foto-links

raamdom-gr

Oprichting Platform Externe Betrekkingen

Al enige tijd bestaat binnen de Dominicus een behoefte om onze externe betrekkingen goed in te bedden en af te stemmen. Daarom wordt op dit moment gewerkt aan de oprichting van een nieuw platform dat in die behoefte kan voorzien.

De bedoeling is, binnen dit platform aandacht te besteden aan het onderhouden en versterken van interkerkelijke, interreligieuze, stedelijke en landelijke contacten. Onze afvaardiging binnen de Raad van Kerken en de Raad van Religies en Levensbeschouwingen Amsterdam zal worden behartigd vanuit dit Platform, net als onze betrokkenheid bij het landelijke netwerk 2of3bijEEN. Het onderzoeken van de mogelijkheden voor interreligieuze dialoog vanuit de Dominicus valt ook binnen de opdracht van dit op te richten Platform.

De bedoeling is dat er ca. twee maal per jaar vergaderd wordt, waarbij coördinatie en informatie-uitwisseling centraal staat. Dick de Korte is voorzitter. Vanuit de Beleidsraad is Marjanne Tamminga contactpersoon.

Samen delen in de Dominicus

Sinds 1989 kent de Dominicuskerk een Werkgroep Solidariteit. Dit wil niet zeggen, dat er vóór die tijd geen aandacht was voor gemeenteleden die financiële steun nodig hadden. Aan een dergelijke aanvraag werd vaak voldaan door een oproep in de Orde van Dienst, waaraan spontaan gehoor werd gegeven. Op den duur gingen er stemmen op om in plaats van deze acties een permanente werkgroep met een dito fonds in te stellen. De Werkgroep Solidariteit heeft als doel het bevorderen van de bewustwording van de inkomensverschillen binnen de gemeente en het organiseren van acties om met elkaar solidair te zijn en te delen. De werkgroep beheert ook het Solidariteitsfonds.

door: Corrie Nelis

Er zijn per jaar vier akties waarin gedeeld wordt met elkaar : in maart bij gelegenheid van de Boekenweek boekenbonnen, in juni vakantiegeld, bij de start van het nieuwe seizoen cursusgeld en in december de eindejaarsuitkering. Deze terugkerende acties zijn voor degenen die er gebruik van maken ‘lichtpuntjes’ temidden van hun dagelijkse zorgen om de touwtjes aan elkaar te knopen.
Door deze steeds terugkerende akties heeft de Werkgroep de mogelijkheid om de solidariteit en het delen met elkaar binnen de gemeente levend te houden. ‘Samen delen’ is in de Dominicus geen loze kreet. Het fonds heeft geen inkomen uit vermogen, maar is afhankelijk van de gevers binnen de gemeente. Dankzij hun gulle bijdragen is het mogelijk om ook aanvragen om financiële ondersteuning te honoreren. Als je moet leven van een uitkering of alleen een AOW, dan is er geen ruimte voor onvoorziene uitgaven zoals voor vervanging van huishoudelijke apparaten, een onverwachte hoge jaarafrekening van energiekosten, een computer die uitvalt en die men voor zijn studie nodig heeft of extra kosten bij een verhuizing.

Sinds de oprichting van de Werkgroep is er niet veel veranderd in de omstandigheden van gemeenteleden met een tekort aan inkomen of in de werkwijze van het fonds. Enerzijds is dat ontmoedigend, anderzijds is het verheugend dat wij als Dominicusgemeente ons altijd verantwoordelijk weten om het fonds en daarmee de ontvangers te steunen. Jaarlijks liggen de totale uitgaven en bijdragen tussen de euro 17.500 ­ 20.000. In 2014 namen in totaal 90 gemeenteleden aan de 4 acties deel, terwijl 14 keer een aanvraag voor financiële ondersteuning kon worden gehonoreerd.

Vanwege het 25­jarig bestaan van het Solidariteitsfonds mochten de kinderen in de basisschoolleeftijd dit jaar meedoen met de boekenbonnenactie. Op de vraag aan de groep 8­12 jarigen welk boek bovenaan hun verlanglijstje stond rolden de titels over tafel. Toen ze hoorden dat ze een boekenbon kregen om deze aankoop te doen klonk het in koor: Super! In totaal hebben 16 kinderen aan de actie meegedaan.

Inderdaad SUPER dat wij als Dominicusgemeente dit fonds hebben en daardoor echt samen kunnen delen.

Corrie Nelis schreef deze blog als  contactpersoon van de Werkgroep Solidariteit. De Werkgroep Solidariteit moedigt bezoekers van de Dominicusgemeente aan te oefenen in delen met elkaar. 

Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven

dienstenserie oktober – november 2015

Ons christelijk geloof vindt haar voedingsbodem deels buiten ons, in de Bijbel en de geloofstraditie, deels in onszelf, in de manier waarop wij het goddelijke in eigen bestaan, eigen ervaring mogen ontdekken. Maar van buitenaf aangereikt of van binnenuit ervaren, het is altijd de Geest Gods die bezielt, die geloof, inspiratie schenkt. ‘De geest Gods’, zingt de psalm, ‘vervult het aardrijk, en geeft het een stem’. Daarom worden wij mensen ‘tempels van de geest’ genoemd.

De levensgrote vraag die dan opkomt luidt: waar komt de bezielende en inspirerende geest die dit alles draagt vandaan ? Het antwoord op die vraag weten wij niet: niemand weet wat leven is, niemand weet waar de levensgeest vandaan komt die door de wereld en door ons mensen gaat en die al wat is draagt. Dat is het mysterie van de schepping, Gods mysterie. En niemand heeft ooit God gezien of gesproken.

Waar we gelukkig wel iets van weten is hoe en waar, langs welke wegen die geest in mensen binnenkomt. Onze zintuigen, de plaatsen waar ons lichaam open is naar de wereld, vormen ook de toegang tot alle inspiratie in een mensenleven. De geest van kracht en sterkte, goedheid en liefde, maakt gebruik van ons voelen, ruiken en smaken, ons zien en horen, om haar intrek bij ons te nemen. Zo en zo alleen wordt zij als het ware de binnenkant van ons lichaam, dat wat wij graag onze ziel noemen.

Gods geest bezielt niet alleen ons, maar al het geschapene, al wat is. Zij bezielt de dingen, geeft ze vorm, laat ze groeien, staat toe dat ze sterven de geest geven om nieuw leven mogelijk te maken en zelfs voort te brengen. Zoals de geest zich aan de mens in diens zintuigen openbaart, zo manifesteert zij zich binnen de schepping in de vier elementen, de oervormen waarin de Geest Gods haar werk gegoten heeft: aarde, water, lucht en vuur. Wie iets over het geheim van de geest, over de ziel van de schepping en de ziel van de mens, wil zeggen komt altijd weer terecht bij die vier elementen, en bij de zintuigen van de mens. Daar heeft de geest haar werkterrein gekozen. Dáár is God overal onzichtbaar gegeven.

De komende weken proberen we stil te staan, in bewondering en verwondering, met woord en zang en in stilte, bij die elementen en bij onze zintuigen als de plaatsen waar de geest werkzaam is en zich toont. Hopelijk kan dat ons helpen iets dichter te naderen tot het transcendente, het goddelijke, het geheim dat de mensheid God is gaan noemen.

18 oktober: Onzichtbaar aanwezig in onze aanraking, overweging Henk Hillenaar
25 oktober: Onzichtbaar gegeven in het vuur van deze aarde, overweging Germain Creygthon
1 november: Allerzielen Onzichtbaar gegeven in de lucht die wij ademen, overweging Mirjam Wolthuis
8 november: Onzichtbaar gegeven in het water van de schepping, overweging Colet van der Ven
15 november: Onzichtbaar gegeven in onze geur, onze smaak, overweging Juut Meijer
22 november: Samendienst met de Ekklesia Amsterdam. Claartje Kruijff en Alex van Heusden houden de overweging.

Dominicus door de week

Het nieuwe aanbod groepen ‘Dominicus door de week’ is bekend. De verscheidenheid is groot. Om maar een paar groepen te noemen: wereldliteratuur, film, meditatie, leerhuis, ontmoeting. In aansluiting op het jubileumjaar zijn er drie avonden om verder te praten over hoofdstukken uit het boek ‘verbinden en verdiepen’. Ook zijn er bijeenkomsten voor ouders met jonge kinderen en is er een lezing voor ouderen. Teveel om hier compleet te kunnen zijn. Klik verder op deze homepage op ‘De Dominicus door de week‘ en je vindt daar flyers met uitgebreide informatie over alle groepen. Welkom!

Dromen van vrijheid

Aanstaande zondag 16 augustus staat de dienst in de Dominicus in het teken van ‘Dromen van vrijheid’. Lieke van Duin schreef het boek met Truus Huizenga, die tussen haar 9e en 12e jaar met haar moeder, broers en zusjes in drie Jappenkampen is geweest. Verhalen van een uit elkaar gerukt gezin en moeilijke omstandigheden, maar ook van inventiviteit, solidariteit en zorg voor elkaar.
Tijdens deze dienst herdenken we dat het dit weekend 70 jaar geleden is dat Nederlands-Indië bevrijd werd van de Japanners en dat de Tweede Wereldoorlog ook in Azië voorbij was.

Tijdens de zomerdiensten wordt in de Dominicus niet gepreekt, maar staat steeds een bepaald boek, lied, dichter, doener of denker centraal. Dit keer dus ‘Dromen van vrijheid’, waaruit door tieners zal worden voorgelezen.
Na afloop is het boek te koop en zijn Truus en Lieke aanwezig om bij een kop koffie na te praten en eventueel te signeren.

De dienst begint om 11.00 uur en je bent hartelijk welkom, ook als je ‘niks van je geloof’ bent. Adres: Spuistraat 12, ingang Korte Korsjespoortsteeg, 7 minuten lopen van station Amsterdam Centraal.

Donderdag 6 augustus vond in een stampvolle zaal in het Museon bij de presentatie van ‘Dromen van vrijheid’ plaats.
Sandra Reemer nam het eerste exemplaar van ‘Dromen van vrijheid’in ontvangst
Foto’s van deze presentatie zijn gemaakt door Margo van der Wal en Frederike Galle-Dunk en kunt u vinden op onze facebookpagina.

Aanstaande zondag 16 augustus staat de dienst in de Amsterdamse Dominicuskerk in het teken van ‘Dromen van vrijheid’….

Posted by Dominicuskerk on donderdag 13 augustus 2015

13 September: Presentatie ‘Altijd hetzelfde lied’ – 150 psalmen bewerkt en toegelicht

Zondag 13 september vindt de presentatie plaats van het boek ‘Altijd hetzelfde lied’, een bewerking plus toelichting van de 150 Psalmen door Gerard Swüste.

In de Dominicus ziet de dag er als volgt uit:
11.00 uur de wekelijkse viering met een overweging van Annewieke Vroom
12.15 uur koffie, thee en een lichte versnapering
12.45 uur presentatie van ‘Altijd hetzelfde lied, 150 psalmen bewerkt en toegelicht’.
Toespraken van: Jan de Vlieger van uitgeverij Skandalon
Jacob de Leeuwe, vertaler van de Talmoed
Mirjam Wolthuis, pastor van de Dominicus
Het koor van de Dominicus zingt een aantal psalmen.
Het eerste exemplaar van het boek overhandig ik aan Niek Schuman.
13.30 uur koffie, thee en een broodje
14.30 uur glaasje wijn/bier/fris
16.00 uur afsluiting

Je kunt op ieder moment ‘instappen’, om 11.00 uur, tussen 12.15 en 12.45 uur en om 13.30 uur.

Tijdens de presentatie op zondag 13 september vanaf 12.30 uur in de Amsterdamse Dominicuskerk kost het boek €29,50.

Het boek van de psalmen is een verzameling van zeer oude liederen. Vele ervan zijn meer dan 2500 jaar oud. Toch worden ze nog dagelijks gezongen in abdijen en kloosters, klinken ze in vieringen, worden bemediteerd en bestudeerd. Het zijn gedichten, liederen die recht uit het hart komen. En wat er sinds het ontstaan van de psalmen ook allemaal veranderd is, in het hart van mensen is er nog altijd sprake van geloof, ongeloof, vreugde, verdriet, hoop, wanhoop. De wijze waarop de psalmen deze gevoelens bezingen blijft actueel: het is altijd hetzelfde lied.

Deze bewerking van de psalmen probeert dichtbij de grondtekst te blijven. Maar het is ook belangrijk dat ze klinken als liederen van mensen, niet alleen van mensen van toen, maar ook van. In gangbare mensentaal dus. Psalmen zijn niet bij definitie vroom of gelovig. Ze zijn evengoed opstandig, doen openhartig hun beklag bij God, uiten in felle bewoordingen hun mening over een medemens die vijand wordt genoemd. Soms getuigen ze van een ontroerend godsvertrouwen, voelt de dichter zich bevrijd en veilig. Maar even vaak is er sprake van een hartverscheurende klaagzang die het lijden van mensen door de eeuwen heen onder woorden brengt.

In dit boek gaat iedere psalm vergezeld van een korte toelichting. Daarin wordt gewezen op de opbouw van de psalm, de plaats van de psalm in de gehele bundel, overeenkomsten met andere psalmen of met andere liederen uit die tijd. Een leeswijzer die nog eens wil onderstrepen dat deze oude liederen hun actualiteit nooit verloren hebben.

U bent van harte welkom!

altijd-hetzelfde-lied-150-psalmen-bewerkt-en-toegelicht-va-13-sept

Familieweekend

Het eerste weekend in juli zijn er traditiegetrouw weinig ouders met (jonge) kinderen in de kerk. Zij verkiezen de Lage Vuursche dit weekend boven Amsterdam. Een weekend waarin je elkaar beter leert kennen, langer met elkaar spreekt dan op zondagochtend, activiteiten voor ouders en kinderen rondom de vraag ““Hoe creëren we rust en stilte in onszelf”, stapelbedden kunnen worden gedeeld en zondagochtend is er een korte dienst met medewerking van een heleboel kinderen.

Henrike Laning was dit jaar voor het eerst met haar dochter Dunya op het Familieweekend. De blog die zij hierover schreef kun je hier lezen.

Zomerdiensten

In de Dominicus is het traditie om in juli en augustus de diensten wat anders in te richten dan in de rest van het jaar. Het accent ligt meer op de lezingen. De lezingen worden vergezeld van kort commentaar.

Altijd al eens willen zingen in het koor? Zangers en zangeressen kunnen tijdens deze diensten meezingen in het koor. Het is handig als je een beetje bekend bent met de liederen. Inzingen begint om 10.15 uur. Partituren liggen voor je klaar.

Zondag 5 juli – 11 uur : De gelovige Thomas in de Dominicus met Germain Creyghton
Zondag 12 juli – 11 uur : Tao met Annewieke Vroom
Zondag 19 juli – 11 uur : Ralph Waldo Emerson met Henk Hillenaar
Zondag 26 juli – 11 uur : Wegwijzer naar vrijheid met André Wesche
Zondag 2 augustus – 11 uur : Summertime met Geeske Hovingh
Zondag 9 augustus – 11 uur : Het visioen van meneer Périer met Agnes Grond
Zondag 16 augustus – 11 uur : Dromen van vrijheid met Juut Meijer
Zondag 23 augustus – 11 uur : Eduardo Galeano met Colet van der Ven
Zondag 30 augustus – 11 uur : Melancholie met Claartje Kruijff

In de kalender vertellen we je meer over de diensten.

Hartelijk welkom!

 

 

Zondagmiddag open voor bezichtiging

Welkom in de Dominicuskerk, een Cuypersmonument

Cuypersmonument Dominicuskerk opent haar deuren op zondagmiddag
In de maanden juli en augustus is de Dominicuskerk in het hart van Amsterdam iedere zondagmiddag open voor bezichtiging, van 13.00 tot 17.00 uur. U bent van harte welkom. Het adres is Spuistraat 14, vijf minuten lopen van Amsterdam CS. U kunt de kerk op eigen gelegenheid bezichtigen aan de hand van een boekje met informatie over het rijke interieur.

De aanwezige vrijwilligers geven u graag een kleine rondleiding.

Wilt u liever van de rust genieten in deze sfeervolle omgeving? Dat kan ook. Er is gratis koffie en thee.

Cuypers in De IJzeren Eeuw
De Dominicuskerk werd gebouwd in de periode 1883-1893 door P.H.J. Cuypers, een van de belangrijkste architecten uit die tijd. Onlangs stonden zijn leven en werk centraal in de tv-serie De IJzeren Eeuw van VPRO en NTR. U kunt dit hier terugkijken. Hij liet zich daarbij inspireren door de Italiaanse gotiek. Cuypers ging bij het ontwerp van de Dominicus uit van een driebeukige basiliek met een breed schip. De geplande toren van 85 meter hoog is er nooit gekomen, omdat de aanleg van een dergelijke toren te veel gevaar zou opleveren voor de omwonenden. Sinds 1972 staat de Dominicuskerk op de monumentenlijst.

Levendige geloofsgemeenschap
De Dominicuskerk herbergt een levendige, oecumenische geloofsgemeenschap. De viering op zondagochtend (11.00 uur) trekt wekelijks enkele honderden bezoekers uit het hele land. Ook doordeweeks zijn er diverse activiteiten, van filmavond tot gespreksgroep en van gezamenlijke maaltijd tot lezingen. Daarnaast wil de Dominicusgemeente van betekenis zijn voor buurt en stad. Zij doet dat onder meer door bestaande hulpverleningsinstanties financieel en praktisch te ondersteunen. Ook geeft een team van vrijwilligers al vele jaren Nederlandse taallessen aan asielzoekers en nieuwkomers in de stad.

ZomeropenstellingDomKerk A6 DEF-ZS (1)

Weldadige stilte

Vrijdag 26 juni togen we met een groep uit de Dominicus naar de Trappisten in Zundert. Tuffend over de eerste platen van de Belgische wegen reden we via de afslag Meer het Brabantse land in. Althans, het gezelschap waarmee ik mij mocht laten vervoeren.

door: Marcel Sem Kok

Rust, ruimte en stilte zijn eigenlijk wel de kernwoorden die bij mij opkomen als ik aan dit weekend terugdenk. Weldadig bijna zo grootst als deze woorden daar in Zundert betekenis krijgen. Grootst ook de omschakeling naar een spiritualiteit die zo anders is dan in onze Dominicus en grootst ook de omschakeling naar het vaste ritme van de getijden. Daarbij het in stilte eten en het niet zoeken naar mooie woorden om de spiritualiteit vorm te geven, maar gewoon vaststaande teksten, met vaste melodieën. Het omhulde me, maar ik kwam er toch niet bij thuis.

Heel interessant was de ontmoeting met één van de paters en later ook uitgebreid met Gert, die ik al zo lang ken en dan nu opeens te zien in zo’n andere context en met zo’n interessant verhaal van zoeken en dwalen en van vallen en opstaan, maar wel heel bewust blijven kiezen voor het leven in de gemeenschap.

We hebben in groepjes stil gestaan bij Psalm 131 die een aantal van ons hervertaald hebben nadat we met elkaar verschillende vertalingen habben gelezen.

Ik sluit er zo mee af, maar voor ik dat doe toch nog iets over die weldadige stilte. Hoe verrijkend bleek deze voor mij te zijn om weer even bij jezelf te komen, te aarden en contact te maken met wat je voelt zonder dat je gedachten deze in de weg zitten of beter nog je gedrag waarmee je je dag zo vult en soms ook gewoon een vlucht is om maar niet stil te hoeven staan bij wat je eigenlijk voelt: de pijn, het verdriet, het gemis, het onbehagen en je boosheid. Ik raakte dit weer even aan en werd me er van bewust om die stilte zo nu en dan ook wat weer meer op te zoeken: goed naar mezelf te luisteren en mijn gevoel serieus te nemen omdat dit je zo veel vertelt.

Psalm 131 (eigen vrije vertaling)

Mijn gedachten zijn niet hooghartig,
Jaloers van aard en kwellend voor mezelf.
Ik waak ervoor dat ze niet met me aan
De loop gaan en ik ze steeds
Opnieuw afstem met de a/Ander.

Mijn gevoelens mag en moet ik
serieus nemen.
Ik beschadig mezelf en anderen
er niet mee en mag ze zien als

de motor van mijn bestaan.
Mijn gedrag is niet groter dan
Wat bij mij past en ik waak ervoor
Dat ze eerlijk en oprecht zijn.

Ik mag zijn wie ik worden wil
Met al mijn twijfels en verlangen
Steeds in verbinding met anderen
en die Ander in mezelf.

Marcel Sem Kok zingt in het Dominicuskoor en zocht afgelopen weekend de stilte in de Abdij Maria Toevlucht met 20 andere Dominicusgangers.