foto-links

raamdom-gr

Nieuwe serie: Dogma als poëzie

Bij verschijnen van een recente bundeling van zijn gedichten (Diepe eb) zei Willem Jan Otten:  Ik denk dat een gedicht probeert onder woorden te krijgen wat het niet kan zeggen en wat het niet kan begrijpen. Een gedicht is zoiets als een gooi, een worp naar het mysterie, zonder dat je het raken kunt. De essentie van poëzie is dat je daarin iets zegt dat je wel beseft, wel voelt, maar niet begrijpt; je probeert het met de woorden van het gedicht aanwezig te stellen. In deze zin is poëzie te vergelijken met religie en met geloof.
Ook als wij in de Dominicus proberen met woorden het mysterie te raken dat we God noemen – of ‘de Levende’ of ‘Ik-zal-er-zijn’ of ‘de Onnoembare’ – dan doen we dat niet met definiërende woorden die betekenissen vastleggen. We zoeken naar woorden, zingen het.

In onze liturgie zijn we ook deel van de christelijke traditie. Sommige woorden uit onze traditie waren ooit heel gewoon en zijn ons nu vreemd geworden. Soms zijn het juist heel gewone woorden, die een vreemde of ‘andere’ betekenis krijgen.
Ons zoeken naar woorden voor wat je niet kunt zeggen gebeurt al sinds de vroegste kerkelijke gemeenschappen. Die formuleringen, de eerste dogma’s, waren doordrongen van een gelovig besef van het onnoembare van God. Ze hebben dus ook altijd iets van een negativiteit en van een dam tegen te eenzijdige, te vierkante, of te radicale duidingen van de Bijbelse benamingen voor God.
Het spreken over God als Vader, Zoon en Geest of over Jezus als Gezalfde en als Zoon van God is altijd een niet-alledaagse, een vreemde taal geweest. Willem Jan Otten zegt, overigens net als de cabaretier Herman Finkers: ook in de liturgie zijn alle woorden die we gebruiken een vorm van poëzie, woorden die het mysterie nooit echt raken, het hooguit present stellen, zonder het daarmee te begrijpen.

‘Icoon van de oudtestamentische Drievuldigheid’- Rublev, ca 1430

Wij willen in deze serie diensten de belangrijkste christelijke dogma’s poëtisch proberen te verstaan, dus vanuit de oproepende, verbeeldende, verdiepende kracht die ‘gewone’ woorden, poëtisch gebruikt, kunnen krijgen.

Zondag 15 januari: De Drie-Ene – over God die met ons gaat
Lezingen: Exodus 34: 1-9; 2 Korintiërs 13: 5-13
Overweging door Germain Creyghton

‘De genade van Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige geest zij met u allen’. Deze prachtige slotwoorden van Paulus’ tweede brief aan de Korintiërs zijn tot een rituele formule geworden waarmee vele kerkelijke vieringen beginnen. Maar wat betekenen ze eigenlijk, voor hem, voor ons? En loopt niet elk spreken over de Drie-Ene God het gevaar een ‘formulering’ te worden? Hoe kunnen die prachtige woorden nog krachtige woorden voor ons zijn? We zullen ze beproeven, als de woorden van een nieuw gedicht.

Zondag 22 januari: Jezus – tussen mens en God
Lezing Filippenzen 2: 6-11
Overweging door Janneke Stegeman

Zonder Jezus was er geen christelijk geloof, en trouwens ook geen Dominicus. Mensen van de weg zijn we, een weg waarop we Jezus telkens weer ontmoeten. Als vreemdeling, als vriend (m, v, x), als obstakel, als God? Binnen christelijke tradities is nooit volledige eenstemmigheid geweest over hoe het zit met Jezus. Tegelijk werd eraan gehecht recht te doen aan twee kanten, aan hoe het goddelijke en het menselijke oplichten in Jezus. Hoe echoën zulke oude woorden en gedachten in onze levens?

Zondag 29 januari: Missa Solemnis
Over het scheppende en herscheppende Woord van God

Overweging door Colet van der Ven

Een vrijwel geheel gezongen liturgieviering. Over de God van Israël, de scheppende God ‘die de aarde boetseerde, grondvestte, vasthoudt.’ De God die ons onophoudelijk zegt: ‘Hier ben ik, woon hier onder mijn woord’. In 1991 verscheen de ‘Missa Solemnis’, een uitgebreide mis van Tom Löwenthal op tekst van Huub Oosterhuis en met een grote bezetting: gemeentezang, twee solisten, koor, koperkwintet, drie slagwerkers, piano en orgel. Een groots geheel van deels bekende liederen van Huub Oosterhuis, waarin het Joodse ‘Hoor Israël’ (Sjema Jisraeel) als rode draad doorklinkt. Uitvoering door het Dominicuskoor en het koor van de Ekklesia Amsterdam, medewerking van diverse musici, onder wie Arjan van Baest en Evert van Merode, algehele muzikale leiding door Tom Löwenthal.

Zondag 5 februari: Als God liefde is moet de Geest poëzie zijn
Lezing: Handelingen 2: 1-11
Overweging door Henk Hillenaar

De Heilige geest is in onze geloofstraditie de ietwat mysterieuze derde Persoon van de Goddelijk Drie-eenheid en het hart van de kerkelijk gemeenschap. Hij of Zij doet in iedere gelovige licht schijnen over wat Vergeving is, en Verrijzenis en Eeuwig Leven. Als God liefde is, moet de Heilige Geest poëzie zijn. Deze is daarom een open en ‘gevaarlijke’ instantie waarop mensen met afwijkende theologische opvattingen zich graag beroepen. De Kerk van Rome met name heeft dan ook eeuwen lang nauwelijks over de Heilige Geest gesproken. Maar onze geest, weten we, is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van de Goddelijk Geest, en het is dus zaak de te verstandelijke, dogmatische ontwikkelingen die de christelijke Kerken het geloof hebben doen ondergaan terug te draaien en de Heilige Geest weer poëtisch en vrijmoedig in ons te laten spreken over Gemeenschap, Vergeving, Verrijzenis en Eeuwig Leven.

Zondag 12 februari: Jezus Christus, toch verlosser
Lezingen: Johannes 3: 14-21 en van Mustafa Stitou uit Waar is het lam?
Overweging door Arjan Broers

Dat God zijn zoon zond die met zijn leven betaalde voor onze zonden – er zijn kerken waar je dat wekelijks hoort, maar niet in de Dominicus. Het lijkt zo wreed en primitief en calculerend gedacht, als was zijn dood een kosmische transactie in bloed. Maar stel nou dat er op een dieper niveau waarheid zou schuilen in het dogma dat Jezus Christus ons verlost heeft, wat zou dat dan zijn? Welke gevangenschap of vervreemding raakt hij aan?

Nieuwe serie: geloven in stilte en gebed – Advent en kerst

In deze advent, de tijd van inkeer en verwachting van de komst van het licht, midden in de duisternis, proeven we van wat stilte en gebed ons te zeggen hebben. Stilte en gebed – het klinkt zo rustig, maar het kan juist heel verontrustend zijn. Waarom zouden we er anders zo moeilijk tijd voor maken?
Stilte kan iets bedreigends hebben. Liever zorgen we voor een volle agenda, voor drukte in ons leven of zelfs in onze huizen en winkelstraten. Stilte kan kaal voelen of eenzaam. Toch zeggen alle wijzen dat stilte essentieel is, dat er misschien zelfs iets van God in te ontmoeten is. In de Dominicus merken we hoe intens gedeelde stilte kan zijn.
In die stilte kan ook gebed opborrelen – en dat is zo mogelijk nog spannender. Vaste formules, dat gaat misschien nog wel, maar durf je in gebed te zien en uit te spreken wat er diep in je leeft? Ook in de verborgen plekken? En ga je het risico aan dat je, door je gebed heen, verandert?
In onze geloofstraditie is dit echter geen genadeloos zelfonderzoek, meer een barmhartig zijn bij wat er is. Het verhaal gaat dat God dat ook doet.

‘Als een boom’ – nieuw podiumkleed gemaakt met materiaal dat mensen instuurden bij het afscheid van Juut Meijer als pastor

Eerste advent, zondag 27 november 2022: Mij geschiede naar uw woord
Lezing: Lucas 1:26 – 38
Overweging door Juut Meijer

Stilte en gebed zoeken is allereerst iets van samen, zullen velen zeggen. Samen je openen voor wat groter is, samen je laten raken: dat lijkt ons gemakkelijker af te gaan dan alleen. Maar in de stilte van haar huis ervaart een jong meisje, Maria, een ontmoeting op klaarlichte dag. Haar wordt iets aangezegd: een nieuwe geboorte. De vraag is of zij dat zal kunnen laten gebeuren.

Tweede advent, zondag 4 december 2022: Levende stenen
Lezing 1Petrus 2: 4-5
Overweging door Eva Martens

Advent wordt traditioneel gezien als een tijd van inkeer, verwachten, verstillen. Tegelijk is de tijd voordat God als mensenkind op aarde komt chaotisch: vol rampspoed, onheil en duisternis. Dat is in de Schrift zo, en vandaag ook. Het is dan verleidelijk om jezelf terug te trekken in het spirituele, de wereld even te vergeten. Toch roept het evangelie op om contemplatie te combineren met actie.
In deze meditatieve viering onderzoeken we uitnodiging om ‘levende stenen’ te zijn. Om, zo beperkt als we zijn, bouwsteen te zijn voor iets groters.

Derde advent, zondag 11 december 2022: Laat ons bidden
Lezing: Psalm 42 en Filippenzen 4: 4-7
Overweging door Henk Hillenaar

Het gebed kan de enige plaats in je leven zijn waar je ‘alles over jezelf zegt’. Bij een verborgen God is wat je zegt immers veilig. Als je die moed hebt en zo een helderder en zelfs gelukkiger mens wordt, ontdek je steeds weer dat de God tot wie je bidt net als jijzelf verandert. En misschien ook dat bidden het meest zinvol en waarachtig is wanneer je het samen doet, bijvoorbeeld in de Dominicus.

Vierde advent, zondag 18 december 2022: Met wie spreek ik?
Lezing: Lucas 6: 32-38 en Thomas Merton, Zaden van Contemplatie
Overweging door Arjan Broers

Bidden wordt in onze cultuur vaak gezien als iets vreemd vrooms of kinderlijks, als het prevelen van vaste formules of als het indienen van een verlanglijstje bij de Grote Regelaar. Maar in wezen is het een manier om te wortelen in deze wonderlijke werkelijkheid en om er niet zelf het centrum van te hoeven zijn.
Een viering ter voorbereiding van de Langste Nacht: een tocht tussen theater Frascati en de Dominicus op 21 december, uit bekommernis met de velen die gebukt gaan onder de last dat zij het leven zelf zin moeten geven.

Kerstavond, 24 dec 19:00 en 22:00: Langer kijken
Overweging door Marcel Elsenaar

Kerstmis, daar zien we naar uit: een feest van licht in duisternis, een stille nacht . Er is veel nostalgie, herinnering aan vroeger, momenten vervuld van die vrede die in deze nacht is begonnen. Kunnen we dat doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen, oog in oog met de verschillende crises die onze wereld in haar greep houdt? Er is zoveel onrecht, zoveel oorlog, zoveel zorg over onze planeet. Misschien juist nu.
Kerstmis nodigt ons uit om een beetje opnieuw geboren te worden, onze hele menselijkheid te activeren door verhalen te lezen en te zingen. Dat doen we samen, we hebben elkaar daarvoor nodig. Kom daarom met velen. Juist nu moeten we samenkomen, en oog krijgen voor wat onaanzienlijk is als een pasgeboren kind in een stalletje in Bethlehem, als een jong twijgje aan een oude stronk waar niemand meer naar om kijkt.
Kerstmis daagt ons uit om opnieuw te kijken, langer te kijken, onze blik te verwijden. Om vervolgens te handelen naar die brede blik waarin ieder mensenkind telt, waarin verleden heden en toekomst ons iets laten voelen van de eeuwige die leven geeft, vrede geeft, elk moment opnieuw.
Voor de kerstavonddiensten moeten kaarten gekocht worden – dat kan op 4, 11 en 18 dec in de kerk na de dienst. Volwassenen € 5,- , kinderen (tot 14jr) € 2,50
Ook is er een mogelijkheid om de kaarten per post te bestellen, vanaf 2/12 – maar probeert u het aub zoveel mogelijk in de kerk – zelf of via andere Dominicusbezoekers.

Zondag 25 dec: Open Huis
Kerk open van 13:00u tot 23:00

Klik hier voor informatie over het Open Huis

Zondag 1 jan: Nieuwjaar – Wie luistert gaat zien met nieuwe ogen
Lezing Lukas 2: 21-40
Overweging door André Wesche

We staan op de drempel van de eerste dag van een nieuw jaar.
Durven we vooruit te kijken of blijven we op de oude vertrouwde manier kijken, gevangen in gister? Kan het licht van Gods komen ons verlichten?

Zondag 8 jan: Epifanie
Lezing Jesaja 60: 1-6
Overweging door Leontien Dekker

Het feest dat in het Nederlands vooral bekend staat onder de naam Driekoningen, op 6 januari, heet officieel Openbaring van de Heer: Epifanie (het oud Griekse woord voor verschijning). Anselm Grün maakt het nog specifieker. Hij schrijft: ‘Op het feest van de Epifanie vieren we het verschijnen van de heerlijkheid van God in ons vlees’. Wat betekent het dat Gods heerlijkheid verschijnt in mijn vlees? Dat mijn lichaam de plaats is waar Gods glans zichtbaar wordt?

Project Warme kamer

Vanuit een samenwerkingsverband van het Leger des Heils, de Protestantse Diaconie Amsterdam en de Protestantse Kerk Amsterdam is een oproep gedaan om warme kamers in te richten en open te stellen voor mensen die deze herfst en winter vanwege hoge energierekening en inflatie letterlijk in de kou komen te zitten. Een deken van warme kamers in Amsterdam. Het doel van een warme kamer is een plek te creëren waar je heengaat voor warmte, een warme ontmoeting, een warme kop koffie, een warme werkplek. Sommigen willen naast een warme kamer juist ook creatief zijn met hun bezoekers, samen een hoes breien voor warmwaterkruiken bijvoorbeeld.

De initiatiefnemers hebben een oproep gedaan aan organisaties, sportverenigingen, bedrijfsleven en kerken om vanaf 1 november een ruimte in te richten waarin mensen op verhaal kunnen komen. Een warme kamer, waar nieuwe contacten ontstaan tussen mensen uit de buurt onderling. En waarbij mensen misschien wel voor het eerst in een kerkgebouw komen. Het LdH, de PDA en de PKA stellen zich ten doel in elk stadsdeel elke dag zo’n warme kamer voor de buurt open te hebben.

De Dominicusgemeenschap wil graag bij dit initiatief aansluiten en, om te beginnen, met ingang van 17 november 1 dagdeel in de week een warme kamer inrichten. Als de belangstelling daarom vraagt kan dit uitgebreid worden.
Vanaf donderdag 17/11, elke donderdag van 13:00-17:00 is de pastoraatskamer in de pastorie een ‘warme kamer’ – voor iedereen die daar gebruik van wil maken.

Je zou ‘deze deken van warme kamers’ als een lappendeken kunnen zien, waarbij de Dominicus één van de lapjes vormt. Zie voor meer informatie:  www.warmekamers.nl

House of Hope – the Aftergloww

Op 21 oktober was er in het kader van ADE een avond om te herinneren in de Dominicus:
House of Hope – vier mensen vertelden over hun ervaringen met dak- en thuisloos zijn, pastor Arjan Broers presenteerde de avond en muziek van DJ Mees Dierdorp – de Dominicus was even club én kerk.

U kunt een kleine aftermovie via deze link bekijken.

En als u wil kunt u ook nog luisteren – hier de House of Hope playlist op Spotify.
Er volgen wellicht nog meer verslagen en verhalen van deze avond en de organisatie wil dit project ook graag een vervolg geven – als er daar nieuws over komt hoort u ervan!

foto © Lotte Dale

Kaartenverkoop diensten kerstavond 2022

Voor de Kerstavonddiensten van 24 december die om 19.00 uur en 22.00 uur beginnen hebt u toegangskaarten nodig.
U kunt voorafgaand aan de dienst aan de deur nog kaarten aanschaffen.
Neemt u het verschuldigde bedrag dan a.u.b. contant én gepast mee.
De kaarten kosten € 5,00, voor volwassenen, voor kinderen (tot 14 jr) € 2,50

Informatie over de kerstavonddiensten – 24/12, 19:00u of 22:00u vindt u hier

Op 25/12 zal er weer een Open Huis zijn, van 13:00u – 23:00u. Informatie over het Open Huis vindt u daar

Samen delen voor fijne feestdagen – Actie Solidariteitsfonds

Actie van het Solidariteitsfonds

De feestdagen liggen voor ons. Tijd voor het Solidariteitsfonds om actie te voeren.
Door de energiecrisis en de hoge inflatie hebben ook Dominicusgangers te kampen met financiële zorgen. Met steun van iedereen die kan geven kunnen we de zorgen van deze Dominiucusgangers voor de feestdagen enigszins verlichten.
Het Solidariteitsfonds doet dan ook een dringende oproep aan alle Dominicusgangers die kunnen geven om dat  ruimhartig te doen. U brengt er in de donkere dagen vreugde mee bij gezinnen en alleenstaanden.
Het Solidariteitsfonds voert de actie op zondag 4 december en zondag 11 december 2022.
Laten we er met elkaar een succesvolle actie van maken!

Geven
Wilt u geven, dan is uw bijdrage welkom  op rekeningnummer NL 72 INGB 0000224928
t.n.v. Solidariteitsfonds Dominicusgemeente onder vermelding van “gift feestdagen 2022”.
Elke bijdrage is welkom.
Geeft u liever contant dan kan dat ook in de bus van het Solidariteitsfonds achter in de kerk.

Ontvangen
Wilt u graag ontvangen, dan kunt u uw aanvraag mailen naar solidariteitsfonds@dominicusamsterdam.nl
Een aanvraag per mail kunt u doen tot uiterlijk dinsdag 13 december 2022.
Vermeldt in de mail uw naam en contactgegevens, het IBAN waarop u uw bijdrage wilt ontvangen (of laat u het weten als u de bijdrage liever contant ontvangt).
Kunt u niet mailen, neemt u dan contact op met het secretariaat via 020-6242183

Namens het Solidariteitsfonds,
Wil Raeven

Aanmelden projecten maandelijkse extra bestemming collecte 2023

Voor de maandelijkse extra bestemming van de collecte ten bate van projecten buiten de Dominicus kunnen voor 2023 nieuwe aanvragen worden aangemeld.

De criteria: 
– De opbrengst, zowel voor projecten in binnen- als buitenland, dient ten goede te komen aan en zijn in solidariteit met de zwaksten in de samenleving.
– Een project heeft een collectieve bestemming en is dus geen ondersteuning van één of enkele individuele mensen.
– De projecten zijn kleinschalig en ontvangen geen of minimale overheidssubsidies, waarbij de voorkeur uitgaat uit naar projecten die streven naar ontwikkeling van mensen in zelfredzaam- en zelfstandigheid.
– Projecten die al eerder (minimaal 2 jaar geleden) in aanmerking zijn gekomen, kunnen opnieuw een aanvraag indienen.
Zie voor uitgebreide informatie: Collecten-voor-derden.pdf

De aanmelding met een uitgebreide beschrijving van het project en een concrete bestemming van de opbrengst met financiële onderbouwing kan uitsluitend schriftelijk worden ingestuurd. Bij voorkeur via email naar: collectencommissie@dominicusamsterdam.nl of anders per post naar het secretariaat van de Dominicus t.a.v. Collectencommissie.  
Contactgegevens: zie de rubriek Contact.

Aanvragen voor de eerstvolgende beoordeling dienen vòòr 1 januari te zijn toegestuurd.
De Collectencommissie

Vacatures BR

De Beleidsraad is op zoek naar twee enthousiaste mensen die het leuk vinden om mee te denken over en mee te werken aan het beleid van onze gemeente.
Jan van der Meulen stopt per 1 januari 2023 als lid van de Beleidsraad, en gezien de werkzaamheden en de noodzaak om nieuw beleid te formuleren en uit te werken zouden we graag nog een Beleidsraadlid erbij willen hebben.

Wat is er leuker en belangrijker dan lid te zijn van de Beleidsraad van de Dominicus? Niets, natuurlijk. Je helpt en ondersteunt alle prachtige initiatieven die hier in de Dominicus plaatsvinden. Of je geeft richting aan waar we met de Dominicus naar toe willen: twee heel verschillende manieren waarop je in de Beleidsraad kan gaan zitten. Beide is nodig, jouw inbreng is nodig!
Stuur je reactie naar beleidsraad@dominicusamsterdam.nl of spreek één van ons aan.
Ellen van de Geer, secretaris BR
(wie zit in de BR? Dat ziet u hier)

Nieuwe Serie: Toekomst van het sterven

We leven langer dan ooit en met kwalen die tot voor kort dodelijk waren. In het leven van vrijwel al onze voorouders was de dood een bekende verschijning. In onze tijd is de dood minder zichtbaar en voor velen verbonden met hoge ouderdom. Bovendien is de dood daar voor de meeste mensen in onze tijd een eindpunt, niet een poort naar een nieuw bestaan.
Hoe wij sterven verandert. Meer en meer lastige vragen dringen zich aan ons op. Hoe is het om te leven met of na een voorheen dodelijke ziekte? Wat is ‘een mooie leeftijd’? Wat is goed sterven? Mag je daar zelf voor zorgen? Of heb je er zelfs recht op? En wat heeft de dood ons te zeggen over de waarde van ons leven nu, en over de eeuwigheid?

foto © Wim Vermeylen

In onze seculiere cultuur lijkt het leven kort te zijn en de dood eeuwig. De dood bepaalt de grenzen van het leven. Maar in de traditie waar we in de Dominicus steeds van proeven is dat omgekeerd. Daarin is de dood een deel van het leven en wordt God, die begin is en einde en dragende grond, ook wel ‘de Levende’ genoemd. In Hem/Haar hebben wij hoe dan ook toekomst.

Zondag 30 oktober 2022: Allerzielen
Lezing Psalm 8 en De Troostzoekers van Marieke Lucas Rijneveld
Overweging door Eva Martens

Al maken we slimme vaccins, satellieten, kweekvlees en sprekende mensgelijkende robots: de dood blijft onafwendbaar. Dat verbindt ons met alle mensen van alle tijden, maar ook met de hele schepping. Een lofzang op de schepping, zoals in Psalm 8, is ook een lofzang op de dood, die net zo onmetelijk is. Op deze zondag gedenken we onze geliefden, die als universums uit ons leven zijn weggegaan, die gaten in ons achterlieten, die onwennig en te groot voelen. Op deze zondag zijn we troostzoekers in een onmetelijke, wonderbare schepping.

Zondag 6 november 2022: En adem uit…
Lezing Marcus 8: 31-36 en Leven in volheid van Timothy Radcliffe
Overweging door Arjan Broers

We leven gemiddeld langer en sterven trager dan ooit. Geen wonder dat de vraag naar ‘voltooid leven’ is opgekomen. Maar we moeten niet alleen medisch en juridisch kijken naar wat een goede dood is. Het is op de eerste plaats een spirituele vraag, die ons alert zou kunnen maken op hoe we omgaan met aftakeling, verval, leegte. Volgens de christelijke traditie is dat voluit deel van het leven, zoals uitademen essentieel is voor inademen. Op zoek naar een spiritualiteit van leven en sterven.

Zondag 13 november 2022: ‘Vandaag stel Ik u voor de keuze’
Lezing Deuteronomium 30: 11-20 en Michel van der Plas: De Heer is mijn verder
Overweging door Annemarieke van der Woude

In het Oude Testament wordt de dood beschreven als de ervaring afgesneden te zijn van het leven en van de Eeuwige, die ons mensen juist uitnodigt om te kiezen voor het leven, ‘voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen’. De ervaring niet meer in verbinding te staan komt ook voor in recent onderzoek naar ‘voltooid leven’.
Annemarieke van der Woude, remonstrants predikant en publicist op het gebied van de dood, houdt de overweging

Zondag 20 november 2022: Een trouwe reisgenoot: mijn vriend de dood
Lezing: Job 9: 1-12
Overweging door Marcel Elsenaar

Het leven lang is de dood een aanwezigheid, een mogelijkheid, onvoorstelbaar en meestal ongewenst. Maar toch. Hoe ga je daarmee om, hoe geef je dat een plek in je leven? Soms zijn er mensen die laten zien hoe ook de laatste fase van leven ‘mooi’ kan zijn, en soms is de dood verdrietig en lelijk. Wanneer ben je daarmee bezig, en sta je stil bij de betekenis van het leven dat eraan voorafgaat? Oog in oog met de dood staan kan betekenisvol zijn en een gezondere samenleving geven dan wanneer we voortdurend doen alsof we onsterfelijk zijn. Dus de vraag is: hoe leef je met de dood?

Update Gevallen steen – herstel Spitsboog

Zoals eerder bericht wordt er deze maand gewerkt aan het herstel van de spitsboog waaruit een steen is gevallen. De steen is gevallen ten gevolge van scheurvorming in het metselwerk boven de spitsboog.

Die scheur zat er al heel lang en was tot voor kort geen reden tot zorg. Bovendien zit deze op een plaats waarop men vanaf een afstand nauwelijks zicht heeft. Er is door Archivolt Architecten, die het onderhoud begeleidt, een constructeur bijgehaald voor advies. Uiterlijk 31 oktober zal de boog hersteld zijn en wordt de steiger weggehaald. In januari 2023 zal aan de andere kant een steiger worden opgebouwd om de scheur boven de andere spitsboog te herstellen. Tot die tijd blijft dit deel van de kerk afgezet.

Scheurvorming is bij oude gebouwen als onze Dominicuskerk een normaal verschijnsel en hoeft op zich geen reden te zijn tot bezorgdheid. Vanaf de steiger zijn nu meerdere kleinere scheuren in het muurwerk geconstateerd en ook een boven het hoofdaltaar. Archivolt heeft aangegeven dat de scheuren op dit moment geen aanleiding geven tot bezorgdheid. Het neemt niet weg dat we voor de zekerheid de scheurvorming laten onderzoeken, vooral om er achter te komen wat de oorzaak is. Het monitoren van de scheuren zal meer duidelijkheid geven. Het voorstel is om een vloerwaterpassing in werking te zetten en te kijken of er nog enige beweging in de kerk zit of dat de scheurvorming een eenmalige reactie van iets anders is geweest. We hopen dat de constructeur c.q. een vloerwaterpassing zo snel mogelijk de oorzaak van de scheurvorming achterhaalt en dat kan worden aangeven welke maatregelen noodzakelijk zijn.

Na het herstel van de gevallen steen en met inachtneming van de afzetting bij de andere spitsboog is er geen verdere reden tot zorg.

De Beheercommissie
Vragen/ opmerkingen/informatie? dat kan via Jop Mendelts, secretaris van de beheercommissie, bereikbaar per mail: bc@dominicusamsterdam.nl