandacht wil brengen, moet nog moeilijke keuzes maken. Wat kies je dan uit al die hoofdstukken uit het Oude Testament of uit de verhalen over Jezus. We leven in een tijd waarin veel van die verhalen, ook de bekende, uit het zicht raken. En ook wie ermee is opgegroeid kan het overkomen dat nog maar lastig te verwoorden is waarom je ze zou willen bewaren.

Dit is jammer, want ze gaan over mens zijn. En we weten dat best: ons hele leven is erin verwoord en verankerd. Goed en kwaad, leven en sterven, onze talenten en dromen, ons falen. Al die verhalen gaan over onze dagelijkse omgang met elkaar en wat zich tussen ons afspeelt. Over de wereld. Over ontheemd zijn en vreemdelingschap, verlangen en uitzien naar. De grootste verschrikkingen en de diepste hoop, niets ontbreekt. Want deze verhalen zijn geen zweverig geheel maar staan altijd, hoe verschrikkelijk misschien ook, middenin de wereld. Soms trek je weg, soms verlang je terug naar waar je begonnen was. Soms loop je langs het randje, soms durf je het weer aan – al die dingen.

Kerk en theologie zijn onderhevig aan sleetsheid. Of kun je dat zeggen van onze hele samenleving? Wat betekenisvol was, raakt in de vergetelheid. Je haalt je schouders op – wat doet het ertoe? Wat richting geeft – het moet telkens herontdekt worden.

Ook bijbelverhalen spreken niet zomaar meer tot de verbeelding. Voor ze in onze moderne wereld helemaal vergeten zijn, opgeslokt door een te behoudende theologie, of betekenisloos geraakt in een samenleving zonder bronnen, proberen we ze, hoe oud ze ook zijn of juist daarom, bij de tijd te brengen. Op zichzelf ook al een goede reden om Thora te blijven lezen en nieuwe testament. Maar daarvoor zijn ook nieuwe vormen van onderricht nodig, om ze met nieuwe ogen te lezen, zodat ze ons blijven prikkelen.

Tijdens de Advent kozen we voor verhalen op weg naar een nieuwe geboorte. In de veertigdagentijd voor verhalen die de hobbels weergeven, van waar het mis gaat. Waartussen tegelijk – en dat is het mooie ervan – telkens de hoop gloort, voor wie het wil zien. Als je zelf niet meer weet waar je zit, als individu of als samenleving, kun je je nog steeds laten inspireren door het grote verhaal, dat telkens vertelt: hoe het ondanks alles, alle menselijk falen en onrecht in onze wereld, toch doorgaat. De heilsgeschiedenis die ons mensen een plaats geeft, wie we ook zijn, en met vallen en opstaan – zo mogen we geloven – ons telkens aanzet tot opstaan en verdergaan.

Aswoensdag 17 februari: Mens te zijn
Lezing Genesis 2
Overweging door Eva Martens

Wat is het ‘’mens te zijn’’?
Aan het begin van de veertigdagentijd zegenen we elkaar met de woorden: ‘’mens ben je, stof van de aarde.’’ Woorden die vooral nadruk lijken te leggen op onze nietigheid en vergankelijkheid. Of zou je ze ook kunnen lezen als een uitnodiging voluit te leven, zoals alles dat deel uitmaakt van de natuur? Voor deze viering komen we via ZOOM bijeen. De dienst is apart mee te maken en is ook het begin van het programma Onder de Luifel – 40 bijeenkomsten rond 40 (bijbel)verhalen voor onderweg.

Zondag 21 februari: Sterk en zwak – de lotsverbondenheid van Kaïn en Abel
Lezing Genesis 4
Overweging door Claartje Kruijff

Het verhaal van Kaïn en Abel is een kernverhaal. ‘En God zag Abel en zijn offer, maar Kain en zijn offer zag hij niet. En Kain stond op tegen Abel, zijn broer, en doodde hem.’ Kain keerde naar binnen in verongelijktheid en laat zijn aangezicht vallen. Hij verbreekt daarmee de relatie die er van Godswege is. Ik zie de twee broers overal in allerlei verhalen van nu opduiken. Want in een crisis als deze worden we allemaal bevraagd. Alles lijkt te kantelen, allerlei verhoudingen staan op scherp. Wat sterk was en leek blijkt ook kwetsbaar en in het zwakke zit nu misschien juist kracht.

Zondag 28 februari: De vloed en hoe verder?
Lezing Genesis 6-8
Overweging door Karel Eykman

Als alles mis lijkt te gaan, is er altijd nog de ark van Noach. Het gaat toch verder met de wereld en uiteindelijk is weer grond onder de voeten. Maar hoe? Dat is de grote vraag. Hoe gaan de mensen de wereld bewonen? Op de oude manier, of op een nieuwe?

Zondag 7 maart, Oculi: Met eigen ogen gezien
Lezing Genesis 16 en Soera 14
Overweging door Juut Meijer

Ze werd vernederd, vluchtte en werd weggestuurd.
Het is het verhaal van Hagar, dat indruk maakt door haar moed en levenskracht, die mensen soms gegeven zijn, zodat ze zich kunnen oprichten als alle gevoel van eigenwaarde lijkt te zijn verdwenen. Een verhaal van dichtbij huis en wereldwijd, van slavernij, trots, vernedering, onmacht en bevrijding. En vooral van ‘zien’ en bevrijding.

Zondag 14 maart: Laetare
Lezing Genesis 18, Job 42
Overweging door Marcel Elsenaar

“Zal ik nog liefde genieten nu ik verwelkt ben?”
Wat mag ik (nog) verwachten? Sara moest lachen toen ze hoorde dat het leven nog een wending zou nemen. Kunnen wij nog lachen terwijl we de verhalen over klimaatverandering, vervuiling, onrecht en het sterven van delen van onze leefomgeving horen? Kunnen we geloven dat het anders kan? Op deze internationale klimaatzondag zetten wij ons in, met alle kracht, verschillende generaties in verbondenheid, om leven.

Zondag 21 maart: De beproeving in de woestijn
Lezing Lukas 4
Overweging door Germain Creyghton

In het evangelieverhaal van Lucas wordt Jezus tot driemaal toe op de proef gesteld door de duivel. Driemaal biedt hij weerstand, maakt hij onderscheid, toont hij zich weerbaar. Waar haalt hij de kracht vandaan? En hoe werkt die kracht later in hem door? Een verhaal bij uitstek waarin wij ons in Jezus’ menszijn kunnen herkennen, dat ons de kracht kan geven weerbaar te blijven in tijden van crisis.

Zondag 28 maart: Palmpasen
Lezing Lukas 19: 29 vv
Overweging Henk Hillenaar

We staan aan het begin van de ‘goede of heilige week’, de belangrijkste week van het liturgisch jaar, waarin het lijden en sterven van Jezus van Nazareth herdacht en zijn verrijzenis gevierd worden. Ook in onze post-christelijke tijd is deze week het moment in het jaar gebleven waarop het mysterie van leven en dood veel aandacht krijgt, juist ook buiten de kerken, in de media en in de wereld van kunst en wetenschap. Voor christenen kan deze Palmzondag een aanleiding zijn om de aloude vraag te stellen : ‘Wie is Jezus nu voor mij, en voor ons als gemeenschap?’.

Witte donderdag 1 april: de laatste maaltijd en de eerste
Lezing Lukas 22
Overweging door André Wesche

De maaltijd is in heel het optreden van Jezus van Nazareth misschien wel de kern. Samen te delen wat je hebt. Het aan te durven samen te zijn met ieder ander die op je weg komt. Gastvrij en open te zijn zonder onderscheid, ook als anderen dat veroordelen. De tafel werd het symbool van eenheid en weten dat ieder welkom is. Dat we allen ‘bijEen’ horen.
Aan die tafel kan verraad worden gepleegd. Er kan ook verzoening plaatsvinden en vrede gesticht.

Goede vrijdag 2 april: Voor het goede gekruisigd worden
Voorganger Marcel Elsenaar

‘’Vergeef ze, want ze weten niet wat ze doen’’.
Aanwezig zijn bij een terechtstelling moet een verschrikking zijn. Dicht bij zijn als mensen onrecht wordt aan gedaan ook. Een mens bijstaan die pijn lijdt, het is haast niet te doen. In het lijdensverhaal van Jezus van Nazareth horen we van het onrecht, van marteling en terechtstelling, van het offer dat hij bracht. We willen het telkens weer horen, en niet weglopen omdat er tegelijk ook iets ongelooflijks aan het licht komt. We nodigen je uit om daar samen getuige van te zijn, door het luisteren naar verhalen, poëzie en muziek.

Zaterdag 3 april: Paasnacht
Lezing Exodus 12
Overweging Colet van der Ven

Zondag 4 april: Paasmorgen – Opstaan geblazen!
Overweging Eva Martens

De Dominicus matcht!

Update 11/3:
“Dominicus matcht” loopt goed. Een flink aantal mensen is gematcht om te wandelen, schrijven of samen naar de dienst te kijken. Er staan ook nog mensen in de wacht. We nodigen je van harte uit je op te geven!

Mis jij ook het terloopse van een onverwachte ontmoeting – een mooi gesprek bij de koffie na de dienst, een stukje oplopen met iemand die net als jij Dominicusganger is? De Werkgroep Pastoraat heeft er iets op bedacht.

We zoomen na de dienst, we zoomen bij de verhalen die Juut en Eva ons deze 40-dagenperiode ‘Onder de luifel’ brengen. Maar ook door ontmoetingen met zomaar een Dominicusganger zijn we in verbinding met elkaar. Daarvoor is er nu de Dominicusmatch.

We matchen:

1) schrijfmaatjes
Hoe zou het zijn om elkaar eens een brief te schrijven over bijvoorbeeld de dienst, een tekst van de 40-dagenteksten, of datgene wat je bezighoudt in deze tijd?

2) wandelmaatjes
Hoe zou het zijn om al wandelend met elkaar kennis te maken of een dienst te bespreken? Dit kan via een route die de WP vanuit Amsterdam CS heeft  uitgezet, of met een buurtgenoot vanuit je eigen postcodegebied.


En dus kijk&luister-maatjes!
Graag ontvangen we een mail met jullie voorkeur voor het wandelen of schrijven of samen naar de dienst kijken. Wij gaan dan op zoek naar een match en sturen je een kleine introductie. Je kunt je reactie mailen naar werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl., ovv ‘match!’ (oid).

Mochten jullie nog andere ideeën hebben om verbinding te houden, laat het ons weten!

met een vriendelijke groet,
de Werkgroep Pastoraat

40dagentijd-kalender

We kennen in de Dominicus al enige jaren een digitale 40-dagenkalender: een dagelijkse tekst en afbeelding rond het thema van de 40-dagentijd. Voor de komende 40-dagentijd wordt weer een digitale kalender samengesteld die dan dagelijks aan belangstellenden zal worden gestuurd.

Heeft u in voorgaande jaren deze kalender al ontvangen dan hoeft u niets te doen als u deze dit jaar wil krijgen. Als u de kalender voor het eerst (of juist niet meer) wilt ontvangen kunt u dit kenbaar maken door een email te sturen naar: 40dagentijdkalender@gmail.com.
De eerste uitgave ontvangt u op Aswoensdag, 17 februari.

Onder de luifel – ﬤ

40 verhalen voor nieuwsgierigen in 40 afleveringen voor de 40dagentijd

Hoe zijn bijbel verhalen anders bedoeld dan als verhalen voor onderweg? Verhalen waarin je jezelf kunt herkennen en de wereld. Ons hele leven is erin verwoord. Goed en kwaad, leven en sterven, ons dromen, ons falen en onze realiteit. Ze kunnen over onze meest alledaagse ervaringen gaan en over wat zich wereldwijd tussen mensen afspeelt. Alles verhalenderwijs. Over ontheemd zijn en verlies, over verlangen en uitzien naar.  Over gewone dingen en de diepste crises. Zeg maar over menszijn.

In de 40dagentijd zullen we alle dagen behalve de zondag bijeenkomen rond deze verhalen voor onderweg, die we in deze tijd goed kunnen gebruiken. We zijn dan een half uur bijeen via Zoom om bekende en minder bekende verhalen aan ons voorbij te zien gaan. Om ze te beluisteren, een eenvoudige toelichting te krijgen of er zelf in binnen te gaan.  Verhalen die immers een huis vormen waar je in en uit kunt gaan, precies de betekenis van de eerste Hebreeuwse letter van het boek Genesis, de beth.

Weest allen welkom. De 40dagentijd begint op 17 februari met een viering op Aswoensdag over wat het betekent ‘’mens te zijn’’. Vanaf de volgende dag tot aan paaszaterdag gaan we dan verder met bovengenoemd programma, waarvan alle bijeenkomsten zonder aanmelding ook afzonderlijk kunnen worden bijgewoond.
Om deel te nemen – klikt u op deze zoom-link ( of kijk in de agenda)

We hopen velen van u/jullie te ontmoeten en wensen iedereen een goede 40dagentijd toe!
Jullie pastores,
Eva Martens en Juut Meijer

Luister en kijk hier naar: Vlog Juut – Onder de luifel – 40 verhalen in 40 dagen!: Klik hier


Juut Meijer is telefonisch bereikbaar op 020-7550045 en per e-mail via juutmeijer@gmail.com.
Eva Martens is bereikbaar op 06-21197916 en per e-mail via evamartens@dominicusamsterdam.nl.

Actie: ‘Reizen door te lezen’

Het Solidariteitsfonds begint deze zondag met de actie “reizen door te lezen”. Nu reizen wordt afgeraden, we nog meer binnen moeten zitten, kan met een boek de wereld weer open gaan. Met campagnes op radio en tv is duidelijk gemaakt hoe waardevol het is om het leven in coronatijd met een boek te verrijken nog los van het feit dat we daarmee ook de boekhandel ondersteunen.
Naar de bibliotheek gaan kunnen we niet en een boek kopen is niet voor alle Dominicusgangers haalbaar. Met de actie wil het solidariteitsfonds Dominicusgangers ondersteunen voor wie het, door allerlei omstandigheden, niet vanzelfsprekend is dat ze een boek kunnen kopen.
We hopen dat iedereen die kan geven ook deze actie weer ruimhartig wil steunen. Laten we er met elkaar een succesvolle actie van maken!
De actie start op zondag 14 februari en eindigt op zondag 21 februari februari 2021.

Als u kunt geven:
Omdat we de zondagse dienst nog steeds niet in de kerk kunnen bijwonen vindt er geen collecte door het Solidariteitsfonds plaats. We verzoeken u uw gift over te maken op het rekeningnummer van het Solidariteitsfonds: NL 72 INGB 0000224928 t.n.v. Solidariteitsfonds Dominicusgemeente onder vermelding van “gift reizen door te lezen 2021”

Als u een bijdrage nodig heeft:
Dominicusgangers die graag in aanmerking komen voor een bijdrage verzoeken we een mail te sturen naar solidariteitsfonds@dominicusamsterdam.nl.
Een aanvraag kunt u doen tot uiterlijk dinsdag 2 maart 2021.
Kunt u niet mailen, neemt u dan contact op met het secretariaat 020- 6242183

Opbrengst van de actie ‘Samen delen voor de feestdagen’
In december voerde het Solidariteitsfonds de actie “Samen delen voor de feestdagen”. Het doel van de actie was om ervoor te zorgen dat de feestdagen voor alle Dominicusgangers ook echt gezellige en feestelijke dagen zouden zijn juist nu in tijden van corona. Dat doel hebben we bereikt. Er is zeer ruimhartig gegeven. We hebben alle aanvragers royaal kunnen ondersteunen.
Uit hun reacties blijkt hoe welkom de ondersteuning was:
1. Dankjewel! Ik was verrast door de zeer gulle gift.
2. Zo blij om deel te mogen uitmaken van de Dominicus kerk gemeente en mee te mogen delen.
3. Het geld kan ik goed gebruiken en zal ik goed besteden.
Het blijkt weer eens wat we bereiken als we samen willen delen. Alle gulle gevers willen we dan ook van harte bedanken.

Namens het Solidariteitsfonds,
Wil Raeven

Bericht uit de Beleidsraad – januari 2021

Het is nog januari als dit bericht geschreven wordt, de 25ste alweer. Het nieuwe jaar is ons geluidloos overkomen, zowel letterlijk zonder vuurwerk als figuurlijk met een stille kerk. Toch willen we als beleidsraad u en jullie allen nog alle goeds wensen voor dit jaar. Het mag nog volgens Wim Kan: tot 5 januari mondeling, tot de 31e schriftelijk en dan niet meer!

Het is een raar jaar geweest en het nieuwe jaar is ook nog steeds niet zoals gewoon. Meer dan dat, de kerk is nog nooit zo leeg geweest tijdens de vieringen: zegge en schrijve 7 mensen die samen de dienst maken en uitvoeren. Een liturg en een voorganger, een musicus en een zanger, een koster en een beeld- en geluidsman (bij mijn weten zijn er geen vrouwen die dit doen), en dat is het. En toch, de vieringen zijn uitnodigend om er online bij te zijn, of nog liever gezegd er ondanks de fysieke afstand in aanwezig te zijn. Nooit klonken de welkomstwoorden zo hartelijk en inclusief, nooit kwamen de teksten van liederen zo indringend over en werden ze zo passend bij de thema’s ervaren, en nooit werden gebeden indringender verwoord. Dat is zoals het verteld wordt door deelnemers aan de wekelijkse koffiezoom na de viering. Er kan toch een gevoel van gezamenlijkheid ontstaan, ondanks dat we elk thuis in onze eigen huiskamer kijken en luisteren, en meezingen en bidden.

De kijk- en luistercijfers tonen dat velen, reguliere bezoekers of niet, de diensten meemaken. En ook de opbrengsten van collecten zijn onverminderd hoog. Bemoedigend voor allen die deze vieringen maken en uitvoeren.

Achter de schermen gaat het kerkelijk werk onverminderd door. De doordeweekse activiteiten van de Werkgroep Pastoraat liggen goeddeels stil. Maar de pastores en de werkgroep pastoraat houden zo veel als mogelijk is contact met bezoekers en zieken. De Werkgroep Diaconaat is actief betrokken bij het binnenstedelijke werk voor dak- en thuislozen, zoals o.a. bleek uit de extra collecte van gisteren voor het project ‘Kerkbed’. Het werk van het Liturgisch Team is zichtbaar in de zondagse vieringen. En de beheercommissie heeft opnieuw de verbouwingsplannen onder handen, nu met een ander architectenbureau dat, behalve dat het de tekeningen maakt, ook behulpzaam is bij het zoeken naar de juiste aannemer en het begeleiden van het hele verbouwingstraject.

Onder de paraplu van de beheercommissie en met mandaat van de beleidsraad fungeert de coronawerkgroep. Daar heeft u al het nodige van gemerkt in de regelingen voor de kerkdiensten en het gebruik van de vergaderlokalen in de pastorie. De werkgroep heeft, mede door de vele wijzigingen in het overheidsbeleid, de handen vol aan het steeds weer aanpassen van de regels. Het is niet gemakkelijk om beperkingen op te leggen waar niemand van ons op zit te wachten. En toch moet het en dat begrijpen we ook allemaal. Loyaliteit is nodig met het overheidsbeleid en ook onderling, om ons aan die regels te houden.

De beleidsraad heeft inmiddels een kandidaat-lid voor de vacature die per 1 januari ontstaan is door vertrek van ondergetekende. Daar zijn we blij mee, welkom Ankie Knijnenburg! Ankie is een bekende in de kerk: ze trouwde in de Dominicus, was lid van het koor en ze is een regelmatige bezoeker. Ook heeft ze ervaring in het beleidsraadswerk. Ze zal drie maanden in de Beleidsraad meedraaien waarna een evaluatie van weerskanten plaats vindt. Dit is dus in afwijking van de normale verkiezingsprocedure, die geen kandidaten opleverde. Zelf heb ik na vier intensieve jaren als lid afscheid genomen van de Beleidsraad, maar ik blijf aan als notulist. En voorlopig zal ik ook deze stukjes blijven schrijven.

Zo gaan we dit jaar verder met elkaar, en hopelijk niet al te lang zonder elkaar. Laten we contact houden en omkijken naar elkaar, dat klinkt elke zondag van het podium. En laten we blijven uitkijken naar de zondag dat we, zoals Henk Hillenaar het onlangs zo treffend verwoordde, ‘schouder aan schouder hier zittend uit volle borst met elkaar kunnen zingen’. Dat was bij het lied ‘Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap …’

Zo moge het zijn voor ons allemaal. Tot ziens in onze Dominicus!
Met een hartelijke groet, namens de beleidsraad,
Joanne Kruijswijk Jansen (oud-secretaris BR)

Strengere lockdown 23/1 t/m 9/2 – update t/m 20/4

Update 27 maart
De lockdown is door de overheid verlengd t/m 20 april. Vrijwel alle maatregelen binnen de Dominicus ook. Wel gaan wij ervan uit dat het opstarten met een kleine groep bezoekers vanaf 18 april weer mogelijk zal zijn – we houden u op de hoogte!

Update 11 maart
De lockdown is door de overheid verlengd t/m 30 maart. Vrijwel alle maatregelen binnen de Dominicus ook. Wel is aangekondigd dat er misschien versoepelingen aankomen. Op 24 maart zullen wij bekijken of die inderdaad mogelijk zijn.

Update 25 feb 2021
De lockdown is door de overheid verlengd t/m 15 maart. Vrijwel alle maatregelen binnen de Dominicus ook, alleen zult u bij de diensten weer een lector en een tweede zanger horen.

22 jan 2021:
Zoals u deze week hebt kunnen vernemen heeft de overheid besloten tot een verregaande verscherping van de huidige lockdown – in ieder geval t/m 9 feb.
Zo is er een avondklok en kunnen we nog maar max 1 persoon per dag thuis ontvangen of maar eens per dag bij iemand op bezoek gaan. Deze maatregelen zijn bedoeld om de dreigende derde golf van de ‘Engelse variant’ van het Corona-virus, die veel besmettelijker is, beheersbaar te houden: het gaat om de bereikbaarheid van de gezondheidszorg voor allen in de komende maanden. De overheid vraagt ons hier aan mee te werken.

De werkgroep Corona heeft daarom in overleg met alle betrokkenen besloten de zondagdiensten gedurende deze lockdown met het minimum aan medewerkers vorm te geven. De diensten zullen voortaan door 7 mensen gemaakt en uitgezonden worden en blijven alléén via internet te volgen:
– de zang zal door een cantor, de muziek door de pianist/organist verzorgd worden
– de liturg en predikant verzorgen gebed, lezing, overweging en zegen
– de uitzending wordt verzorgt door de geluidtechnicus en de beeldtechnicus
– de koster ondersteunt
Zo kunnen we toch mooie vieringen blijven maken.

Alle overige maatregelen blijven van kracht zolang de lockdown duurt.

Een wijs koorlid liet ons laatst weten weliswaar ‘locked’ maar niet ‘down’ te zijn. We hopen dat u deze maatregelen met eenzelfde gemoedskalmte en geestkracht tegemoet kunt treden. Dit gaat voorbij – we zullen weer samen vieren!
In dat vaste vertrouwen wensen we u het allerbeste en hopen u voorlopig vaak via de uitgezonden dienst, via de diverse Zoombijeenkomsten – of anderszins – te horen of te zien,

Met een hartelijke groet,
namens de werkgroep Corona,
Frederik Lobbrecht (secretaris)

Voor contact met de pastores of de contactgroep:
Juut Meijer: 020-7550045 of juutmeijer@gmail.com
Eva Martens: 06-21197916 of evamartens@dominicusamsterdam.nl
Arie Kempkes (contactgroep): 06-47452143, 0287-327219

Een toelichting op de maatregelen van de overheid vindt u via het Corona-dashboard waar u kunt doorklikken naar meer informatie.

Lieddag: De steppe zal bloeien

Corona-proof lieddag vanuit de Dominicus Amsterdam

Waarschijnlijk mist u het zingen ook. Daarom organiseren wij op zondag 31 januari een Lieddag. Vanaf 13:00 uur zingen we met elkaar vanuit huis verschillende liederen. Arjan van Baest studeert vanuit de Dominicus verschillende liederen met je in, Evert van Merode speelt orgel en piano. Van De steppe zal bloeien tot Laudate omnes gentesZingt u vanuit huis uit volle borst met ons mee?! Tot volgende week!

Misschien heeft u nog nog nooit gezongen, of denkt u dat u geen mooie stem hebt, misschien zingt u al jaren in een koor: U bent allen van harte welkom.

We ontmoeten elkaar niet via zoom, maar virtueel in de Dominicus. We laten ons aanmoedigen door Arjan om harder te zingen, laten ons begeleiden door Evert. U vindt ons komende week hier: https://dominicusamsterdam.nl/lieddagvanuithuis/

Nieuwe Serie: Grondwoorden

Grondwoorden voor betekenisvol leven
Grondwoorden kunnen gemeenplaatsen worden, daarom moeten we ze telkens weer opgraven, als erts opdelven, wassen en verwerken. Uitgangspunt van het bijbelse denken is niet de wereld zoals hij is, maar zoals hij zou kunnen zijn. Of de wereld die wij bewonen een dystopische werkelijkheid wordt, of zich richting een utopische beweegt, is mede afhankelijk van de doelen die wij voor de samenleving als geheel en ons persoonlijk stellen. En of die doelen verbonden zijn met bijbelse grondwoorden.

‘Dabar’

In deze serie willen we het licht laten schijnen op de volgende vijf grondwoorden: Roeping, Terugkeer, Saamhorigheid, Vertrouwen, Visioen

Zondag 17 januari: Roeping
Eerste lezing 1Samuel 3: 1-10
Tweede lezing: Multatuli
Overweging door Colet van der Ven

Roeping werd lange tijd geassocieerd met uitverkoren zijn voor een religieus leven en dat was toch vooral voorbehouden aan een kleine groep. Voor mij heeft het begrip roeping een bredere betekenis. Het is het onontkoombare verlangen je te verbinden aan iets dat groter is dan jij. Het is het antwoord op een maatschappelijke roep. Het is het ont-dekken van je diepste bestemming. En dat is een opdracht waarvoor niet slecht een kleine groep uitverkoren zich gesteld ziet maar waar ieder mens mee te maken krijgt.

Zondag 24 januari : Terugkeer
Eerste lezing: Klaagliederen 5: 15-21
Tweede lezing: poëzie
Overweging door Annewieke Vroom

In de vroege religiewetenschap werd het begrip ‘terugkeer’ (Engels: return) vooral geassocieerd met de archaïsche religies. Daaronder rekende men dan hindoeïsme, boeddhisme en de natuurreligies. Deze zouden een nadruk leggen op het cyclische karakter van de werkelijkheid. Zin bestond in een tijdloos mythisch besef van een groter geheel, maar de unieke rol van ieder mens was onduidelijk, dachten sommige religiewetenschappers. Hierin verschilden ze van de zogenoemde historische religies, zoals jodendom, christendom, islam. Deze hadden een lineair tijdsbeeld en binnen de invulling daarvan meer mogelijkheden voor betekenisgeving aan elk leven van elk mens. In de christelijke traditie werd het vooruit leven in verwachting van het nieuwe, of een breuk, werd belangrijker. Toch is ‘terugkeer’ een belangrijk onderdeel van ook de christelijke spiritualiteit. Denk maar aan de liturgie, die berust op terugkeren. Deze zondag gaan we in op de waarde van ‘terugkeer’.

Zondag 31 januari: Saamhorigheid
Lezing Lukas 10:1-11
Overweging door Geeske Hovingh

Dit grondwoord heeft een positieve associatie, want wie wil er nou niet bij anderen horen? Tegelijkertijd kan het een instrument worden van polarisatie, van ‘wij’ versus de anderen, of van gemeenschap boven individu. De vraag is dus: hoe blijf je autonoom, maar mag je jezelf toch onderdeel weten van een groter geheel, van een gemeenschap die de luiken naar buiten openhoudt? De 72 volgelingen die er door Jezus op uitgestuurd worden, kenmerkten zich door hun veelkleurigheid, maar ook door 1 gemeenschappelijke opdracht: samen glimpen van een nieuwe wereld uitzaaien. Daar wil ik wel bij horen.

Zondag 7 februari: Vertrouwen
Lezing: Mattheus 6:24-34
Overweging door Henk Hillenaar

Als je over vertrouwen gaat nadenken, merk je al gauw dat achter of in dit woord de drie deugden schuilgaan die in de traditie ‘goddelijke deugden’ werden genoemd : geloof, hoop en liefde. Vertrouwen zouden we daarom het grondwoord der grondwoorden kunnen noemen. Reden te meer om deze deugd niet te persoonlijk op te vatten, maar vooral als opdracht aan de gemeenschap te zien.

Zondag 14 februari: Visioen
Lezing Genesis 28: 10 – 22 (Jakob’s droom)
Overweging door Marcel Elsenaar

We ervaren ‘zin’ in het leven wanneer we een doel hebben. We worden tegenwoordig aangespoord om ons leven te zien als een kunstwerk, en onszelf als kunstenaar. Bijbelse levensverhalen vertellen een ander verhaal. Het is eerder een I have a dream – verhaal. Voor mensen dan in elk geval. Wij leven uit dromen en projecties in de toekomst, die we in het bestaan van alledag proberen te verwezenlijken. Hoe kunnen we ‘een doel hebben in het leven’ begrijpen vanuit bijbelse verhalen? Welk visioen van een goed leven, een leven in liefde ontdekken we dan?