foto-links

raamdom-gr

‘s Zomers verpozen – ook in augustus

Op donderdagmorgen staat, ook in de maand augustus, de koffie klaar om 11 uur in de keuken van de pastorie. Even aanbellen bij Spuistraat 12 en gezellig aanschuiven. Natuurlijk zorgen we voor iets lekkers bij de koffie. Gewoon om in de zomer samen te verpozen: bij te praten, elkaar te ontmoeten. Als er nieuwe mensen zijn, beginnen we met een korte voorstelronde. Daarna zijn er meestal gesprekken in kleine groepjes en zo leer je elkaar beter kennen. Kom langs, iedereen is van harte welkom!

Voor de koffie en of thee wordt gezorgd door Juut en Lenny

Vacatures in de Dominicus

Op de pagina Vacatures vindt u een overzicht van de openstaande vacatures bij de Dominicusgemeente. Op dit moment wordt er gezocht naar nieuwe leden voor het Verhuurteam, Werkgroep Diakonaat, Kinderwerkgroep en Crèche.

frederik

Bericht uit de beleidsraad 9

Er is sinds het vorige bericht weer heel wat gepasseerd in de Dominicus.

Zo was er de bevestiging en zegening van Eva Martens als pastor, in de eerste dienst waarin zij voorging op zondag 6 mei. We zijn heel blij dat hiermee de periode van het zoeken naar en vinden van een pastor en collega voor Juut is afgerond.

De zondag daarop kwam de aankondiging vanaf het podium door Jan Bade, voorzitter van de beleidsraad, over de aanstelling van de opvolger van Emile als secretaris van de Dominicus.

frederikDie opvolger is Frederik Lobbrecht, bekend als kerkganger sinds 2012 en ook als medewerker aan de kindernevendienst. Frederik is eigenaar van boekhandel Kirchner, gespecialiseerd in filosofie en spirituele en religieuze lectuur. De winkel is dichtbij de kerk en de Boekentafel betrekt haar assortiment voornamelijk via Kirchner. Op 1 juni is Frederik in dienst getreden, hij zal in de komende maanden door Emile worden ingewerkt wat het secretariaat betreft.

 

Emile is niet alleen secretaris maar doet nog onnoemelijk veel meer: het in goede banen leiden van de zondagse vieringen, uitvaarten en andere bijzondere vieringen en de hele coördinatie en begeleiding van de verhuur. Wat het laatste betreft: de BC heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de verhuur van de Dominicus. De uitkomsten daarvan worden eind deze maand verwacht. Met het oog op al deze taken was eerst het plan om een koster te gaan werven, maar er wordt nu door BR, BC en LT gekeken naar andere, bredere oplossingen. Daarover kunnen we in de volgende krant meer berichten.

De BR is blij met Frederik, en dat was de gemeente ook, er volgde een hartelijk applaus  toen hij werd voorgesteld. Frederik zelf nam ook even de microfoon ter hand voor een dankwoord en deed daarmee al een eerste stap op zijn inwerktraject.

Emile zal op 23 september a.s. afscheid nemen vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, zoals dat tegenwoordig wordt aangeduid. Het is een grote stap na ruim 40 jaar trouwe dienst als duizendpoot en alleskunner. We kunnen ons de Dominicus nauwelijks voorstellen zonder hem, en dat hoeft voorlopig ook nog niet. Want Emile blijft de eerste maanden op een apart contract nog wel zorgen voor de verhuurzaken van de kerk. Zo blijft hij nog betrokken en is voor ons het afscheid niet zo definitief.

Een werkgroepje zorgt samen met Emile dat in de overgangsperiode alles goed verloopt. Het werkgroepje wordt gevormd door Mirjam Nieboer en Geert-Jan Meijerhof van de BR en Theo van Kamp van de Beheercommissie. Wie vragen, zorgen of aandachtspunten heeft rond de opvolging van Emile, kan bij hen terecht.

Met een hartelijke groet aan u allen,

namens de beleidsraad,

Joanne Kruijswijk Jansen

 

 

 

Profielschets van een nieuw lid van de Werkgroep Diaconaat

Er is ruimte voor 1 à 2 nieuwe, betrokken leden van de Werkgroep Diaconaat in onze gemeente. De Werkgroep heeft als motto:  ‘Samen delen; helpen waar geen helper is; roepen waar onrecht is.’ Ze is initiator van activiteiten, met name in de 40-Dagen-Tijd, en een klankbord voor groepen die binnen de gemeente aan diaconaat doen: de taalgroep, de wereldwinkelgroep, de Amnesty-groep, de werkgroep Solidariteit, et cetera. Binnen het Diaconaal Platform laat zij inspirerende uitwisseling plaatsvinden aan de hand van presentaties door actieve gemeenteleden.

De Werkgroep Diaconaat geeft vorm aan de visie, dat de Dominicus een gemeenschap is die zorg heeft voor elkaar en gevoelig is voor de noden daarbuiten. De werkgroep overlegt met de Beleidsraad, het Liturgisch team en de Werkgroep Pastoraat. De werkgroep komt elke 6-8 weken bijeen. Heb je belangstelling, neem dan contact op met Kees Sluis, in de kerk of via  sluiskimm@planet.nl.

Versterking verhuurteam gezocht!

We zoeken flink wat mensen om het verhuurteam van de Dominicus te versterken.
Dit team zorgt ervoor dat alle partijen die de Dominicus huren voor een concert, een lezing of andere bijeenkomst, gastvrij worden ontvangen.
We schenken koffie/thee, helpen bij de inrichting van de kerk, zorgen voor schone toiletten en afvalbakken, et cetera. Na afloop ruimen we alles op, zetten de stoelen weer op hun plek en maken we de toiletten schoon. Emile (en straks zijn opvolger) heeft de supervisie. Bij grote evenementen zijn er altijd twee mensen van het verhuurteam aanwezig. Je wordt goed ingewerkt en je geeft zelf aan wanneer je ingeroosterd wilt worden. Het is een gezellige en dankbare klus, want de verhuur is een belangrijke bron van inkomsten voor de Dominicus. Wel vergt het een goede conditie en het is mooi meegenomen als je van klassieke muziek houdt. We zoeken tien nieuwe medewerkers, dan is het team op sterkte en kunnen we de taken zo verdelen dat niemand te zwaar belast wordt. Heb je interesse? Neem dan contact op met Emile Linssen, op zondag na de dienst of stuur een mail naar: domsecr@zonnet.nl
Alvast van harte welkom in ons team!

Bericht uit de beleidsraad 8

Op 1 april j.l. hebben we in de viering onze nieuwe pastor Eva Martens begroet. Blijdschap alom, niet alleen omdat de vacature die Mirjam Wolthuis achterliet, vervuld is, maar ook omdat Eva die invult.

Eva is inmiddels bezig om zich vertrouwd te maken met alles wat er zoal in onze gemeente omgaat. Op 6 mei a.s. zal ze voor het eerst voorgaan in de viering en daarin ook gezegend worden.

Dat er in onze gemeente heel veel gebeurt was te horen tijden het voorjaarsoverleg op woensdagavond 11 april. Dit overleg, waarvan de BR de samenroeper is, werd goed bezocht door de afvaardigingen van allerlei werkgroepen. Een mooie kans voor Eva Martens om een overzicht te krijgen van een flink deel van het vrijwilligerswerk dat in onze kerk gedaan wordt.  Om u daarvan een indruk te geven: vertegenwoordigd waren de werkgroepen diaconaat en pastoraat, jeugd, taallessen, Dominicus Duurzaam en de beheercommissie. Ieder vertelde waar de werkgroep mee bezig was in de afgelopen tijd en wat de plannen voor de zomerperiode zijn. Er werden over en weer praktische tips gegeven waaruit je kon opmaken dat veel mensen ook buiten de Dominicus hun contacten hebben, en er werden levendige gesprekken gevoerd.

 

Inmiddels is de voorbereiding van de zomeropenstelling van de kerk in gang gezet. Op de zondagmiddagen van juli en augustus zal de kerk weer open zijn voor geïnteresseerden. De werkgroep die dit organiseert heeft nieuw informatiemateriaal gemaakt en is bezig om musici en zangers te interesseren voor een optreden. En u kunt zich binnenkort melden als gastheer of gastvrouw.

 

In het najaar organiseert de BR weer een gemeentemiddag. Het thema zal waarschijnlijk ‘pelgrimage’ zijn, maar daarbij komt ook een stukje historie. Het is dit jaar, op 8 mei om precies te zijn, 125 jaar geleden, dat de Dominicuskerk ingewijd werd. Een feit om aandacht aan te besteden en dat zal ook gebeuren.

De datum voor die gemeentemiddag, die op een zondag zal vallen, wordt u zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Bij het verschijnen van dit meibericht zult u waarschijnlijk al op de hoogte zijn van de opvolging van onze secretaris Emile. De sollicitatieprocedure, vooralsnog alleen intern gevoerd, verloopt voorspoedig.

En tenslotte zijn er ontwikkelingen te melden over de crèche voor de kleintjes tijdens de kerkdienst. Daar komt nieuw leven in de brouwerij, de crèche zal tot de zomer eenmaal per twee weken ‘draaien’ en er wordt gezorgd dat er altijd twee (jong)volwassenen aanwezig zijn. Rieke Hart van de BC en Frederik Lobbrecht van de kindernevendienst zijn bezig dit te organiseren. Omdat dit bericht al half april bij de redactie moet zijn, kan ik u niet over alle ontwikkelingen na die tijd informeren, maar de orde van dienst doet hiervoor vast goed werk.

Graag groet ik u allen namens de beleidsraad,

Joanne Kruijswijk Jansen

 

 

De Dominicus wordt steeds groener

Sinds 8 april is de Dominicus officieel een groene kerk. Op die dag werden aan de voorzitter van de werkgroep Dominicus duurzaam twee groenekerken bordjes overhandigd: één voor de ingang aan de Korte Korsjespoortsteeg en één voor de ingang aan de Spuistraat.

Vanaf 1 mei brandt de ledverlichting in de kerk op groene stroom, want de Dominicus is overgegaan op een groenestroom leverancier.

Het plastic afval wordt verzameld in speciale bakken en wekelijks afgevoerd naar een van de inzamelpunten in de stad.

‘De ruimte van de stilte’ Drie meditatieavonden in het voorjaar

Heb je altijd al eens willen mediteren in een groep of was je niet in de gelegenheid om deel te nemen aan de meditatiekring uit het groepenprogramma van de Werkgroep Pastoraat? Ook dit jaar is er weer gelegenheid om deel te nemen aan meditatieavonden in de voorjaarstijd . Het is een open groep dus je kan kiezen op welke avonden je mee wilt doen. Van te voren aanmelden is niet nodig . Data: 16 en 30 mei; 13 juni. Tijd: 19.30 uur: samenkomen met koffie/thee. 20.00-21.30 u.: meditatie in de grote zaal van de pastorie.

Bijdrage in de kosten:  €2,- per avond. Begeleiding Dick de Korte en Tineke Dijkstra

Opgeven bij D.de.korte@hva.nl of tineke-dijkstra@live.nl

De Dominicus, een groene kerk

Onlangs heeft de Dominicus zich aangemeld als groene kerk www.groenekerken.nl. Daarmee werd het voornemen uitgesproken de kerk (nog) duurzamer te maken.

Als symbool van dit streven naar duurzaamheid wordt op zondag 8 april 2018 het schildje van de groene kerken actie overhandigd aan een vertegenwoordiger van de Dominicus. Dit schildje zal goed zichtbaar worden bevestigd aan de buitenkant van de kerk.

Op zondag 8 april zal een serie diensten over duurzaamheid worden afgesloten met een dienst waarin Herman Wijffels de overweging zal houden.

Plastic vrijwilligers gezocht

We willen in de Dominicus het scheiden van afval nog wat verder doorvoeren. Glas en papier worden al gescheiden afgevoerd naar de daarvoor bestemde verzamelbakken. Dat willen we nu ook gaan doen met plastic.

Dat handige plastic dreigt het leven op aarde te verstikken: oceanen, steden en natuurgebieden liggen er vol mee. Statiegeld op kleine petflesjes komt er op z’n vroegst in 2021.

We willen in de beide keukens van de Dominicus een bak plaatsen voor het verzamelen van schoon(gemaakt) plastic. Het is belangrijk dat gebruikers van de keukens erop toezien dat er geen plastic met etensresten in de bakken terechtkomt. Het plastic moet één keer per week worden afgevoerd naar een inzamelpunt voor plastic. Zo’n inzamelpunt is niet in de directe omgeving van de Dominicus te vinden, wel elders in het centrum en in de stad. Lieke van Duin is bereid zich in te zetten voor het afvoeren van plastic, maar het zou prettig zijn als er een klein groepje vrijwilligers gevormd zou kunnen worden dat gezamenlijk die taak op zich wil nemen.

Wie wil meehelpen met het afvoeren van plastic naar een inzamelpunt kan zich melden bij Lieke van Duin. Lieke is vrijwel elke zondag te vinden in het koor bij de sopranen.

Werkgroep Dominicus duurzaam.