foto-links

raamdom-gr

Kerstkaarten verkoop 2018

Dominicus Amsterdam KerstDe kerstkaartenverkoop zal dit jaar anders gaan dan u wellicht gewend bent.

Op 9, 16 en 23 december, na de dienst, worden toegangskaarten uitgegeven voor de twee Kerstdiensten van 24 december:

Vroege dienst om 19.00 u, Overweging: Eva Martens
Tijdens deze dienst, voor jong én oud, is er opvang voor de kinderen tot ca 6 jaar. De iets oudere kinderen zijn welkom in de dienst. Kinderen zullen ook bijdragen aan de dienst.

Late dienst om 22.30, Overweging: Germain Creyghton.
Tijdens deze dienst zal klinken: “Belofte van toekomst”, een woorddienst voor kerstavond, een samenspel van zang, muziek en gesproken teksten, geschreven door Frank Ploum en Arjan van Baest.

Wij zullen de verkoop van de toegangskaarten voor deze diensten dit jaar bij wijze van proef rechtstreeks, dus zonder bestelformulieren, doen.

Op bovengenoemde data vindt u op het hoofdaltaar vier tafeltjes waaraan de kaarten met gepast geld gekocht kunnen worden. De kaarten kosten € 5,00 (kinderen € 2,50).

Indien u niet in de gelegenheid bent op deze zondagen zelf kaarten te kopen vraag dan een van uw mede-Dominicusgangers dat voor u te doen.

 Mocht dat ècht, ècht, ècht niet lukken dan is een zeer beperkt aantal kaarten per post te bestellen. Stuur dan vóór 9 december een briefje met uw bestelling en een geadresseerde en gefrankeerde retour-envelop naar:

Secretariaat Dominicusgemeente, Spuistraat 12, 1012 TS Amsterdam

en maak het verschuldigde bedrag (€ 5,00 per kaart ) over op NL45 ABNA 0435 6572 08, onder vermelding van het aantal kaarten voor de Kerstdienst van welk uur (zorgt u ervoor dat de naam van besteller en rekeninghouder overeenkomt?). Na ontvangst van uw bestelling en het bedrag worden u dan de toegangsbewijzen toegezonden.

———————-

* Tijdens de dienst van 19.00 – voor jong en oud, is er opvang voor de kinderen tot ca 6 jaar. De iets oudere kinderen zijn welkom in de dienst. Eva Martens houdt de overweging en kinderen zullen ook bijdragen aan de dienst.

Tijdens de dienst 22.30 zal klinken: “Belofte van toekomst”, een woorddienst  voor kerstavond, een samenspel van zang, muziek en gesproken teksten, geschreven door Frank Ploum en Arjan van Baest. Overweging: Germain Creyghton

Dominicus Contact

De contactgroep valt onder  de Werkgroep Pastoraat en bestaat uit 5 mensen uit onze gemeente, die nauw samenwerken met de pastores.

De leden van de contactgroep zijn Mies Bouwmeester (voorzitter),  Lieke Dingemanse, Arie Kempkes, Anne Timmer en Mart Vogten.

Wat doen wij

Soms kun je, te midden van de grote gemeente van de Dominicus met het rijke aanbod aan groepsactiviteiten, behoefte voelen aan een persoonlijk contact. Misschien wil je eens vertellen over je leven, over de fase waarin je bent, over wat je meemaakt. Of over hoe je geloofsleven meegroeit of je mogelijk juist in de weg zit.

Vaak is het zo dat pastores de contactgroep inschakelen als er een vraag is naar een regelmatig, langer durend contact. Dat kan bijvoorbeeld zijn na een ingrijpende gebeurtenis als het overlijden van een dierbare of bij eenzaamheid of ziekte. Als je niet naar de kerk kunt komen en wel graag contact wilt houden, bezoekt iemand uit de contactgroep je thuis.

Ook kun je contact opnemen als je nieuw bent en eens meer wilt horen over de Dominicusgemeente

Hoe neem je contact op

Je kunt ons bereiken via de pastores: 020 6226171

of je kunt onze contactpersoon Anne Timmer bellen:

06 12133232

Bericht uit de beleidsraad 12

In de afgelopen maand hebt u concrete tekenen van leven van de beleidsraad kunnen opvangen en dat is wel bijzonder, omdat we vaak achter de schermen opereren.

Dat gebeurde door de verkiezingsprocedure voor een nieuw lid van de BR die in oktober gestart is door de verkiezingscommissie, gevormd door Tineke Dijkstra en Jop Mendelts. Er is  een vacature, de (vierjarige) zittingstermijn van Marjanne Tamminga is verstreken en Marjanne heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen. We zijn als BR haar heel erg dankbaar voor haar inbreng in de vergaderingen, Marjanne is iemand die ons vaak helpt herinneren aan de puntjes die op de i gezet moeten worden voor een zorgvuldige  besluitvorming. Ze heeft liturgie als aandachtsveld en besteedde veel aandacht en tijd aan het meedenken over de veranderingen waarvoor het liturgisch team zich geplaatst zag. We zijn als BR Marjanne dankbaar voor haar zorg en aandacht voor het welzijn van onze gemeente en voor het vele werk dat ze daarvoor heeft verzet.

En we hopen natuurlijk op voldoende kandidaten voor een verkiezing, dat zullen we na 25 november weten.

 

Op zondagmiddag 18 november was er de gemeentemiddag met als thema ‘gemeenschap in beweging’, waar velen van u aan  hebben deelgenomen.

Het was bijzonder om als leden van de BR samen met Marcel Elsenaar van het LT het programma voor deze middag te maken en uit te voeren. Ook met hulp van diverse bezoekers die afgesproken of spontaan een handje uitstaken, het ging allemaal als vanzelf.

Daarom ook was het fijn om de vele vrijwilligers van onze gemeente te kunnen trakteren op een lekkere lunch van het cateringbedrijf, dat de prachtige naam draagt van ‘5 broden en 2 vissen’. Dat kan toch niet mooier voor een groep kerkgangers. Dat de smaak ook goed was blijkt wel uit het feit dat er geen 12 manden met ‘brokken’ overbleven, alles ging schoon op.

In het middagprogramma gingen we met elkaar op ‘pelgrimsreis’ door de kerk en die reis werd begonnen door een, soms hernieuwde, kennismaking: vrij lopen door de kerk, elkaar aankijken, bij de volgende wandeling toeknikken en daarna nog eens wandelend ook een praatje aanknopen. Zo kwam je soms opeens iemand tegen die je nog niet kende.

Een bezoek aan drie van de acht pleisterplaatsen volgde, in groepjes van vijf wisselende gesprekspartners werden die bezocht, onderbroken door even samen zingen en dan weer door naar de volgende plek. De uitnodiging was steeds om na een korte inleidende tekst jezelf te bezinnen op je ervaring met het onderwerp en die dan te delen met de gesprekspartners, met als sleutelzin ‘vertel daar eens wat meer over’. Een mooi voorbeeld van zo’n pleisterplaats is

Pleisterplaats 4:  Komen en gaan, gemeenschap in beweging

Met iedere bezoeker die hier komt, komt er iets nieuws binnen. Met ieder die weggaat verdwijnt iets. Zo zijn wij gemeenschap in beweging. Welke elementen moeten altijd blijven? En wat mag veranderen?

Andere pleisterplaatsen op de pelgrimstocht hadden als thema o.a. ‘Gij die weet, breken en delen’, ‘Beelden van verlangen’, ‘Gastvrijheid is vaak moeilijk’, ‘Ik zal er zijn in het samenzijn’, en ‘Komen ooit voeten gevleugeld’.

Het werd een levendige tocht, waarin we elkaar veel verhalen vertelden en ervaringen uitwisselden en deelden. Bij de gezamenlijke afronding schreven diverse deelnemers hun indrukken van deze middag op, en hier volgt dan een impressie van deze ‘oogst’:

 

Wat willen we behouden? Behalve dat ons mooie kerkgebouw ons dierbaar is staan hier ook de menselijke ontmoetingen centraal:

Nabijheid, zorg voor elkaar, het open huis met kerst, creatieve manieren om elkaar te ontmoeten. En ook het koor en de muziek, vrijheid van denken, mogen zijn wie je bent, ook als dat kritisch is. En laten we een gemeenschap blijven die staat voor de onderdrukten.

Wat zouden we willen ontwikkelen en/of veranderen? Wat zouden we kunnen loslaten?

Veel opmerkingen gaan over de liturgie van onze wekelijkse vieringen: een preek nabespreken met de betreffende voorganger, meer stilte na brood en wijn; niet elke zondag eucharistie, maar ook experimenteren en bijvoorbeeld nadenken over secularisering, een andere liturgie, dans en kunst, tekenen en schilderen in de viering. In beweging blijven en niet vastroesten in onze gewoonten.

Het onderling gesprek werd genoemd als belangrijke ervaring die voor herhaling vatbaar is in de vorm zoals vanmiddag. Deze vorm, delen van ervaringen zonder oordeel of mening,  leidt tot gesprekken die je ter harte gaan, echte ontmoeting, nabijheid en misschien zelfs vriendschap.

Maatschappelijk gezien werden contacten met de Kloof en andere religieuze gezelschappen als belangrijk genoemd, daarbij ook de suggestie om de kerk te (laten) gebruiken als gemeenschapsruimte voor de buurt en minder bedeelden. Want zijn we misschien soms ook ‘te close’? vraagt iemand zich af. En daarbij moet het gebouw zelf dan ook duurzamer worden met lager energieverbruik.

En tenslotte: wat een leuke middag, we hebben kennis gemaakt met nieuwe mensen. Een win-win middag! Onderlinge contacten vasthouden èn deze gespreksonderwerpen. Hoop blijven houden zodat we verder kunnen gaan! Deze kleinere bijeenkomsten brengen ons bij elkaar, en geven inspiratie, betrokkenheid, inbreng. Een beetje delen maakt meer, want: delen is vermenigvuldigen!

En de laatste hartekreet:

God Bestaat niet!

Maar wel: dat wat groter is dan ikzelf, dat wat er altijd al was, de schepper, de eeuwige, de omarmer, de trooster, ….etc

Dat wil ik in één woord vatten:

GOD

 

Ik eindig deze impressie met een citaat uit de overweging ‘Heiligheid en gemeenschap’ van Janneke Stegeman op 24 juni 2018, waaruit we dankbaar hebben geput bij de voorbereiding: ‘Op onszelf zijn we nog niet zoveel, we worden pas door elkaar. (-)Het heilige is niet waar alles goed is, glad en in orde. (-)Het heilige ontstaat waar alles er mag zijn en iedereen er mag zijn. We zijn aan elkaar gegeven om elkaar te bevestigen, dat het goed is dat we een thuis hebben, en om elkaar liefdevol te onderbreken, een vraag te stellen, in beweging te houden.’ Zo was het en zo moge het zijn.

 

Intussen gaan de lopende en praktische zaken ook gewoon door. Het privacyreglement is nu definitief vastgesteld, nadat opsteller Jos Valke de laatste puntjes had aangepast. We zijn er blij mee dat Jos deze grote klus geklaard heeft.

De externe klachtencommissie en de interne klachtbegeleider c.q. vertrouwenspersoon  kwamen op de koffie na een viering in oktober. Gelukkig niet omdat er klachten zijn, maar wel om elkaar eens te zien en te spreken. De externe commissie bestaat momenteel uit drie personen, die juridisch en sociaal volledig toegerust zijn om een klacht, mocht die komen, zorgvuldig te behandelen. De interne klachtbegeleider, Kees van Houtum, neemt als eerste een klacht uit de gemeente in ontvangst. Heel in het kort gezegd bekijkt hij of hij samen met de klager kan komen tot een oplossing, en zo niet, dan gaat de klacht door naar de externe commissie.  Deze hele procedure kunt u vinden in de structuurnota en die is weer te vinden via de website  (www.dominicusamsterdam.nl > gemeente > structuurnota). Kees functioneert tevens als vertrouwenspersoon voor de gemeente, uw opmerkingen en zorgen over personen of over de gang van zaken kunt u bij hem neerleggen. Hij zal die met u bespreken en kijken of er actie moet worden ondernomen, dit alles in vertrouwelijke sfeer. U vindt Kees via 06 44 54 43 28.

 

De overdracht van het werk van Emile naar onze secretaris Frederik en medewerker verhuur Jan-Pieter is afgerond door de werkgroep die deze overdracht heeft begeleid. Het was niet zomaar een overdracht, voor Emile die zijn werk moest loslaten was het een grote overgang en voor de nieuwe medewerkers een kennismaking met nieuw werk, dat ze met verve hebben opgepakt.

De groep van acht vrijwillige kosters is geruisloos aan deze nieuwe taak begonnen, augustus was de overgangsmaand en inmiddels draaien ze elke zondag beurtelings hun kostersdienst. U kunt de koster van dienst herkennen aan de badge waarmee hij of zij zich bekend maakt.

 

Het najaarsoverleg van de BR met vertegenwoordigers van alle werkgroepen heeft op 14 november plaatsgevonden. Hierin stonden de wensen met betrekking tot de begroting 2019 centraal en verder werd verteld wat er zoal gaande is in de werkgroepen.

Ook was er weer het halfjaarlijks overleg met externe deskundigen dat altijd vruchtbaar is voor gesprek en discussie over de vraag hoe we  als Dominicus kerk en gemeente zijn. Dat levert altijd weer nieuwe gedachten of inzichten op, waarmee we verder kunnen. We kunnen ons gelukkig prijzen dat er altijd weer mensen zijn, die soms van ver uit het land komen voor zo’n avond, die ons kritisch willen volgen en ons aanmoedigen om onze reis met elkaar te vervolgen.

 

Namens de beleidsraad,

Joanne Kruijswijk Jansen

 

 

Dromen_campagnebeeld_liggend

Dirigent van Dominicuskoor werkt mee aan project: Dromen op muziek

Droomconcert als grande finale van ‘Dromen op muziek’, op zondagmiddag 2 december.

De Stichting Muziek Nu zet zich in voor nieuwe muziek voor professionals en amateurs en presenteert deze op een fantasievolle manier aan het publiek. Passie voor muziek, vernieuwing en speelsheid staan daarbij altijd centraal.

Het concert ‘Dromen op muziek’ brengt nieuwe koorwerken van Arjan van Baest en Evert van Merode door een speciaal samengesteld projectkoor van 24 zangers uit Noord-Brabant en composities voor pianotrio door het Vlaamse Trio Landini.

Het droomconcert vormt de sfeervolle afsluiting van het project ‘Dromen op muziek’. Zes talentvolle Nederlandse en Vlaamse componisten kregen de opdracht een werk te schrijven voor pianotrio, geïnspireerd door poëzie met als rode draad ‘Dromen’. De werken beleven hun (wereld)première tijdens het concert en worden uitgebracht op cd. Geniet mee van deze nieuwe muziek voor pianotrio en de kleurrijke koorklanken van het groot kamerkoor in deze verwachtingsvolle tijd van Sinterklaas en Kerst.

Twee van de componisten zijn goede bekenden van de Dominicusgemeenschap: koordirigent Arjan van Baest en pianist Evert van Merode. Zij zijn de oprichters van Stichting Muziek Nu en muzikale multi-talenten: dirigent, pianist, docent (Arjan aan het conservatorium in Tilburg, Evert als pianodocent in eigen praktijk) én componist.

AAArjanvBaest AAEvertvMerode

Arjan liet zich voor dit project inspireren door een ‘Booze droom’ van dichter, psychiater en dromenonderzoeker Frederik van Eeden. Evert vond zijn droommateriaal in een gedicht van de Chinese dichteres Li Qingzhao (1084 – na 1155) over een onschuldig boottochtje dat een nachtmerrie dreigt te worden.

Drie andere componisten – Erik Desimpelaere, Br. Kris Oelbrandt, Ralf Pisters – schreven werken waarbij zeer uiteenlopende dichters als Paul van Ostaijen, Rabindranath Tagore en Jacob Israël de Haan hun muzikale ‘droomrichting’ bepaalden. Componiste Nicoline Soeter schreef zelf een fantasierijk gedicht: Imagines Mundi.

Op zondagmiddag 2 december kunt u de resultaten van hun werk live horen. Uitgevoerd door Trio Landini met Jenny Spanoghe (viool), Geert De Bièvre (cello) en Paul Hermsen (piano). De werken worden omlijst door koormuziek van Van Landeghem, Le Flem, Van Merode, Sixten, Van Baest en Thompson door het projectkoor o.l.v. Arjan met pianobegeleiding van Evert en Ralf Pisters. U bent van harte welkom in deze oase van dromen…

Amsterdam, Dominicuskerk zondagmiddag 2 december 15:30 uur (zaal open 15:00 uur).

Entree € 17,50 (studenten € 15,-), voorverkoop € 15,- (studenten € 12,50). De cd kan na afloop van het concert worden gekocht ( € 15,-). Meer informatie over Dromen op muziek en het reserveren van kaarten e/o het bestellen van de cd: www.muziek-nu.nl

 

 

Aanmelding projecten maandelijkse extra collecte

Voor de maandelijkse collecte ten bate van projecten buiten de Dominicus kunnen voor 2019 nieuwe aanvragen worden aangemeld.

De opbrengst van de collectes, zowel in binnen- als buitenland, dienen ten goede te komen aan en zijn in solidariteit met de zwaksten in de samenleving. Een project heeft collectieve bestemming en is dus geen ondersteuning van één of enkele individuele mensen. De projecten zijn kleinschalig en ontvangen geen of minimale overheidssubsidies. De voorkeur gaat uit naar projecten die streven naar ontwikkeling van mensen in zelfredzaam- en zelfstandigheid. Projecten die al eerder (minimaal 2 jaar geleden) in aanmerking zijn gekomen voor een collecte, kunnen opnieuw een aanvraag indienen.

De aanmelding met een uitgebreide zelf geschreven beschrijving van het project kan uitsluitend schriftelijk worden ingestuurd naar het secretariaat van de Dominicus t.a.v. de Collectencommissie en via dickmanten@hotmail.com

Aanvragen voor de eerstvolgende beoordeling dienen voor 1 januari a.s. te zijn toegestuurd.

 

 

Verkiezingen Beleidsraad

Per 1 januari a.s. ontstaat er een vacature in de Beleidsraad (BR). In verband daarmee zullen er op 25 november a.s. na de viering verkiezingen zijn, welke door Verkiezingscommissie (VK) georganiseerd zullen worden.

De BR roept in verband hiermee mensen op om zich kandidaat te stellen; dat kan door zich aan te melden bij de VK; deze aanmelding moet vergezeld gaan van een korte persoonsbeschrijving, de visie die de kandidaat heeft op de Dominicuskerk/motivatie en de functie die men ambieert. Binnen de BR zijn er de aandachtsvelden: Liturgie, Pastoraat, Diaconaat en Interne Communicatie .

Kandidaten moeten ten minste 18 jaar oud zijn. Leden van de Werkgroep Pastoraat, Diaconaat, het Liturgisch team en de Beheercommissie zijn niet verkiesbaar.

Informatie kunt u inwinnen bij de leden van de VK : Tineke Dijkstra  (tineke-dijkstra@live.nl) en Jop Mendelts (jopmendelts@telfort.nl) en de BR.

U kunt de leden van de Verkiezingscommissie na de dienst voor het podium vinden.

Aanmeldingen moeten voor 15 november a.s. bij de commissie binnen zijn; dan sluit de termijn voor de kandidaatstelling.

Gemeentemiddag 18 november 2018, Levenslange reizen, pleisterplaatsen voor de ziel in de Dominicus

Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.

Ga met ons mee langs de beelden van hoop.

Met deze twee zangregels uit een kinderlied voor de veertigdagentijd willen wij u uitnodigen voor de gemeentemiddag van zondag 18 november a.s..

Vanuit onze eigen ervaring en beleving als Dominicus-gangers willen we samen op reis gaan. Het gaat daarbij eerst om het delen van de ervaringen uit heden en verleden, maar vervolgens zoeken we ons vooral een weg naar de onbekende verte. Aan het eind van de middag hopen we deze gedeelde ervaringen samen te vatten in een aantal inspirerende beelden voor de toekomst van onze Dominicus gemeente.

Om goed toegerust te worden voor deze reis naar de toekomst bieden wij u een aantal pleisterplaatsen waar u even op adem kunt komen. In wisselende kleine groepjes kunt u met elkaar verdieping zoeken vanuit een gedicht, een beeld, een lied, een kort verhaal, een preekcitaat of simpelweg de schoonheid van het kerkgebouw.

De lunch staat voor u klaar om 12.30 uur. Om 13.30 uur beginnen we met een kennismakingsspel gevolgd door een korte inleiding op het thema. Vanaf 14.00 uur kunt u drie pleisterplaatsen aandoen. Om 15.15 uur sluiten we dit gezamenlijk af en daarna staat de borrel klaar.

Namens de beleidsraad

Joanne Kruijswijk Jansen, Marcel Elsenaar, Jan van der Meulen

Lezing van Patrick Chatelion Counet:Paulus, een Jood geraakt door Jezus

Na het lezen van de Handelingen der apostelen, waarin we Paulus leerden kennen als gedreven evangelist en reiziger na zijn ‘grote ommekeer’, maar ook als brievenschrijver. Bij het bijbellezen op de dinsdagavond gaan we verder met het lezen van een van de brieven, die Paulus schreef aan de Galaten. Op dinsdag 16 oktober zal Paulus-kenner Patrick Chatelion Counet zijn visie op Paulus en zijn missie houden. Beelden en meningen over Paulus ‘afstoffen’, die in de loop van 2000 jaar Christendom en theologie over hem zijn ontstaan en veel weerstand hebben opgeroepen. Dat zou wel eens heel spannend anders kunnen uitpakken!

Deze avond is open voor een ieder die een andere Paulus wil leren kennen. Wanneer u een of meer keren van plan bent een of meerdere keren naar het bijbellezen te gaan, mag u deze avond niet missen.

Plaats en tijd: Grote zaal van de pastorie; 19.30 tot 21.30

Begeleiding:      Anne-Marie Hauer e-mail: a_mhauer@hotmail.com

Bijdrage: €5

IMG_1073 bijgesneden

Bericht uit de beleidsraad 11 – oktober 2018

Dat was een mooie dag, die we als gemeente hadden op zondag 23 september. Het afscheid van onze secretaris Emile Linssen na 40 jaar trouwe dienst ging gepaard met mooie toespraken, een heerlijke lunch en een prachtig concert.

Een lunch werd samengesteld uit allerlei meegebrachte etenswaren, ‘Heel Holland bakt’ verbleekte bij het zien van het buffet. En het concert was een enorme verrassing, zowel voor Emile als ook voor de aanwezigen. Twee koren die belangeloos kwamen optreden – het Groot Concertkoor Amsterdam en Fenix & Friends – omdat ze met Emile een goede ‘verhuurverstandhouding’ hadden opgebouwd  in al die jaren dat ze in de Dominicus komen. Solisten – Herman Rouw en Gerrie Meijers – die de sterren van de hemel speelden. Stembevrijder Jan Kortie die ons met een paradijselijke mantra een hart onder de riem stak voor het Emile-loze tijdperk. En natuurlijk ons eigen Dominicuskoor onder leiding van Arjan van Baest, de zangers David Cohen en Jeanette Cramer die ons betoverden met hun stemmen en hun performance en last but not least het prachtige orgel- en pianospel én de speciaal voor deze gelegenheid gemaakte compositie op The Last Farewell van Thom Jansen. Als dat allemaal al niet onvergetelijk was, dan toch zeker het gezamenlijk gezongen slotlied ‘Aan de Amsterdamse grachten’… meer dan toepasselijk voor iemand die in een grachtenhuis geboren is! Iemand merkte op ‘waarom dansen we hier eigenlijk niet? We kunnen het !’

Als ik het goed gezien heb, heeft Emile genoten van dit alles, waar hij (ik citeer uit het lied van Gerard Swüste) “als een berg tegenop ziet. Dat de gemeente hem toezingt en eert met een feestlied”. Hij moest er toch aan geloven. Het ga je goed, Emile, en graag tot ziens!

Jan Bade, de voorzitter van de BR, noemde het al in zijn toespraak: Emile vervangen is een heel karwei. Zijn functie is opgesplitst. Het secretariaat wordt sinds juni gedaan door Frederik Lobbrecht. Voor de coördinatie en begeleiding van de verhuur is een nieuwe functie gecreëerd die wordt uitgevoerd door Jan Pieter de Jong. Jan Pieter wordt de komende maanden ingewerkt en bijgestaan door Emile. Voor de kosterstaken op zondag is een vrijwilligersteam samengesteld. Dit laatste is een experiment, in december wordt gekeken of het goed gaat en of het bijstelling behoeft.

IMG_1073 bijgesneden

Jan Pieter de Jong

 De privacyverklaring, die de Beheercommissie heeft opgesteld, is geaccordeerd door de BR met veel dank aan Jos Valke, die dit belangrijke document heeft opgesteld.

Na het aanbrengen van enkele kleine wijzigingen zal de verklaring opgenomen worden in de Structuurnota, die momenteel ook bijgesteld wordt. De invoering van de verklaring komt op gang, alle mensen die op de website of andere digitale media van de Dominicusgemeente worden genoemd, krijgen de vraag om schriftelijk toestemming te geven voor het publiceren van hun gegevens.

De BR heeft intussen ook gesproken over een op te richten PR-commissie, in deze tijd onontbeerlijk. Verder is het Open Huis aan de orde geweest, de groep vrijwilligers die zich hier jaar in jaar uit voor inzet is weer aan de slag gegaan met de voorbereidingen. De coördinatie van het geheel is nog niet compleet, de zittende coördinator kan wel een tweede man/vrouw naast zich gebruiken. Het wordt dit jaar het 49ste Open Huis, we zijn dus onderweg naar de 50!

Een apart werkgroepje houdt zich bezig met het voorbereiden van een ‘glossy’ ter gelegenheid van dit komende jubileum.

Vanuit de BR zijn twee personen bezig met de voorbereiding van de gemeentemiddag op zondag 18 november. Zet die datum maar vast in uw agenda! Meer nieuws volgt in de novemberkrant.

Zo varen we voort met het gemeentewerk. Misschien is het laatste couplet van het afscheidslied voor Emile – op de wijs van ‘Dit is de dag’/’Komen ooit voeten gevleugeld’ – op ons als vrijwilligers ook wel een beetje van toepassing:

“Jaren van dienstbaarheid, wij zullen dat nooit vergeten.

Was hij ook ziek? Echt, ik zou het waarachtig niet weten!

Steeds in de weer

Altijd voor ons of de Heer.

Heeft hij wel ooit stil gezeten?”

 

Met een hartelijke groet,

namens de beleidsraad,

 

Joanne Kruijswijk Jansen

 

Veel nieuwe en doorgaande activiteiten – Werkgroep Pastoraat

In het nieuwe seizoen zijn er weer heel veel  activiteiten om aan mee te doen, georganiseerd door de Werkgroep Pastoraat. Natuurlijk een groot aantal doorgaande groepen zoals het Bijbellezen – dit keer over de brief aan de Galaten, het Joods leerhuis met Exodus als onderwerp, de ontmoetingsgroepen, de meditatiegroepen en de sacred dance groep. Een goed moment om aan te haken bij een van deze groepen. Meedoen met een groep is een heel goede manier om mensen te leren kennen.

Ook zijn er nieuwe groepen uitgedacht en op touw gezet zoals:

- Eens speurtocht door de Psalmen met Gerard Swüste en Gert Bremer

- De Ouderendag voorafgegaan en gevolgd door een afgestemde activiteit

- Een tweetal avonden over het prikkelende programma ‘Kijken in de ziel’

- Een nieuwe serie Bibliodrama;

- Een studiegroep over de mimetische theorie;

- Een avond met als onderwerp ‘kinderen in de Dominicus’ over het betreffende hoofdstuk uit het jubileumboek;

- De groep wandelen in stilte.

Heel speciaal is de avond waarop de Misa Criolla wordt gedanst in het kader van de Vredesweek. En natuurlijk gaan onze tieners elkaar ontmoeten en erop uit (een moskee bezoeken?) of juist niet om in de pastorie een film te kijken.

En dan is nog niet alles genoemd. Bekijkt u de folder goed en zoekt u verder informatie op de website of op de flyers die bij de ingang op de pilaar hangen.

Iedereen is van harte welkom! Verrijkend, verbindend en verdiepend.

Het nieuwe mailadres van de werkgroep pastoraat is: werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl. Hier kunt u zich opgeven of om meer informatie vragen.