foto-links

raamdom-gr

Dingmetveertjes

Dat ding met veertjes. Hopen door alle kwaad heen.

Van Niek Schuman verscheen net het boek “Dat ding met veertjes. Hopen door alle kwaad heen.”

De Adventserie dit jaar is op dit boek gebaseerd, en u leest er ook over in een stuk van de hand van Niek Schuman in de aanstaande Dominicuskrant. Een deel van dit artikel publiceren we hier alvast:

Hoop is dat ding met veertjes

Hoop is dat ding met veertjes
Dat neerstrijkt in de ziel
Er wijsjes zonder woorden zingt
En nooit valt hij er stil

Hoe hard de wind ook waaien zal
Hoe hevig ook de storm
Hij die zovelen warmte biedt
Dat vogeltje houdt vol

Het klonk zelfs in het koudste land
En in het verste oord
Toch vroeg het mij in grote nood
Nog nooit om kruimels brood

Emily Dickinson (1830 – 1886)
Ans Bouter, liedtekst- & poëzievertalingen

Komt het goed? Natuurlijk niet – hopelijk wel

We zingen het, en wat mij betreft niet gauw te vaak: ‘Hoe ver te gaan? En of er wegen zijn? Nooit meer gebaande. Hoeveel paar voeten zijn zij?’. Het is een vreemde stoet van mensen, dat is wel duidelijk: ‘Kreupelen, blinden, maar met iets in hun hoofd dat stroomt en licht geeft’. Zo blijven zij gaan, ‘angstig te moede, met grote hinkstapsprongen’.
Dit lied deinde door mijn hoofd toen ik in voorjaar 2015 terugreed naar huis van het Eernewoude, bij de Friese meren. Ik had daar een lezing gehouden in de ‘Earnewâldster Rûnte’, een leerhuis van hoog niveau. Woorden als ‘visioen’ en ‘brede perspectieven’ waren langs gekomen. In de pauze mocht ook de spreker even rust nemen, koffie drinken en vragen in ontvangst nemen. De laatste stond op een klein papiertje, en dat was deze dubbelvraag: ‘Komt het goed met deze wereld; wat is úw droom (onder verwijzing naar M.L. King)?’. Nu, daar had ik zo gauw geen aardig antwoord op – en ik zeg er alvast bij: nog steeds niet. Maar goed, ik brabbelde iets over de lange stoet van geloofsfiguren in Hebreeën 11 en vroeg of ik nog iets meer dan de afgesproken tijd kon krijgen. Nee, dat kon echt niet meer. Ik begreep het en dacht vaag: dan maar een boek hierover?

Ziekte en ander malheur leken tot dit jaar toe in de weg te staan. En wat zou ik trouwens over moeten zeggen wat er al niet over gezegd ís? Maar toch. ‘En of er wegen zijn?’: het deed me al die tijd denken aan een uitspraak van de Chinese wijze Lee Sjuun over de vraag wat hopen eigenlijk betekent: ‘Het is als met de wegen op aarde. Eerst zijn er helemaal geen wegen, maar dan ontstaan ze als steeds meer mensen in dezelfde richting gaan lopen’.
Welnu, het heeft me niet meer losgelaten, en in de mooie zomer van dit jaar 2018 vond ik gelegenheid om de eerder opgeschreven notities toch uit te werken tot een boek: Dat ding met veertjes (een dichtregel van Emily Dickinson), met de meer zakelijke ondertitel: Hopen door alle kwaad heen. Ruim uitgegeven (vind ik zelf), beslaat het boek 280 pagina’s mét aantekeningen en verwijzingen; het kost € 19,95.
U vindt het bij de boekentafel.

Zeg-ja-tegen-het-leven-2

Serie diensten: Zeg maar Ja tegen het leven

“Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, door de HEER, uw God, lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd.’”        Deuteronomium 30, 19-20

 Zeg-ja-tegen-het-leven-2


“Zeg maar ja tegen het leven!”

Velen zullen bij deze zin terugdenken aan de brenger ervan: Frater Venantius, een personage dat in de jaren ’60 werd vertolkt door Wim Sonneveld. Niet geheel toevallig koos Sonneveld ervoor deze boodschap te brengen als blijmoedige frater. Religies en hun ambassadeurs staan er immers om bekend dat ze in het algemeen staan voor deze affirmatie. In letterlijke zin; in de bekende ethische kwesties rond levensbeëindiging, maar ook in de vorm van een meer psychologisch uitgangspunt. Het is niet genoeg ‘gewoon’ te bestaan, je moet ervoor kiezen om ‘ja te zeggen’, om steeds opnieuw het leven omarmen. Maar wat betekent dat dan precies? Wat is de vorm van God liefhebben, gehoorzamen en toegedaan zijn in specifieke omstandigheden?

In nieuwe tijden, maar ook op verschillende momenten in het leven dient die vraag zich opnieuw bij ons aan. Wat betekent ‘ja zeggen’ tegen het leven nu, voor onszelf? Bestaat er in elke situatie wel een volmondig ‘ja’?

In de komende weken willen we stilstaan bij de vraag hoe het leven te omarmen en thema’s die hierin meeresoneren. Vragen die persoonlijk onderzoek van eenieder vergen. In deze serie zullen we een eerste stap zetten in de reflectie op een aantal van deze pittige levensvragen.

Zondag 28 oktober: Ja tegen het leven

Wat betekent dat: ja zeggen tegen het leven? Is dat het leven be-amen? Amen, het zij zo, zeggen tegen het leven? Het leven van een bevestiging voorzien? Maar aan welke voorwaarden moet een leven voldoen om het te kunnen beamen? Of moet niet het leven daaraan voldoen maar wij zelf? We zullen deze vragen verkennen aan de hand Prediker en de joodse psychiater Victor Frankl, die een boek publiceerde onder de titel De zin van het bestaan.

Lezing: Prediker 1, en Victor E. Frankl: De zin van het bestaan

Overweging door Colet van der Ven

 

Zondag 4 november: Ja tegen een groter leven

Met Allerzielen gedenken we de overledenen. Dat mensen die ons zo vertrouwd zijn er op een dag opeens niet meer zijn stelt ons voor vragen, levensvragen. Ons verstand kan er niet bij. Er is pijn, vermoeidheid en diep gemis. Maar, hoe meer mensen ons zijn voorgegaan, hoe meer het doordringt dat de dood bij het grotere geheel van leven hoort. Er is een groter perspectief, als we het kunnen zien.

Lezing: Openbaring 21, 1-5

Overweging door Marcel Elsenaar

 

Zondag 11 november: Ja tegen een ander

Als je ja zegt tegen het leven kom je vroeg of laat waarschijnlijk langs de vraag of je je leven met iemand wilt delen en zo ja met wie. En hoe dat delen er dan uitziet. In onze tijd gaan meer mensen single door het leven dan ooit. Culturele, medische en technologische veranderingen spelen een rol in of en hoe we partners kiezen en hoe lang we ermee samenleven. Geldt er nog zoiets als een inspirerend toonbeeld van echte liefde? En kan alleen gaan ook een vorm zijn van ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’?

Lezing: Genesis 2, 18-24

Overweging door Eva Martens

 

Zondag 18 november: Ja tegen de Levende

Dat we leven in een tijd van secularisering is geen nieuws. Het aantal kerkgangers blijkt zelfs nog sneller te dalen dan verwacht. Deze ontwikkeling heeft ook invloed op hoe van buitenaf naar religieuze tradities wordt gekeken. Ze staan steeds meer voor onbekende en voor buitenstaanders moeilijk te begrijpen denkbeelden. Daarbij is er ook nog imagoschade door schandalen. Wat doet dit alles met ons? Is religie iets waar je nog bij wilt horen, waar je voor uit durft te komen? Kunnen we nog ja zeggen tegen de Levende? En is dat hetzelfde of toch anders dan ja zeggen tegen het leven?

Lezing: Psalm 14 en Deuteronomium 30, 19 en 20

Overweging door Juut Meijer

 

 

 

judit en holofernes

Door de hand van een vrouw: drie diensten over het bijbelboek Judit

Het apocriefe bijbelboek Judit spreekt tot de verbeelding. Kunstenaars van alle tijden hebben dankbaar gebruik gemaakt van de gruwelijke beelden in het verhaal over Judit, die als rijke en invloedrijke weduwe met haar schoonheid haar volk bevrijdt van zijn Assyrische belagers, door hun legeraanvoerder Holofernes in zijn slaap het hoofd af te snijden en dat vervolgens triomfantelijk aan haar stadgenoten in Betulia te laten zien.

Toch is Judit niet de femme fatale die er genoegen in schept om via de verleiding de macht te breken van een zich superieur wanende mannelijke heerser. Als we door de beeldvorming heen kijken en het bijbelboek in zijn geheel lezen, vallen diverse elementen op die duiden op verder reikende betekenissen.

Het boek Judit valt uiteen in twee grotere gehelen. In de hele eerste helft komt Judit als personage nog niet voor. Het is een weergave van allerlei verwikkelingen in de geschiedenis van het volk Israël die historisch niet klopt. Het belang ervan is wel duidelijk: het gaat niet om Judit zelf, maar om de schakel die haar optreden vormt in de overlevingsgeschiedenis van haar volk, dat steeds opnieuw het onderspit dreigt te delven ten opzichte van grotere machten. Ook nu is dat weer zo: dit kleine volk, dat zijn eigenheid bewaren wil en zich verzet tegen de afgoderij van de Assyriërs voor hun koning Nebukadnessar – hoe kan het zich nog staande houden, nu het door de overmacht van Holofernes’ troepen afgesloten is van water en voedsel? Het gaat hier om de vraag: wie is de God van Israël, die niet ingrijpt als het misgaat? Wat betekent ‘Ik zal er zijn’ als de geschiedenis keer op keer laat zien dat die belofte misschien niet betrouwbaar is?

Judit komt in het verhaal tevoorschijn op het moment dat de leiders van het volk op het punt staan om te capituleren, dat wil zeggen mee te gaan in de wanhoop van het volk en zich te schikken in onderdanigheid aan een vorst en een gewelddadige cultuur die ze niet willen, omdat die uiteindelijk onmenselijk is. Juist als het erop aankomt, neemt Judit het initiatief, toont zij het leiderschap waar de situatie om vraagt.

In onze tijd zijn de machten die ons dwingen van een andere orde, maar nog steeds is nodig wat Judit deed: persoonlijk engagement, naar voren treden en verantwoordelijkheid nemen, ja zelfs ‘vuile handen maken’ als dat echt nodig is om te kunnen overleven, om te kunnen blijven doen waartoe wij geroepen zijn: recht doen aan de minsten, vrede bewaren.

Tegenover de niet-werkende overmacht van het grote getal en het wapentuig, stelt Judit de werkzame macht van het persoonlijk initiatief, van de inzet van wie je bent als mens, met alles wat je in je hebt aan innerlijke drijfveren en aan uiterlijke overtuigingskracht. Zij beraamt het plan en voert het uit, waardoor een leven in vrijheid weer mogelijk wordt.

In een korte serie van drie diensten volgen we de grote lijn van het verhaal over Judit en belichten we vanuit een actueel perpectief drie belangrijke episodes uit het tweede deel van het boek.

judit en holofernes

Judit en haar dienstbode met het hoofd van Holofernes,  Arturo Martini, 1933, te zien in Kröller Müller

Zondag 7 oktober – Het gebed van Judit – hoofdstuk 9

Met luide stem bidt Judit tot God: ‘Geef mij, weduwe, een vaste hand om uit te voeren wat ik heb bedacht.’ In haar gebed getuigt zij van een actieve vroomheid en voelt ze zich gesterkt om verantwoordelijkheid te kunnen nemen, ten behoeve van haar volk dat dreigt om te komen van honger en dorst.
Overweging: Juut Meijer

Zondag 14 oktober – Het gesprek van Judit met Holofernes – hoofdstuk 11

In haar ontmoeting met Holofernes toont Judit haar scherpzinnigheid en strategisch inzicht. Zonder ook maar één onwaarheid uit te spreken, beantwoordt ze precies aan wat haar tegenspeler horen wil. De macht van Judit groeit in dit gevaarlijk samenspel met het geweld van Holofernes: de perfecte voorbereiding voor de uitvoering van haar plan.
Overweging: Germain Creyghton

Zondag 21 oktober – De bevrijdende hand van Judit – hoofdstuk 13

Judit voert haar plan uit, met strategische inzet van haar schoonheid, met onverschrokken trefzekerheid, vanuit de kracht die zij in zichzelf voelt en die toch ook van buiten komt.
Overweging: Bettine Siertsema

 

 

Platformbijeenkomst Diaconaat

Op zondag 7 oktober wordt de vierde platformbijeenkomst Diaconaat gehouden.

Na de dienst om 12.30 uur nodigen wij de groepen binnen het diaconaat en andere belangstellenden uit in de Pastoraatskamer van de pastorie.

Deze keer staat centraal: de Wereldwinkel. Adriaan van de Bosch zal met de medewerkers van de Wereldwinkel er het een en ander over vertellen. Er is ook ruimte voor de andere groepen hun plannen en werkzaamheden uit te wisselen. Belangstellenden kunnen hiervan kennis nemen en mogelijk hun vragen stellen.

De werkgroep diaconaat zorgt voor koffie en thee, u mag zelf uw lunch meebrengen. Uiterlijk 14.00 uur willen we afronden.

We zien uit naar uw komst!
Namens de werkgroep diaconaat: Herman Huijmans

Nieuws uit het secretariaat

Contactgegevens en openingstijden Secretariaat

Zoals u ongetwijfeld reeds lang weet is het oude mailadres van het secretariaat vervangen door ‘secretariaat@dominicusamsterdam.nl‘ – wij vragen u dat in uw adresboek te wijzigen (indien dat nog nodig is).

Emile Linssen heeft inmiddels afscheid genomen als secretaris – maar hij is nog betrokken bij de verhuur. Hij is voortaan bereikbaar via het mailadres emflinssen@gmail.com. Bij deze een vriendelijk verzoek ook dit adres zo nodig aan uw adresboek aan te passen of toe te voegen.  Over enige tijd zullen we nl. het ‘domsecr’- adres opheffen.

De openingstijden van het secretariaat zijn di – vrijdag van 9.00-12.00, daarnaast is Frederik Lobbrecht, de nieuwe secretaris, ook vaak op zaterdag aanwezig (maar niet op vaste tijden) en zondag voor en na de dienst.

Wel is Frederik mobiel bereikbaar – via 06-45503644 en is het altijd mogelijk een afspraak te maken!

Verhuur en kalender

Voor de verhuur is een nieuwe coördinator aangesteld: Jan Pieter de Jong- u vindt er meer informatie over in dit bericht van de Beleidsraad

Emile Linssen staat hem de komende tijd met raad en daad terzijde.  Jan Pieter is per mail bereikbaar via verhuur@dominicusamsterdam.nl

Voor werkgroepen heeft dat allereerst gevolgen voor het reserveren van ruimtes via de kalender: omdat Jan Pieter en Frederik de kalender samen beheren kunt u er niet zonder meer van uit gaan dat een ruimte niet verhuurd is als deze op de kalender nog open staat.

Een bericht naar Frederik of Jan Pieter is raadzaam alvorens een reservering als definitief te beschouwen!

Verder zullen u de komende tijd (niet te veel als het goed is) kleine veranderingen aan de website gaan opvallen,  ik hoop dat u die als verbeteringen zal ervaren.

Voor vragen en opmerking kunt u mij altijd bereiken!

Met vriendelijke groet,

Frederik Lobbrecht

secretaris

 

Vieringen in september 2018: Sjaloom, een scherpe koers kiezen

september 2018

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze Hem zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Eeuwige mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’

Joh. 20, 19 -21

Na de zomer. Kinderen gaan weer naar school, allerlei activiteiten en vaste patronen komen weer op gang. We pakken de draad op van de Bijbelse verhalen die ons helpen om ons leven te richten aan de hand van het bijbelse grondwoord Sjaloom dat meest vertaald wordt als vrede. Juist na de zomerse onderbreking van vaste patronen kunnen we onderscheiden hoe het met ons leven, onze levenspatronen gesteld is. Welke koers varen we?

Sjaloom is een rijk begrip, en betekent in de Hebreeuwse Bijbel zoveel méér dan vrede. Sjaloom heeft ook te maken met gaafheid, heelheid, veiligheid, met welzijn voor mens en schepping in de meest brede zin van het woord. Het wordt gebruikt om heilzame verbonden tussen volken te benoemen, een veilige aankomst op je bestemming, een niet meer verwachte genezing, nieuwe rust die je gevonden hebt. Het is de droom van God die ons uitnodigt om mee te werken door trouw te zijn aan haar principes.

Bij profeten is de belofte van sjaloom het positief tegenovergestelde van de onheilsprofetieën. Aanklacht en belofte vormen samen een richting voor ons gezamenlijke leven. Zoals elk positief begrip roept sjaloom ook de weerbarstige werkelijkheid op. Het gebrek aan gerechtigheid is soms nog schrijnender als je een voorspelling maakt van wat er mogelijk is. Anderzijds kan het helpen om vol te houden en ook middenin moeilijke omstandigheden al vrede te vinden. Daar zijn in de bijbel veel voorbeelden van. Nu nog pijn en eenzaamheid, oorlog en natuurrampen. Maar ooit…

Op vijf zondagen verdiepen we ons verstaan van het woord Sjaloom en van de alledaagse werkelijkheid waar we mee te maken hebben. We laten ons aanspreken en uitnodigen, als mens en als gemeenschap om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Dat is geen lieflijke, harmonieuze koers, maar een scherpe, die keuzes vraagt.

Zondag 2 september 2018 – Een altaar voor de vrede

Toespraak: Marcel Elsenaar

Lezing: Rechters 6: 7 – 24

Het is ellende bij het volk van Israël. ze worden voortdurend geplunderd door omliggende volkeren. God heeft het verbond blijkbaar opgezegd. Totdat Gideon benaderd wordt door een engel. Als zijn offer tot zijn verwondering en schrik wordt aanvaard richt hij een altaar op met de naam: ‘de eeuwige schenkt sjaloom’.

Zondag 9 september – Sjaloom voor iedereen

Toespraak: Bram Grandia

Lezingen: Jesaja 57, 12-21, Mattheüs 5: 43-48

“Vrede, vrede voor iedereen ver weg of dichtbij” schrijft Jesaia. Wat mensen ook doen, tot welk volk ze ook behoren, welke goden ze ook aanbeden hebben – wie nu kiest om de rechte weg te bewandelen zal rust hebben op zijn sterfbed en de vrede binnengaan. Alleen de goddelozen zullen geen vrede kennen.

Zondag 16 september - Vrede als erfenis – vredeszondag

Toespraak: Henk Hillenaar

Lezing: Johannes 14, 15-31

Jezus kondigt bij zijn leerlingen aan dat hij ze zijn vrede nalaat. De vrede die de wereld niet geven kan. Als ze zich in liefde met hem verbinden zijn ze ook met de Vader verbonden. En dan ben je eigenlijk nooit meer verloren.

Zondag 23 september Vrede als gerechtigheid

Toespraak: Janneke Stegeman

Lezing: Gen. 14 – 17-21 Abraham en Melchisedek

Nadat Abraham zijn neef Lot heeft bevrijd van Kedorlaomer kan hij alle bezittingen van de overwonnenen bij het zijne voegen. Maar als hij de zegen krijgt van Melchisedek, koning van Salem en priester van de allerhoogste, geeft hij aan niet meer te willen nemen dan rechtvaardig is.

Zondag 30 september – 12 jarigen-dienst

Toespraak: Michaël van der Meer

Lezing: Gen 33 Jacob’s hereniging met Ezau , aangevuld met lezingen die kinderen uitkiezen.

In deze dienst markeren en vieren we de overgang van kinderen van de basisschool naar de middelbare school. Dit jaar willen de kinderen dat graag doen in het kader van de vredesweek en vrede in de wereld. Een nieuwe generatie treedt aan.

september 2018

UITNODIGING EL

23 september Afscheid Emile

september 2018

Zomerdiensten 2018

Het is een traditie om in juli en augustus de diensten wat anders in te richten dan in de rest van het jaar. Het accent ligt meer op de lezingen. De lezingen worden vergezeld van kort commentaar.

 

zondag 1 juli     ONZICHTBARE LEVENS

Voor hun boek Onzichtbare levens- Hiv aan de rand van de samenleving, bezochten fotograaf Adriaan Backer en Colet van der Ven mensen in de maatschappelijke marge wereldwijd. Mensen die extra gestigmatiseerd worden vanwege het feit dat ze hiv of aids hebben: zwarte homomannen in het christelijke zuiden van de VS, slachtoffers van politiek geweld in Kenia, drugsgebruikers in Myanmar, transgenders in India, jonge vrouwen in Tadzjikistan, ex- gevangenen in Zuid-Afrika, een vluchtelinge in Oekraïne en een vertegenwoordiger van de eerste lichting aidspatiënten in Nederland.

In deze eerste zomerdienst zal Colet nader ingaan op het begrip stigma. Wat betekent het? Waar komt het vandaan? Wat heeft het voor invloed op het zelfbeeld ? Waarom is het noodzakelijk om aandacht te besteden aan gestigmatiseerde groepen?

Met Vincent Bijlo als gastcolumnist.

Commentaar: Colet van der Ven

 

zondag 8 juli     LICHTER LEVEN

‘Het is waar,

in andere steden doen wij meer moeite, kijken

naar peuken en stof op de weg,’

dicht Miriam Van hee.  In deze dienst bespreekt Judith van der Wel een aantal zomerse gedichten. Hoe doen we dat toch, wat lichter leven? Kan dat alleen in de vakantie? Of is het dan juist lastig met al die verwachtingen?

Commentaar: Judith van der Wel

 

zondag 15 juli     VERLANGEN NAAR VERBINDING

In deze dienst lezen we enkele citaten uit het Boek van Brené Brown Verlangen naar verbinding. Brené Brown heeft wereldwijd het debat op gang gebracht over de ervaringen die ons leven betekenis geven: moed, kwetsbaarheid, liefde, erbij horen, schaamte en empathie. In Verlangen naar verbinding geeft Brown een nieuwe definitie van wat het betekent om er echt bij te horen in een tijd van toenemende polarisatie. ‘Er echt bij horen vraagt niet van ons dat we veranderen wie we zijn. Het vraagt juist van ons dat we zijn wie we zijn.’

Commentaar: Wilna Wierenga

 

zondag 22 juli     DYSTOPIA: THE HANDMAID’S TALE

In deze dienst zal het gaan over dystopieën, het tegenovergestelde van utopieën. Meer in het bijzonder over de tv-serie The handmaid’s tale, gebaseerd op de gelijknamige roman van Margaret Atwood (vertaald als Het verhaal van de dienstmaagd). Sommigen zien in dat boek een bijna profetische waarschuwing, die in het huidige Amerika opeens relevanter lijkt dan in 1985 toen de roman verscheen. In het boek speelt het verhaal over Lea en Rachel een belangrijke, niet zo prettige rol. Maar misschien kunnen we dat bijbelverhaal ook anders lezen.

Commentaar: Bettine Siertsema

 

zondag 29 juli     EN ZE GINGEN OP REIS…

De kikker wil de verte wel eens zien, de eekhoorn gaat op ontdekkingsreis en de olifant vaart op een vlot richting zee. Alle dieren hebben vroeg of laat zin om eropuit te gaan. Maar soms valt de wereld buiten het bos een beetje tegen. ‘Als je het me eerlijk vraagt, kun je net zo goed thuisblijven. Al dat gereis…’ verzucht de mier – totdat hij weer op reis gaat.

De zomer is de tijd waarin velen op reis gaan. Anderen, zoals wij die op zondagochtend in de kerk zitten, blijven achter. Of zijn we ook een soort reizigers? In deze zomerviering staat het thema reizen centraal begeleid door verhalen, gedichten en fragmenten uit het werk van Toon Tellegen.

Commentaar: Eva Martens

 

zondag 5 augustus     DINGEN DIE VOORBIJGAAN

Alles wordt anders en niets is meer wat het was. We lezen van Vasili Grossman uit ‘Leven en Lot’ en van Shahrnush Parsipur over vrouwen in Iran, van voorbijrijdende treinen en wie weet meer.

Commentaar: Juut Meijer

 

zondag 12 augustus     EEN DRIEVOUDIGE RELATIE

Een verrassend inzicht van Franz Jalics: ‘We staan tegenover God zoals we met de mensen omgaan. De parallel is meetkundig exact, zonder uitzondering. Als men het heel nauwkeurig opvat, zou men nog van een derde component moeten spreken. De betrekking tot onze medemensen, die met de relatie tot God gelijkgesteld kan worden, loopt ook parallel met betrekking tot onszelf. Als we onze medemensen afwijzen, dan wijzen we ook God en daarmee onszelf af. Wie zichzelf niet liefheeft, kan ook God, die hem zijn leven schenkt, niet liefhebben.’

We lezen: Marcus 12, 28-34

Commentaar: André Wesche

 

zondag 19 augustus     GOD MET VAKANTIE ?

In de Ekklesia zijn er in ‘s zomers geen diensten. ‘God is met vakantie’, wordt er dan wel eens geroepen. Een grapje natuurlijk en in de praktijk is het eerder andersom: de mens neemt in toenemende mate vakantie van God. Is dat reden tot somberte? Niet voor Alain de Botton. Deze filosoof houdt in zijn boek ‘Religie voor Atheïsten’ een vurig betoog voor herwaardering van religieuze waarden in een seculiere wereld. Wat die herwaardering inhoudt, en of we de zomer daarmee uitzingen, hoort u in deze zomerdienst.

Commentaar: Geeske Hovingh

 

zondag 26 augustus     LAAT STROMEN, LEVEND WATER!

Waar vind je verfrissende en openbrekende gedachten wanneer je leven vast zit of op de momenten dat je keuzes moet maken voor een nieuw begin? Een viering over levend water, het belang van een goed gesprek en de kracht van zingen over je visioenen en dromen.

We lezen: Johannes 4 – De Samaritaanse vrouw bij de bron

Commentaar: Franck Ploum

Zomeropenstelling

In de maanden juli en augustus is de Dominicuskerk op zondagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur open voor publiek. Iedere zomer weer kunnen we op deze manier een paar duizend mensen laten meegenieten van onze mooie kerk. Geeft u er in uw omgeving wat ruchtbaarheid aan? Natuurlijk bent u ook zelf van harte welkom!

Programma activiteiten en lunchpauzeconcerten:

8 juli – Zomerlabyrint
15 juli – Het Octet, met afwisselende zang uit alle windstreken
29 juli – Zomerlabyrint
5 augustus – Liederen door Vera Ramer en Barbara Wessel, begeleid door Teun Lingeman op de theorbe. Zie het programma hier.
12 augustus - Nova Zembla Saxofoonkwartet (minus one) muziek van o.a. Mozart, Poulenc en Piazolla Zie het programma hier.
19 augustus - Organsax , met Hans Boetje aan de saxofoon en Cees Verschoor achter het orgel. Zie het programma hier.
26 augustus – Afwisselend mini-concert  met o.a. Karin Kasdorp, zang, Jellie Scholtens (piano) en leerlingen van de muziekschool. Diverse muziekoptredens (Zang, viool, piano)

Coördinatie: Geertjan Meijerhof (gjmeijerhof@upcmail.nl) en Mirjam Nieboer (mnieboer@planet.nl)

Zomerkoor

ZING MEE IN HET ZOMERKOOR
In de maanden juli en augustus repeteert het zomerkoor elke zondag voor de dienst vanaf 10 uur. Goede zangers die vertrouwd zijn met het repertoire zijn van harte uitgenodigd om mee te zingen in het koor. Je kunt een enkele keer komen, of elke week. De muziekmappen liggen klaar!