foto-links

raamdom-gr

ACTIE AMNESTY – Write for rights 2021

Voorgaande jaren werd er in de Dominicus-kerk in het kader van De dag van de Rechten van de Mens een kerstgroetenactie georganiseerd door de werkgroep Amnesty International. In deze corona-tijd is dit nu niet mogelijk. Wel is er momenteel voor Dominicusgangers die de kerk in december bezoeken, een alternatief.

Tot eind december liggen er folders van Amnesty achterin de kerk, op de tafel, met informatie over een aantal gewetensgevangenen uit verschillende landen. Ook staat in elke folder te lezen, op welke wijze men een bericht kan sturen naar de gewetensgevangenen. Deze folders kunnen worden meegenomen.
Er staat ook een gele brievenbus, waarin de brieven kunnen worden “gepost” tot eind december. Deze worden dan gezamenlijk door Amnesty verzonden naar de verschillende overheden in het buitenland.
Zie voor meer informatie ook de website van Amnesty International.

Vele gewetensgevangenen hebben in het verleden laten blijken zich enorm gesteund te voelen door het meeleven van zovelen.
Bij voorbaat bedankt voor uw inzet!
Namens de werkgroep Amnesty International,
Willy Sepers en Annemarie Rip

Bericht van de beleidsraad – december 2021

De beleidsraad is in november bij elkaar geweest, dit keer weer via de oude vertrouwde zoom. Op zich jammer, het is altijd fijner om elkaar in levende lijve te ontmoeten. Maar voor een vergadering met een flinke agenda is het ook een pré, omdat het medium je bij de les houdt. Je mist de grapjes tussendoor maar je bent wel op tijd klaar en dat is dan weer prettig.

Het eerste punt dat de aandacht vroeg, was een brief van de werkgroep die het jaarlijkse Open Huis met kerst organiseert. Een treurige brief want de werkgroep ziet af van het kerstevenement dit jaar. (Zie ook hier). Corona is natuurlijk de belangrijkste boosdoener die dit zo belangrijke feest in onze kerk verstoort. Maar ook als het onder deze omstandigheden wel zou kunnen, dan nog zou realisatie lastig kunnen zijn. Het is zoals met meer dingen in onze vergrijzende gemeente: menig trouwe vrijwilliger heeft zich teruggetrokken vanwege de gevorderde leeftijd. En dus dreigt er een tekort aan menskracht. Gelukkig is er wel een hele groep jongeren, van binnen en buiten de kerk, die volgend jaar vast weer staan te springen om mee te doen. De BR hoopt dan ook vurig dat volgend jaar het Open Huis mag volstromen met al die mensen die er zo graag komen en die ook dit jaar weer het feest der feesten moeten missen.

Mogelijk komt er wel een alternatief. Onze pastores zijn in gesprek met andere Amsterdamse kerken om te kijken wat er wel mogelijk is. Want het zou fijn zijn als de Dominicus en andere kerken met kerst toch hun deuren open zouden kunnen stellen, al is het maar af en toe. Daar hoort u als het lukt tegen die tijd wel meer van.

De coronamaatregelen die de Coronawerkgroep intussen weer voorstelde, werden alle geaccordeerd door de BR. En altijd met een ‘helaas, maar het moet!’ De nieuwste maatregelen zijn op 21 november ingegaan: uitnodigingen via Kerktijd, het dragen van een mondkapje, en anderhalve meter afstand houden. Inmiddels waren die maatregelen al een soort gewoonte geworden en zal het hopelijk niet al te zwaar vallen om ze weer na te leven.

Intussen nemen we afscheid van een vrijwilliger die er twaalf jaar trouwe dienst op heeft zitten als personeelsfunctionaris. Paul Kruyswijk verlengt zijn werkperiode niet en dat zou, vanwege de afspraken in de structuurnota, ook niet meer kunnen. En dus treedt hij eind dit jaar af. De BR is Paul uitermate dankbaar voor de deskundige, zorgvuldige en betrokken wijze waarop hij de personeelszaken voor onze gemeente heeft behartigd. Er is nogal wat van hem gevraagd, je kunt haast wel spreken van een dagtaak! Onze gemeente telt zes betaalde beroepskrachten: twee pastores, een dirigent en een organist/pianist, de secretaris, en de coördinator verhuur. Als daarvan iemand vertrekt en er weer een opvolger wordt aangetrokken, is de personeelsfunctionaris verantwoordelijk voor een goede procedure inclusief de zorg voor de arbeidsvoorwaarden. In die twaalf jaar waren er veel wisselingen van de wacht onder de betaalde krachten, Paul zorgde ervoor dat zowel afscheid als nieuw aantreden gepaard ging met een zorgvuldige procedure. Soms waren er lastige situaties die om de nodige prudentie maar ook om een stevige aanpak vroegen. Ook deze situaties waren bij Paul in goede handen. De BC is bezig met een procedure voor het vinden van een opvolg(st)er voor Paul.

De BR gaat in januari een dagje naar de hei en wil zich daar bezinnen op de vraag naar leiderschap en ook op de mogelijkheid van een ander organisatiemodel voor de Dominicus. Een en ander hangt met elkaar samen, want het huidige organogram in de structuurnota geeft een hiërarchische structuur weer, die in onze gemeente niet zo past. Het idee is om te kijken of een circulair model, waarin de werkgroepen een andere samenhang vertonen, beter bij de Dominicus als gemeente aansluit. Genoeg stof voor overdenking dus, op deze ‘heidag’.

Het ziet ernaar uit dat de BR dit keer verkiezingen zal kunnen houden. Er zijn verschillende gegadigden voor de twee leegkomende stoelen, dat is in de laatste jaren niet voorgekomen en stemt dus tot vreugde. Hopelijk kunnen die verkiezingen vroeg in het nieuwe jaar plaatsvinden.

De BR is nog op zoek naar een notulist. Uit eigen ervaring kan ik u vertellen dat dit nu eens een gemakkelijk baantje is: eenmaal per maand een vergadering waar je bij zit en noteert wat er zoal bediscussieerd en besloten wordt. Dan volgt het schrijven van een concept-verslag, dat stuur je naar de secretaris van de BR en klaar ben je voor de hele maand! Een bijkomend voordeel is dat je precies weet wat er allemaal gaande is in de gemeente zonder dat je je belast hoeft te voelen met allerlei lopende zaken en activiteiten.

En zo is dit mijn laatste ‘Bijdrage uit de Beleidsraad’ voor de Dominicuskrant en de website. Ik heb het maandelijkse bericht met veel plezier geschreven, het was fijn om u op de hoogte te kunnen houden van wat er zoal in de BR omgaat.

Met een hartelijke groet,
namens de beleidsraad,
Joanne Kruijswijk Jansen

Samen delen voor de feestdagen

Actie van het SolidariteitsfondsSamen delen voor de feestdagen juist nu in coronatijd!


De feestdagen liggen voor ons. Tijd voor het Solidariteitsfonds om actie te voeren. Juist in deze bijzondere tijden is het nog meer dan anders nodig dat we er samen voor zorgen dat het, ondanks alle beperkingen, voor alle Dominicusgangers feestelijke dagen zijn. Vanzelfsprekend is dat helaas niet. Financiële zorgen treffen ook Dominicusgangers. Met steun van iedereen die kan geven kunnen we die zorgen voor de feestdagen enigszins verlichten. Het Solidariteitsfonds doet dan ook een dringende oproep aan alle Dominicusgangers die kunnen geven om dat ruimhartig te doen. U brengt er in de donkere dagen vreugde mee bij gezinnen en alleenstaanden.

Als u kunt geven:
Vanwege de coronamaatregelen vindt er geen collecte door het Solidariteitsfonds in de kerk plaats. We verzoeken u uw gift over te maken op het rekeningnummer van het Solidariteitsfonds:
NL 72 INGB 0000224928 t.n.v. Solidariteitsfonds Dominicusgemeente onder vermelding van
“gift actie feestdagen 2021”
De actie start zondag 5 december en eindigt op zondag 12 december 2021.
Laten we er met elkaar een succesvolle actie van maken!

Als u een bijdrage nodig heeft:
Dominicusgangers die graag in aanmerking komen voor een bijdrage verzoeken we een mail te sturen naar solidariteitsfonds@dominicusamsterdam.nl.
Een aanvraag kunt u doen tot uiterlijk dinsdag 7 december.

Kunt u niet mailen, neemt u dan contact op met het secretariaat 020 – 6242183

Namens het Solidariteitsfonds,
Wil Raeven

Ongezien, ongehoord, ongekend – Advent

Advent is een tijd van een groeiend verlangen naar een andere wereld, en daarmee ook van groeiend verzet tegen wat mensen nu gevangenhoudt. Traditioneel worden bijbelteksten uit de profeten gelezen over de komst van die andere wereld of Messiaanse tijd. Adventsverhalen zijn tegen-verhalen, ze zijn een kritische spiegel waarin heersende waarden en gangbare normen op zijn kop worden gezet: ‘de eersten zullen de laatsten zijn.’ De evangelieteksten zetten mensen in het centrum die normaal aan de rand staan: de ongehuwd zwangere Maria, Jozef en Maria samen dakloos, en later op de vlucht, de herders die als eerste het goede nieuws ontvangen, de slechte koning die op een dwaalspoor wordt gebracht, de wijzen die een droom volgen. Zo worden wij verleid om onze blik te veranderen. Steeds weer is dat nodig: samenlevingen en groepen sluiten mensen in – en uit. Sommigen horen erbij, anderen niet. Sommigen staan in het centrum, anderen worden naar de marge geschoven.

© Agnieszka Wrzosek: Białowieża woud, tussen Wit-Rusland en Polen, nov 2021

Deze Advent vragen we ons af: wie onder ons worden vandaag buitengesloten? Van welke mensen keren wij ons af? Welke stemmen willen we niet horen, welke gezichten niet zien?
En wie bepaalt eigenlijk wie de gemarginaliseerden zijn en wat de marge is?

We laten ons weg van het centrum leiden door de verhalen en figuren die bij de Adventstijd horen. Zo worden we op het spoor van de Messiaanse tijd gezet.

Eerste advent 28 nov: Grensland
Lezing: Mattheus 2: 13-23
Overweging door Janneke Stegeman

Het Kerstverhaal is een vluchtverhaal. Eerst moeten Maria en Jozef op pad omdat een vreemde heerser het in zijn hoofd heeft gehaald dat alle mensen geteld moeten, om zijn belastingopbrengst te optimaliseren. En kort na de geboorte van Jezus moet het jonge gezin op de vlucht naar Egypte. Het kon wel eens erg ontluisterend zijn voor ons Europeanen om het verhaal vanuit dit perspectief te lezen, met zoveel wanhopige en verbijsterde vluchtelingen die doodlopen aan Europese grenzen. Wat gebeurt er met ons wereldbeeld als we hun perspectief toelaten?

Tweede advent 5 dec: Luisteren naar de minderheidsstem in onszelf
Lezing: Mattheus 2: 1-12
Overweging door Leontien Dekker

De minderheid of vreemdeling bevindt zich niet alleen buiten ons maar ook in onszelf. Het is díe stem in ons die we niet kunnen of willen horen. Aan die vreemdeling in onszelf, aan dat wat nog ongehoord is, wordt in een droom recht gedaan. De droom gaat voorbij aan conventies en de logica van alledag en brengt die ongehoorde stem in onszelf tot klinken. Wat gebeurt er als we meer plaats zouden maken voor dromen en voor die minderheidsstem in onszelf? In het Adventsevangelie wordt veel gedroomd: door Jozef en door de wijzen. Welke stemmen klinken daarin door?

Derde advent, Gaudete 12 dec: Over bescheidenheid
Lezing: Micha 5: 1-4
Overweging door Henk Hillenaar

Bethlehem is een bescheiden en zelfs onbetekenend stadje. En het zijn de herders, figuren van weinig maatschappelijk aanzien, die als eersten van de bijzondere geboorte op de hoogte worden gebracht door hemelse figuren. Wat heeft ons dat te zeggen, en wat hebben vreugde en bescheidenheid met elkaar te maken?

Vierde advent 19 dec: Over eenzaamheid
Lezing: Over Jozef (pseudo-Matteus evangelie)
Overweging door Colet van der Ven

Volgende week vieren we de geboorte van Jezus. De aanloop naar het verhaal van de geboorte van Jezus moet voor Jozef een eenzaam avontuur zijn geweest. Eerst verlooft hij zich met de door God uitverkoren Maria die hij niet tot de zijne mag maken, vervolgens krijgt hij de zorg voor een kind dat niet het zijne is. Ook de afloop moet eenzaam zijn geweest. Hij verdwijnt na de kindertijd van Jezus geruisloos uit de annalen.. Paradoxaal genoeg ervaren veel mensen tijdens de viering van dat geboortefeest van Jezus hun eenzaamheid het sterkst. In hoeverre kunnen zij troost en kracht putten uit hun lotgenoot uit dit verhaal.

Kerstavond, 24 dec: Zien we het goed?
Overweging door Arjan Broers

Kerstmis kan troostrijk zijn. Een feest van licht in het donker, warmte in de kou, samen zijn in je eigen kring. Even hopend op vrede op aarde en toekomst voor iedereen.
Kerstmis kan verontrustend zijn. Zou het echt waar zijn dat het Grote Mysterie dat ons omvat zich laat kennen in een hulpeloos kind? Dat God juist ter wereld komt bij kleine, eenvoudige mensen in de marge? Dat machtigen en rijken op achterstand staan?
Kerstmis kan hoopgevend zijn. Onze wereld trilt op haar grondvesten, maar wij kunnen ons opnieuw toewijden aan wat voedt en goed doet. En ervaren dat God niet alleen van al zo hoge is, maar onder ons wil komen. Zien we het goed?
Gewoonlijk is er een dienst om 19:00 en 22:00. Hoe dat dit jaar gaat is afhankelijk van de Coronamaatregelen – let u op de website, nieuwsbrief en ordes van dienst!

Nieuwjaar 2 jan: Licht schijnt in de duisternis
Lezing: Johannes 1: 1-18
Overweging door André Wesche

Het begin van het evangelie volgens Johannes vertelt over de komst van een woord dat als leven en licht in mensen werkt. Een woord dat een mens opnieuw in verbinding brengt met de bron van al wat leeft, die wij God noemen en ons nieuw maakt.

Zondag 9 jan: Epifanie
Overweging door Germain Creyghton

Nadere informatie volgt.

Aanmelden projecten maandelijkse extra collecte 2022

Voor de maandelijkse collecte ten bate van projecten buiten de Dominicus kunnen voor 2022 nieuwe aanvragen worden aangemeld.

De criteria in het kort: 
– De opbrengst van de collectes, zowel voor projecten in binnen- als buitenland, dienen ten goede te komen aan en zijn in solidariteit met de zwaksten in de samenleving.
– Een project heeft een collectieve bestemming en is dus geen ondersteuning van één of enkele individuele mensen.
– De projecten zijn kleinschalig en ontvangen geen of minimale overheidssubsidies, waarbij onze voorkeur uitgaat uit naar projecten die streven naar ontwikkeling van mensen in zelfredzaam- en zelfstandigheid.
– Projecten die al eerder (minimaal 2 jaar geleden) in aanmerking zijn gekomen voor een collecte, kunnen opnieuw een aanvraag indienen.

De aanmelding met een uitgebreide beschrijving van het project en een concrete bestemming van de opbrengst van een collecte kan uitsluitend schriftelijk worden ingestuurd. Bij voorkeur via email naar: collectencommissie@dominicusamsterdam.nl of anders per post naar het secretariaat van de Dominicus t.a.v. Collectencommissie

Wilt u precies weten waar het waar het verzoek aan moet voldoen? Klik hier.

Aanvragen voor de eerstvolgende beoordeling dienen vòòr 1 januari te zijn toegestuurd.
De Collectencommissie

Afscheid Juut Meijer

foto A. Broers

Na de dienst van 14/11 zullen wij stilstaan bij het afscheid van Juut Meijer – met toespraken, zang en samenzijn. We heffen het glas op de toekomst van Juut en van de Dominicus. We hopen dat je erbij kunt zijn, live óf via de uitzending op internet op www.dominicusamsterdam.nl.

Je bent van harte welkom en hoeft je niet op te geven.

Heb je het inlegvel met bijzonderheden gemist? Mail het secretariaat!

– Deze zondag, 14 november, werken we eenmalig met een corona-toegangsbewijs (de QR-code) om het mogelijk te maken het afscheid van Juut de ruimte en aandacht te geven die het verdient.

We gaan uit van je eigen verantwoordelijk als het om de basisregels gaat:

 • Schud geen handen, omhels elkaar niet.
 • Ook bij milde klachten: kom niet (ook als je wel gevaccineerd bent!).

Vacatures Beleidsraad

Beleidsraad staat open voor frisse mensen (BR-leden en een notulist)

In de Dominicus zijn betaalde professionals, vrijwilligers en vele groepen actief. Denk aan de pastores, de musici, de kosters, de werkgroep pastoraat, de werkgroep kind, de werkgroep diaconie, de beheercommissie, het liturgisch team, de vrijwilligers die zorgen voor schoonmaak, koffie, open huis, collecten voor derden, archief, 40-dagenkalender, Dominicuskrant, nieuwsbrief, zoomsessies, beeld- en geluidsopnames… Te veel om op te noemen. 

Om al deze activiteiten een beetje bij elkaar te houden en de professionals, de groepen en de vrijwilligers te faciliteren, is er een overkoepelende club: de beleidsraad, het bestuur van de Dominicus. Op het moment telt de beleidsraad (BR) 7 leden, maar binnenkort treden Mirjam Nieboer en Geert-Jan Meijerhof af. En na vele jaren hangt Joanne Kruijswijk Jansen haar notulisten-lier aan de wilgen.

In januari houden we een heidag en maken we nieuwe plannen. En het zou geweldig zijn als we dan al twee nieuwe BR-leden en een notulist kunnen verwelkomen zodat we ook dan met een sterke ploeg kunnen werken. Wil je er meer over weten, wil je wel eens een (openbare) vergadering bijwonen of wil je je kandidaat stellen voor de BR-verkiezing?
Stuur dan een mailtje naar beleidsraad@dominicusamsterdam.nl
of bel met Jan van der Meulen (06 51 28 37 87) of Ankie Knijnenburg (06 12 92 85 76).
Zij gaan graag met je in gesprek!

Namens de BR,
Ankie Knijneburg

Coronamaatregelen 7 en 14 november 2021

Lieve Dominicusbezoeker,

Wat ontzettend jammer dat het met corona weer de verkeerde kant opgaat.
Ook als kerkelijke gemeente nemen we onze verantwoordelijkheid om de viering voor iedereen zo veilig mogelijk te maken. Graag informeren we je over hoe we het de komende twee zondagen – 7 november en 14 november – gaan aanpakken. Vanwege de extra maatregelen op 13 nov zal de viering van de 14e, het afscheid van Juut – iets soberder zijn dan eerder aangekondigd.

Voor de viering van 7 november geldt:

 • We voeren het 1,5 m afstand houden weer in. We gaan ook het hoofdaltaar en het balkon optimaal benutten met zitplaatsen.
 • We vragen je om in de kerk weer een mondkapje te dragen als je je verplaatst. Als je zit, kun je het afdoen.
 • Brood en wijn delen we uit op 6 punten in de kerk. Je loopt er zelf naar toe. Dit, omdat je in de wachtrij zelf de afstand kunt houden die je wilt.
 • We schenken geen koffie/thee.
 • We gaan uit van je eigen verantwoordelijk als het om de basisregels gaat:
  • Schud geen handen, omhels elkaar niet.
  • Ook bij milde klachten: kom niet (ook als je wel gevaccineerd bent!).

Voor de viering van 14 november – het afscheid van Juut Meijer – geldt:

 • Om deze feestelijke gebeurtenis op een zo veilig mogelijke manier de ruimte en aandacht te geven die het verdient werken we eenmalig met het corona-toegangsbewijs. Dus vergeet niet je mobiele telefoon of een uitdraai van je QR-code mee te nemen*.
 • Kom svp, als dit voor jou mogelijk is, vroeg naar de viering, dan voorkomen we lange wachtrijen bij de deur. We gebruiken de twee ingangen in de Korte Korsjespoortsteeg. De deuren gaan om 10.20 uur open.
 • We hanteren een vaste zitplaats en schenken geen koffie, noch serveren we gebak. Wel zullen we – op onze eigen plek – het glas heffen op de toekomst van Juut.
 • Geef elkaar de ruimte bij het vieren van brood en wijn
 • We vragen u na de feestelijkheden niet rond te lopen, maar elkaar de ruimte te geven om naar buiten te gaan
 • We gaan uit van je eigen verantwoordelijk als het om de basisregels gaat:
  • Schud geen handen, omhels elkaar niet.
  • Ook bij milde klachten: kom niet (ook als je wel gevaccineerd bent!).

Voor beide vieringen geldt dus dat je je niet hoeft aan te melden.
Natuurlijk kun je ook deze vieringen thuis via de stream bijwonen.
Na 14 november gaat de Coronawerkgroep de twee vieringen evalueren en bespreken we de maatregelen die op 13 november zijn ingegaan.
Daarna melden we ons weer bij je.
Laten we er met elkaar een mooie tijd van maken, ondanks de beperkingen.
Met vriendelijke groet,
Coronawerkgroep en Beleidsraad

* Uitleg over de Corona-check-app vindt je via: coronacheck.nl
De app maakt een QR-code die we (aan de deur) van je mobiele telefoon kunnen scannen. Je kan er ook voor kiezen de QR-code op papier te printen. Je hebt voor het gebruik van de app een DigiD nodig.
Kom je er niet uit? Wellicht kunnen we je helpen: via secretariaat@dominicusamsterdam.nl

BC ruimt op – spullen van jou?

De Beheercommissie is bezig de archiefkamer in de pastorie multifunctioneler te maken, zodat de kamer gebruikt kan worden voor taallessen, indien nodig voor een overnachting van de pastores en ook voor pastorale gesprekken of andere activiteiten.
Hiertoe wordt de kamer huiselijker ingericht. Zo zijn de archiefkasten in overleg met de archiefgroep verplaatst naar de vergaderzaal op de tweede verdieping en is de computer(tafel) verwijderd. De vergaderzaal op de tweede verdieping is nu behoorlijk vol. We kijken naar een oplossing voor de boeken die er nu staan, naar wellicht nog een grotere archiefkast en overleggen met de andere groepen van de pastorie over de opbergruimte. 
Verder hebben we ook de pastorie doorgelopen op te repareren meubels en overtollige spullen, zodat de ruimtes niet verrommelen.

Neem mee!
Wij hebben een aantal spullen verzameld die we liever kwijt dan rijk zijn.
Die liggen/staan a.s. zondag en de zondag erop in de grote zaal. Als je iets tegenkomt wat van jou is, kan je het meenemen. Als je iets ziet wat je graag wilt hebben, plak er dan een sticker op met je naam + telefoonnummer. Wij zullen dan na die tweede kijkzondag beslissen wie wat kan krijgen. 

En verder nog een verzoek. Als je spullen in de kerk achterlaat die echt moeten blijven staan, wil je er dan een sticker op plakken of kaartje aan hangen met je naam + telefoonnummer en de reden van de aanwezigheid?
Dank en groet, 
De Beheercommissie

Bericht uit de beleidsraad – november 2021

Het zijn drukke maanden geweest in onze Dominicus, met een paar goed bezochte bijeenkomsten door de week, en gelukkig de laatste tijd ook weer in de kerkdiensten.

In september werd er voor het eerst weer een vrouwendag – wel in plaats van een weekend, maar toch – georganiseerd. De gemeentemiddag op zondag 19 september was een feestelijk begin van een nieuw kerkelijk jaar waarin corona hopelijk een minder grote rol speelt. Op 9 oktober was er, als opmaat voor het afscheid van onze pastor Juut Meijer, het symposium ‘Eigenlijk geloof ik niets, maar wat dan wel?’ Het thema gaat Juut na aan het hart. De bijdragen van jong en oud hebben ons weer verder gebracht in het nadenken hierover (nog na te kijken: hier de ochtend en hier de middag). En tenslotte vierden we op zondag 17 oktober de komst van onze nieuwe pastor Arjan Broers in een mooie viering.

Het was in alle opzichten een hernieuwde kennismaking, elkaar weer zien, met elkaar zingen, steeds meer uit volle borst, de vieringen live meemaken voor velen, terwijl de streaming ook de mensen thuis betrok bij de viering. Die streaming is een blijvertje, ook zonder coronabeperkingen. Het blijkt dat mensen verder weg in het land er veel genoegen aan beleven. Hulde aan het team – camera- en geluidsmensen – dat dit mogelijk maakt!

In de vergadering van de beleidsraad van 25 oktober memoreerde voorzitter Jan van der Meulen al deze heuglijke gebeurtenissen, met heel veel dank aan allen die meewerkten aan één of meer bijeenkomsten. Het vrijwilligerswerk bloeit alweer aan alle kanten en dat is te merken.

Waar ook complimenten op hun plaats zijn, is bij de groep die het jaarlijkse Open Huis met kerstmis coördineert. Vorig jaar kon het helaas niet doorgaan vanwege de lockdown. Dit jaar dreigt dat weer te gebeuren, de coronacijfers stemmen niet tot vreugde. Maar de creatieve groep is niet voor één gat te vangen en maakte toch een plan voor een alternatief Open Huis, zij het in een afgeslankte vorm. U hoort daar binnenkort meer over. Belangrijk blijft wel de kanttekening dat er een kans is dat corona toch weer roet in het eten gooit.

Het naderend afscheid van Juut heeft natuurlijk ons aller aandacht. Een werkgroep bereidt de viering van 14 november voor. En ondertussen zijn Arjan en Eva samen aan de slag gegaan om hun samenwerking vorm te geven.

Eind van dit jaar zijn drie leden van de BR aftredend. Een van hen, Jan van der Meulen, tekent graag nog een paar jaar bij, de andere twee, Mirjam Nieboer en Geert-Jan Meijerhof, zullen hun functie neerleggen zodra er opvolgers zijn gevonden.

Binnenkort zal een oproep in de orde van dienst verschijnen om nieuwe leden te werven. Als er voldoende kandidaten zijn, volgen er aan het begin van het nieuwe jaar verkiezingen. Is het BR-lidmaatschap iets voor u: in een leuk, enthousiast team werken aan het reilen en zeilen van deze mooie gemeente en in nauwe samenwerking met de andere groepen het beleid voor de toekomst uitstippelen? Wilt u meer weten, spreek dan een van ons eens aan na de viering of stuur een mail naar: beleidsraad@dominicusamsterdam.nl Trouwens: ook ondergetekende, de notulist, vertrekt. Wie zin heeft in deze praktische en dankbare klus, melde zich!

Aan alles is te merken hoe blij we zijn met onze kerk en om als gemeente samen te komen, ’s zondags en door de week. Hoe belangrijk het is om dat, wat ‘zomaar een dak boven wat hoofden’ heet, te koesteren en samen in stand te houden. Dat de Geest maar mag blijven waaien over en onder dat dak!

Met een hartelijke groet, namens de beleidsraad,
Joanne Kruijswijk Jansen