foto-links

raamdom-gr

‘s Zomers verpozen

Elke donderdagmorgen ben je welkom in de pastorie om koffie te drinken, nieuwe mensen te ontmoeten of met voor jou bekende mensen bij te praten. Soms komt er een thema op waarover iedereen dan zijn/haar mening over naar voren kan brengen. Je bent van harte welkom voor een of meerdere keren en we zien je ook graag elke week. Heel vaak is een van de pastores ook aanwezig. Tot ziens bij de koffie.

bannink met naam fotograaf

Harry Bannink – Mooie dingen Met Arjan van Baest

Al jaren liepen klassiek zanger Jelle Leistra en pianist Arjan van Baest rond met het idee een concert te doen met louter Bannink-liedjes, tot zij elkaar ontmoetten via de Grote Harry Bannink Podcast van Gijs Groenteman. Samen gingen zij op onderzoek uit, bespraken hun plannen met Banninks dochter Monique, maakten transcripties van bekende en onbekende pareltjes om zo tot een dwarsdoorsnede van het duizelingwekkende oeuvre van misschien wel de grootste Nederlandse componist aller tijden te komen.
In een concert van anderhalf uur nemen Jelle Leistra en Arjan van Baest het publiek mee op een reis langs o.a. Conny Stuart, Heerlijk duurt het langst, Ja zuster, nee zuster, ‘t Schaep met de 5 pooten, Farce Majeure, Stratemakeropzeeshow, J.J. de Bom, de film van Ome Willem, de Taalstraat, Sesamstraat en Klokhuis. Met de fantastische teksten van Annie M.G. Schmidt, Willem Wilmink, Hans Dorrestein, Ted van Lieshout, Karel Eykman, Fetze Pijlman, Rob Chrispijn, Rutger Kopland, Kolonel Willem Knigge, Eli Asser, Jan Boerstoel en Jan Fillekers.

Zondag 9 juni 2019, 14.30 uur. Toegang gratis, collecte na afloop

bannink met naam fotograaf

Stichting Kinonikids dankt de Dominicus voor de collecte met Pasen

Tijdens de Paasdiensten is gecollecteerd voor Kinonikids. Dat is een kleine, vrijwillige stichting die opgericht is in oktober 2017. De oprichting kwam tot stand na diverse bezoeken aan Kinoni, Oeganda. Tijdens deze bezoeken hebben de bestuursleden van de stichting vrijwilligerswerk gedaan en ondervonden dat met financiële hulp en de inzet van de lokale mensen veel bereikt kan worden. Er is in zeer korte tijd een kleuterschool gebouwd waar 128 kinderen nu leskrijgen. De kinderen krijgen ’s morgens iets te eten en te drinken en tussen de middag wordt er een warme lunch verstrekt. Ook wordt er vervoer geregeld voor de kinderen die ver weg wonen. Dit alles is met name te danken aan Caphas Mugabi, die de gemeenschap vooruit wil brengen. De stichting vindt het van groot belang dat de wensen en ideeën vanuit de gemeenschap zelf komen. Op dit moment heeft het ontwikkelen, verbeteren en toegankelijk maken van het primair onderwijs prioriteit. De stichting onderschrijft dit doel en heeft een ondersteunende rol in deze ontwikkeling. Zij proberen op diverse manieren inkomen te generen om aan de wensen van de gemeenschap tegemoet te komen. Door minimaal eens per drie jaar zelf naar Kinoni te gaan en de mogelijkheid om via internet veelvuldig te communiceren houdt de stichting het contact met de gemeenschap optimaal.

Zij kregen een deel van de opbrengst van de collecte tijdens de Paasdiensten. Zij schrijven op hun Facebookpagina:

“Saamhorigheid, verbinding, dankbaar.
Dominicus kerk in Amsterdam
Wat een mooi bedrag heeft de collecte opgebracht tijdens Pasen voor de aanschaf van een bus voor de gemeenschap in Kinoni.
We willen alle mensen die hiervoor een bijdrage hebben gedaan heel hartelijk bedanken!”

Lezing door Prof. Cees den Heyer. Galaten en Romeinen.

Paulus, een Jood geraakt door Jezus: lezing door Prof. Cees den Heyer.

Bij de Bijbelleesavonden op dinsdag hebben we na het lezen van de Handelingen der apostelen ons verdiept in brieven van Paulus: de brief aan de Galaten en de brief aan de Romeinen. Geen eenvoudige leesstof! We zijn daarom blij, dat Paulus-kenner Prof. Cees den Heyer op 23 april ons meeneemt door de wereld van het beginnende Christendom, de tijd dat de Jood Paulus na zijn grote ommekeer, van vurig bestrijder een belangrijk verkondiger werd van een nieuwe bevrijdende boodschap.

Plaats: Grote zaal van de pastorie;

Begeleiding:   Anne-Marie Hauer e-mail: a_mhauer@hotmail.com;

Kosten:  € 5

Bericht uit de Beleidsraad 15 – april 2019

Hoogtepunt in maart vormde wel de landelijke klimaatmars op 10 maart, en in het bijzonder de samenkomst van leden uit de Groene Kerken in onze Dominicus op deze zondagmorgen na de dienst.
Al tijdens het slotlied gingen de deuren aan de Spuistraat open en stroomden onze broers en zussen uit andere kerken naar binnen. De koffie stroomde ook en wel gratis, en men maakte natuurlijk dankbaar gebruik van de toiletten.
Na een korte bezinning op het doel van ons samenzijn, met psalm, toespraak en lied – De woestijn zal bloeien als een roos ! – gingen we met z’n allen door de ‘officiële’ uitgang in een grote stoet naar de Dam. Gewapend met prachtige spandoeken, gemaakt door mensen van de Dominicus en de Keizergrachtkerk. U ziet het op de foto’s.

Op deze plaats mogen we nog onze allerhartelijkste dank uitspreken, namens de klimaatlopers, aan alle koffiezetters en –schenkers, sjouwers met koorpodiumstukken en –stoelen, toiletreinigers en ieder die verder een aandeel had in de organisatie van deze dag onder de voortreffelijke leiding van Frederik. Het verliep allemaal vlekkeloos en dat is bijzonder omdat het in een tijdspanne van drie kwartier moest gebeuren.
Het was hartverwarmend, fijn om aan terug te denken, wachtend op de Dam tot het vertrek van de stoet, staand in de wind, de regen en de kou.
Dat de mars een signaal is geweest voor onze regering staat buiten kijf, 40.000 mensen waaronder vele ‘groene-kerk-gangers’!

Inmiddels gebeuren er ook andere dingen. De beleidsraad is bezig met het beleidsplan 2019-2022, dat in concept klaar is en in april en mei besproken zal worden in de werkgroepen liturgie, diaconaat, pastoraat en beheer. Een presentatie en bespreking in de gemeenten staat in september gepland, dan is het commentaar van de werkgroepen in het concept verwerkt. We hopen er dan samen met u, zoals dat heet, ‘een klap op te geven’.

Ellen van de Geer is geïnstalleerd als lid van de beleidsraad. Haar komst betekende ook een opnieuw kijken naar de verdeling van de aandachtsvelden. Daarbij kwamen we tot de volgende indeling:
- de beheercommissie blijft het aandachtsveld van Mirjam Nieboer en Geert-Jan Meijerhof
- en de werkgroep pastoraat dat van Joanne Kruijswijk Jansen
- de werkgroep diaconaat blijft in de aandacht van Jan van der Meulen
- Ellen van de Geer en Jan van der Meulen gaan het aandachtsveld liturgie bezetten
- en Jan Bade neemt de externe betrekkingen voor zijn rekening.
Het dagelijks bestuur van de BR wordt dit jaar gevormd door voorzitter Jan Bade, secretaris Joanne Kruijswijk Jansen en Mirjam Nieboer.

Wat valt er verder nog te vertellen?
De voorbereidingen voor het afscheid van Thom Jansen, gepland op paaszondag 21 april na de dienst, zijn in volle gang. Ook zijn opvolging heeft de aandacht. Er is een profiel voor een pianist-organist opgesteld en een sollicitatiecommissie gevormd. De hoop is dat we na de zomer een waardige opvolger hebben gevonden.
En er wordt gewerkt aan de herziening van de structuurnota 2010.
Namens de BR wens ik u een goede tijd in deze vastenperiode die zo mooi wordt ondersteund door de prachtige digitale kalender, met elke dag een pareltje in woord en beeld ter overdenking.

Met hartelijke groet,
namens de beleidsraad,

Joanne Kruijswijk Jansen

Nieuwe leesgroep: ‘Speling’

De Werkgroep Pastoraat wil bij voldoende deelname in september a.s. een ‘Spelingleesgroep’ starten.

‘Speling’ is een kwartaaltijdschrift voor bezinning en spiritualiteit onder redactie van onder andere Annemarieke van der Woude, Frans Maas en Kees Waaijman. Het tijdschrift gaat haar 71ste  jaargang in, is uit de Karmeltraditie voortgekomen en nog steeds een van de toonaangevende tijdschriften over allerlei actuele en tijdloze onderwerpen, belicht vanuit de christelijke spiritualiteit.

Ook elders in het land zijn er doorlopende Spelingleesgroepen. Door de jaren heen ontwikkelt zich een hechte band, waarin ervaringen worden uitgewisseld en een diepgaand contact tot de mogelijkheden behoort.

Er wordt gewerkt met jaarthema’s. Het juninummer waarmee we beginnen is het eerste nummer van de nieuwe jaargang, die ‘Samenlevenskunst’ als thema heeft. In een tijd waarin de toekomst van Europa onzeker is, het klimaat wordt bedreigd, duizenden mensen op drift zijn geraakt en nationalisme en protectionisme hoogtij vieren, is het niet moeilijk om een cultuurpessimist te zijn. Het gebouw van ons samenleven lijkt te zijn ingestort en wij zitten te midden van de puinhopen.

Het subthema voor juni luidt ‘crisis schept nieuwe kansen’.

Elk nummer bevat behalve illustraties van een kunstenaar en een fotograaf ongeveer 90 pagina’s leesstof. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze (zo mogelijk) het hele nummer lezen, daarom organiseren we de leesgroep geruime tijd na verschijning.

In de leesgroep delen we met elkaar wat ons geraakt heeft bij het lezen en we bespreken wat het thema bijdraagt aan ons leven. Het gaat hierbij om het delen van ervaringen, en dus niet om het vormen van meningen of standpunten.

Het minimale aantal deelnemers inclusief begeleiders om te kunnen beginnen is door de werkgroep pastoraat gesteld op 8 personen.

Per jaargang van vier bijeenkomsten wordt een bijdrage van 20 euro gevraagd.

Data: dinsdagen 10 september en 10 december 2019, 10 maart en 9 juni 2020.

Tijd en plaats van 19.30 – 21.30 uur in de pastorie.

Begeleiding: Joanne Kruijswijk Jansen en Krijn Kramer.

Meer informatie kunt u inwinnen bij Joanne Kruijswijk Jansen – 06-22982053,  020-6753665 of  jhkj3@xs4all.nl.

Een jaarabonnement op Speling kost 28,50, zie voor verdere informatie www.Speling.nl.

Opgeven bij Olga Wagenaar – werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam of 06 20364158

Bericht uit de Beleidsraad 14 – maart 2019

De beleidsraad is het nieuwe jaar begonnen met een bezinnings- en brainstormbijeenkomst over het onderwerp waartoe de BR op aarde is: ‘beleid’.

Het ’10-punten-beleidsplan 2015-2018’ vormde de leidraad, aangevuld met een toekomstvisie, een verhaal van de hand van onze voorzitter Jan Bade. Een inspirerend verhaal over ‘de Dominicus in 2041’, dat leidde tot een aantal nieuwe ideeën en ook al concrete plannen.

Het doel waarop we ons met name willen richten is ‘hoe kunnen we ook kerk zijn voor anderen’, andere doelgroepen, ook buiten de zondagen?

Een van de plannen is om de zomeropenstelling uit te breiden tot de zaterdagavond. We zetten de deur aan de Spuistraat open, nodigen voorbijgangers – stappers, toeristen, buurtbewoners – uit naar binnen te gaan, stilte te beleven, te genieten van muziek, poëzie, samen zingen en een kaars aansteken. We kunnen dat gaan doen, als experiment dat kan lukken en mag mislukken. Het hoeft niet veel te kosten en mogelijk voorziet het wel in een behoefte. Het idee is afkomstig uit Utrecht, waar eenmaal per maand op zaterdagavond de Domkerk volstroomt tijdens de ‘Night of Light’.

Andere plannen liggen b.v. op het gebied van meer samenwerken met andere kerken in Amsterdam. En dan niet direct voor een gezamenlijke viering op zondag, maar meer in de sfeer van leerhuis en van diaconaat.

Binnenkort komt de BR met In een aangepast ’beleidsplan 2019-2222’. Daarin staat nog veel meer. Het plan zal eerst besproken worden met de werkgroepen en dan met de gemeente.

Intussen is een kleine commissie bezig het afscheid van Thom Jansen voor te bereiden. Dit vindt plaats op paaszondag 21 april tijdens en na de dienst. In de dienst zal veel muziek van Thom klinken, waaronder waarschijnlijk twee nieuwe composities. Na de dienst is er een afscheidsmoment met aansluitend koffie/thee/bubbels en iets lekkers. U heeft hier meer over kunnen lezen in het inlegvel in de orde van dienst. Inlegvel gemist? Stuur dan even een mailtje naar: secretariaat@dominicusamsterdam.nl

Over de vervanging van Thom wordt nagedacht, dit wordt een open sollicitatieprocedure. Tot de zomer is vervanging van Thom in de diensten geregeld.

We zijn blij u te kunnen vertellen dat onze pastor Eva Martens met ingang van 1 mei een vaste benoeming heeft gekregen.  Ook verheugt het ons te kunnen meedelen dat Marcel Elsenaar door de BR is benoemd tot lid van het Liturgisch Team.  En, zoals U in de orde van dienst heeft kunnen lezen, is tot ons grote genoegen Ellen van de Geer toegetreden tot de beleidsraad.

Er is een werkgroep communicatie in oprichting, daarover een volgende keer meer. De Dominicus heeft onlangs al de aandacht van de pers getrokken: in Trouw werd het gesprek van Karin Kasdorp met Marinus van de Berg in de Dominicuskrant van februari j.l. besproken. Met daarbij een kleurenfoto van de pui aan de Spuistraat met de regenboogvlag in top. Gratis publiciteit van de bovenste plank!

Met hartelijke groet,

namens de Beleidsraad,

Joanne Kruijswijk Jansen

En een ps: leest u ook dit bericht over het nieuwe lid van de BR!

Nieuw groep: Geweldloze (verbindende) Communicatie

In samenwerking met Iris Berfelo, Psycho-Sociaal-Counselor, start de Werkgroep Pastoraat in de maanden april tot en met juni, bij voldoende belangstelling, een groep ‘Geweldloze Communicatie’.

Iris heeft al veel vaker groepen, ook in het buitenland, rond dit onderwerp begeleid.

Heel graag willen wij u uitnodigen voor een voorlichtingsbijeenkomst op zondag 24 maart  om

12.30 uur in de Grote Zaal. Iris vertelt dan wat de bedoeling is van de zes avonden die u kunt bijwonen, met de materie aan de slag gaat en waarvan u veel kunt leren. Het onderwerp sluit prachtig aan bij de serie over barmhartigheid uit de veertigdagentijd. Na de voorlichting kunt u besluiten of mee wilt doen met deze groep.

De avonden zijn gepland op de donderdagen: 25 april, 9, 16 en 23 mei, 6 en 13 juni.

Voor deze voorlichtingsbijeenkomst hoeft u zich niet op te geven, na de viering kunt u aanschuiven in de grote zaal.

Om u een beeld te geven vindt u hieronder al enige toelichting van Iris op het onderwerp van deze groep:

Wat ik in mijn leven wil is mededogen

een stroom tussen mijzelf en anderen

gebaseerd op wederzijds geven vanuit het hart.

-        Marshall Rosenberg

Marshall Rosenberg, Amerikaans psycholoog, heeft Non Violent Communication ontwikkeld. Van jongs af aan dreven in hem twee vragen:

- Hoe komt het dat we van ons natuurlijke mededogen vervreemd raken, waardoor we gewelddadig worden?

- En omgekeerd, hoe kan het dat mensen soms onder de moeilijkste omstandigheden compassievol blijven? Daarbij inspireerde hem o.a. Etty Hillesum en de boodschap van verschillende religies en oude wijsheden.

Toen hij bestudeerde welke factoren onze vaardigheid beïnvloeden om compassievol te blijven, viel hem de cruciale rol van taal op en de manier waarop wij ons uitdrukken en woorden gebruiken. Hij gebruikte de term ‘Geweldloos’ zoals Ghandi – namelijk om te verwijzen naar onze natuurlijke staat van mededogen wanneer geweld in het hart is geluwd.

Hoewel we onze manier van communiceren gewoonlijk niet als geweldvol beschouwen, leiden woorden en houding vaak tot kwetsing en pijn, zowel naar anderen als naar onszelf. Het proces van Geweldloze Communicatie wordt ook wel vertaald als Compassievolle of Verbindende Communicatie. Een taal van mededogen.

Onbewust communiceren we vaak op een manier die mededogen blokkeert b.v. (moralistische) oordelen, een ander of jezelf analyseren, classificeren en etiketteren.

In Mattheὕs 7:1 staat: Oordeelt niet opdat je niet geoordeeld wordt, want zo jij oordeelt zul jij geoordeeld worden.

Geweldloze Communicatie gaat over verbinden, verbinden met jezelf en verbinden met de ander. Mensen zeggen vaak; ‘we verbinden toch, dat doen we continu als we in contact zijn.’ In praktijk blijkt echter dat onze manier van praten, luisteren, en de manier waarop we onze aandacht richten ons regelmatig uit verbinding brengt.

De intentie van Verbindende Communicatie is een kwaliteit van verbinding te ontwikkelen die het mogelijk maakt om positief aan elkaars leven bij te dragen. Dit via het (h)erkennen van elkaars behoeftes en samen te kijken hoe ieders behoefte vervuld kan worden (i.p.v. bijvoorbeeld je gelijk te willen halen of je zin te krijgen).

De aanname van Geweldloze Communicatie is dat alles wat we doen, we – bewust of onbewust – doen om een behoefte te vervullen. Alle mensen hebben dezelfde behoeftes. Overal op de wereld – los van geslacht, leeftijd, cultuur, ras – hebben mensen hetzelfde nodig. Zoals de behoefte aan voedsel, veiligheid, begrip, liefde, creativiteit en zingeving. Ieder mens / cultuur kiest zijn eigen strategie om zijn behoefte vervuld te krijgen.

Onenigheid en onbegrip ontstaat vanuit de strategie, niet vanuit de behoefte.

De informatie/leeravonden zijn erop gericht te leren hoe je kunt verbinden met je eigen behoeftes en die van de ander wanneer er een conflict is. Hoe je steeds weer naar jezelf en de ander terug kunt keren wanneer je uit contact bent. Je leert vanuit deze verbondenheid oplossingen te bedenken langs wegen die compassievol zijn en gericht op samenwerking versus vasthouden aan eigen strategie.

Opgeven bij Olga Wagenaar – werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam of 06 20364158

Open huis

Gevraagd: Foto’s Open Huis jaren 70-80-90

1969. 50 jaar geleden.

We openden in de kerstnacht de deuren voor de stad en haar mensen. Nu 50 jaar Open Huis verder hebben talloze mensen een warm dak gezocht en gevonden met kerst in de Dominicus. Dat willen we markeren met een mooi glossy magazine over ‘geloof in uitvoering.’

Daarin aandacht voor alle bekende maar ook verborgen aspecten van het fenomeen Open Huis. Want vijftig jaar Open Huis heeft natuurlijk een schat aan verhalen voortgebracht. En daarnaast natuurlijk allerlei redenen voor reflectie over de mooie maar ook rauwe kantjes van het Open Huis. Over de overvloed en verspilling, over ontmoeten en eenzaamheid, over bezieling en verlies.

De redactie is al ruim een jaar bezig met een opzet, het plannen van de inhoud, interviewen, schrijvers en vormgevers benaderen. Er groeit iets moois!

En daarvoor vragen we je hulp. Want geen glossy zonder mooie beelden. Van het laatste decennium Open Huis hebben we veel platen. Maar we zijn op zoek naar mooie foto’s uit de jaren 70-80-90
Heb je die, wil je die dan digitaal aanleveren via floris@overveld.net of als afdruk bij het secretariaat. Uiteraard ontvang je ze terug nadat we ze gedigitaliseerd hebben. Zet daarom even je naam en contactgegevens op de envelop.

Alvast veel dank!

Ingrid, Emmy, Karin, Geertjan en Floris

Theater: Drie Schone Jurken en een Schuldgevoel

Theatergroep Hare Majesteit speelt: Drie Schone Jurken en een Schuldgevoel

In een zorginstelling komen personeel, cliënt en familie/mantelzorger  elkaar tegen. Te midden van protocollen en richtlijnen wordt gezocht naar de menselijke maat. Het kan goed gaan tussen mensen; ook kan het zwaar en moeilijk zijn om elkaar te begrijpen, om op elkaar af te stemmen.

Wellicht ook voor u heel herkenbaar theater. De voorstelling wordt gevolgd door een gesprek met de toeschouwers.

 

Datum: zaterdag 16 maart om half 3

Om half 3 in de kerk – Ingang Korsjespoortsteeg.

Kaartjes bestellen: Stort € 10 op rekeningnummer NL45ABNA0435657208 tnv Dominicus Gemeente ovv  ‘drie schone jurken’.

Op 3 en 10 maart worden er na de dienst in de kerk ook kaartjes verkocht.

Zijn er vragen neem dan contact op met de Werkgroep Pastoraat via werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl of  Olga Wagenaar via 06 20364158