foto-links

raamdom-gr

Bericht uit de BR

De coronacrisis is in deze vorm (dd 2/4/2020) alweer bijna een 3 weken aan de gang. Elkaar niet zien in de kerk, elkaar ontwijken op straat en in de winkels. Het voelt niet erg bijbels aan om ontmoetingen te vermijden, maar de bedoeling om elkaar juist te ontzien is dat natuurlijk wel.

De beleidsraad is een nieuwe fase van zijn bestaan ingegaan door digitaal te vergaderen. We doen dat via een programma dat ‘Zoom’ heet, het doet mij denken aan een gezellig gonzende bij op zoek naar stuifmeel. Je ziet en hoort elkaar via het scherm en dat werkt prima, en het gaat ook heel efficiënt want overbodige praatjes zijn er niet. Wel een beetje ongezellig trouwens.

Vorige week woensdag kwamen we zo bij elkaar. Een belangrijk punt dat bovenaan de agenda stond was het vieren van de liturgie zonder kerkgangers. Er waren strengere regels in de maak voor het aantal mensen dat maximaal aanwezig mocht zijn, maar inmiddels versoepelde de overheid die weer voor de kerkdiensten. Maximaal 30 mensen mogen er nu zijn, wij hebben dat toch strikter geïnterpreteerd. Dat heeft te maken met allerlei geluiden uit de gemeente waarin vooral aangedrongen wordt op het beschermen van elkaar.

Afgelopen zondag werd een dienst uitgezonden als podcast en dat zal komende zondag ook het geval zijn. Intussen beraden we ons op de vieringen en met name de invulling van de muziek op de zondagen daarna. We hopen zo dicht mogelijk bij de ‘echte’ Dominicusvieringen te kunnen blijven, ook in deze omstandigheden, maar zullen dat de komende tijd doen zonder een koor. We hopen natuurlijk op uw en jouw begrip voor deze regeling. Trouwens, er is een mogelijkheid dat we binnenkort niet alleen via audiokanalen kunnen streamen maar ook via video. We kijken nu of hier in de eerste plaats bij het LT maar natuurlijk vooral ook bij onze digitale bezoekers behoefte aan is.

Verder een bericht over de benoeming van twee BR-leden. Anna Hoekstra en Bianca Beens hadden zich gemeld als kandidaat-lid en hebben na drie maanden aangegeven graag te willen blijven. En dat wil de zittende BR ook, we zijn blij met deze versterking. Een en ander maakt dat de aandachtsvelden gedeeltelijk herverdeeld zijn:

Jan van der Meulen – diaconaat
Joanne Kruijswijk Jansen – pastoraal team
Bianca Beens – werkgroep pastoraat
Ellen de Geer – Liturgie
Mirjam Nieboer en Geert-Jan Meijerhof – beheer
Anna Hoekstra – externe contacten
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de zittende leden: Jan als voorzitter, Joanne vanwege het secretariaat en Mirjam als lid.

De gegevens voor telefonisch en mailcontact zijn te vinden op de website onder de knop ‘wij zijn’.

Tenslotte willen we graag iedereen die in deze wonderlijke tijd zo bezig is voor en met en in de Dominicus hartelijk danken voor alle inspanningen. Achter de schermen gebeurt heel veel in de overlegsfeer. En de resultaten daarvan worden concreet merkbaar b.v. via de website met podcasts van onze pastores, en op de zondagen waarop we samen hoe dan ook de liturgie vieren, brood en wijn delen en de lofzang gaande houden!

Laten we zo verbonden blijven en elkaar behoeden en doen leven.
Met een hartelijke groet, namens de beleidsraad,
Joanne Kruijswijk Jansen

Goede week 2020

We hadden ons deze dagen anders gedacht. Zoals we gewoonlijk toeleven naar het einde van de Veertigdagentijd, zo is het deze tijd niet.

Onze gedachten gaan uit naar het koor, dat gewoonlijk zo eindeloos aan het oefenen is – wat hebben ze nog mooi gezongen in die eerste meeluistervieringen, toen het nog kon. We missen ze wel en ook zelf zullen ze de vieringen die in de Paastijd tot een hoogtepunt komen, vast missen.

We gaan de Goede Week in, te beginnen met aanstaande zondag, Palmpasen. Op deze zondag waar het verhaal van de Intocht in Jeruzalem waarin de mensen hoopvol Jezus toejuichen en met palmtakken verwelkomen, vindt nu zoals gepland een kinderdienst plaats. Aan deze dienst werd al gewerkt toen de vieringen nog gewoon door konden gaan. er is een aangepaste vorm gevonden die we u graag laten horen. Hopelijk kan jong en oud zich laten meenemen in dit verhaal. Laat kinderen en kleinkinderen aanschuiven.

Daarna gaan we op weg naar Pasen. Een meditatieve Witte Donderdagviering is te beluisteren op donderdag om 20 uur.

Goede Vrijdag hopen we vanuit de kerk uit te kunnen uitzenden. Niet met de aanvankelijk aangekondigde musical De Lastpost, die we voor een ander jaar bewaren, maar als vanouds zal het lijdensverhaal gelezen worden door Mirjam Nieboer en Ton van Dam, zal Henk hillenaar het Goede Vrijdaggebed uitspreken en zal aan de viering musicaal worden bijgedragen door David Cohen en Herman Rouw.

De Paasavondviering die veel moeilijker digitaal uit te zenden is, laten we dit jaar vervallen. Het is de stille zaterdag, de dag van het voorbijgaan. Deze nacht beleven we ieder voor onszelf, in stilte, in afwachting van Paasmorgen.

Op Paasmorgen zal de dienst gewoon om 11 uur beginnen. De overweging wordt gehouden door Janneke Stegeman.

Zondag 5 april – Palmpasen – Kinderdienst                             Annigje Bos

Witte donderdag 9 april, 20.00u                                                 Juut Meijer

Goede Vrijdag 10 april , 20.00u                                              Henk Hillenaar

Paasmorgen 12 april                                                       Janneke Stegeman

Over het geluid van de luisterdiensten

Een kleine notitie van uw secretaris (nav van vragen over de luisterdiensten in de corona-tijd):

Wij krijgen de laatste tijd af en toe een vraag (we hebben ook meer luisteraars) over het geluid – of dat niet wat harder kan. Kort antwoord: helaas niet aan onze -zenders- kant*. Maar er is meestal wel wat aan uw, de ontvangerskant, te doen.

Vaak wordt de vraag nl. gesteld door luisteraars die hun laptop of tablet gebruiken. En die apparaten zijn nou eenmaal niet zo luid. Ik geef u graag ter overweging dat de oplossing kan liggen in het aanschaffen van een koptelefoon of een pc-geluidsboxset, waarvan er verschillende zeer betaalbaar zijn en die die goed genoeg zijn: voor eur 10,- of 15,- hebt u al een setje boxjes dat u aan een laptop, tablet of computer kunt aansluiten en dat een luisterdienst zeer verstaanbaar maakt – en waarmee u ook tijdens de dienst makkelijk het geluidsniveau kunt regelen. Wilt u voorbeelden stuurt u dan een mail naar het secretariaat.

* Wij zenden onze diensten zo luid uit als we kunnen, maar de huidige luisterdiensten bestaan uit fragmenten die op verschillende plaatsen en tijden door verschillende mensen op verschillende apparaten worden opgenomen en muziekfragmenten die uit verschillende diensten afkomstig zijn. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat het niet mogelijk alle mensne die bij een dienst betrokken zijn in 1 ruimte bij elkaar te zetten. We doen het zo goed we kunnen maar lopen tegen grenzen aan – we moeten proberen zowel zachtere als hardere gedeelten verstaanbaar te houden – en dat kan betekenen dat u zo af en toe tijdens een dienst zelf aan de knoppen zult moeten draaien. Deze situatie blijft nog aanhouden, we weten niet hoelang – maar naar alle verwachting minstens tot mei.

Een viering in een lege kerk

Dat was een bijzondere ervaring afgelopen zondag, 15/3: met zo’n dertig mensen samen een viering beleven in een kerk die verder leeg is.

Bij binnenkomst staat het koor, zo’n vijftien man, nog te oefenen. Ze zijn opgesteld in een halve cirkel rondom de vleugel waar Henri Heuvelmans speelt en dirigeert tegelijk.

De voorgangers, Annigje Bos en Janneke Stegeman, hebben samen overleg op het voorste rijtje van het Liturgisch Team. Juut Meijer schuift aan, zij zal een woordje vooraf doen over de huidige situatie. Ik voel me vereerd dat ik namens de beleidsraad hierbij aanwezig mag zijn.

Op de foto’s is te zien hoe het er uit zag in die lege Dominicus.

En nu het wonderlijke: het voelde helemaal niet leeg. Zodra de viering begon was het zoals wanneer we met z’n allen bij elkaar zijn. Juut met haar warme pastorale woorden op het podium. Daarna het openingslied met een volop zingend koor, Annigje die het welkomstwoord doet en ook de kaars voor de kinderen noemt, Janneke met een prachtige overweging, brood en wijn wordt gedeeld. We bidden met elkaar en we worden gezegend. Het is zoals we het kennen en zoals de luisteraars via de computer het hopelijk ook herkennen en beleven.

Het inclusieve taalgebruik is wat mij betreft hier de sleutel. Steeds weer worden door de voorgangers de luisteraars betrokken in de viering, we zijn echt met elkaar aanwezig. En dat was voelbaar, ook in die lege kerk. Jullie waren om ons heen! En dat is een onvergetelijke ervaring.

Mag dat zo blijven, ook de komende zondagen wanneer we elkaar niet zien. Samen de viering beleven alsof we in een volle kerk zitten, brood en wijn klaarzetten en samen delen, en een zegen ontvangen voor de week die komen gaat.

Met een warme groet,

Joanne Kruijswijk Jansen

U vindt hier de luisterpagina, waar u de dienst ook kunt terugluisteren.

Aanpak Corona & de Dominicus

Op 23/3 heeft de overheid aangescherpte aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het Coronavirus en de reeds op 12/3 en 15/3 genomen maatregelen verlengd t/m 1 juni april a.s. (u vindt het overheidsnieuws hier).

Voor de Dominicus betekent dit dat we het eerder genomen besluit omtrent de zondagdiensten verlengen (zolang als door de overheid voorgeschreven), en dat daarnaast ook de activiteiten in het groepenprogramma (Dominicus door de week) gedurende deze periode niet zullen doorgaan.
Pastores, Liturgisch team, Beleidsraad, werkgroep Pastoraat en anderen zijn reeds begonnen met alternatieve manieren om met elkaar verbonden en in contact te blijven – zoals b.v. een podcast naast de diensten. Ook denken we over de consequenties voor onze zondagdienst.
We houden u op de hoogte – via deze website, facebook, nieuwsbrief, of podcast (en heeft u contact met Dominicusgangers die geen internet hebben? Geeft u dit aub door!).

Wij krijgen van verschillende Dominicusgangers het aanbod om te helpen. Hebt u hulp nodig ? Laat het ons weten – dat kan via de pastores, via de contactgroep of via het secretariaat. Wellicht kunnen wij u dan in contact brengen met iemand in uw buurt die wil helpen.

Onderaan deze pagina vindt u de contactgegevens van de pastores en de werkgroep contact die klaar staat voor telefonisch contact – en de link naar informatie van de overheid omtrent het Coronavirus.

Zondagdiensten v.a. 15 maart alleen te beluisteren
De overheid heeft een dringend advies gegeven om t/m 6 april a.s. geen
bijeenkomsten met meer dan 100 mensen te organiseren of te bezoeken i.v.m. het tegengaan van de verspreiding van het Corona-virus. Omdat bezoekers van de Dominicus uit een groot gebied afkomstig zijn en er ook relatief veel mensen uit meer vatbare groepen naar de diensten komen heeft de Beleidsraad in overleg met het Liturgisch Team besloten om de komende zondagen kerkdiensten te houden zonder bezoekers. Dat wil zeggen dat u de diensten thuis kunt beluisteren via onze website maar dat we u dringend vragen deze zondagen niet naar de kerk te komen.

Let wel: de diensten gaan door – maar alleen via onze website op de pagina ‘Luister’. Wij nodigen u van harte uit op deze zondagen via internet aan de dienst deel te nemen en ons zo met elkaar verbonden te weten. De orde van dienst vindt u tijdig op de website. Het is mogelijk dat het beleid gewijzigd of aangepast wordt – houdt u dus onze website in de gaten!

De dienst die onze uitzendingen verzorgt, Kerkdienstgemist.nl, doet er alles
aan om voldoende capaciteit te hebben, maar leest u de aanwijzingen op onze ‘Luister’-pagina om storingen te helpen voorkomen.U kunt aan de collecte bijdragen via Givt – op dezelfde ‘Luister’-pagina of steunt u ons via een overschrijving: onze bankrekening vindt u hier – net als onze contactgegevens.

We hopen dat we hiermee een besluit nemen dat op uw begrip en medewerking kan rekenen en dat iedereen gezond en wel blijft.
Laten we samen blijven zingen, samen luisteren en bidden en we verheugen ons erop elkaar weer te zien,

Jan van der Meulen en Alle van Steenis (voorzitters BR & LT)

PASTORAAT 
De pastores van de Dominicus, Eva Martens en Juut Meijer, zijn bereikbaar voor een gesprek of een afspraak. Tel/mail: 020 -6226171
Evamartens@dominicusamsterdam.nl|Juutmeijer@dominicusamsterdam.nl
Om contact met de Dominicus te houden tijdens ziekte of anderszins is er telefonisch contact mogelijk met leden van de contactgroep. Bel met Arie Kempkes, tel. 06-47452143

Meer informatie over de richtlijnen rondom het Corona-virus vindt u hier:
Informatie van de overheid
Richtlijnen rondom het corona-virus van de PKN

Vragen over dit bericht? Stelt u die bij voorbaat via de mail: secretariaat@dominicusamsterdam.nl
Bericht gepubliceerd 12/3/2020, bewerkt 24/3/2020

Meditatieve vieringen in de 40dagentijd – AFGELAST

IN VERBAND MET HET CORONA-VIRUS GAAN DEZE VIERINGEN NIET DOOR

In de Veertigdagentijd zijn er in de Dominicus op dinsdagavond kleine vieringen door de week om de drukte te ontstijgen en het hart te vinden – wie weet God. Het zijn korte diensten met een meditatief karakter, gericht op jongeren.

We zitten met elkaar in het midden van de kerk op de grond. Er is stilte, zang (liederen met veel herhaling en meditatief van aard, van Taize-liederen tot Dominicusliederen) we steken een kaarsje aan, er klinkt een verhaal, er is nog meer stilte en/of (korte)meditatie. Na afloop is er soep en brood.

Tip jij deze dinsdagen aan je kinderen, buurman, meditatievriendin of iemand anders? 
Het gaat om de dinsdagen in maart en april (3, 10, 17, 24 en 31 maart en 7 april), Spuistraat 12.
Viering van 18:00- 18:45, daarna, als je zin hebt, staat er een vegetarische soep klaar.

Nieuwe serie: Hoor je mij?

Timothy Schmalz – Jesus begging

Veertigdagentijd 2020: Verhalen uit het dal van diepe duisternis

Tijdens deze veertigdagentijd gedenken we in de liturgie de vele manieren waarop mensen hun nood, hun wanhoop, hun eenzaamheid uitroepen in de hoop gehoord te worden. Zoals in de psalmen regelmatig deze stemmen klinken en ons bekend voor kunnen komen. Donkere psalmen, waarin soms, opeens, een antwoord gehoord wordt, Waar midden in een donkere nacht het licht  – soms even – zichtbaar wordt.

Juist het dal van diepe duisternis is vaak de vindplaats van geloof en de ervaring van de kracht die dat je geven kan. ‘God fluistert in ons geluk, maar hij schreeuwt in ons lijden’, schreef C.S. Lewis ooit. Maar allereerst is er de ervaring van het lijden, de wanhoop, de vraag hoe om te gaan met een situatie waarin je je vooral uitzichtloos, machteloos, hopeloos voelt.

In onze tijd met haar sterke geloof in maakbaarheid voelt het al snel als je eigen tekortkoming als je in deze situatie terechtkomt. Maar is het lijden niet van alle tijden, en zouden we niet meer moeten spreken over wat ons door een dal heen kan helpen? Hoe we hierin ook samen zijn, met in het achterhoofd de verhalen van de bijbel, die er – soms even – een ander licht op werpen.

Woensdag 26 februari – Aswoensdag

Lezing Psalm 23
Overweging: Marcel Elsenaar

Zondag 1 maart – De profundis – uit de diepte roep ik u!
De Ierse schrijver Oscar Wilde wordt in de jaren tachtig van de negentiende eeuw tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld vanwege homoseksualiteit. Vanuit de gevangenis schrijft hij een lange brief vol bittere verwijten, zelfbeklag maar later ook steeds meer zelfreflectie aan zijn jonge minnaar. Dit epistel, gerekend tot de grootste briefliteratuur, is uitgegeven onder de titel De profundis, uit de diepten, een verwijzing naar de gelijknamige psalm 130. Een verhaal over einde en nieuw begin. Over duisternis en morgenrood.

Lezing: Oscar Wilde: De profundis
Overweging: Colet van der Ven

Zondag 8 maart – Steeds opnieuw moeten beginnen
Hoe kwetsbaar en machteloos zijn we als we mensen dicht bij ons zien worstelen met het leven. De vraag ‘hoor je mij?’ krijgt een dubbelklank in het zorgen voor een ander. Wat helpt je om het vol te houden? Aan de hand van gedichten van Marnix Niemeijer luisteren wij, horen wij hoe hij met zijn dochter meeleeft en houvast vindt voor zijn zorgen. Hoe rijmt zijn gedicht met het verhaal van de vader die zijn zieke zoon bij Jezus en de leerlingen brengt?

Lezing: Marcus 9, 14-29
Overweging: Marcel Elsenaar

Zondag 15 maart – De vele stemmen die roepen ‘Hoor je mij? – LUISTERDIENST
‘Hoor je mij’ – dat roept ook de vraag op hoe we omgaan met de duisternis van anderen. Of we in staat zijn om te luisteren naar stemmen uit een duisternis die we niet uit eigen ervaring kennen. Er zijn geen mensen zonder stem, enkel stemmen die we liever niet horen, schreef de Indiase activiste en schrijfster Arundhati Roy. Dat is vast wel herkenbaar. Er zijn veel stemmen die roepen om recht, om een luisterend oor, om een andere wereld. Je moet wel God zelf zijn om die allemaal te kunnen horen zonder overspoeld te worden. Elia leerde de stem van de Levende onderscheiden. Misschien kan dat verhaal ook ons oor richten en onze gehoor verscherpen.

Lezing: 1 Koningen 19
Overweging: Janneke Stegeman

Zondag 22 maart – Storm op het meer – storm in de ziel – LUISTERDIENST
Vlak voor het Joodse paasfeest beleven Jezus’ leerlingen momenten van duisternis en hevige angst wanneer ze na het wonder van de broodvermenigvuldiging het meer opgaan, het daar begint te stormen en ze Jezus over het kolkende water zien  lopen. Met een ‘Wees niet angstig, ik ben het’, stelt hij ze gerust, maar direct hierna spreekt hij de mysterieuze woorden over brood dat zijn lichaam en wijn dat zijn bloed is. Door dit alles wordt de vraag ‘wie is deze Jezus?’ er bij de leerlingen alleen maar indringender door. Leeft die vraag ook bij ons nog?
In deze dienst vindt het ritueel van de handenwassing plaats.

Lezing: Johannes 6
Overweging: Henk Hillenaar

Zondag 29 maart – Stemmen uit de psychiatrie – LUISTERDIENST
‘Hoor je mij?’ Het is een vraag die – in vele varianten – klinkt in de kamers, separeerruimtes en op afdelingen van een psychiatrisch ziekenhuis. Dat kan een vraag zijn aan de Levende. Hoor je mij, ben je er, ook in deze wanhoop en duisternis; in dit zoeken naar hoop en naar licht? Maar het is ook een appel aan verpleegkundigen, behandelaars en, vanochtend, aan ons. Hoor je mij? Wil je mij horen? Wil je horen van mijn worsteling met wanhoop, vertwijfeling, angst en machteloosheid? Deze zondag luisteren we naar stemmen uit de psychiatrie. Stemmen die spreken van sporen van de Levende in hun bestaan.

Overweging: Remco Graat

Bericht uit de Beleidsraad 22 (februari 2020)

Elk jaar wordt van ons als kerkelijke gemeente verwacht dat we aan onze verplichtingen voldoen die bij de ANBI-status horen. ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling, en daartoe wordt ook een kerk gerekend. Praktisch betekent deze status dat giften aan de Dominicus, dus collecten en vaste bijdragen, fiscaal aftrekbaar zijn.

De ANBI-status verplicht om een jaarverslag over het gemeenteleven te publiceren. Bij het maken van het verslag viel op hoeveel er in dat ene jaar 2019 gebeurd is!

U kunt het verslag vanaf 1 maart hier vinden op de website .

Over de website gesproken, we gaan op zoek naar professionele ondersteuning bij het vernieuwen daarvan. De wensen zijn grotendeels geïnventariseerd en we gaan met het communicatieteam dat website, facebook en twitter verzorgt, de Werkgroep Communicatie en andere betrokkenen binnen de gemeente in gesprek met een professional die ons hierbij wil helpen. Wordt vervolgd dus.

In de januarivergadering besloot de BR op advies van het Liturgisch Team de samenwerking met het Genetic Choir, die voor een jaar was aangegaan, op contractbasis geen vervolg te geven. De samenwerking begon in 2018 in de vorm van een project rond stem, improvisatie en persoonlijk geloof.

Het GC werkte in 2019 twee keer mee in een viering en dat werd over het algemeen positief ontvangen. Ook waren er in december twee succesvolle concerten. Opgemerkt werd in de gemeente dat het leuk is dat de Dominicus af en toe dit soort experimenten aangaat. Organisatorisch en financieel had de samenwerking echter nogal wat haken en ogen. De evaluatie wees uit dat we er als gemeente veel van hebben geleerd, ook op deze terreinen. Een andere conclusie was, dat we als gemeente zeker open staan voor incidentele samenwerking met dit soort inspirerende partners.

Twee nieuwe leden versterken de beleidsraad inmiddels, Anna Hoekstra begon in januari, Bianca Beens in februari. In het maartnummer zullen we de nieuwe verdeling van de aandachtsvelden bekend maken.

Een verandering staat ons als gemeente te wachten als onze pastor Juut Meijer in najaar 2021 met pensioen gaat. De BR gaat zich tijdig bezinnen op de betekenis van deze verandering voor onze gemeente, we houden u op de hoogte.

In de februarivergadering zullen we eerst de verkiezingsprocedure onder de loep nemen vanuit de vraag: hoe kunnen we de democratie in de Dominicus bewaren en een beleidsraad samenstellen op een andere manier. Er leven her en der al ideeën en we komen er vast wel op een goede manier uit.

Wilt u ook eens kijken hoe die beleidsraad eigenlijk werkt, u en jij bent altijd als toehoorder welkom bij een vergadering. Neem vooraf even contact op met de secretaris.

Met een hartelijke groet, namens de beleidsraad,

Joanne Kruijswijk Jansen (secretaris)

Nieuwe serie: Uit het leven gegrepen

drie zondagen over het boek Spreuken

Het boek Spreuken wordt wel eens getypeerd als een bundeltje tegeltjeswijsheden. Een boek vol tweeregelige gezegden en levenslessen die prachtig op een tegeltje zouden passen. Met al die wijsheden van 31 hoofdstukken op tegeltjes zou je een imposante toren, misschien zelfs wel een stevige kerk kunnen bouwen. Wijsheid die staat als een huis.

Hoe mooi dat bouwwerk wellicht ook zou zijn, het is niet in de geest van het boek Spreuken. Want in dat boek is eerder sprake van een zoektocht dan van zeker weten. De talloze zegswijzen spreken elkaar zo nu en dan ook tegen. Het indrukwekkende van het boek Spreuken is niet dat daar nu eens alles duidelijk op een rij staat, zodat je je de rest van je leven geen vragen meer hoeft te stellen. Het boek is geschreven vanuit levenservaring.

En het is niet God die de mensen influistert wat hoognodig gezegd moet worden. De woorden gaan van mens tot mens, van vader op zoon, van generatie naar generatie. Maar de basis is: ‘ontzag voor de Levende is het begin van alle wijsheid’. Het begint, zoals steeds, bij de Tora. Spreuken probeert de Tora een plek te geven in de dagelijkse werkelijkheid.

Wijsheid is een vrouw. Dat is niet typisch voor het boek Spreuken, want Sofia en Sapientia zijn ook vrouwelijke woorden. Maar in het boek Spreuken wordt Vrouwe Wijsheid ten tonele gevoerd. Zij is de vrouwelijke kant van de Levende, heeft samen met de Levende hemel en aarde geschapen en is samen met de Levende nog steeds bij de aarde en de mensen op scheppende wijze betrokken.

Zondag 9 februari – Wijsheid als de geest van de Levende

Vrouwe Wijsheid doet haar oproep aan alle mensen. Gebruik je gezond verstand, doe geen domme en dwaze dingen. Het is geen oproep tot een vroom leven, veel bidden of veel in de Schrift lezen. Vrouwe Wijsheid roept op tot een bewust leven.

Lezing uit Spreuken 8
Overweging: Gerard Swüste

Zondag 16 februari – Het loflied op Vrouwe Wijsheid

Dit is de bekendste passage uit het boek Spreuken. Ook hier: Wijsheid is puur praktisch. Het gaat om wijs handelen. Dan ontstaat er een soort hemel op aarde waar alles in balans is. Dit is een wijsheid die gelukkig maakt.

Lezing: Spreuken 31: 10-31
Overweging: Eva Martens

Zondag 23 februari – Hoe God met Wijsheid hemel en aarde schiep

Een speels en ontroerend stukje theologie. Het heeft in de loop van eeuwen heel wat discussie opgeroepen. Maar het sluit helemaal aan bij Genesis 1:27: ‘En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep hij hen; mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen.’ God heeft hemel en aarde met Wijsheid geschapen. Het is aan de mens om, als beeld van God, met Wijsheid met die schepping om te gaan.

Lezing: Spreuken 8:22-36
Overweging: Judith van der Wel

40-dagenkalender

We kennen in de Dominicus al enige jaren een digitale 40-dagenkalender: een dagelijkse tekst en afbeelding rond het thema van de 40-dagentijd. Voor de komende 40-dagentijd wordt weer een digitale kalender samengesteld die dan dagelijks aan belangstellenden zal worden gestuurd.

Heeft u in voorgaande jaren deze kalender al ontvangen dan hoeft u niets te doen als u deze dit jaar wil krijgen.
Als u de kalender voor het eerst (of juist niet meer) wilt ontvangen kunt u dit kenbaar maken door een email te sturen naar: 40dagentijdkalender@gmail.com.

De eerste uitgave ontvangt u op Aswoensdag 26 februari.