foto-links

raamdom-gr

Stichting Beheer Dominicuskerk

ANBI t.n.v. de Stichting Beheer Dominicuskerk

  • Naam: Stichting Beheer Dominicuskerk
  • Fiscaal nummer: 8188.19.753
  • Contactgegevens:  zie Bestuurssamenstelling
  • Bestuurssamenstelling:

Jan Bade
G.J. Meijerhof
M.G. Kronemeijer-Nieboer
H.J. Hart
J.A. Valke

  • Beleidsplan: De Stichting heeft ten doel ten behoeve van het kerkgenootschap de Dominicusgemeente te Amsterdam, het in eigendom verkrijgen, restaureren, in stand houden en beheren van de Dominicuskerk en pastorie aan de Spuistraat 12 te Amsterdam, alsmede het om niet ter beschikking stellen van deze kerk met pastorie aan de Dominicusgemeente.
  • Beloningsbeleid: De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor de door hen verrichte werkzaamheden, de Stichting heeft geen personeel in dienst.
  • Beknopt verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording over 2017:

In de Jaarrekening 2017 sluit de balans per 31 december 2017 met een totaaltelling
van € 914.326,00 en toont een resultaat van € 268,00.
Aan de voorziening Groot onderhoud is in 2017 € 40.000,00 toegevoegd.
De kascommissie heeft geen onregelmatigheden geconstateerd.

Na het uitvoerige onderhoud van de laatste jaren is in ook 2017 slechts € 2.117,00 aan onderhoud besteed.
Het jaarlijkse onderhoud aan de brandmeldinstallatie werd verricht en de bliksembeveiliging werd geïnspecteerd, tevens voerde monumentenwacht haar jaarlijkse inspectie uit.