foto-links

raamdom-gr

Eetgroep

De laatste vrijdag van deze maand, 24 februari, ben je welkom in de sfeervolle keuken van de Dominicus om samen te eten. Wie er ook komen, weet je niet maar het is juist leuk om nieuwe menen te ontmoeten. Er wordt voor een eenvoudige, smaakvolle maaltijd gezorgd. Je kunt helpen vanaf kwart over 5; om 6 uur gaan we eten. Welkom! Opgeven bij astrid-philips@hotmail.com. Kosten € 5,-

Overleg ouders klassen 1 tot en met 4 VO

Zondag  12 februari na de viering komen we met de ouders van jongeren van 12-16 bij elkaar om te overleggen. We willen met elkaar praten over het organiseren van activiteiten voor deze groep. Is het haalbaar? Wat zijn geschikte activiteiten? Wanneer zou dit het beste kunnen? Iedereen met kinderen in een van deze groepen is van harte welkom om mee te denken en te praten.

We beginnen om half 1 en willen rond kwart over een eindigen.

Juut, Astrid, Luuk en Olga

Serie voor de Advent en de Kersttijd: Namen voor Jezus, de Gezalfde.

Het is een mooi en geliefd lied: ’29 namen voor Jezus van Nazareth’. Een opsomming, een litanie van 29 namen. Iconische beelden, metaforen, symbolen die als een wegwijzer ons bewust maken van de persoon (de Naam) die het geheim is van het christendom, de Jezusbeweging. Als Dominicusgemeente verstaan wij onszelf als mensen die zijn spoor volgen. Welke woorden benoemen voor ons de levende relatie met deze inspiratiebron? Een zoektocht naar metaforen die een ruimte scheppen, waarin bevrijding, gerechtigheid en liefde gedijen. Wie is de Komende die wij verwachten? Jezus, icoon van de onzichtbare God.

 

zondag 27 november: VREEMDE (ongrijpbaar anders). Overweging:  André Wesche.

zondag 4 december: BRUIDEGOM. Overweging: Juut Meijer

zondag 11 december: DEUR OPEN. Overweging: Gerard Swüste

zondag 18 december:  ‘IK BEN DE WIJNSTOK’. Overweging: Henk Hillenaar

kerstavond 24 december: vieringen om 19u en om 22.30u. Overweging: Claartje Kruijff  (Voor deze diensten zijn toegangskaarten nodig. Hiervoor liggen bestelformulieren in de kerk)

zondag 25 december: Open Huis

zondag 1 januari: Nieuwjaarsdienst

zondag 8 januari: KONING DER JODEN. Overweging: Niek Schuman

OpenHuis2016-12

Open Huis 2016

Alweer voor de 47ste keer wordt op Eerste Kerstdag, zondag 25 december, het Open Huis georganiseerd. Het Open Huis is voor iedereen die gezamenlijk een warme kerst wil vieren en er vinden op deze winterse dag tal van activiteiten in de kerk plaats. Om dit feest met zijn allen te kunnen vieren, moet er een hoop gebeuren en hierbij kunnen we uw hulp goed gebruiken!

De inschrijving voor vrijwilligers is inmiddels gesloten

Meer informatie kunt u vinden op deze website onder het kopje Open Huis. 
Wij hopen u te zien!

Om alle maaltijden te bereiden en alle versiering op te hangen is er ook geld nodig. Elke bijdrage, groot of klein, is bijzonder welkom. U kunt ons steunen door te geven via onze bankrekening NL37 INGB 0004 8850 50 t.n.v. Open Huis Dominicusgemeente

 

OpenHuis2016-12

Spreken over God, een serie diensten in oktober en november

Wat bedoelen en verlangen wij wanneer we het woord ‘God’ in de mond nemen?

Voor wij in onze jaarlijkse liturgische cyclus weer toekomen aan de Advent en Kerstmis, en dus aan het verhaal over Jezus van Nazareth, staan wij deze herfst zes zondagen lang stil bij het woordje ‘God’ dat in Jezus’ bestaan centraal stond en dat ook voor ons veelal het mysterie van ons bestaan aanduidt. Welke inhoud we aan dat woord ‘God’ geven, wat we bedoelen en verlangen als we het in de mond nemen, is niet alleen de eeuwen door maar ook in ieder mensenleven aan verandering onderhevig. De meesten van ons leven tegenwoordig met een andere invulling van het woord ‘God’ dan in hun jeugd : met andere beelden, andere gedachten, vaak ook weinig beelden of gedachten, want het mysterie van leven en dood waarmee het woord ‘God’ alles te maken heeft gaat ons ten enenmale te boven. Veel van ons gebruiken graag het ‘Ik zal er zijn’ uit het Mozes verhaal of het ‘Onze Vader’ van Jezus. Wij spreken ook over ‘De Levende’ of ‘De Eeuwige’, maar er zijn er onder ons ook die het hebben over ‘Iets’ of die, zoals dat heet, ‘niet meer geloven’, en voor wie ‘God’ en onze diensten vooral een gelegenheid zijn om het mysterie van het bestaan te vieren en te verdiepen. Hoe dan ook, de grootste verschuiving in ons Godsidee de laatste halve eeuw is waarschijnlijk geweest dat we God niet  meer zien als een ‘bovennatuurlijke’ werkelijkheid tegenover ons ‘natuurlijk’ bestaan. Die tweedeling is voor de meesten van ons een dwaalspoor geworden. Er is maar één werkelijkheid : die waarvan wij deel uit mogen maken, en waarin mensen ‘God’ al dan niet zien en ervaren als oorsprong en dragende kracht naar de toekomst.

Over hoe dat gebeurt, en om onze uiteenlopende ervaringen enigszins te bundelen en er richting aan te geven, zullen de komende zondagen zes verschillende antwoorden klinken op de vraag wat wij bedoelen en verlangen wanneer we in gezang en gebed, prediking en gesprek, het woord ‘God’ in de mond nemen. Die zondagen betekenen ook een uitnodiging om hierover in een ander verband met elkaar van gedachten te wisselen.

Mozes zei : ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga

en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders

mij gestuurd heeft, en ze vragen :

“Wat is de naam van die God?”

Wat moet ik dan zeggen?’

Toen antwoordde God hem :

Ik ben die er zijn zal.

Zeg daarom tegen de Israëlieten :

Ik zal er zijn

heeft mij gestuurd” ‘  Ook zei hij tegen Mozes :

‘Zeg tegen hen : “De Levende heeft mij gestuurd,

de God van uw voorouders, de God Abraham,

de God van Isaac en de God van Jacob.

En hij heeft gezegd : ‘Zo wil ik voor altijd heten,

met die naam wil ik worden aangeroepen

door alle komende generaties.’ “

 

Exodus 3, 13-14

16  oktober      voorganger : Henk Hillenaar

23  oktober     voorganger : Colet van der Ven

30  oktober     voorganger : Juut Meijer

6   november   voorganger : Marcel Elsenaar

13 november    voorganger  : Agnes Grond

20 november   voorganger : Annewieke Vroom

Dominicus door de week

Binnenwaaien, luisteren, samen teksten bestuderen, uitwisselen, stil zijn, ontmoeten en nog veel meer…

Bekijk hier het nieuwe programma. Iedereen is welkom.

Weerbarstige woorden

Een serie diensten over kernwoorden uit de christelijke traditie die versleten zijn geraakt. Ouderwets en betekenisloos. Onverstaanbaar en zonder inhoud.  Het waren ooit woorden die iets opriepen van het Godsgeheim.  Door allerlei leerstelligheid en dogmatisering hebben ze hun zegkracht en werking verloren.  Kunnen deze woorden weer betekenisvol worden? Is hun oorspronkelijke glans terug te vinden? Kunnen ze ons weer helpen bij onze zoektocht  naar het levensgeheim dat we God noemen?

1. Genade                     4 september   Claartje Kruijff              Lucas 4,16-21

2. Offer                         11 september    André Wesche            Lucas  14, 25-35

3. Uitverkiezing           18 september    Juut Meijer                  Lucas 14, 15-24  12jarigendienst

4. Voorzienigheid        25 september    Arjan Broers                 Lucas  12,22-34

5. Zonde                         2 oktober      Annewieke Vroom         Lucas  7,36-50

6. Oordeel                      9 oktober      Germain Creyghton       Lucas  12,49-59

 

Dominicuskoor heeft nieuwe dirigent

Er waaide dit jaar een stevige muzikale wind in de Pinksterdienst. Niet alleen doordat alle registers van het orgel weer eens goed werden aangeblazen, maar ook door het optreden van invaldirigent Arjan van Baest, die koor en gemeente met veel muzikale overtuigingskracht aan het zingen kreeg. Arjan manifesteerde zich als een zo enthousiaste en deskundige koorleider (en tevens pianist, organist en componist!), dat de inmiddels ingestelde sollicitatiecommissie, bestaande uit leden van het koor, het liturgisch team en pianist-organist Thom Jansen, aan enkele goede gesprekken genoeg had om unaniem tot het besluit te komen om Arjan voor te dragen als nieuwe dirigent. De Beleidsraad heeft vervolgens met zijn benoeming ingestemd. Wij zijn erg blij met zijn komst, die ons allerlei kansen biedt om muzikaal en liturgisch iets nieuws te beginnen. De komende weken zal Arjan eerst nog een aantal keren als invaller optreden, vanaf half augustus is hij de vaste dirigent van koor en gemeente. We wensen Arjan, samen met Thom en met het hele koor, heel veel succes en plezier in het opnieuw aanwakkeren van het muzikale vuur dat ons als gemeente samensmeedt. Meer informatie over Arjan is te vinden op zijn website: www.arjanvanbaest.nl

mirjam

Vertrek pastor Mirjam Wolthuis

(Bericht voor iedereen, behalve Mirjam Wolthuis)

Na een dienstverband van bijna twintig jaar heeft Mirjam Wolthuis aangekondigd dat ze op 19 juni haar taak als pastor in de Dominicus zal neerleggen. We zullen haar na zoveel jaren van grote inzet en pastorale zorg zeer gaan missen en hopen op veler aanwezigheid in de viering, waarin Mirjam zelf voor zal gaan.

Na afloop van de dienst zullen we haar uiteraard toespreken en het glas heffen. We willen ook een boek maken waarvoor we u vragen om een A4tje met in elk geval een foto van uzelf erop (Mirjam zou het namelijk heel leuk vinden van iedereen een foto te hebben!) en misschien nog iets daarbij. In de kerk zorgen we voor een doos, waarin we ze verzamelen.

Voor een kleine, anonieme bijdrage aan een gezamenlijk afscheidscadeau zal de ’rode zuil’ naast de koffiehoek klaar staan, maar u kunt ook een bedrag overmaken aan Theo van Kamp, NL05INGB0000217695  t.n.v. Kerkgenootschap de Dominicusgemeente te Amsterdam o.v.v. ‘gift Mirjam’.

Let voor eventuele aanvullende informatie op de mededelingen in de orde van dienst en de website of neem contact op met Olga Wagenaar owagenaar39@gmail.com

Mirjam heeft een nieuwe voltijdse baan gevonden als coördinator religieus leven bij Klooster Alverna in Aerdenhout. We betreuren haar vertrek, maar vertrouwen erop dat de  banden met de gemeente zullen blijven.

We gunnen haar deze nieuwe start van harte.

Namens de Beleidsraad: Anne Marie Hoogland

Namens het Liturgisch Team: André Wesche

Namens de Werkgroep Pastoraat: Olga Wagenaar

Juut Meijer, collega-pastor

 

 

mirjam

 

 

 

Over de vieringen met Pinksteren en daarna

DE WIND WAAIT WAARHEEN ZIJ WIL

 

‘De wind waait waarheen zij wil. Je hoort haar geluid maar je weet niet waar zij vandaan komt en waarheen zij gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is.’ (Joh.3:8)

De wind in dit vers is de geest, de pneuma in het Grieks, verwijzend naar de ruach die in Genesis over het water drijft.

De effecten van de geest of de wind horen we, bijvoorbeeld in het ritselen van de bladeren van de boom. De wind, de geest zelf niet. Wat doet de geest in ons, in de zin van, hoe beweegt ze ons? En, hoe beweegt ze anderen, dichtbij en ver weg?

In deze serie luisteren we naar het geluid van de geest dichtbij en ver weg, in ons en in anderen.

 

Zondag 15 mei: Pinksteren  DE WIND WAAIT WAARHEEN ZIJ WIL

De Pinkster-gebeurtenis: ‘Er geschiedt eensklaps vanuit de hemel een ruisen zoals van een geweldig gedreven ademen en vult heel het huis waar zij gezeten zijn geweest. Er laten zich aan hen zien: tongen -die zich verdelen- als van vuur; het zet zich neer op ieder van hen (Handelingen 1:2-3). En dan constateren de bijstanders, joden van alle nationaliteiten en talen, die daar aanwezig zijn: wij hebben allen onze moedertaal gehoord. ‘Wat wil dit zijn?’ (vers 12) Wat is de taal van de moeder? En hoe werkt dat vandaag de dag?

Lezing: Handelingen 2: 1-12  Overweging: Annewieke Vroom

 

Zondag 22 mei: Kinderdienst: LICHT EN DONKER

Dromen de mensen in andere landen ook? En zijn die dromen dan anders? Welke verhalen vertellen ze elkaar? En hebben ze ook kerken?

Deze kinderdienst is gemaakt voor en door kinderen, die zelf het welkom doen en veel andere taken op zich nemen in de dienst.  Zij maken muziek uit andere werelden en zingen in vreemde talen over hoe mensen overal in de wereld verlangen naar het licht. Er is toneel en een mooi verhaal dat net als de bijbel vertelt:  als het donker is, verlang je naar het licht.

Wat gaat vanzelf? En kun je het ook licht(er) maken?

Overweging: Juut Meijer

 

Zondag 29 mei: Dienst samen met de Ekklesia: OVER DE GEEST DIE IN STILTE HOORBAAR IS

De derde samenwerkingsdienst van de Ekklesia Amsterdam en de Dominicus gaat over zwijgen: een begrip dat vele gradaties kent, met aan het ene uiterste de innerlijke verstilling en aan het andere uiterste het stilzwijgen, monddood zijn. In stilte kunnen we een afgrond voelen. Toch zoeken we de stilte ook op, om aandachtig te kunnen zijn. We lezen een psalm, we horen muziek én we zullen zwijgen. Om samen te luisteren naar het fluisteren van de Geest. Geeske Hovingh en Germain Creyghton gaan in dialoog op zoek naar de zachte kracht van de stilte: naar hoe die kan doorwerken in wat we zeggen en doen.

lezing: bewerking van psalm 83

 

Zondag 5 juni: DE GEEST EN DE GEESTEN IN AFRIKA

Hoe de Geest waait en hoe religie kan beginnen, daar zijn de geleerden in onze cultuur nog lang niet over uitgesproken, maar veel mensen in Afrika hebben daar wel een uitgesproken mening over, gebaseerd op hun eigen ervaring.

Wat kan die ervaring ons vertellen?

Lezing: Mozes en de brandende braambos uit Exodus 3, overweging Jannet Delver

 

Zondag 12 juni: BEELD VAN GOD

In de oosterse kerken spelen ikonen een grote rol. Een ikoon ziet eruit als een afbeelding. Jezus, de gezalfde, heiligen en profeten kijken ons aan. Maar een ikoon is geen afbeelding, geen godsbeeld, geen idool; het is een venster waardoor de Hemel ons aanziet en kan aanspreken. Het schept een ontmoetingsruimte en breekt de denkbeelden stuk.

Lezing: Brief aan de Kolossenzen 1,12-23, overweging André Wesche

 

Zondag 19 juni:  “Tot hiertoe heeft de Levende ons geholpen” – Mirjam Wolthuis

Er zitten weinig dank- en lofliederen in het muziekrepertoire van de Dominicus, constateerden we in het Liturgisch Team al eerder. Dankbaarheid uiten is immers best lastig, zeker in groepsverband. En aan wie dan? Hier speelt verlegenheid op diverse fronten. En toch loopt het hart soms over van dankbaarheid.

Lezing: 1Samuel 7, 10-12 en Tessalonicenzen 5,18

In deze dienst neemt Mirjam Wolthuis afscheid als pastor van de Dominicus.

 

Zondag 26 juni:  EEN ZOMERDANS

Op de slotdienst van het jaar, denken we na over een inspirerend ritueel in de mystiek van de Islam : de wervelende dans van de derwisjen rondom hun eigen as, hun eigen hart : daarmee willen deze zich samen vrij dansen van hun ego, van starre ideeën en gewoonten, en open gaan naar een ander leven, een door God geïnspireerd leven. Het roept voor een gemeente als de onze, die een Open Huis wil zijn, de vraag op waar wij ons samen vrij van willen maken – dansen desgewenst -  waar wij als Kerkelijke gemeente de komende jaren opener zouden kunnen worden, naar elkaar toe, naar de samenleving toe.

Lezingen: uit de geschriften van de Iraanse mysticus Rumi, en uit de afscheidsrede in het evangelie van Johannes. Overweging: Henk Hillenaar

 

In juli en augustus zijn er zomerdiensten. Informatie daarover zal over enkele weken te lezen zijn op deze site.