foto-links

raamdom-gr

Bericht uit de Beleidsraad 15 – april 2019

Hoogtepunt in maart vormde wel de landelijke klimaatmars op 10 maart, en in het bijzonder de samenkomst van leden uit de Groene Kerken in onze Dominicus op deze zondagmorgen na de dienst.
Al tijdens het slotlied gingen de deuren aan de Spuistraat open en stroomden onze broers en zussen uit andere kerken naar binnen. De koffie stroomde ook en wel gratis, en men maakte natuurlijk dankbaar gebruik van de toiletten.
Na een korte bezinning op het doel van ons samenzijn, met psalm, toespraak en lied – De woestijn zal bloeien als een roos ! – gingen we met z’n allen door de ‘officiële’ uitgang in een grote stoet naar de Dam. Gewapend met prachtige spandoeken, gemaakt door mensen van de Dominicus en de Keizergrachtkerk. U ziet het op de foto’s.

Op deze plaats mogen we nog onze allerhartelijkste dank uitspreken, namens de klimaatlopers, aan alle koffiezetters en –schenkers, sjouwers met koorpodiumstukken en –stoelen, toiletreinigers en ieder die verder een aandeel had in de organisatie van deze dag onder de voortreffelijke leiding van Frederik. Het verliep allemaal vlekkeloos en dat is bijzonder omdat het in een tijdspanne van drie kwartier moest gebeuren.
Het was hartverwarmend, fijn om aan terug te denken, wachtend op de Dam tot het vertrek van de stoet, staand in de wind, de regen en de kou.
Dat de mars een signaal is geweest voor onze regering staat buiten kijf, 40.000 mensen waaronder vele ‘groene-kerk-gangers’!

Inmiddels gebeuren er ook andere dingen. De beleidsraad is bezig met het beleidsplan 2019-2022, dat in concept klaar is en in april en mei besproken zal worden in de werkgroepen liturgie, diaconaat, pastoraat en beheer. Een presentatie en bespreking in de gemeenten staat in september gepland, dan is het commentaar van de werkgroepen in het concept verwerkt. We hopen er dan samen met u, zoals dat heet, ‘een klap op te geven’.

Ellen van de Geer is geïnstalleerd als lid van de beleidsraad. Haar komst betekende ook een opnieuw kijken naar de verdeling van de aandachtsvelden. Daarbij kwamen we tot de volgende indeling:
- de beheercommissie blijft het aandachtsveld van Mirjam Nieboer en Geert-Jan Meijerhof
- en de werkgroep pastoraat dat van Joanne Kruijswijk Jansen
- de werkgroep diaconaat blijft in de aandacht van Jan van der Meulen
- Ellen van de Geer en Jan van der Meulen gaan het aandachtsveld liturgie bezetten
- en Jan Bade neemt de externe betrekkingen voor zijn rekening.
Het dagelijks bestuur van de BR wordt dit jaar gevormd door voorzitter Jan Bade, secretaris Joanne Kruijswijk Jansen en Mirjam Nieboer.

Wat valt er verder nog te vertellen?
De voorbereidingen voor het afscheid van Thom Jansen, gepland op paaszondag 21 april na de dienst, zijn in volle gang. Ook zijn opvolging heeft de aandacht. Er is een profiel voor een pianist-organist opgesteld en een sollicitatiecommissie gevormd. De hoop is dat we na de zomer een waardige opvolger hebben gevonden.
En er wordt gewerkt aan de herziening van de structuurnota 2010.
Namens de BR wens ik u een goede tijd in deze vastenperiode die zo mooi wordt ondersteund door de prachtige digitale kalender, met elke dag een pareltje in woord en beeld ter overdenking.

Met hartelijke groet,
namens de beleidsraad,

Joanne Kruijswijk Jansen

Advertentie2

Vacature pianist-organist

De Dominicusgemeente zoekt een Pianist-organist (m/v) voor 6 uur in de week

Interesse? Voor meer informatie, de functiebeschrijving en om te reageren:
klik hier op de profielschets*

(* In sommige browsers opent een pdf-document in uw browser, anderen downloaden deze zodat u die zelf kunt openen).

Nieuwe leesgroep: ‘Speling’

De Werkgroep Pastoraat wil bij voldoende deelname in september a.s. een ‘Spelingleesgroep’ starten.

‘Speling’ is een kwartaaltijdschrift voor bezinning en spiritualiteit onder redactie van onder andere Annemarieke van der Woude, Frans Maas en Kees Waaijman. Het tijdschrift gaat haar 71ste  jaargang in, is uit de Karmeltraditie voortgekomen en nog steeds een van de toonaangevende tijdschriften over allerlei actuele en tijdloze onderwerpen, belicht vanuit de christelijke spiritualiteit.

Ook elders in het land zijn er doorlopende Spelingleesgroepen. Door de jaren heen ontwikkelt zich een hechte band, waarin ervaringen worden uitgewisseld en een diepgaand contact tot de mogelijkheden behoort.

Er wordt gewerkt met jaarthema’s. Het juninummer waarmee we beginnen is het eerste nummer van de nieuwe jaargang, die ‘Samenlevenskunst’ als thema heeft. In een tijd waarin de toekomst van Europa onzeker is, het klimaat wordt bedreigd, duizenden mensen op drift zijn geraakt en nationalisme en protectionisme hoogtij vieren, is het niet moeilijk om een cultuurpessimist te zijn. Het gebouw van ons samenleven lijkt te zijn ingestort en wij zitten te midden van de puinhopen.

Het subthema voor juni luidt ‘crisis schept nieuwe kansen’.

Elk nummer bevat behalve illustraties van een kunstenaar en een fotograaf ongeveer 90 pagina’s leesstof. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze (zo mogelijk) het hele nummer lezen, daarom organiseren we de leesgroep geruime tijd na verschijning.

In de leesgroep delen we met elkaar wat ons geraakt heeft bij het lezen en we bespreken wat het thema bijdraagt aan ons leven. Het gaat hierbij om het delen van ervaringen, en dus niet om het vormen van meningen of standpunten.

Het minimale aantal deelnemers inclusief begeleiders om te kunnen beginnen is door de werkgroep pastoraat gesteld op 8 personen.

Per jaargang van vier bijeenkomsten wordt een bijdrage van 20 euro gevraagd.

Data: dinsdagen 10 september en 10 december 2019, 10 maart en 9 juni 2020.

Tijd en plaats van 19.30 – 21.30 uur in de pastorie.

Begeleiding: Joanne Kruijswijk Jansen en Krijn Kramer.

Meer informatie kunt u inwinnen bij Joanne Kruijswijk Jansen – 06-22982053,  020-6753665 of  jhkj3@xs4all.nl.

Een jaarabonnement op Speling kost 28,50, zie voor verdere informatie www.Speling.nl.

Opgeven bij Olga Wagenaar – werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam of 06 20364158

Solidariteitsactie ‘Lezen maakt wijsheid groter’

Dit jaar valt de boekenweek tussen 24 en 31 maart.
Lezen is belangrijk want ‘Lezen maakt wijsheid groter’ is het gezegde.

Er kunnen zich allerlei omstandigheden voordoen waardoor het niet voor alle Dominicusgangers vanzelfsprekend is dat ze een boek kunnen kopen of het lidmaatschap van een bibliotheek kunnen betalen.
Het is fijn als we Dominicusgangers daarbij kunnen ondersteunen.

Daarom organiseert de werkgroep Solidariteit op zondag 10 en zondag 17 maart 2019 de actie ‘Lezen maakt wijsheid groter’.

De actie richt zich ook op reiskosten die men maakt om naar de Dominicus te komen. Dit in relatie met het boekenweekgeschenk, waardoor het mogelijk is op zondag 31 maart 2019 een dag gratis met de trein te reizen.

Met deze actie brengen we Dominicusgangers die kunnen geven en Dominicusgangers die willen ontvangen bij elkaar.

Geven

Wilt u geven, dan kunt u uw bijdrage kwijt in de bus van het Solidariteitsfonds. U vindt deze bus achter in de kerk bij de tafel van het Solidariteitsfonds. Daar zijn ook leden van de werkgroep aanwezig die informatie verstrekken of vragen beantwoorden. Elke bijdrage is welkom.

Uw bijdrage is ook welkom  op rekeningnummer NL 72 INGB 0000224928
t.n.v. het Solidariteitsfonds Dominicus te Amsterdam.

Ontvangen

Wilt u graag ontvangen, dan kunt u dit formulier invullen (u kunt het ook halen bij de tafel van het solidariteitsfonds). Het ingevulde formulier kunt u dan kwijt in de bus van het Solidariteitsfonds. U kunt de strook ook persoonlijk overhandigen aan een van de leden van de werkgroep.
Ook kunt u uw aanvraag mailen naar een van onderstaande contactpersonen:

Bets Greefhorst: betsgreefhorst@kpnplanet.nl
Hanneke van Willigen: hanneke.solfonds@hotmail.com

Open huis

Gevraagd: Foto’s Open Huis jaren 70-80-90

1969. 50 jaar geleden.

We openden in de kerstnacht de deuren voor de stad en haar mensen. Nu 50 jaar Open Huis verder hebben talloze mensen een warm dak gezocht en gevonden met kerst in de Dominicus. Dat willen we markeren met een mooi glossy magazine over ‘geloof in uitvoering.’

Daarin aandacht voor alle bekende maar ook verborgen aspecten van het fenomeen Open Huis. Want vijftig jaar Open Huis heeft natuurlijk een schat aan verhalen voortgebracht. En daarnaast natuurlijk allerlei redenen voor reflectie over de mooie maar ook rauwe kantjes van het Open Huis. Over de overvloed en verspilling, over ontmoeten en eenzaamheid, over bezieling en verlies.

De redactie is al ruim een jaar bezig met een opzet, het plannen van de inhoud, interviewen, schrijvers en vormgevers benaderen. Er groeit iets moois!

En daarvoor vragen we je hulp. Want geen glossy zonder mooie beelden. Van het laatste decennium Open Huis hebben we veel platen. Maar we zijn op zoek naar mooie foto’s uit de jaren 70-80-90
Heb je die, wil je die dan digitaal aanleveren via floris@overveld.net of als afdruk bij het secretariaat. Uiteraard ontvang je ze terug nadat we ze gedigitaliseerd hebben. Zet daarom even je naam en contactgegevens op de envelop.

Alvast veel dank!

Ingrid, Emmy, Karin, Geertjan en Floris

Nieuw lid van de Beleidsraad

In het najaar kon de verkiezingscommissie ondanks herhaalde oproepen geen enkele kandidaat voor de BR vinden. Omdat vijf leden erg minimaal is voor het werk dat op de BR afkomt hebben we nog eens hard gezocht en gelukkig iemand gevonden.
De BR wil graag Ellen van de Geer benoemen als zesde lid van de BR.
Ellen is al jaren actief in de Dominicus.

De BR is blij dat zij zich in wil zetten voor het bestuur van onze gemeente. Wij vragen dan ook uw instemming met haar benoeming. Mocht u om zwaarwegende redenen toch een stemming willen, dan kunt u dat melden bij de voorzitter van de BR, Jan Bade, via jan.bade@gmail.com.
U kunt de leden van de BR natuurlijk ook na de kerkdienst aanspreken.

Koorloze zondagen ? – bericht van het LT

Op zondag 27/1/2019 was het voor sommige kerkgangers een verrassing dat er in die dienst geen koor was. We hebben daar van meerdere kerkgangers vragen over gekregen – wat is er aan de hand?

We laten u dat graag weten:

Sinds afgelopen zondag heeft het Dominicuskoor één keer per maand een zondag vrij. Die vrije zondag is niet alleen bedoeld om het koor ruimte en tijd te geven om te werken aan nieuw repertoire en om oudere, lastige stukken eens goed op te halen, maar ook om onder leiding van een zangpedagoog te werken aan zangtechniek. Doel van dat laatste is het handhaven en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het koor.

Zondag 27/1/2019 was de eerste vrije zondag voor het koor. De afwezigheid van het koor is toen ingevuld met samenzang onder leiding van een cantor. Dat is één van de mogelijke invullingen van een koorvrije zondag, maar zeker niet de enige. Tot aan de zomervakantie komt er naast een cantordienst een paar keer een inloopkoor, is er een Bachcantate met een cantorij, en zijn er zondagen met een cantorij. Het is een experiment met verschillende muzikale invullingen van de diensten. Soms geven die experimenten aanleiding of gelegenheid tot het experimenteren met andere liturgische vormen, zoals zondag 29/1 met een geleide meditatie.

De Dominicus zoals we die nu kennen is ooit ontstaan uit een liturgisch-muzikaal experiment. Vanuit die achtergrond en de solide basis die ons dat oude experiment heeft gegeven, geven we graag de ruimte aan nieuwe experimenten. We zijn een levende gemeente, en we willen graag met onze tijd meegroeien zowel in inhoud als in vorm. Zoekt en groeit u met ons mee?

hartelijke groet,
namens het Liturgisch Team,

Alle van Steenis

OPEN HUIS : FAQ’s

Hier enkele veel gestelde vragen, dd 23/12/2018, over het Open Huis:

Q: Hoe laat begint het Open Huis?
A: De deur gaat open om 14.00.

Q: Ik wil helpen, kan dat nog?
A:voor de meeste activiteiten hebben zich intussen voldoende vrijwilligers aangemeld. U kunt nog helpen: tussen 19 en 24u bij Ontvangst en Veiligheid en bij de Schoonmaak en wellicht komt er ergens anders nog een plek vrij. Meld u vooral aan bij de tafel van de centrale coördinatie tijdens het Open Huis zelf!

Q: Kunnen wij bekendheid geven aan/ reclame maken voor het Open Huis?
A: Heel vriendelijk aangeboden, (van-mond-op-mond) reclame maken mag altijd

Q: Kan ik zomaar langskomen? Moet ik voor het diner reserveren? Toegang betalen?
A: U kunt vrijblijvend binnenkomen. Deelname aan het diner is gratis maar gelieve wel om 17:30u in de kerk te zijn, voordat de deur dicht gaat.

Q: Hoe ziet het programma er uit?
A: Het programma vindt u hier

Q: Kan ik iemand spreken van het Open Huis?
A: De telefoonnummers van de coördinatoren vindt u onderaan dit bericht.

48417520_2228414283837845_5224838822369427456_n

Open Huis Programma 2018

48417520_2228414283837845_5224838822369427456_n

Het programma van het Open Huis. Iedereen is welkom van 14u-24u!

Niet goed leesbaar? Klik HIER

Kerstkaarten verkoop 2018

Dominicus Amsterdam KerstVoor de late dienst (22.30u) zijn nog voldoende kaarten en u kunt deze kopen (€5,-) voor aanvang van de dienst aan de deur van de kerk. Als u tussen 22.00u  en 22.20u komt, zult u zeker naar binnen kunnen. Wees welkom!

Vroege dienst om 19.00 u, Overweging: Eva Martens
Tijdens deze dienst, voor jong én oud, is er opvang voor de kinderen tot ca 6 jaar. De iets oudere kinderen zijn welkom in de dienst. Kinderen zullen ook bijdragen aan de dienst.

Late dienst om 22.30, Overweging: Germain Creyghton.
Tijdens deze dienst zal klinken: “Belofte van toekomst”, een woorddienst voor kerstavond, een samenspel van zang, muziek en gesproken teksten, geschreven door Franck Ploum en Arjan van Baest.

Uiteraard zingt het Dominicuskoor in beide vieringen en zal in beide vieringen brood en wijn gedeeld worden. De kerk zal feestelijk versierd en verlicht zijn.