foto-links

raamdom-gr

Bericht van de BR mei 2022

Om te beginnen willen we als Beleidsraad onze lof uitspreken voor de prachtige Paascyclus die wij dit jaar hebben meegemaakt. En met Pasen weer zoveel mensen in de kerk te zien is ook een soort wederopstanding van onze gemeente.

Vorige maand moest u het bericht uit de Beleidsraad missen. Dat kwam omdat onze maart vergadering door ziekte en afwezigheid van een aantal mensen niet doorging en we dus pas 12 april hebben vergaderd. Een aantal lopende zaken wil ik hier graag noemen. Allereerst het Halfjaarlijks Overleg. Er wordt al langer gepraat en nagedacht over de invulling en aanpassing van dit overleg. Het is bijna een instituut, dat nog door Ko Bordens is begonnen. Dit overleg bestaat dus al heel lang en het is een bijeenkomst waar het Liturgisch team en de Beleidsraad in gesprek gaan met externe geestverwanten die ons Dominicusgebeuren volgen en vanuit hun expertise ons bevragen en adviseren. Omdat een aantal externe leden van dit overleg hebben aangegeven te willen stoppen en er als gevolg daarvan nog maar twee externe leden overblijven die er ook al heel lang inzitten leek het de BR en het LT verstandig om eens over nut en noodzaak van deze vorm van feedback na te denken. Donderdag 21 april hebben twee delegaties van de BR en de LT hierover met elkaar nagedacht. De conclusies uit dit overleg moeten nog worden geformaliseerd, maar daar hoort u binnenkort meer van.

Een tweede punt waar we ook al een tijd een aanloop voor aan het nemen zijn is de vernieuwing van onze Dominicus website. Arjan Broers en Ankie Knijnenburg zijn  gemachtigd door de BR hiermee aan de slag te gaan waardoor ook deze zaak in een stroomversnelling is geraakt. Om het spannend te houden komen we ook hier, na de goedkeuring van het aprilverslag van de BR vergadering, meer gedetailleerd op terug.

Arjan Broers en Eva Martens hebben de BR gevraagd om de resterende 4 uren die voor het Pastorale Team beschikbaar zijn aan Eva toe te kennen. Na advies van de Beheercommissie en van PZ-man Coen Glaser heeft de BR besloten deze uren tijdelijk aan Eva te geven. Ieder jaar wordt daar opnieuw naar gekeken.

Tenslotte nog een nieuwtje uit onze april vergadering. Jan Lassche wordt ons zesde BR-lid. Hij is bereid het aandachtveld Beheer onder zijn hoede te nemen. Jan komt nog niet zo heel lang bij ons in de diensten. Hij was jarenlang actief bij de Westerkerk. We zijn blij dat hij met zijn bestuurlijke ervaring ons komt versterken. Hopelijk zal ons dat ook helpen bij het bespreken van de grote lijnen van beleid. Want voor we het weten zijn we in de BR alleen maar dingen aan het regelen en formaliseren en komen we niet toe aan verdiepende gesprekken.

Jan van der Meulen

Nieuwe serie: Vrijheid

Vrijheid is een van de meest belangrijke en betwiste woorden van de laatste jaren en heeft de afgelopen maand een pijnlijk actuele lading gekregen.
De joods-Russische filosoof Isaiah Berlin muntte de klassiek geworden begrippen ‘positieve’ en ‘negatieve‘ vrijheid. Met positieve vrijheid – vrij zijn om – bedoelt Berlin dat mensen meester over zichzelf zijn, welbewust besluiten kunnen nemen en autonoom zijn in die zin dat zij zich zelf begrenzingen kunnen opleggen. Daartegenover staat de negatieve vrijheid – vrij zijn van -de afwezigheid van dwang door andere mensen, ook wel het ‘schadeprincipe’ genoemd. Alles mag, zo lang een ander er geen schade van ondervindt.

‘Desenkadená / Unchained’ – Tulamonument,
Nel Simon (1938-2022), Curaçao, Willemstad, Parke Lucha pa Libertat (Foto © Adriaan Backer)

Het Bijbelse vrijheidsbegrip is radicaler, activistischer: het gaat over de verantwoordelijkheid die mensen hebben om – in navolging van hun God- elkaar te bevrijden uit alle denkbare vormen van onderdrukking. In deze serie onderzoeken we aan de hand van verschillende filosofen én verhalen van Bijbelse schrijvers enkele aspecten van het vrijheidsbegrip.

24 april: Over liturgie- oefenen in vrijheid
Lezing: Johannes 21: 1-14
Overweging door Erik Borgman

Vrij ben je niet vanzelf. Volgens de interpretatie van de eerste vijf Bijbelboeken door rabbi Jonathan Sacks doet het volk Israël er na de Uittocht uit Egypte veertig jaar over om in de woestijn de vrijheid te leren. We moeten leren dat, zoals Willem Jan Otten het in zijn boek Zondagmorgen verwoordt, wij na Pasen Christus ‘overal zullen weten, in het uur van onze dood, in de hele schepping, tot het einde van de tijd, overal is de Mensenzoon, behalve in zijn graf’. Dat God alles omgeeft en doortrekt, daarmee oefenen wij in de liturgie.

1 mei: Over innerlijke vrijheid
Lezing: Exodus 3: 7-14
Overweging door Colet van der Ven

Betekent innerlijke vrijheid je overgeven aan het leven, aan datgene wat je overkomt? Of betekent het juist dat je je los maakt van de omstandigheden en de volledige verantwoordelijkheid op je neemt voor je eigen doen en laten? Of is innerlijke vrijheid dat je ontstijgt aan dat eigenmachtige denken? Verkenning van een begrip aan de hand van drie filosofen en de bijbel.

8 mei: Over vrijheid in onvrijheid
Lezing: Psalm 37: 1-11, 37-40
Overweging door Bettine Siertsema

Als je in onvrijheid moet leven, in gevangenschap of onder de voortdurende dreiging van bombardementen en geweld is vrijheid een droom, een hoop, misschien een wenkend perspectief dat je inspireert en op de been houdt. Want wat zou het méér kunnen zijn, wanneer alle keuzemogelijkheden je uit handen zijn geslagen? En toch, ook als je niet eens meer de keuze hebt wat je zult aantrekken, wat je zult eten, hoe je je tijd zal besteden, ook dan blijft er nog iets van vrijheid over, zo blijkt uit memoires van concentratiekampgevangenen.

15 mei: Over vrijheid en lichamelijkheid
Lezing Marcus 1: 40-45
Overweging door Marcel Elsenaar

Succes en populariteit vragen er om dat je fit en aantrekkelijk bent. Als je ziek bent, afhankelijker wordt, dan heb je opeens geen plek meer in dat maatschappelijk verhaal. Kun je dan geen vrijheid genieten als je lichamelijk beperkt bent?  Dat is lastig in onze cultuur, die door filosoof Byung-chul Han wordt aangemerkt als een palliatieve samenleving. Pijn heeft daarin geen betekenis, is alleen een hindernis. We verkennen zijn gedachtewereld. Daarnaast gaan we ook te rade bij Bieke Vandekerckhove. Zij kreeg op haar negentiende ALS en moest al haar toekomstvisioenen opgeven. En toch vond zij een nieuwe vrijheid. Gaan daarover ook Bijbelse verhalen over genezing?

22 mei: Over de vrijheid van het spel (kinderdienst)
Lezing Richteren 6 – 8 (fragm.)
Overweging door Eva Martens

Om te kunnen spelen in vrijheid heeft een kind grond nodig en grenzen. Dan ontstaat er een eigen ruimte die met het kind groeit en groter wordt. Is dat bij volwassenen niet net zo? Goed beschouwd is een viering ook een spel, volgens historicus Johan Huizinga het heiligste spel dat er is. Vandaag ervaren we daar iets van, met kinderen én met grote mensen.
Deze dienst wordt voorbereid door de kinderen en de Kinderwerkgroep.

29 mei, Hemelvaart: Over vrijheid, crisis en verantwoordelijkheid
Lezing Handelingen 1: 1-14 en Galaten 5 (fragm.)
Overweging door Germain Creyghton

Onze vrijheid is in crisis. Het optimisme van de afgelopen decennia over een vrijheid die zich vanzelf verbreidt, in een alom communicerende wereld waarin ‘de meeste mensen deugen’, wordt gelogenstraft door een wereldwijde pandemie, een onontwijkbare klimaatcrisis, een brute oorlog aan de rand van Europa en zelfs door ondermijning van rechtsstaat en democratie in het ‘vrije westen’ zelf. Wat gebeurt er? En wat te doen?
We vieren deze zondag Hemelvaart: dat Jezus na zijn leven, sterven en opstanding weer opgenomen wordt in het mysterie dat we God noemen. Kan dit voor ons, als leerlingen die in verwarring achterblijven, een inspirerende oproep zijn tot het waarmaken van een nieuwe vrijheid – in verantwoordelijkheid?

Stille week 2022

Donderdag 14 april, 20:00u: Witte donderdag – De laatste maaltijd
Lezing Johannes 13
Overweging door Henk Hillenaar

Wat ging er door Jezus heen, die laatste avond voor zijn dood? Wij weten het niet – maar wij weten wel dit: hij vierde een maaltijd met zijn vrienden.
Hoezeer ook de vorm van deze viering in de Dominicus door de jaren heen veranderd is ( Henk Hillenaar vertelt er wat over) – de kern blijft hetzelfde en is de kern van Jezus’ boodschap – we vieren de liefde.

Vrijdag 15 april, 20:00u: Goede vrijdag – Onschuldig bloed op de Aarde
Lijdensverhaal: Marcus 14:32 -15:39
Gebed door Janneke Stegeman, met bloemenhulde aan het kruis

Op Goede vrijdag bidden wij aan het kruis en huldigen dit met bloemen. Het bloed dat is vergoten, dat wordt vergoten – het is onrecht.

Zaterdag 16 april, 21:00: Paaswake – De moed om te waken
Lezing Johannes 20: 1-18
Overweging door Eva Martens

Waar vinden we de moed, waar vinden we het licht? Zijn we daar waar we nodig zijn? Doen we genoeg? Zijn wij de kerk die bedoeld is?
Ben je wakker? Ben je werkelijk wakker? Waak je met me?

In de ochtend

Zondag 17 april: Paasmorgen: Toen en Hij, Altijd en Wij
Lezing Johannes 20: 19-23, 30-31
Overweging door Arjan Broers

Jezus is opgestaan – geloof jij het? Is dat een verhaal van toen? Of kan het voor jou, voor ons iets betekenen? Hoe dan? Kan jij – kunnen wij opstaan? Zullen wij?

De diensten zijn thuis te volgen via de Kijk/luister-pagina

Nieuwsbrief RvKA – Pasen!

In de nieuwsbrief van de Raad van Kerken van Amsterdam vindt u allereerst de paasgroet 2022 – geschreven door priester Hildo Bos van de Orthodoxe parochie van de Heilige Nicolaas.
Aansluitend daaraan de meest actuele informatie over het initiatief van pastorale zorg voor Oekraïense vluchtelingen, de situatie bij de orthodoxe parochie en de uitnodiging voor de herdenking van de Armeense genocide op zondag 24 april 2022.
En meer: de klimaatwandeling op 16 april, de aankondiging van de oecumenische vesper op 4 mei, en de uitnodiging van de de liberaal Joodse Gemeente voor de Fietsdialogen op 15 mei a.s..

U vindt de nieuwsbrief via deze link

Piano Works en Organ Works – Arjan van Baest en Evert van Merode

Tijdens de afgelopen Corona-jaren hebben Arjan en Evert twee CD’s uitgebracht met eigen composities voor respectievelijk piano en orgel.

De 1e CD -Piano Works: Expressieve, romantische piano-miniaturen voor twee en vier handen. (Meer informatie hier)

De 2e CD Organ Works: orgelwerken met sopraan-solo’s geïnspireerd op de Heilige Catharina van Alexandrië. (Meer informatie hier).

Na afloop van de dienst kunt u bij de boekentafel terecht om deze CD’s voor de prijs van €15,- per stuk aan te schaffen.
Per verkochte CD wordt €5,- bestemd voor Stichting Tearfund (waarvoor we eerder collecteerden)– ten bate van Oekraïne.

Bericht van de beleidsraad – maart 2022

Zoals in ons vorige bericht al stond gaan we na het vertrek van Mirjam Nieboer en Geert-Jan Meijerhof uit de BR verder met vijf leden en één aspirant-lid. We zullen de betrokkenheid en inzet van Mirjam en Geert-Jan zeker gaan missen. Anderen zullen het stokje overnemen, zoals ondergetekende als het gaat om de berichtgeving vanuit de BR in deze krant.

Ik denk dat velen van ons blij zijn dat we net als in de rest van de samenleving weer bijna alles gewoon kunnen doen zonder de restricties waar corona ons toe dwong twee jaar lang. Misschien voelt het hier en daar nog een beetje onwennig en zal menigeen nog voorzichtig willen blijven, maar het is fijn om zonder aanmelding weer naar de kerk te kunnen komen. De BR wil de coronawerkgroep die ons in de afgelopen twee jaar door de woelige coronawateren heeft geloodst heel hartelijke danken voor haar zorgvuldige en weloverwogen besluiten die we als BR steeds hebben kunnen steunen. Ook binnen onze gemeenschap leefden en leven verschillen van inzicht en van gevoelens als het om corona gaat. Daar kregen we mondelinge of via mails of brieven ook inzicht in. De Coronawerkgroep en de BR hebben geprobeerd daar zo veel mogelijk ook recht aan te doen. En we hopen dat we daarin zijn geslaagd.

We hebben inmiddels ook een nieuwe personeelsfunctionaris in de persoon van Coen Glaser. Hij volgt Paul Kruijswijk op die jarenlang deze functie voortreffelijk heeft vervuld, waarvoor onze grote waardering.
Aan de vernieuwing van de website wordt op dit moment hard gewerkt. We willen een meer toegankelijke en heldere stijl, waar niet alleen woord, maar ook beeld en geluid de Dominicus gemeente representeren en waarmee we mensen willen bereiken en verbinden. De vernieuwing van de website is onderdeel van een breder project over communicatie.

Ook op stapel staat een heroverweging van de plaats en rol van het z.g. halfjaarlijks overleg. Sinds de Dominicus een onafhankelijke koers is gaan varen los van het bisdom is er twee keer per jaar een overleg met mensen van buiten de Dominicus, die ons feedback geven op wat wij doen en wie wij zijn. Het zijn loyale buitenstaanders die ieder vanuit hun eigen deskundigheid ons kritisch volgen. Het LT is steeds de samenroeper van dit overleg. Omdat er nu twee mensen uit dit overleg gaan stoppen en ook anderen er al erg lang deel van uitmaken leek het de BR en het LT een goed moment om nog eens opnieuw na te denken over het doel en de zin van dit halfjaarlijks overleg. Gaan we door op de huidige voet of gaan we het anders doen? Welke feedback willen wij krijgen en van wie? Daar gaan we binnenkort een keer voor zitten als LT en BR.

Het is wat wonderlijk om dit bericht uit de BR te schrijven met de onrust van de oorlog in de Oekraïne in het achterhoofd en de recente informatie over de nog grotere ernst van de klimaatcrisis waarin we ons bevinden. Maar geloofsgemeenschappen ook de onze leven toch van de hoop die we ons ook vandaag niet moeten laten ontnemen. Ik denk dan aan het lied “God weet komt het goed” Dat lied eindigt met “God weet het komt goed”. Laten we dat geloof blijven uitzingen.
Jan van der Meulen

Actie Solidariteitsfonds: Lezen maakt wijzer

‘Lezen maakt wijzer’

In aanloop naar de Boekenweek, die dit jaar wordt gehouden van 9 t/m 18 april 2022, is op de zondagen 13 en 20 maart 2022 de actie ‘Lezen maakt wijzer’.
Met de actie wil het solidariteitsfonds Dominicusgangers ondersteunen voor wie het, door allerlei omstandigheden, niet vanzelfsprekend is dat ze een boek kunnen kopen of het lidmaatschap van de bibliotheek kunnen betalen.
Tegelijk met deze actie kan ook een bijdrage worden gevraagd in de reiskosten die men maakt om naar de Dominicus te komen.
We hopen dat u ook deze actie weer ruimhartig wilt steunen.

Als u kunt geven:
Er vindt geen collecte door het Solidariteitsfonds plaats. We verzoeken u uw gift over te maken op het rekeningnummer van het Solidariteitsfonds:
NL 72 INGB 0000224928 t.n.v. Solidariteitsfonds Dominicusgemeente onder vermelding van “gift lezen maakt wijzer 2022”

De actie start op zondag 13 maart en eindigt op zondag 20 maart 2022. Laten we er met elkaar een succesvolle actie van maken!

Als u een bijdrage nodig heeft:
Dominicusgangers die graag in aanmerking komen voor een bijdrage verzoeken we een mail te sturen naar solidariteitsfonds@dominicusamsterdam.nl.
Een aanvraag kunt u doen tot uiterlijk dinsdag 22 maart 2022.
Kunt u niet mailen, neemt u dan contact op met het Secretariaat 020- 6242183

Opbrengst van de actie ‘Samen delen voor de feestdagen’

In december voerde het Solidariteitsfonds de actie “Samen delen voor de feestdagen”.
Het doel van de actie was om ervoor te zorgen dat de feestdagen voor alle Dominicusgangers ook echt gezellige en feestelijke dagen zijn.
Dat doel hebben we bereikt. Er is ruimhartig gegeven. We hebben alle aanvragers kunnen ondersteunen.
Enkele reacties waaruit blijkt hoe welkom de ondersteuning was:
1. Mijn dank, ook namens mijn gezin, is heel groot.
2. Met alleen AOW is dit een welkome aanvulling voor de feestdagen.
3. Met twee kleine kinderen kunnen we deze ondersteuning goed gebruiken.
Het blijkt weer eens wat we bereiken als we samen willen delen. Alle gulle gevers willen we dan ook van harte bedanken.

Namens het Solidariteitsfonds,
Wil Raeven

Bericht RvKA: Veroordeling uitspraken patriach Kirill

11 maart 2022

De Raad van Kerken Amsterdam distantieert zich van de nietsontziende agressie van de Russische staat tegen een democratisch land en onschuldige burgers. Dat de patriarch van Moskou dit legitimeert met een verdraaide versie van de geschiedenis is verbijsterend. Zo meende hij te moeten beweren dat de volledige verantwoordelijkheid voor de oorlog bij buitenlandse mogendheden ligt en dat die de heilige geschiedenis van Rusland zouden tarten. Ook zijn zegen aan de machthebbers in Rusland en zijn steun voor de oorlog met een bizarre verwijzing naar de gay prides in Oekraïne, gaat ons begrip te boven.

De Raad van Kerken Amsterdam laat weten dat hij zich distantieert van een dergelijk misbruik van religie. We betuigen ons respect aan de Russisch Orthodoxe Kerk in Amsterdam en daarbuiten die heeft besloten de patriarch van Moskou uit te sluiten uit haar gebeden. En wij roepen de kerken op zich uit te spreken tegen het misbruik van het Evangelie om oorlog en geweld te legitimeren.

De Raad van Kerken Amsterdam leeft mee met zijn lidkerk de Russisch Orthodoxe Kerk in Amsterdam, een  internationale geloofsgemeenschap met gelovigen uit Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland en tientallen andere landen. Wij betreuren het zinloze vandalisme dat de kerk deze week ten deel viel toen de kerk werd beklad.

De oorlog in Oekraïne vervult iedereen met afschuw, en woede. Amsterdamse kerken leven mee met de vele slachtoffers van het geweld in Oekraïne. In de kerken wordt gebeden voor de slachtoffers en om een einde aan de oorlog. Kerken bieden ook hulp – tot nu toe voornamelijk financiële steun aan de lokale kerken in Oekraïne, Polen en de andere aan Oekraïne grenzende landen.

Veel van de Amsterdamse kerken zijn op zondag, of ook door de week open. Elke Amsterdammer kan dan binnenlopen en een kaars aansteken om zo het medeleven vorm te geven. Laten we de bede om vrede en een einde aan het geweld eindeloos vermenigvuldigen.

Namens de Raad van Kerken Amsterdam,
Anna Verbeek, voorzitter

Nieuwe Serie 40-dagentijd: Vluchten in 2022

In de voorbereiding hadden we niet kunnen vermoeden dat het thema van deze 40dagenserie zo actueel zou zijn. De situatie in Oekraïne maakt het ons weer duidelijk hoe urgent het is hierover te hebben. Vluchtelingen nemen in de Dominicus een belangrijke plaats in. Zo opende de kerk in 2019 haar deuren voor dakloze ongedocumenteerden tijdens het ‘Kille Nacht’-protest en zetten veel bezoekers zich op individueel niveau voor hen in, zoals binnen de Taalgroep waar vluchtelingen Nederlandse les krijgen. Vanuit deze groep ontstond de wens het onderwerp ‘Vluchten’ in een diensten-serie op de kaart te zetten.

En dan blijkt dat er vele manieren van vluchten zijn. Het letterlijke wegvluchten uit oorlog zoals we dat nu dagelijks zien – of uit uitzichtloosheid, maar ook het toevlucht zoeken in zekerheden als het leven (bijvoorbeeld door corona) te onzeker wordt, of in verdoving als het leven te pijnlijk wordt.

‘Papieren monument voor de papierlozen’ © Domenique Himmelsbach de Vries

Vluchten is van alle tijden en kent vele gedaantes. In deze serie, die niet toevallig valt in de Veertigdagentijd – een periode van inkeer en soberheid – zoomen sprekers en ervaringsdeskundigen in op de betekenis die vluchten voor hen heeft in 2022. Zoekend naar antwoorden. Welke schuilplaatsen zijn te vinden? Welke antwoorden kunnen er zijn? Welke uitzichten zijn te vinden? Welke woorden en tonen kunnen en mogen klinken? Is bevrijding en opnieuw beginnen mogelijk?

2 maart: Aswoensdag
Lezingen Mattheus 6: 1 en 6: 16-18
Overweging door Arjan Broers

‘De dood: praat erover’ zegt de SIRE-campagne. Wij gaan in de Dominicus een stap verder: we zingen erover met stembevrijder Jan Kortie en we wrijven het onszelf letterlijk in, met as. Zo begint de veertigdagentijd, waarin we niet willen vluchten voor wat waar is: dat we van stof zijn, maar dat de liefde duurt.

Zondag 6 maart: Vluchten voor uitzichtloosheid
Leviticus 19:33-34 en Psalm 88 vrij
Overweging door Geeske Hoving, met Izzy Bangura

In het Wereldhuis blijkt ieder vluchtverhaal uniek, maar er is ook altijd een gemeenschappelijke deler – al deze mensen zijn weggevlucht voor uitzichtloosheid. Uit een situatie die er niet beter op gaat worden. Vervolgens is het des te pijnlijker dat velen van hen hier in Nederland in soortgelijke uitzichtloosheid terecht komen. Een opgejaagd schaduwbestaan dat Psalm 88 vrij precies verwoordt. Kunnen wij vluchtheuvels creëren? Izzy Bangura uit Sierra Leone en Geeske Hovingh vertellen erover.

Zondag 13 maart: Vluchten voor angst
Lezing Mattheus 5: 1-12
Overweging door Henk Hillenaar

‘Waarvoor zijn wijzelf nog steeds op de vlucht?’ In het verre verleden van onze families en in onze verbeelding van nu stammen we allemaal af van vluchtelingen, zit het vluchteling zijn in ons bloed, in onze genen. De evolutie gaat ook nu nog door; de mens zal altijd veroveraar zijn van grond en geluk, en op de vlucht blijven voor ongeluk en ongemak. Wetenschap en godsdienst gaan hier hand in hand. Beiden verkondigen dat wij nog altijd geneigd zijn op de vlucht te slaan voor de grote problemen van onze tijd : de gelijkheid van man en vrouw, de kloof tussen arm en rijk, de nog altijd heersende godsdienststrijd.

Zondag 20 maart: Vluchten voor verantwoordelijkheid
Lezingen Markus 11: 11-24 en Deuteronomium 16:11
Overweging door Gerhardt Scholte

Waarom vluchten mensen weg voor tolerantie en opvang van vluchtelingen? Hoe kunnen zij elkaar weer naderen? En hoe brengen we de ‘vluchters’ op vrolijker gedachten? Moeten we bouwen aan versteviging van onze collectieve verantwoordelijkheid, of begint het juist bij mijn individuele verantwoordelijkheid. We lezen het verhaal van het uitruimen en schoonvegen van de tempel door Jezus, klassiek verhaal in de aanloop naar Pasen. En als spiegel veelzeggend voor het onderwerp van deze dienst. We luisteren ook naar ervaringen van een vluchteling en/of een vluchter.
Gerhardt Scholte is predikant van de Protestantse Kerk Amsterdam.

Zondag 27 maart: Vluchten voor de pandemie
Lezingen Genesis 12: 7/8; Exodus 3: 2-6; Job 42: 12-13
Overweging door Alle van Steenis, met Vincent Blum (e.a)

Hoe hebben jongeren, maar juist ook ouderen het de afgelopen twee jaar volgehouden? Wat was daarvoor nodig? Welk vluchtgedrag hielp? Welk vluchtgedrag juist niet? Ervaringen zullen gedeeld worden vanuit verschillende generaties.
In deze dienst vindt het ritueel van de handenwassing plaats.

Zondag 3 april: Vluchten voor het water
Lezing Jesaja 58: 6-11 en Koran, Soera 40: 57
Overweging door Enis Odaci

Of ze nu vanwege droogte is of overstromingen, klimaatvluchtelingen vluchten omdat het water ze aan de lippen staat. In de islamitische traditie staat water voor onze verbondenheid met het hogere. Aan het begin van de islamitische vastenmaand Ramadan gaat Enis Odaci in op de vraag of de klimaatcrisis niet ook een vlucht is van onze verbondenheid met het hogere en de schepping die daarbij hoort. Hij zal reciteren uit de Koran.
Enis Odaci is publicist, Hoofd Online bij Volzin en voorzitter van de stichting Humanislam.

Palmzondag 10 april: Vluchten of juist niet?
Lezing Johannes 12: 12-27
Overweging door Marcel Elsenaar

Als je Jezus een advies zou geven, zou je misschien zeggen: ga nou niet naar Jerusalem! Het is daar gevaarlijk. Maar Jezus kan misschien niet anders dan naar de plek der moeite gaan. Wanneer doen wij dat: zien dat het mis zal gaan, maar toch doorgaan? Niet om een held te zijn, niet omdat je onkwetsbaar bent, maar, omdat er iets is dat groter is, belangrijker is. Kunnen we ons daar iets bij voorstellen?

Donderdag 14 april, 20:00u: Witte donderdag
Overweging door Henk Hillenaar

Vrijdag 15 april, 20:00u: Goede vrijdag
Gebed door Janneke Stegeman, met bloemenhulde aan het kruis

Zaterdag 16 april, 21:00: Paaswake
Overweging door Eva Martens

Zondag 17 april: Paasmorgen
Overweging door Arjan Broers

40-dagentijdkalender

Velen binnen en buiten de Dominicus kennen de dagelijkse afleveringen van de 40dagentijdkalender. Elke dag, behalve op zondag sturen we een  inspirerende tekst in een bijpassende afbeelding, waar u hopelijk ook veel inspiratie door krijgt. Veel teksten zijn ontleend aan toespraken en diensten in de Dominicus. We krijgen daar altijd heel positieve reacties op. Op 2 maart begint de 40dagentijd en natuurlijk ook de kalender.
Als u deze kalender in voorgaande jaren al kreeg, hoeft u niets te doen. We hebben de emailadressen bewaard. Kreeg u nog niet dagelijks die verrassing in de mail, stuurt u dan een email naar 40dagentijdkalender@gmail.com. Vermeld uw naam en emailadres. U vindt dan op woensdag 2 maart de eerste aflevering in uw mailbox.

tekst: Amanda Gorman, beeld: Henny Huystee