foto-links

raamdom-gr

Kinderdienst2015w

De Dominicusgemeente zoekt een pastor/liturg voor 15 á 20 uur per week

Profielschets

De Dominicus is een bloeiende, zelfstandige, oecumenische gemeente in het centrum van Amsterdam. Bezoekers uit de stad en wijde omgeving komen ‘s zondags samen om de viering bij te wonen en elkaar te ontmoeten. In de liturgie spelen muziek en zang een belangrijke rol. Ontwikkeling en vernieuwing zijn kenmerkend voor de kritische, gemêleerde en actieve gemeente. Door de week zijn er gevarieerde activiteiten ter verdieping. Het pastoraal team van de Dominicus bestaat uit twee pastores. Zij zijn lid van het liturgisch team, waarin nog meer theologen zitten. De gemeente heeft de beschikking over een monumentaal, historisch kerkgebouw (Cuypers).

Functie-inhoud

Pastoraat en gemeenteopbouw (ca. twee-derde van de tijd)
Individueel pastoraat
Verbinden en coördineren in de gemeente
Behartigen van opbouw en koers van de gemeente als geheel, waarbij al naar gelang eigen interesse en ervaring te denken is aan:
Theologische onderbouwing, leerhuis/exegese/geloofsontwikkeling
Beleid kinderen/jongeren en hun ouders en toerusten van vrijwilligers
Ouderenpastoraat
Diaconaat/externe contacten (kerkelijk, maatschappelijk en interreligieus)

Liturgie (ca. een-derde van de tijd)
Als lid van het Liturgisch team mee verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van de liturgie
Voorgaan en preken in vieringen, voortbouwen aan vernieuwing
Bijzondere vieringen als relatievieringen en afscheid

Functie-vereisten
Competenties
- respectvol, benaderbaar, communicatief en betrouwbaar in woord en gebaar
- een geloofs- en levenshouding die aansluit bij het gedachtegoed van de Dominicus
- bruggen bouwen en samenwerken met vrijwilligers en professionals

Opleiding en ervaring
-  Afgeronde opleiding theologie
- Ervaring in het pastoraat strekt tot aanbeveling (begeleiding, nascholing beschikbaar)

Arbeidsvoorwaarden

-  De Dominicus past de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland toe.
-  15 á 20 uur per week
-  Nascholings- en studieverlofregeling
-  Werktijden en vakanties afstemmen met collega
-  Aanwezigheid minimaal twee keer per maand in de vieringen
-  Woonachtig in Amsterdam of omgeving of bereid zijn daar te komen wonen

Verdere informatie
- www.dominicusamsterdam.nl
- bij Juut Meijer, pastor en lid van het Liturgisch Team, telefoon: 020-755 00 45

Uw sollicitatiebrief met cv en referenties zien wij graag voor 22 oktober aanstaande tegemoet en kunt u richten aan onze personeelsfunctionaris, de heer P. Kruyswijk, pnkruyswijk@gmail.com

Een assessment kan desgewenst deel uitmaken van de procedure.

Kinderdienst2015w

DSC05600 (1)

Zondag 2 november: Allerzielen

Tijdens deze dienst worden overledenen herdacht. Ieder die wil kan een kaars ontsteken.

Over de dienst, we beginnen om 11 uur
Claartje Kruijff houdt deze zondag de  overweging ‘Vasthouden en loslaten’

Terwijl wij ons van kinds af aan hebben leren hechten en liefhebben worden we door ons leven heen telkens weer geconfronteerd met allerlei vormen van eindigheid. ‘Leren loslaten’. Het is een veelgehoord mantra. Makkelijker gezegd dan gedaan. Is erdoor alle verlies en pijn heen ook winst te behalen? Lezing: Matteüs 6,24-29

DSC05600 (1)

Kleed
Ook dit jaar willen we doorgaan met het kleed voor de doden, die niet met foto en naam in het boek staan. Die misschien nooit in de Dominicus zijn geweest. Van wie misschien het graf geruimd is, van wie de as verstrooid is, of van wie we niet eens weten waar ze zijn gestorven. Het zullen geen bekende personen zijn, maar meestal de haast vergeten namen die alleen nog in ons hart leven. We tillen die naam dan even uit de vergetelheid. Ook dit jaar zal het kleed bij Allerzielen op het podium hangen. Onderaan in het donkerblauw staat de zin: ‘Ooit zal ik staan in licht’.

DSC05596

Als iedereen de naam van de betreffende persoon of personen in het wit borduurt op een donkerblauw of zwart stukje stof zullen we zorg dragen voor het netjes opbrengen daarvan, zodat elk jaar het licht in het donker krachtiger wordt. Wie niet kan borduren, wie niemand kent die dat voor hem of haar kan doen, die neemt contact op met het secretariaat. Dus: Alleen de naam, roepnaam of lievelingsnaam (het gaat om namen die niet in het boek staan), niet te groot, geen letters groter dan 3 centimeter. Doe de borduursels in een envelop in de rode zuil achterin de kerk. Dat kan tot zondag 26 oktober.

Zin in zingen?

In de Dominicus zingen we graag en veel. Liederen kunnen je – meer dan een gesproken tekst – optillen en kracht geven. Samen maken we muziek. Tijdens de viering zingen we de veelal vierstemmige liederen in verschillende samenstellingen van gemeente, voorganger, koor en solisten. Het koor zingt iedere zondag, het hele jaar door, en op alle kerkelijke hoogtijdagen.

Iedere donderdagavond vanaf 20:00 uur repeteert het Dominicuskoor onder leiding van onze musici Leenke de Lege en Thom Jansen, vanaf 19:30 staat de koffie klaar.

Het koor is op zoek naar nieuwe leden. Momenteel is er met name bij de tenoren, hoge mannenstemmen, versterking nodig. Heb je belangstelling? Dan ben je van harte welkom vanaf september om op donderdag een keer mee te repeteren en de sfeer op het koor te proeven. Na afloop van elke viering kun je contact zoeken met de dirigent of leden van het koor.

Wil je meer informatie? Wieneke Werkhoven, mail wienekewerk@hotmail.com

Actie voor voedselbank 28 september

De voedselbank in Amsterdam-Centrum en Oud-West doet een dringend beroep op de Dominicusgemeente om deel te nemen aan een inzamelingsactie. De vraag naar de voedselpakketten van de voedselbank neemt nog steeds toe. Het is voor de voedselbank moeilijk om evenwichtige pakketten samen te stellen.
De Werkgroep Diaconaat pakt deze vraag op en organiseert op zondag 28 september een inzameling in de kerk om de voedselpakketten aan te vullen. Alle houdbaar voedsel is welkom, maar bij voorkeur geen voedsel waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is. Welkom zijn bijvoorbeeld: peulvruchten/groenten/saus/soep in blikken of potten, houdbare melk, houdbaar broodbeleg, koffie, thee, suiker, sappen, crackers/muesli, gedroogde vruchten, koekjes/chocola. De Werkgroep Diaconaat zorgt ervoor dat het ingezamelde voedsel bij de voedselbank wordt afgeleverd.
Je kunt je gaven kwijt vóór de aanvang van de dienst, bij binnenkomst van de kerk.

Dienstenserie: Gemeente zijn

7 sep t/m 5 okt 2014 -

Tijdens het preekseizoen 2014-2015 viert de Dominicusgemeente haar vijftigjarig bestaan als kritische gemeente. Het is nu een halve eeuw geleden dat Wim Tepe en Jan Nieuwenhuis naar deze oude stadsparochie kwamen om hier iets nieuws op te bouwen. Zij hebben vanaf 1964 met de hulp van vele anderen een proces van gemeentevorming op gang gebracht dat tot op de dag van vandaag, vijftig jaar later, voortduurt. Dit gouden jubileum heeft een zilveren rand, want vijf en twintig jaar geleden, in 1989, heeft de toenmalige Dominicusgemeente besloten dat zij voortaan niet langer onder het gezag van het bisdom maar als onafhankelijke gemeente zou verder gaan. Dit alles vieren we dit jaar met gepaste trots en gepaste bescheidenheid. Er komt een gemeentefeest, we houden een congres en publiceren een boek. Onze blik blijft daarbij vooral op de toekomst gericht. Grote vraag is hoe de gemeente van de toekomst, en in de eerste plaats die van morgen er uit zal zien.

Bij deze vraag vooral zullen we tijdens de eerste diensten van dit jaar stilstaan: wat betekent het in de geseculariseerde wereld van vandaag een kerkelijke gemeente te willen zijn?  Een vijftal zondagen proberen dieper op deze grondvraag in te gaan, in de hoop zo de bezinning op ons eigen gemeente-zijn te stimuleren. Er zullen vijf verschillende antwoorden klinken, vijf benaderingen die uiteraard alles met elkaar te maken hebben.

Een eerste antwoord kan luiden : We zijn een ‘leerhuis’, een plek van spirituele en voor sommigen ook mystieke bezinning: op zoek naar het mysterie van het bestaan dat wij God, de Levende, de Eeuwige noemen. Als christenen hebben wij Gods geest aan het werk gezien in verhaal en boodschap van de Bijbel, en met name in leven, sterven en opstanding van Jezus van Nazareth. In Jezus-Messias vielen liefde tot God en liefde tot de medemens samen. Wij beseffen in onze dagen steeds meer dat Gods geest van vrede en liefde die wij in hem herkennen, ook aan het werk is in gelovigen met andere religieuze belevingswerelden, en dat wij ook van die anderen te leren hebben. Een gemeente als leerhuis is bij uitstek de plaats om met dit alles bezig te zijn.

Een tweede antwoord betreft minder onszelf, het geheim van onze binnenkant, dan de aarde en onze samenleving, waarover de Bijbel zingt dat de Geest Gods haar aanschijn zal vernieuwen. Als gemeente zijn wij geroepen bij te dragen aan dat vernieuwingsproces dat blijft doorgaan, daarin zowel creatief als kritisch bezig te zijn. Met het beeld van Jezus Messias en vele andere ‘rechtvaardigen’ uit de wereldgeschiedenis voor ogen, draagt de gemeente de idealen uit van gelijkheid en gerechtigheid, de sleutel tot het Rijk Gods. Ze zal daarbij alles doen om de goede geesten in deze wereld te onderscheiden van de slechte – geperverteerde goede – geesten, die ook blijven rondwaren, en het nog te vaak winnen van de goede.

Het derde antwoord dat nauw bij het vorige aansluit ziet de gemeente als een plaats van ‘getuigenis’: niet van ‘de waarheid’ waartoe we anderen zouden willen bekeren, maar van de ‘blijde boodschap’ zoals wij die in Jezus Messias herkend hebben. Het is de boodschap van vrede en gerechtigheid die we niet alleen in eigen huis maar ook in vele huizen van andersdenkenden, anders-levenden, overal in de wereld, aan het werk zien. Toenadering tot de ander, de vreemdeling, en niet zijn of haar ‘bekering’ – ons bekeren moeten we vooral zelf – is de eerste doelstelling van de ‘gemeente van het open huis’ die we willen zijn. Dat ideaal delen we met alle voor vrede en gerechtigheid levende mensen, kerkelijke en onkerkelijke, gelovige en ongelovige. Zonder die saamhorigheid, die samenwerking, is geen nieuwe schepping mogelijk. Om dat Godsgeschenk bidt de gemeente en zet zij zich in.

Dit brengt ons tot een vierde antwoord dat in feite aan de drie anderen voorafgaat: we delen juist als gemeenteleden vóór alles in het menselijk tekort, in het gemis dat ieder mensenleven kenmerkt, van welke komaf, ras, geloof of ongeloof dan ook, het gemis waarin het verlangen om ons leven met anderen te delen zijn oorsprong heeft. Mensen gaan wellicht allereerst naar de kerk om niet alleen te hoeven zijn. We mogen als gemeente vóór alle religieuze invulling een ‘gemeente van compassie’ zijn. Met dit antwoord, ingegeven door een ethiek van kwetsbaarheid en empathie, reageren we op het ‘handvest van compassie’ dat enkele jaren geleden door veel wereldlijke en religieuze persoonlijkheden is ondertekend. Het bevat een oproep om, boven alle levensbeschouwingen, alle geloof en ongeloof uit, met alle mensen van goede wil te streven naar ‘vrede op aarde’, in de eerste plaats voor de nog talloze armen, noodlijdenden en vluchtelingen op die aarde. Dankzij die compassie van alle begin kunnen we ook leerhuis, oproep tot gerechtigheid, een ‘open huis’ zijn.

Wekelijks Bijbellezen in het jubileumjaar

‘De weg van de Mens’

Wat bezielt ons? Waar komt onze inspiratie vandaan? Al 50 jaar lezen we hier uit de Bijbel vanuit een opnieuw verstaan van oude teksten.

Van september 2014 tot juli 2015 vieren we dat de Dominicus, in de huidige vorm, 50 jaar bestaat. Dat vieren we op heel veel manieren. Een ervan is: Wekelijks Bijbellezen met als thema ‘De weg van de mens’.

Door met elkaar te lezen komen de teksten tot leven en blijken ze verrassend actueel te kunnen zijn. Lees met ons mee op dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 uur. Desgewenst kun je je voorbereiden door thuis alvast de tekst van die avond in je eigen Bijbel te lezen. Vooraf om 19.45 uur is er koffie, na afloop gelegenheid om na te praten. Je kunt een of meer keren komen!

Informatie: Anne-Marie Hauer – a_hauer@hotmail.com

Kijk onder ‘Kalender’ van 30 september, 7 oktober, 14 en 21 oktober voor nadere informatie over onderwerpen en teksten.

Om het 50-jarig jubileum van de Dominicus te vieren kunnen er nog nieuwe initiatieven ontwikkeld worden. Laat je creativiteit spreken en laat je bijdrage weten aan Olga Wagenaar –  o.wagenaar@ziggo.nl (jubileumcommissie)

Dominicus door de week

Je doet het allemaal wel eens, de een wat vaker dan de ander; je afvragen wie je bent, waar je voor staat en hoe je dat laat zien. Ook wij als Dominicusgemeente. En dat resulteerde onder meer in deze nieuwe website en het motto waaronder we ons laten zien: verbinden en verdiepen.

Door de week krijgt deze ambitie vorm in een rijk activiteitenaanbod. Zo zijn er vele soorten groepen waar ieder wel iets van zijn/haar gading kan vinden. Voor wie praten wil of juist mediteren, voor wie leeftijdgenoten wil ontmoeten of juist andere generaties.

Zo biedt onze pastorie door de week onderdak aan twee meditatiegroepen, verschillende jongerengroepen en een  50+ontmoetingsgroep.
Onder de titel Blikopener brengen we een programma voor mensen tussen de 25 en 45 jaar al dan niet met een gezin. Thema’s als stress en verlies komen hier in aan de orde.
Onze themagroepen ‘Zin zonder Werk’ en ‘Bidden’ zijn gericht op ontmoeting en gesprek over een specifiek onderwerp. Uitwisseling en aandacht voor elkaars verhaal zijn de uitgangspunten.
In het voorjaar is er een vrouwenweekend ‘Vrouwen aan Zee’, een weekend door en voor vrouwen. Gezinnen treffen elkaar op het familieweekend in juli, waar kinderen én ouders aan hun trekken komen.

Vaak gaat verbinden samen met verdiepen. Daar zijn onze filmavonden met maaltijd een prima gelegenheid voor. Samen eten, een mooie film zien en napraten.
Bij bibliodrama  (her)ontdek je een bijbelverhaal door je in te leven in de figuren uit het verhaal en deze uit te beelden.

Degenen die meer intellectuele verdieping zoeken, zullen de drie studieavonden met Frans Maas getiteld ‘Spiritualiteit; wat en hoe?’ aanspreken of de lezing door Palmyre Oomen over de vrije wil. Zoals in de joodse traditie is er een joods leerhuis, dat in september weer van start gaat, ditmaal over het boek Genesis.
In het komende jaar, waarin de Dominicus 50 jaar bestaat, lezen we elke week uit de bijbel en proberen we, zoals zo kenmerkend is voor de Dominicus, deze verhalen opnieuw te verstaan.
Spirituele verdieping vinden we ook bij een mystica als Julian van Norwich, aan wie vier avonden gewijd zullen zijn of in ‘Antwoorden op de vraag van de 7-jarige Anco: bestaat God?’

Het is ook feest. Om het 50-jarig jubileum te vieren is er op 18 april 2015 een conferentie. Bovendien krijgt de kerkennacht volgend jaar ook een jubileumtintje mee.

Zo komen ‘verbinden en verdiepen’ tot uitdrukking.
Bekijk ook eens het hele activiteitenprogramma, want er is meer!

Zomerdiensten in de Dominicus

WAT ME RAAKT

Het stapeltje boeken dat de leesgierige om zich heen verzamelt om de lange zomerdagen (of winteravonden) door te brengen, bevat altijd wel enkele verrassingen.
Verhalen of gedichten, fragmenten of vergezichten die er om vragen onderstreept of overgetypt te worden. Zodat je ze nog eens kunt voorlezen aan anderen. ‘Moet je dit horen’.

Zo klinken in de maanden juli en augustus lezingen uit allerlei boeken en bundels, en uit onverwachte windstreken. Op de een of andere manier zijn ze de voorganger bijgebleven en wil deze ze graag delen. Toch klinkt niet alles wat maar te lezen valt – we laten in het bijzonder teksten klinken die op een onverwachte manier de inzet van ons wekelijkse samenkomen belichten.

In deze zomerdiensten ligt het accent meer op de lezingen dan op de overweging.

Tijd: 11 uur
Plaats: Dominicuskerk, Spuistraat 12 (ingang Korsjespoortsteeg)

Dominicus open om te herdenken

Donderdagavond 24 juli, 19 – 20.30 uur

Exact een week na de ramp met vlucht MH17 gaan tientallen Amsterdamse kerken open om te herdenken, ook de Dominicus is open.

Amsterdamse kerken bieden mensen zo gelegenheid stil te staan bij de ramp.

Er zijn ook Amsterdamse slachtoffers gevallen. En velen hebben vrienden, familie, collega’s of kennissen verloren. Daarnaast zijn er veel mensen die hun medeleven willen betuigen aan de nabestaanden. Om hen de gelegenheid te geven stil te staan bij dit verdriet nam de Protestantse Kerk Amsterdam het initiatief voor deze vorm van herdenken. De Dominicus sluit daarbij aan.

… een kaarsje aansteken … iets opschrijven in een gedachtenisboek … stil zijn …

Ruim 50 Amsterdamse kerken openen hun deuren donderdagavond.

Meer informatie

Ja, we hebben een nieuwe dirigent

Vanaf 13 juli zal Leenke de Lege samen met Thom Jansen de toon zetten in onze diensten. Op 15 juni liet ze zich al even zien tijdens de dienst.

Binnenkort verschijnt op deze plaats een interview dat Mirjam Nieboer met Leenke maakte.